auzefPsikoloji

Psikoloji Vize Ve Final Soruları

Psikoloji Vize Ve Final Soruları

Psikoloji Vize Ve Final Soruları
 
1- Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin tanımını içermektedir?
a) Psikoloji, insan davranışlarını ve yapılarını inceler.
b) Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler.
c) Psikoloji, insan özelliklerini ve davranışlarını inceler.
d) Psikoloji, insan yapılarını ve zihinsel süreçlerini inceler.
e) Psikoloji, insanın tutumlarını ve zihinsel yapılarını inceler.
Cevap: b) Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler.
2- Aşağıdakilerden hangisi psikolojik araştırmanın temel hedefidir?
a) Zihinsel hastalıkları tedavi etmek
b) Davranışların biyolojik nedenlerini bulmak
c) İnsani süreçleri açıklamak ve öngörüde bulunmak
d) İnsanların psikolojik sorunlarını çözümlemek
e) Davranışların toplumsal nedenlerini bulmak
Cevap: c) İnsani süreçleri açıklamak ve öngörüde bulunmak
3- Hangisi gelişim psikoloğunun sorabileceği bir sorudur?
a) Yaratıcı bireylerin kişilik özellikleri nasıldır?
b) Evli bireylerle evli olmayan bireylerin yaşam doyumları arasında bir fark var mıdır?
c) Depresyon eğiliminin yüksekliği ile algılanan sosyal destek arasında bir ilişki var mıdır?
d) Ergenlerin tutum değiştirmesini etkileyen etmenler nelerdir?
e) İlk yetişkin, orta yetişkin ve yaşlı bireylerin kısa süreli bellek kapasiteleri arasında fark var mıdır?
Cevap: e) İlk yetişkin, orta yetişkin ve yaşlı bireylerin kısa süreli bellek kapasiteleri arasında fark var mıdır?
4- Kişilerin sosyal çevrelerini, kendilerini ve diğerlerini kategorilere sokarak düzenlemesine ne denir?
a) Stereotipler
b) Tarafgirlik
c) Bilişsel cimrilik
d) Sosyal kategorizasyon
e) Sosyal algılama
Cevap: d) Sosyal kategorizasyon
5- İnsanların hoşlanılmak, kabul ve onay görmek için başkalarına uygun davranma eğilimlerine ne denir?
a) Normatif etki
b) İnformal etki
c) Azınlık etkisi
d) Formal etki
e) Uymsal etki
Cevap: a) Normatif etki
6- Bireyin kendine özgü olan, değişik durumlarda ve zaman içinde kalıcı olan duygu, düşünce ve davranış örüntüsüne ne denir?
a) İdeallik
b) Kişilik
c) Bencillik
d) Ego
e) Algı
Cevap: b) Kişilik
7- İlk zeka ölçeği (Binet Simon), A. Binet ve T. Simone tarafından kaçyılında yayınlanmıştır?
a) 1907
b) 1902
c) 1903
d) 1906
e) 1905
Cevap: e) 1905
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
8- Aşağıdakilerden hangisine göre kişinin mizacı (parlaklık, doygunluk ve ton) bu üç boyutun birleşiminden ibarettir?
a) McCrea
b) Costa
c) Cattell
d) Allport
e) Eysenk
Cevap: e) Eysenk
9- Resmi akademik bir disiplin olarak psikoloji biliminin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Watson
b) William James
c) Edward Titchener
d) Wundt
e) Herrman
Cevap: d) Wundt
10- Aşağıdakilerden hangisi personality factor isimli bir kişilik testi geliştirmiştir?
a) Allport
b) Eysenk
c) Costa
d) McCrea
e) Cattell
Cevap: e) Cattell
11- Gözlenen olgular arasındaki bağlantıları ya da ilişkileri inceleme amacını taşıyan psikoloji araştırma yöntem türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sistematik araştırma
b) Korelasyonel araştımalar
c) Deneysel araştırmalar
d) Betimsel araştırmalar
e) Tahmin araştırmaları
Cevap: b) Korelasyonel araştımalar
12- Wechsler tarafından 1939 yılında geliştirilen ve zaman içinde yetişkinler için kullanılmaya başlanan zeka testi aşağıdakilerden hangisidir?
a) IQ
b) TERM
c) Wech
d) WISC
e) WAIS
Cevap: e) WAIS
13- Thurstone, 1930’lu yıllarda, zekanın kaç farklı bileşenden oluştuğu görüşünü savunmuştur?
