auzefPsikoloji

Psikoloji 2021 Bütünleme

Psikoloji 2021 Bütünleme

Psikoloji 2021 Bütünleme

1- Zil sesine koşullanmış bir organizmanın, çıngırak, çan vb. seslerde koşullu tepki göstermesine ne denilir?

A) Uyaranların ayırt edilmesi
B) Hatırlama
C) Biçimlendirme
D) Sönme
E) Uyaran genellemesi

Cevap : E) Uyaran genellemesi

2- Bir araştırmanın yöntem bölümünü tasarlarken aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

A) Kontrol değişkenlerinin belirlenmesi
B) Araştırmanın hangi yöntem türü ile tasarlanacağı
C) Veri toplama sürecinin düzenlenmesi
D) Hangi ölçme araçlarının kullanılacağı
E) Makalenin yazılması

Cevap : E) Makalenin yazılması

3- Deneyimlediğimiz yaşantılarla ilgili anılara ilişkin bilgiler hangi bellek türü ile ilgilidir?

A) Episodik Bellek
B) Kısa Süreli Bellek
C) Semantik Bellek
D) İşlemsel Bellek
E) Flash Bellek

Cevap : A) Episodik Bellek

4- Hangisi algı yanılmalarının nedenlerinden değildir?

A) Algısal örgütlenme ilkeleri
B) Görme kusuru
C) Duyu sisteminin fizyolojik özellikleri
D) Algısal değişmezlik
E) Temel algılama ilkeleri

Cevap : D) Algısal değişmezlik

5- Aşağıdakilerden hangisi temel algısal örgütleme ilkelerinden değildir?

A) Süreklilik
B) Bütünleme
C) Kavrama
D) Yakınlık
E) Şekil/Zemin

Cevap : C) Kavrama

6- Bir baba, çocuğu bardak kırdığında sarsak biri olduğunu ve kendi kırdığında bardağın yanlış yere konulduğunu düşünüyor ise ne tür atıf yapıyordur?

A) Adil dünya inancı
B) Temel atıf hatası
C) Olumsuz tarafgirlik
D) Bilişsel cimrilik
E) Savunma mekanizması

Cevap : B) Temel atıf hatası

7- M.Serif ‘in Otokinetik etki deneyi ve sonuçları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kişi tek başına iken de bu ortak atıf çerçevesinden yararlandığını göstermiştir.
B) Belirsiz bir durumda ortak bir atıf çerçevesinin oluştuğunu göstermiştir.
C) Bir normun nasıl oluştuğunu göstermiştir.
D) Normlarn bilgi verici etkisini ortaya koymuştur
E) Normların sosyal kabul/onay işlevini ortaya koymuştur

Cevap : C) Bir normun nasıl oluştuğunu göstermiştir.

8- Koku sistemi ve koku alma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanlar feromonları işlemleyemezler
B) Koku alıcı hücreler bir kaç haftada bir yenilenir.
C) İnsanlarım koku hassasiyeti yüksektir.
D) Kokunun kaynağını bulmada insanlardan çok daha hassas olan türler vardır.
E) Koku duyumunda duyusal adaptasyon çok hızlı gerçekleşir

Cevap : A) İnsanlar feromonları işlemleyemezler

9- Belleğin yapısı, dikkat süreçleri, algı gibi süreçleri açıklamakla ilgilenen alt alan hangisidir?

A) Gelişim Psikolojisi
B) Endüstri-Örgüt Psikolojisi
C) Eğitim Psikolojisi
D) Bilişsel Psikoloji
E) Sosyal Psikoloji

Cevap : D) Bilişsel Psikoloji

10- Hangi ölçüm düzeyinde, ilgili özelliğin mutlak sıfır noktası (yokluk hali) vardır?

A) Sınıflandırıcı ölçümler
B) Sıralayıcı ölçümler
C) İstatistiksel ölçümler
D) Oranlı ölçümler
E) Eşit aralıklı ölçümler

Cevap : D) Oranlı ölçümler

11- Hangi örnekte bir tutumu oluşturan bileşenlerin tamamı bulunmaktadır?

A) Reçelden nefret ederim, reçel zararlıdır, reçel kan şekerini yükseltir.
B) Hiç pasta yemem, annem yapsa bile yemem, pasta şişmanlardır.
C) İlaç içmeyi sevmem, ilaç tedavi eder, ilaçlar kimyasaldır
D) Enginarı severim, enginar çok yararlıdır, sık sık enginar yerim.
E) Trafik kuralları gereklidir, bu kurallara uymak gerekir, yoksa kaza olur

Cevap : D) Enginarı severim, enginar çok yararlıdır, sık sık enginar yerim.

12- Bir uyaranın şiddeti ne kadar yüksekse, fark eşiği o kadar yüksek olur ifadesi hangisi açıklamaktadır?

