auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal HizmetYaşlı Bakımı

Psikoloji 2021 Final Deneme Sınavı -3

Psikoloji 2021 Final Deneme Sınavı -3

#1. Davranış sorunlarının eski yanlış öğrenmelerden kaynaklandığını kabul eden yaklaşım hangisidir?

#2. Hangisi normal dışı davranışlarda kullanılan biyolojik bir tedavi değildir?

#3. Şerif’in Otokinetik etki deneyi uyma davranışının hangi yönünü ortaya koymuştur?

#4. İnsanların hoşlanılmak, kabul ve onay görmek için başkalarına uygun davranma eğilimlerini ifade eden hangisidir?

#5. İhtiyaç ve arzularımızın algılarımızı etkilemesi algının hangi özelliğidir?


#6. “Kişi ile terapistin süreci ileriye götürecek “iyilik halini” sağlamak üzere kurdukları olumlu bir işbirliği” tanımı hangi kavrama aittir?

#7. Hangisi azınlıkta kalan görüş sahiplerinin çoğunluğu etkileyebilmelerindeki temel unsurlardan değildir?

E. Katılık

#8. Sorunların, kişilerin kendileri ve dünya hakkındaki hatalı kanılarından kaynaklandığını kabul eden yaklaşım hangisidir?

#9. Hangisi temel algısal örgütlenme ilkelerinden değildir?

#10. Normların değişmesinde azınlık etkisi olgusunu tanımlayan araştırmacı hangisidir?


#11. İnsanların kendi gruplarının üyelerini diğer gruplardan olumlu değerlendirmelerini ifade eden terim hangisidir?

#12. Grupların sosyal kimlik sağlayarak üyelerinin tanımlanması, davranış örüntüleri ve değerler edinmesini sağladığını savunan kuramcı hangisidir?

#13. İtaat davranışı ve etkileyen etmenleri deneysel olarak inceleyen araştırmacı hangisidir?

#14. Anormal davranışların incelenmesi çerçevesinde “Ortalama durumda görülen, sık rastlanan” ifadeleri hangi terimi tanımlar?

#15. Pekiştirme ilkelerinden yararlanarak tedavi düzenleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


#16. Hangisi sınıflandırma ve tanı çerçevesi oluşturmayı gerekli kılmaz?

#17. Belirli yaşam dönemlerimiz ve o dönemlerde meydana gelmiş önemli olaylara ilişkin belleğimizi tanımlayan terim hangisidir?

#18. Eylem ve oyuna dayalı grup terapi türü hangisidir?

#19. Grupların oluşum amacını, kişinin kendi başına elde edemeyeceği hedeflere ulaşabilmek için diğer insanlarla işbirliği yapması olarak açıklayan kuramcı hangisidir?

#20. Hangisi bir öğrenme yolu değildir?


#21. Arka arkaya dizilmiş birbiriyle ilgisiz 8 harfi hatırlamanın, dörder harfli iki kelimeyi hatırlamaktan zor olması, KSB’nin hangi özelliğine örnektir?

#22. Başka insanların algılarımızı, tutumlarımızı ve davranışlarımızı etkileme sürecini ifade eden terim hangisidir?

#23. Hangisi itaat davranışını arttıran etmenlerden değildir?

#24. “Mekânın derinliğini ve nesnelerin hem birbirine hem de kendimize uzaklığını belirleme” hangisinin tanımlamasıdır?

#25. Halen DSM kaç kullanılmaktadır?


#26. Psikolojik ve tıbbi problemlerin gelişimine neden olan veya bu süreçte payı olan etmenleri inceleyen alan hangisidir?

#27. Bilginin bilinçli olarak kodlandığı ve hatırlandığı durumların belleğine ne ad verilmektedir?

#28. Organizmaya önceden belirlenmiş belirli bir sayıda tepki ürettikten sonra pekiştirme verme hangi tarifeyi tanımlar?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Psikoloji 2021 Final Deneme Sınavı -3

Psikoloji 2021 Final Deneme Sınavı -3

Psikoloji Final Soruları

Grupların oluşum amacını, kişinin kendi başına elde edemeyeceği hedeflere ulaşabilmek için diğer insanlarla işbirliği yapması olarak açıklayan kuramcı hangisidir?

A. M. Şerif
B. Asch
C. Tajfel
D. Milgram
E. Moscovici

Cevap : A. M. Şerif

İnsanların kendi gruplarının üyelerini diğer gruplardan olumlu değerlendirmelerini ifade eden terim hangisidir?