a) 7
b) 6
c) 8
d) 4
e) 5
Cevap: a) 7
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
14- Aşağıdakilerden hangisi bilişsel alanda çalışan psikoloğun sorabileceği bir sorudur?
a) Bazı öğrenciler neden her önemli sınavları olduğunda hasta olurlar?
b) Çift dil bilen kişiler iki dili aynı anda nasıl bilebilir?
c) Bazı çocukların neden hayali arkadaşları olur?
d) Ezberlenecek malzemenin uzunluğu hatırlama performansını etkiler mi?
e) Yaratıcı bireylerle yaratıcı olmayan bireylerin kişilik özellikleri farklı mıdır?
Cevap: d) Ezberlenecek malzemenin uzunluğu hatırlama performansını etkiler mi?
15- Bir araştırmacı, hedefinin zihinsel süreçleri basit parçaların birleşimleri olarak anlamak olduğunu belirtiyor. Buna göre araştırmasının tarihsel kökü hangisine dayanmaktadır?
a) İşlevselcilik
b) Yapısalcılık
c) Hümanist yaklaşım
d) Evrimci yaklaşım
e) Davranışçılık
Cevap: b) Yapısalcılık
16- İlk psikoloji labaratuvarı kim tarafından kurulmuştur?
a) William James
b) Wilhelm Wundt
c) Herman Ebbinghaus
d) Max Wertheimer
e) Edward Titchener
Cevap: b) Wilhelm Wundt
17- Aşağıdaki önermelerden hangisi insanlık (hümanistik) psikoloji yaklaşımına aittir?
a) İnsan zihni tıpkı bir bilgisayar gibi bilgiyi işlemden geçirir
b) Tüm davranışlar temelde, çevrede bulunan bir uyarıcıya verilen tepkidir.
c) İnsan zihni nesnel yöntemlerle çalışılabilir.
d) İnsanlar bu dünyaya kendini gerçekleştirme eğilimi ile geirler.
e) İnsan zihninin bilinçli kısmı, deneyimlerimizin sadece bir kısmını içerir.
Cevap: d) İnsanlar bu dünyaya kendini gerçekleştirme eğilimi ile geirler.
18- Bilim adamalrının daha önce yapıulmış bir çalışmayı tekrarlamalarının sebebi ne olabilir?
a) Adlarının dünyaca tanınmasını sağlamak
b) Ortaya konmuş bir bilginin yayılmasını sağlamak
c) Çalışılan olgunun geçerli ve güvenilir olduğunu göstermek
d) Araştırma yürütmek için kolayca fon bulabilmek
e) Araştırmanın yayınlama olasılığını arttırmak
Cevap: c) Çalışılan olgunun geçerli ve güvenilir olduğunu göstermek
19- Hangi alanda çalışan psikologlar insan psikoljisinin kalıtımsal yönleriyle en az ilgilenirler?
a) Endüstri örgüt
b) Sinir bilim
c) Gelişim
d) Evrimsel davranış
e) Deneysel
Cevap: a) Endüstri örgüt
20- “Bütün parçalarından toplamından fazla ve farklıdır” ifadesi ile özetlenebilecek yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gestalt ekolü
b) Psikianaliz
c) İşlevselcilik
d) Davranışçılık
e) Yapısalcılık
Cevap: a) Gestalt ekolü
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
21- Fal ya da astroloji yoluyla edinilen bilgi neden bilimsel bilgi değildir?
a) Gözlenebilir olgulardan sistematik olmayan yollarla veri topladıkları
b) Bilgi edinmek için belirli bir yol kullanmadıkları için
c) Gözlenebilir olgular üzerinde sistematik ve objektif olarak veri toplamadıkları için
d) Doğru ve isabetli bilgi üretemedikleri için
e) Belirli bir bilim alanında uzman olmadıkları için
Cevap: c) Gözlenebilir olgular üzerinde sistematik ve objektif olarak veri toplamadıkları için
22- Hangisi psikoloji bilimin amaçlarından biri değildir?
a) Mevcut olguları açıklayan kuramlar önermek
b) Öngörülerini sınamak
c) Öngörülerde bulunmak
d) Kendi kuram / modellerini yayınlamak
e) Olguları açıklamak
Cevap: d) Kendi kuram / modellerini yayınlamak
23- “Yaratıcı bireylerle yaratıcı olmayan bireylerin risk alma ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark var mıdır?