A) Weber Yasası
B) Mutlak eşik
C) Dikkat
D) Kümelenme etkisi
E) Duyusal adaptasyon

Cevap : A) Weber Yasası

13- Aşağıdakilerden hangisi gruplarda normatif etkiyi arttıran etmenlerden değildir?

A) Görevinin karmaşıklığı
B) Görevin zorluğu
C) Grubun birey için değerli olması
D) Grup üyelerinden daha yüksek statülü olmak
E) Ortak görüşte olan grup üyelerinin sayısı

Cevap : D) Grup üyelerinden daha yüksek statülü olmak

14- Bireylerin kendi mensup oldukları grupları, diğerlerinden daha olumlu algılama eğilimlerine ne isim verilir?

A) Sosyal kabul
B) Olumsuz tarafgirlik
C) Grup içi yanlılık
D) Nedensel atıf
E) Temel atıf hatası

Cevap : C) Grup içi yanlılık

15- Modern anlamda zeka anlayışının temellerini atan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) F. Galton
B) J.P.Guilford
C) R.B.Cattell
D) H.Gardner
E) R.Sternberg

Cevap : D) H.Gardner

16- Aşağıdakilerden hangisi kişilik ve davranış bozukluklarının tedavisinde kullanılan psikolojik tekniklerden değildir?

A) Bilişsel Davranışçı Terapiler
B) Davranışçı Terapiler
C) Yoga
D) Psikanaliz
E) Psikoterapi

Cevap : C) Yoga

17- Bireysel ya da grup halinde başka insanların algılarımızı, tutumlarımızı ve davranışlarımızı etkileme sürecini tanımlayan terim hangisidir?

A) Bilişsel cimrilik
B) Sosyal algılama
C) Sosyal kimlik
D) Sosyal etki
E) Grup içi yanlılık

Cevap : D) Sosyal etki

18- Belirli bir bilginin bellekten geri getirilmesine yardımcı olan ipucuna ne denilir?

A) Hatırlatıcı
B) Anahtar ipucu
C) Geri getirme ipucu
D) İz
E) Kritik ipucu

Cevap : C) Geri getirme ipucu

19- Hangisi bir davranışın yapılma sıklığını arttırmaz?

A) Olumsuz pekiştireç
B) Pekistireç
C) Olumlu Pekiştireç
D) 2. tip ceza
E) Organizma için hoş sonuçlar

Cevap : D) 2. tip ceza

20- Bütün İ.Ü. öğrencilerinin, üniversitenin kurumsal imajı hakkındaki görüşlerini belirlemek için hangi veri toplama yolunu kullanma en uygun yoludur?

A) Test uygulamak
B) Görev geliştirmek
C) Bireysel görüşme yapmak
D) Anket
E) Gözlem yapmak

Cevap : D) Anket

21- Yaratıcılık ile zihinsel bozuklukların bağlantılarıyla ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Yaratıcı kişilerin ruhsal hastalıkları vardır.
B) Sanat alanlarındaki yaratıcı bireylerin tümünde ruhsal hastalıklar görülmez.
C) Yaratıcı bilim insanlarında duygu durum bozuklukları nadir görülür.
D) Her yaratıcı bireyin ruhsal hastalığı yoktur.
E) Yaratıcıların ruhsal hastalıkları olduğu fikri biyografik incelemelere dayalıdır.

Cevap : A) Yaratıcı kişilerin ruhsal hastalıkları vardır.

22- Geçmiş kuşaklardan aktarılmış davranış örüntüleri ve anılar ya da bellek izlerini tanımlayan ve insan zihninin tarih öncesi yıllardan beri aktarılan bir mirasa sahip olduğunu ifade eden kavram hangisidir?

A) Kültür aktarımı
B) Ortak bilinç dışı
C) Sosyalleşme
D) Sosyoloji
E) Evrim

Cevap : B) Ortak bilinç dışı

23- İnsan özelliklerini faktör analizi yoluyla karşıt çiftlerden oluşan 16 temel özellik boyutuna indiren araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Costa ve McCrea
B) S.Freud
C) R.Catell
D) H.Eysenck
E) G.Allport

Cevap : C) R.Catell

24- Aşağıdakilerden hangisi Galton tarafından ortaya atılan ilkelerden değildir?

A) Zeka bir tek doğru cevabı olan nesnel testlerle ölçülebilir.
B) İnsanların çoğunluğu normal dağılım eğrisinin ortasında yer alır.
C) İnsanların zeka düzeyi değerlendirilemez.
D) Zeka düzeyi normal dağılım gösterir.
E) Zekanın bir düzeyi vardır.

Cevap : C) İnsanların zeka düzeyi değerlendirilemez.

25- Zihin yapısı modeline göre, yaratıcı düşünmeyi sağlayan işlem türü hangisidir?