A. Aidiyet
B. Kimliksizleşme
C. Grup içi yanlılık
D. Sosyal etki
E. Azınlık etkisi

Cevap : C. Grup içi yanlılık

Başka insanların algılarımızı, tutumlarımızı ve davranışlarımızı etkileme sürecini ifade eden terim hangisidir?

A. Uyma
B. Sosyal Etki
C. Kimliksizleşme
D. Grup içi yanlılık
E. Aidiyet

Cevap : B. Sosyal Etki

Şerif’in Otokinetik etki deneyi uyma davranışının hangi yönünü ortaya koymuştur?

A. Normatif etki
B. Aidiyet hissi
C. Grup içi yanlılık
D. Bilgi verici etki
E. Azınlık Etkisi

Cevap : D. Bilgi verici etki

İnsanların hoşlanılmak, kabul ve onay görmek için başkalarına uygun davranma eğilimlerini ifade eden hangisidir?

A. Normatif etki
B. Aidiyet hissi
C. Grup içi yanlılık
D. Bilgi verici etki
E. Azınlık Etkisi

Cevap : A. Normatif etki

Hangisi azınlıkta kalan görüş sahiplerinin çoğunluğu etkileyebilmelerindeki temel unsurlardan değildir?

A. tutarlılık
B. istikrar
C. Esneklik
D. Açık görüşlülük
E. Katılık

Cevap : D. Açık görüşlülük

Hangisi itaat davranışını arttıran etmenlerden değildir?

A. Fiziksel uzaklık
B. Zıt Emirler almak
C. Emirin grup içinde alınması
D. Emir verenin statü yüksekliği
E. Emir verenin fiziksel yakınlığı

Cevap : B. Zıt Emirler almak

Grupların sosyal kimlik sağlayarak üyelerinin tanımlanması, davranış örüntüleri ve değerler edinmesini sağladığını savunan kuramcı hangisidir?

A. M.Şerif
B. Asch
C. Tajfel
D. Milgram
E. Moscovici

Cevap : C. Tajfel

Normların değişmesinde azınlık etkisi olgusunu tanımlayan araştırmacı hangisidir?

A. M.Şerif
B. Asch
C. Tajfel
D. Milgram
E. Moscovici

Cevap : E. Moscovici

İtaat davranışı ve etkileyen etmenleri deneysel olarak inceleyen araştırmacı hangisidir?

A. M.Şerif
B. Asch
C. Tajfel
D. Milgram
E. Moscovici

Cevap : D. Milgram

Psikoloji Final Soruları

Halen DSM kaç kullanılmaktadır?

A. DSM III
B. DSM II
C. DSM IV
D. DSMV
E. DSM VII.

Cevap : D. DSMV

Anormal davranışların incelenmesi çerçevesinde “Ortalama durumda görülen, sık rastlanan” ifadeleri hangi terimi tanımlar?

A. Norm
B. Sıradan
C. Yeknesak
D. Ortalama
E. Normal

Cevap : E. Normal

Hangisi normal dışı davranışlarda kullanılan biyolojik bir tedavi değildir?

A. Psikocerrahi
B. İlaç tedavisi
C. EKT
D. Lobotomi
E. fMRI

Cevap : E. fMRI

Hangisi sınıflandırma ve tanı çerçevesi oluşturmayı gerekli kılmaz?

A. ortak dil oluşturma
B. öznelliği azaltma
C. hastalık sayısının artması
D. kıyaslanabilir olma
E. tedavi işbirliği

Cevap : C. hastalık sayısının artması

Psikolojik ve tıbbi problemlerin gelişimine neden olan veya bu süreçte payı olan etmenleri inceleyen alan hangisidir?

A. Etimoloji
B. Epistemoloji
C. Entomoloji
D. Etiyoloji
E. Etnoloji

Cevap : D. Etiyoloji

“Kişi ile terapistin süreci ileriye götürecek “iyilik halini” sağlamak üzere kurdukları olumlu bir işbirliği” tanımı hangi kavrama aittir?

A. Tedavi
B. Terapi
C. Terapötik İttifak
D. Seans
E. Etkileşim

Cevap : C. Terapötik İttifak

Pekiştirme ilkelerinden yararlanarak tedavi düzenleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bilişsel yaklaşım
B. Davranışçı yaklaşım
C. Biyolojik yaklaşım
D. Psikocerrahi
E. Psikanaliz

Cevap : B. Davranışçı yaklaşım

Sorunların, kişilerin kendileri ve dünya hakkındaki hatalı kanılarından kaynaklandığını kabul eden yaklaşım hangisidir?