Yukarıda verilen soru aşağıdaki hangi tür araştırmaya işaret etmektedir?
a) Betimsel
b) Gözlem
c) Yarı deneysel
d) Korelasyonel
e) Deneysel
Cevap: a) Betimsel
24- Bir dizi olgu ya da olguları açıklayan kavramsal sistemi tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Deneysel araştırma
b) Betimsel araştırma
c) İşlevsel tanım
d) Hipotez
e) Teori
Cevap: e) Teori
25- Olumlu korelasyona hangisi örnektir?
a) Stres azaldıkça iş verimi düzeyi artar
b) Kaygı düzeyi azaldıkça sınav performabsı artar
c) Gürültü azaldıkça dikkat düzeyi yükselir
d) Derse devamsızlık azaldıkça dersteki başarı düzeyi artar
e) Hane başına düşen kişi sayısı arttıkça yoksulluk artar
Cevap: e) Hane başına düşen kişi sayısı arttıkça yoksulluk artar
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
26- Eğer bireyde belirli bir özelliğin (risk alma eğilimi gibi) mevcut olup olmadığını ve ne düzeyde olduğunu bireyin beyanına bağlı olarak görmek istiyorsak ne tür bir veri toplama aracı kullanılmalıdır?
a) Test
b) Görüşme
c) Ölçek
d) Gözlem
e) Anket
Cevap: c) Ölçek
27- Aşağıdakilerden hangisi betimsel bir çalışmanın özelliği değildir?
a) Olguları tarif etmek
b) Bir olgunun nedenini ortaya çıkarmak
c) Mevcut durumu olduğu haliyle tanımlamak
d) İki farklı olguyu birbiriyle karşılaştırmak
e) Olguların belirli özelliklerini ortaya koymak
Cevap: b) Bir olgunun nedenini ortaya çıkarmak
28- “Bir ay süreyle 3mg B12 vitamini verilen tavuklarla verilmeyen tavukların yumurta miktarları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
Yukarıda verilen soru aşağıdaki hangi tür araştırmaya işaret etmektedir?
a) Korelasyonel
b) Gözlem
c) Deneysel
d) Yarı deneysel
e) Betimsel
Cevap: c) Deneysel
29- Aşağıdakilerden hangisi deneysel araştırmaların bir özelliği değildir?
a) Neden-sonuç bağlantılarını ortaya koymak
b) İki olgu arasındaki ilişkinin düzeyini belirlemek
c) Bir olgunun ortaya çıkışını belirleyen etmenleri ayırt etmek
d) Olguların nedenlerini açıklamak
e) Model ya da teorilerin öngörülerini sınamak
Cevap: c) Bir olgunun ortaya çıkışını belirleyen etmenleri ayırt etmek
30- R koleji öğrencilerinin A koleji öğrencilerine göre daha akıllı, daha başarılı görmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Önyargı
b) Grup içi yanlılık
c) Pozitif yaklaşım
d) Tarafgirlik
e) Referans alma
Cevap: b) Grup içi yanlılık
31- Allport’un kişilik kuramına göre “yağı eriten ateş yumurtayı katılaştırır.” Cümlesi ne anlama gelir?
a) Çevresel etmenler kişilik üzerinde etkili değildir.
b) İnsanların temel yapısal özellikleri çevreden farklı etkilenmelerini sağlar.
c) Davranışlar çevre etkileri yoluyla tutarsızlaşmaktadır.
d) İnsanlar çevresel değişimlerden benzer şekilde etkilenirler.
e) Temel kişilik özellikleri değişmezdir.
Cevap: b) İnsanların temel yapısal özellikleri çevreden farklı etkilenmelerini sağlar.
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
32- Sosyal psikolojinin konu alanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ast-üst ilişkisi
b) İnsanın kendisini
c) İnsan grup ilişkisi
d) İş yerindeki insanlar ile olan ilişki
e) İnsanın diğer alemler ile ilişkisini
Cevap: c) İnsan grup ilişkisi
33-Mischel’in kişilik teorisine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi hedefler ve değerler değişkeniyle ilintilidir?
a) Hasan 30 yaşına basmadan üniversiteden mezun olmak istemektedir.
b) Mert, ağabeyini arabasını almak üzere ikna edebileceğini düşünüyor.
c) Zuhal’in elleri sınava girmeden önce çok titremektedir.
d) Abidin, insanların daha iyi bir dünyada yaşaması için bir şeyler yapması gerektiğine inanıyor.
e) Gaye oldukça karmaşık işlemleri hesap kullanmadan yapabilir.
