auzefPsikoloji

Psikoloji 2019 Vize Soruları

Psikoloji 2019 Vize soruları

Psikoloji 2019 Vize soruları

1- Hangisi gelişim psikoloğunun sorabileceği bir sorudur?
Cevap: İlk yetişkin,orta yetişkin ve yaşlı bireylerin kısa süreli bellek kapasiteleri arasında fark var mıdır?
2- İlk psikoloji labaratuvarı kim tarafından kurulmuştur?
Cevap: Wilhelm Wundt
3- ”Bütün parçaların toplamından fazla ve farklıdır.” ifadesi ile özetlenebilecek yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Gestalt Ekolü
4- Allport’un kişilik kuramına göre ”Yağı eriten ateş yumurtayı katılaştırır.”cümlesi ne anlama gelir?
Cevap: İnsanların temel yapısal özellikleri çevreden farklı etkilenmelerini sağlar.
5- Freud’a göre oedipal çatışma hangi psikoseksüel evrede görülür?
Cevap: Fallik
6- Aşağıdakilerden hangisi hümanistik davranışın temel nedenidir?
Cevap: Kendini gerçekleştirme
7- Binet’in zeka testi oluşturmaktaki temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Özel desteğe ihtiyacı olan çocukları belirlemek
8- H.Gardner,zeka çalışmalarına ne gibi bir yeni bakış açısı kazandırmıştır?
Cevap: Zekanın yaşamın tüm yönlerini kapsayan farklı türde zekalardan oluştuğunu söylemiştir.
9- Üstün zekalı çocukların özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: 8 Üstün zekalı çocukların akademik başarıları da yüksektir.
10- Hangisi itaat davranışının düzeyini etkileyen etmenlerden değildir?
Cevap: Kendini doğrulayan kehanet

Psikoloji 2019 Vize soruları

11- Bir birey hakkında derinlemesine bilgi toplamak istiyorsak hangi veri toplama yöntemini kullanırız?
12- Metronun kamerası ile belirli gün ve saatlerde kayıtlara bakılarak, belli yaş aralığı ve saatteki kişilerin davranış hareketlerinin incelenmesi hangi tür veri toplamaya girer?
Cevap: Sistematik Gözlem
13- Kolej öğrencilerinin diğer kolej öğrencilerine göre kendilerini daha akıllı, daha başarılı görmelerinin nedeni?
Cevap: Grup içi yanlılık
14-“Kişi kaza yaparsa sebebi çukurdur; ancak eşi aynı yerde kaza yaparsa sebebi o çukuru görmemesidir.” Bu örnek atıf kurallarından hangisine örnektir?
Cevap: Temel atıf hatası
15- Sosyal psikolojinin konu alanı?
Cevap: İnsanlar ve gruplar arasındaki ilişkiler
16- Ortak bilinç dışındaki arketipler üzerine bir konuşmaya katılıyorsunuz. Bu konuşma aşağıdaki psikologlardan hangisinin fikirlerini içermelidir?
Cevap: Carl Jung
17- Aşağıdakilerden hangisi Galton’un zekanın değerlendirilmesiyle ilgili geliştirdiği fikirlerden değildir?
Cevap: Bir insanın zeka düzeyi yaşamı boyunca gelişip değişir
18- Bir zeka testinin sahip olması gereken özellikler bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: Test her birey için özel olarak hazırlanmış sorulardan oluşmalıdır.
19- Bir bireyin “zihinsel gelişim bozukluğu” tanısı alması için gerekli ölçütlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
Cevap: Bu ölçütlerin bir tanesinin tutturulması yeterlidir.
20- Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin tanımını içermektedir?
Cevap: İnsan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler.
21- İnsanların akıl yürütme, mantık, sözel ve sayısal muhakeme vb. birikmiş yeterlilikleri içeren zeka türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Kristalize zeka
22- Karen Horney, Freud’un Pen(i)s kıskançlığı kavramlaştırmasına karşı olarak erkeklerde hangi bilinçaltı temanın var olduğunu savunmaktadır?
Cevap: Rahime imrenme
23- Heider’in atıf teorisinde insanların sosyal dünyayı nedensel olarak açıklama çabalarının kaynağı hangisidir?
Cevap: Anlama-bilme ve kontrol
24- Bilişsel çelişki kuramına göre bireyin davranış ve tutumları çeliştiğinde birey bu çelişkiyi azaltmak ve ortadan kaldırmak için neyi değiştirmelidir?
Cevap: Tutumlarını değiştirir
25- Hangisi psikoloji bilimin amaçlarından biri değildir?
Cevap: Kendi kuram / modellerini yayınlamak
26- Aşağıdakilerden hangisi insanları tanımak ve onların kişiliğini anlama isteğimizi açıklamaz?
Cevap: Eş seçmeyi kolaylaştırmak
27- “Bir ay süreyle 3mg B12 vitamini verilen tavuklarla verilmeyen tavukların yumurta miktarları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
Yukarıda verilen soru aşağıdaki hangi tür araştırmaya işaret etmektedir?
Cevap: Deneysel

Psikoloji Vize Ve Final Sorular
Ders Kitabı

Psikoloji Vize Ve Final Soruları
Psikoloji Vize Ve Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!