A. Bilişsel ykl.
B. Davranışçı ykl.
C. Biyolojik ykl.
D. Psikocerrahi
E. Psikanaliz

Cevap : A. Bilişsel ykl.

Davranış sorunlarının eski yanlış öğrenmelerden kaynaklandığını kabul eden yaklaşım hangisidir?

A. Bilişsel ykl.
B. Davranışçı ykl.
C. Biyolojik ykl.
D. Psikocerrahi
E. Psikanaliz

Cevap : B. Davranışçı ykl.

Eylem ve oyuna dayalı grup terapi türü hangisidir?

A. Psikodrama
B. Oyun terapisi
C. Etkileşim grupları
D. Psikanaliz
E. Bilişsel-Davranışçı Terapi

Cevap : A. Psikodrama

 

Hangi terim “Başkalarının davranışlarını anlama ve kategorize etme süreçlerini” tanımlar?

A. Sosyal Algılama
B. Sosyal Biliş
C. Olumsuz tarafgirlik
D. Kalıpyargı
E. Adil Dünya İnancı

Cevap : A. Sosyal Algılama

Hangi terim “İnsanların sosyal dünyadan gelen bilgileri seçme, yorumlama ve hatırlamalarını kapsayan süreçler”i tanımlamaktadır?

A. Sosyal Algılama
B. Sosyal Biliş
C. Olumsuz tarafgirlik
D. Kalıpyargı
E. Adil Dünya İnancı

Cevap : B. Sosyal Biliş

İzlenim oluştururken, karşıdakinin temel kişilik özelliğine ilişkin genel bir çıkarımda bulunulduğu ve diğer özelliklerin bu temel özelliğe göre yorumlandığını ortaya koyan araştırmacı hangisidir?

A. Asch
B. Bandura
C. Milgram
D. Şerif
E. Harlow

Cevap : A. Asch

Kendi davranışlarımızın nedenlerini çevresel etmenlere, başkalarının davranışlarını ise kişisel etmenlere yükleyerek açıklamaya olan genel eğilimimize ne isim verilmektedir?

A. Kalıpyargı
B. Adil Dünya İnancı
C. Temel Atıf Hatası
D. Olumsuz Tarafgirlik
E. Savunucu atıf

Cevap : C. Temel Atıf Hatası

İnsanların başarısızlıklarını kendi kontrolünde olmayan etmenlerle, başarılarını ise bireysel yetenekleriyle açıklama eğiliminde olmalarına ne isim verilmektedir?

A. Kalıpyargı
B. Adil Dünya İnancı
C. Temel Atıf Hatası
D. Olumsuz Tarafgirlik
E. Savunucu atıf

Cevap : E. Savunucu atıf

İnsanların bilişlerinin birbirileriyle tutarlı olmasına dönük bir eğilimleri olduğu ve bunlar arasındaki tutarsızlık ya da bir çelişkiyi ortadan kaldırmak istedikleri görüşü hangi kuramın temelini oluşturur?

A. Zıtlaşma Kuramı
B. Birlikte değişim
C. Nedensel Atıf
D. Bilişsel Çelişki Kuramı
E. Bilişsel Cimrilik

Cevap : D. Bilişsel Çelişki Kuramı

Hangi terim “insanların diğer kişiler, nesneler, fikirler vb. hakkında sahip oldukları ve sıklıkla bilinçli farkındalığı olmayan tutumlarını” tanımlar?

A. Latent tutum
B. Uyuyan Tutum
C. Kapalı tutum
D. Farkındalık eksikliği
E. Örtük Tutum

Cevap : E. Örtük Tutum

Hangi terim “insanların yalnızca belirli bir gruba ait oldukları için belirli özelliklere sahip oldukları doğrultusundaki yaygın kanılarımızı” tanımlamaktadır?

A. Sosyal Algılama
B. Sosyal Biliş
C. Olumsuz tarafgirlik
D. Kalıpyargı
E. Adil Dünya İnancı

Cevap : D. Kalıpyargı

“Ekmek yemek sağlığa zararlı olduğu için hiç yemem” ifadesinde bildirilen tutumun kaç bileşeni vardır?

A. 1
B. Yoktur
C. 3
D. 5
E. 2

Cevap : E. 2

Her bireyin sosyal dünyada olup bitenleri açıklamak üzere, naif ve sağduyuya dayanan psikolojik bir teorisi olduğunu kabul eden teori grubunun adı nedir?

A. Bilişsel Yaklaşım
B. Atıf Teorileri
C. Bilişsel Çelişki
D. Bilişsel Cimrilik

Cevap : B. Atıf Teorileri

Çocuk Gelişimi - facebook Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!