Cevap: a) Hasan 30 yaşına basmadan üniversiteden mezun olmak istemektedir.
34- Başkalarının davranışlarını anlama ve kategorize etme sürecidir?
a) Sosyal kuram
b) Sosyal davranış
c) Sosyal biliş
d) Sosyal bağlam
e) Sosyal algılama
Cevap: e) Sosyal algılama
35- Kişi kaza yaparsa sebebi çukurdur; ancak eşi aynı yerde yaparsa sebebi o çukuru görememesidir. Bu örnek atıf kurallarından hangisine örnektir?
a) Tutarlı atıf
b) Rasyonel atıf
c) Temel atıf hatası
d) Uzlaşmacı atıf
e) Olumsuz atıf
Cevap: c) Temel atıf hatası
36- Aşağıdakilerden hangisi insanları tanımak ve onların kişiliğini anlama isteğimizi açıklamaz?
a) Sosyal dünyayı anlaşılır kılmak
b) Sosyal etkileşimi kolaylaştırmak
c) Grup içi iş birliğini kolaylaştırmak
d) Eş seçmeyi kolaylaştırmak
e) Gruplardaki insanların davranışlarının tahmin edilebilirliğini sağlamak
Cevap: d) Eş seçmeyi kolaylaştırmak
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
37- Freud’in teoride bireyin dürtüleri ve tutkuları dizginleyerek bir polis memuru gibi davranan yönüne ne ad verilir?
a) Ego
b) Savunma mekanizmaları
c) İd
d) Süper ego
e) Libido
Cevap: d) Süper ego
38- Eğer yaratıcı süreci toplumca onaylanmayan arzu ve isteklerin olumlu bir dışa vurumu olarak açıkladığımda …………..kullanmış olurum.
Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Hümanistik yaklaşım
b) Mistik yaklaşım
c) Pragmatik yaklaşım
d) Psikodinamik yaklaşım
e) Psikometrik yaklaşım
Cevap: d) Psikodinamik yaklaşım
39- Aşağıdaki kavramlardan hangisi kişilik tanımlarken vurgulanmaz?
a) Benzersizlik
b) Ayırt edicilik
c) Değişkenlik
d) Nispeten kalıcılık
e) Zaman içinde tutarlılık
Cevap: c) Değişkenlik
40- Aşağıdakilerden hangisi hipotetik bir model değildir?
a) Algı
b) Beyin
c) Bellek
d) Bilgi işleme
e) Zeka
Cevap: b) Beyin
41- Freud’a göre oedipal çatışma hangi psikoseksüel evrede görülür?
a) Latent
b) Oral
c) Anal
d) Genital
e) Fallik
Cevap: e) Fallik
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
42- Karen Horney, Freud’un Pen(i)s kıskançlığı kavramsallaştırmasına karşı olarak erkeklerde hangi bilinç altı temanın var olduğunu savunmaktadır?
a) Anneye dönük yoğun hisler
b) Elektrakompleksi
c) Kastrasyon endişesi
d) Babayı kıskanma
e) Rahime imrenme
Cevap: e) Rahime imrenme
43- Ortak bilinç dışındaki akretipler üzerine bir konuşmaya katılıyorsunuz. Bu konuşma aşağıdaki psikologlardan hangisinin fikirlerini içermelidir?
a) Hans Eysenk
b) Alfred Adler
c) Carl Jung
d) Karen Horney
e) Sigmun Freud
Cevap: c) Carl Jung
44- Aşağıdaki faktörlerden hangisi beş faktörlü kişilik modelinde bir özellik boyutu değildir?
a) Dışa dönüklük
b) Nevrotiklik
c) Kaçınmacılık
d) Uzlaşmacılık
e) Yeni deneyimlere açık olmak
Cevap: c) Kaçınmacılık
45- Türkiye’de İstanbul Üniversitesinde ilk kez psikoloji laboratuvarı hangi yıl kurulmuştur?
a) 1936
b) 1938
c) 1940
d) 1941
e) 1943
Cevap: a) 1936
46- Psikonanalitik yaklaşımın en önemli mirası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ergen çocuk deneyimleridir.
b) Felsefe anlayışının etkileridir.
c) Gerçekleştirme kuramını bırakmıştır.