A) Yansıtıcı düşünme
B) Yakınsak (konverjant) düşünme
C) Iraksak (diverjant) düşünme
D) Problem çözme
E) Karmaşık düşünme

Cevap : C) Iraksak (diverjant) düşünme

26- Normların özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sosyal açıdan kabul edilebilir davranışları tanımlar
B) Bazı normlar diğer üyeleri gözleyerek edinilir.
C) Bir gruba dahil olmanın ölçütlerinden biri normlarına uygun davranmaktır.
D) Sosyal açıdan kabul edilebilir tutumları tanımlar.
E) Bütün normlar yazılı kurallardır.

Cevap : E) Bütün normlar yazılı kurallardır.

27- İnsanların belirli gruba mensup bulundukları için aynı özelliklere sahip olduklarını düşünme eğilimimize ne isim verilmektedir?

A) Sosyal kabul
B) Temel atıf hatası
C) Olumsuz tarafgirlik
D) Kalıp yargı
E) Nedensel atıf

Cevap : D) Kalıp yargı

28- Psikopatolojiyi biyolojik ve psikolojik faktörlerin etkileşime girme sonucu oluşan karmaşık bir ürün olarak gören yaklaşım hangisidir?

A) Psikolojik yaklaşım
B) Psikanalitik yaklaşım
C) Bütünleştirici yaklaşım
D) Bilişsel yaklaşım
E) Biyolojik yaklaşım

Cevap : C) Bütünleştirici yaklaşım

29- Kişiliği ilk kez sistematik ve bilimsel yöntemlerle inceleyen kişi kimdir?

A) Allport
B) Sheldon
C) Hipokrat
D) Galen
E) Freud

Cevap : A) Allport

30- Normların işlevleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Bir grupta onaylanmayan davranışları önceden bilmemizi sağlar.
B) Sosyal hayatın daha belirli/düzenli olmasını sağlar.
C) Bir grupta onay ve kabul edilen davranışları önceden tahmin etmemizi sağlar.
D) Sosyal hayatı karmaşık hale getirir.
E) Kişilerin davranışlarının tahmin edilebilirliğini arttırır.

Cevap : D) Sosyal hayatı karmaşık hale getirir.

31- Sosyal kimlik teorisine göre, grupların işlevleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Bir sosyal kimlik sağlar.
B) Değer sistemi sağlar.
C) Davranış örüntüleri sağlar.
D) İş ve olanak sağlar.
E) Aidiyet hissi sağlar.

Cevap : D) İş ve olanak sağlar.

32- Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünmenin bir özelliği değildir?

A) Akıcılık
B) Çok boyutluluk
C) Orjinallik
D) Ayrıntılandırma
E) Esneklik

Cevap : B) Çok boyutluluk

33- “Olumsuz bir bilginin, ilk izlenimi hemen bozmasına ve bu olumsuz izlenimin değişmeye karşı direnç göstermesi” eğilimini tanımlayan kavram hangisidir?

A) Sosyal kategorizasyon
B) Temel atıf hatası
C) Olumsuz tarafgirlik
D) Kalıp yargı
E) Peşin hüküm

Cevap : C) Olumsuz tarafgirlik

34- Zekayı, zihin, duygu ve bedeni kullanımını gerektiren bir bütüncül bir yapı olarak ele alan kuramcı kimdir?

A) R.J.Sternberg
B) C.Spearman
C) H.Gardner
D) J.Guilford
E) R.B.Catell

Cevap : C) H.Gardner

35- Tutum değişimini, tutum bileşenlerinin uyumsuz olduğu durumlarda, üçünün dengesini sağlayacak şekilde değişim gösterdiğini ortaya koyan kuram hangisidir?

A) Atıf teorileri
B) Bilişsel çelişki kuramı
C) Birlikte değişim teorisi
D) Temel atıf hatası
E) Azınlık etkisi

Cevap : B) Bilişsel çelişki kuramı

36- Motivasyonu öğrenme sürecine dayalı açıklayan görüşler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yeni motivasyon kaynakları operant koşullanma yoluyla edinilir.
B) Bazı motivasyon kaynakları sonradan kazanılmıştır.
C) Motivasyonun kaynağı içgüdülerimizdir.
D) Motivasyon kaynakları yalnızca dürtüler ile açıklanamaz.
E) Dışsal etmenler motivasyon kaynağı olabilir.

Cevap : C) Motivasyonun kaynağı içgüdülerimizdir.

37- Yaratıcı bireylerin kişilik özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yeni deneyimlere açıktırlar.
B) İlgi alanları çok geniştir.
C) Risk alabilirler.
D) Başkalarının fikirlerini çok ciddiye alırlar.
E) İçsel motivasyona sahiptirler.

Cevap : D) Başkalarının fikirlerini çok ciddiye alırlar.

Psikoloji 2021 Bütünleme

 

Auzef Psikoloji, Psikoloji 2021 Final telegram çocuk gelişimi
Telegram Sosyal Hizmetler
Auzef Çocuk Gelişimi

Psikoloji 2021 Bütünleme

Psikoloji 2021 Bütünleme

Psikoloji 2021 Bütünleme

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!