d) Psikoterapiyi geliştirmiştir.
e) Önemli bir tedavi biçimi ve özgün bir insan tasavvurudur
Cevap: e) Önemli bir tedavi biçimi ve özgün bir insan tasavvurudur
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
47- Bir bireyin “zihinsel gelişim bozukluğu” tanısı alması için gerekli ölçütlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bu özellikler 18 yaştan önce ortaya çıkmış olmalıdır.
b) Önemli uyumsal yetersizlikleri olmalıdır.
c) Bu ölçütlerin bir tanesinin tuturulması yeterlidir.
d) Zihinsel işlevlerde ortalamanın gerisinde olmalıdır.
e) Gündelik yaşamını sürdürmekte ciddi güçlükleri olmalıdır.
Cevap: c) Bu ölçütlerin bir tanesinin tuturulması yeterlidir.
48- İnsanların akıl yürütme, mantık, sözel ve sayısal muhakeme vb. birikmiş yeterlilikleri içeren zeka türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mantıksal zeka
b) Akıcı zeka
c) Genel yetenek
d) Kristalize zeka
e) Üretken
Cevap: d) Kristalize zeka
49- Renzull’in kuramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Üstün zekalı çocuklar sözel, sayısal, sanatsal vb. bütün alanlarda üstün becerilere sahiptir.
b) Yaratıcı seviyeleri yüksektir.
c) Üstün zekalıların ortalamanın üzerinde zeka katsayıları vardır.
d) Her alanda üstün yetenekli olmaları beklenmemektedir.
e) Belirli alanlara yüksek bir adanmışlıkla bağlıdırlar.
Cevap: a) Üstün zekalı çocuklar sözel, sayısal, sanatsal vb. bütün alanlarda üstün becerilere sahiptir.
50- Binet’in zeka testi oluşturmaktaki temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Özel desteğe ihtiyacı olan çocukları belirlemek
b) Bir zeka teorisi için veri sağlamak
c) Düşük zekası olan çocukları ayıklamak
d) Zekanın doğuştan olduğunu göstermek
e) Zeka ile yaratıcılık arasındaki bağlantıyı incelemek
Cevap: a) Özel desteğe ihtiyacı olan çocukları belirlemek
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
51- Üstün zekalı çocukların özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Üstün zekalı çocukların akademik başarıları da yüksektir.
b) Tümü yaratıcı düşünme özellikleri göstermemektedir.
c) Birbirinden farklı çeşitli alanlarla ilgilenmekten hoşlanırlar.
d) Sosyal muhakeme yeterlilikleri akranları gibidir.
e) Ahlaki muhakeme yeterlilikleri akranları düzeyindedir
Cevap: a) Üstün zekalı çocukların akademik başarıları da yüksektir.
52- İnsanın bütün zihinsel tecrübelerinin basit unsurlar veya olayların birleşimi olarak alınabileceği fikrine benimseyen yapısalcılık yaklaşımını savunan ünlü bilim adamı kimdir?
a) Wundt
b) Herman Ebbinghaus
c) William James
d) Gestalt
e) Edward Titchener
Cevap: e) Edward Titchener
53- H.Gardner zeka çalışmalarına ne gibi bir yeni bakış açısı kazandırmıştır?
a) Zekayı, pratik zeka olarak yeniden tanımlanmıştır.
b) Zeka kavramının yok edilmesi gerektiğini savunmuştur.
c) Zekayı, insan dışındaki diğer türleri de kapsayacak şekilde geliştirmiştir.
d) Zekanın beyin dalgaları açısından yeniden tanımlanmış ve biyolojik bir temele oturtmuştur.
e) Zekanın yaşamın tüm yönlerini kapsayan farklı türde zekalardan oluştuğunu söylemiştir.
Cevap: e) Zekanın yaşamın tüm yönlerini kapsayan farklı türde zekalardan oluştuğunu söylemiştir.
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
54- Yeni doğanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Basit hareketlerini denetleyebilirler
b) Yakını göremezler fakat uzak görüş nettir.
c) Acı/ağrı duyusu gelişmemiştir.
d) Sesle verilen yönergeleri algılayabilirler
e) Henüz tat duyuları gelişmemiştir.
Cevap: d) Sesle verilen yönergeleri algılayabilirler
55- 1960’lardan itibaren yaratıcılıkla ilgili çalışmaların hız kazanması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?
a) Varoluşçu felsefenin insan kabullerinin yaygınlaşması
b) Guiford’un yaratıcılığı da kapsayan bir zihin modeli ortaya atması
c) ABD’nin uzay yarışında geri kaldığını düşünmesi
d) Bu modele göre her insanın farklı düzeylerde bu özelliğinin bulunabilir olması
e) Yaratıcılık testlerinin geliştirilmeye başlanması
Cevap: a) Varoluşçu felsefenin insan kabullerinin yaygınlaşması
56- “Bu dönemde yeni bir şeyler üretmek, yaptığı işler için beğeni toplamak, yetişkin ve arkadaşlarından takdir görmek önemlidir. Çevre, çalışma isteği yaratmak, sorumluluk vermek ve performansı takdir etmekle temel çatışmanın çözümüne yardımcı olabilir.”
Bu açıklama Erikson’nun kuramında hangi dönemi tanımlamaktadır?
a) Çalışma ve başarılı olmaya karşı aşağılık duygusu
b) Kimlik kazanmaya karşı kimlik bocalaması
c) Temel güvene karşı güvensizlik
d) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç
e) Girişimciliğe karşı suçluluk
Cevap: a) Çalışma ve başarılı olmaya karşı aşağılık duygusu
57- Bütün gelişim alanları düşünüldüğünde, kısa sürede oldukça hızlı ve önemli değişikliklerin oluştuğu alan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyal gelişim
b) Fiziksel ve motor gelişim
c) Bilişsel gelişim
d) Ahlak gelişimi
e) Kişilik gelişimi
Cevap: b) Fiziksel ve motor gelişim
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
58- Ergenlik dönemindeki fiziksel gelişme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Ergenler arasında ciddi bireysel farklılıklar gözlenebilir
b) Cinsel gelişim tamamlanır.
c) Hormonal değişiklikler başlar
d) Bedensel büyüme yavaşlamıştır
e) Kızlarda hormonal değişimler daha erken yaşta başlayabilir
Cevap: d) Bedensel büyüme yavaşlamıştır
59- Piaget ile Vigotsky’nin bilişsel gelişime bakış açıları karşılaştırldığında hangisi doğrudur?
a) Her ikisi de sosyal çevreyi temele alır
b) Her ikisinde de etkili bir yardım ile gelişim hızlandırılabilir
c) Her ikisi de gelişimi evrelerle tanımlar
d) Her ikisi de bilginin çocuk tarafından yapılandırıldığını kabul eder
e) Her iki kuramda da olgunlaşma temele alınır
Cevap: d) Her ikisi de bilginin çocuk tarafından yapılandırıldığını kabul eder
60- Öğrenme ölçülebilir ve gözlenebilir davranışlar yoluyla incelenebilir………Bu açıklama hangi öğrenme yaklaşımını tanımlar?
a) Kognitif
b) Eklektik
c) Deneysel yaklaşım
d) Bilişsel
e) Davranışçı
Cevap: e) Davranışçı
61- Milli piyango bileti alma davranışı hangi tarifeye göre tipik örnek teşkil eder?
a) Değişken zaman aralıklı tarife
b) Sabit zamanlı aralıklı tarife
c) Değişken oranlı tarife
d) Değişken zamanlı tarife
e) Sabit oranlı tarife
Cevap: c) Değişken oranlı tarife
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
62- Aşağıdakilerden hangisi Bowlby’e göre güvenli bağlanmış bir çocuğun davranışlarını tanımlamaz?
a) Anneyi güvenli üs olarak kullanılır
b) Çocuk anneden ayrılmakta güçlük çekmez
c) Anneyi bir yabancıya tercih eder
d) Kaygılandığında kolayca yatıştırılabilir
e) Ayrıldıktan sonra anne yanına geldiğinde tepki verir
Cevap: e) Ayrıldıktan sonra anne yanına geldiğinde tepki verir
63- Hangisi Bandura’nın, bir modelin gözlenmiş davranışının ne zaman etkili olacağını belirleyen 4 koşuldan biri değildir?
a) Hatırlatma
b) Dikkat
c) Dürtü
d) Güdülenme/motivasyon
e) Yeniden üretme/ oluşturma
Cevap: c) Dürtü
64- Bir alışveriş merkezinde 100 milyon TL’lik alışveriş yapana 10 milyon TL ödül verileceğinin duyurulması hangi pekiştirme tarifesine girer?
a) Değişken zaman aralıklı pekiştirme
b) Sürekli pekiştirme
c) Sabit zaman aralıklı pekiştirme
d) Sabit oranlı pekiştirme tarifesi
e) Değişken oranlı pekiştirme
Cevap: d) Sabit oranlı pekiştirme tarifesi
65- Bir matematik problemini uzun süren bir uğraştan sonra çözemeyen bir öğrenci sonunda uğraşmayı bırakır ve başka bir şeyle ilgilenir. Tekrar aynı matematik problemine dönen öğrenci birdenbire matematik problemini farklı bir bakışla değerlendirebileceğini görür ve daha fazla deneme yapmasına gerek kalmaksızın çözüme ulaşır.
Yukarıdaki süreç aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisine bir örnektir?
a) Klasik koşullanma
b) Gözlem yoluyla öğrenme
c) Kavrama
d) Deneme-yanılma
e) Edimsel koşullanma
Cevap: c) Kavrama
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
66- Klasik koşullanma, operant koşullanma ve gözlem yoluyla öğrenme hakkında hangisi doğrudur?
a) Sadece insanlarda
b) Sadece sinaptik bağlarla oluşabilen
c) Belli koşullarda gerçekleşebilen
d) 2’li çalışmalar şartıyla
e) Hemen bütün canlı türlerinde görülen temel öğrenme yolları
Cevap: e) Hemen bütün canlı türlerinde görülen temel öğrenme yolları
67- Ülkemizde dört yıllık psikoloji lisans eğitimini tamamlayarak, belirli bir alt alan uzmanı olabilmek için ise ilgili alanda en az yüksek lisans eğitimi görenlere verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?
a) KBB
b) Dahiliyeci
c) Psikiyatris
d) Cerrah
e) Psilkolog
Cevap: e) Psilkolog
68- Aşağıdakilerden hangisi model alma süreci basamaklarından değildir?
a) Yeniden üretme
b) Harekete geçme
c) Güdülenme motivasyon
d) Davranışa dikkat etme
e) Davranışı hatırlama
Cevap: b) Harekete geçme
69- Bilişsel çelişki kuramına göre bireyin davranış ve tutumları çeşitlendiğinde birey bu çelişkiyi azaltmak ve ortadan kaldırmak için neyi değiştirmelidir?
a) Tutumlarını değiştirir
b) Kimlik değiştirir
c) Tarafını değiştirir
d) Aidiyetini değiştirir
e) Davranışlarını değiştirir
Cevap: a) Tutumlarını değiştirir
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
70- Heider’e göre insanların temel ihtiyaçları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sayılmaktadır?
a) Neden bulma ve izah etme
b) İç ve dış nedenlere yükleme yapma
c) Anlama ve açıklama
d) Beklenti oluşturma ve tanıma
e) Anlama-bilme ve kontrol
Cevap: e) Anlama-bilme ve kontrol
71- Türkiye’nin başkenti neresidir?sorusunu
Cevaplarken hangi belleği kullanırız?
a) Kısa süreli
b) Semantik
c) Episodik
d) İşlemsel
e) Çalışma
Cevap: b) Semantik
72- Beklenmedik bir felaket, gibi kötü bir olayı yaşamış kişilerin sonrasında bunu tekrar eder şekilde yaşamış gibi hissetmeleri ve hatırlamaları sonucu oluşan ruhsal bozukluk hangisidir?
a) Sosyal füg
b) Bibolar
c) Travma sonrası stres bozukluğu
d) Katatonik şizofren
e) Paranoid şizofren
Cevap: c) Travma sonrası stres bozukluğu
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
73- Kişinin niyetli ve bilinçli olarak edinmediği ve aslında farkına varmadan hatırladığı yaşantıları tanımlayan bellek türü hangisidir?
a) Episodik bellek
b) Açık bellek
c) Kısa süreli bellek
d) Örtük bellek
e) Otobiyografik bellek
Cevap: d) Örtük bellek
74- Hangisi temel algılama ilkelerinden değildir?
a) Şekil/zemin algısı
b) Bütünleme
c) Benzerlik
d) Yanımazlık
e) Basitlik/iyi şekil (pragnanz) algısı
Cevap: d) Yanımazlık
75- Sosyal öğrenme bakış açısına göre hangisi doğrudur?
a) Öğrenme ve performans arasında hiçbir ilişki yoktur.
b) Sadece performans ile
c) Sadece öğrenme ile ilgilidir
d) Öğrenme ve performans arasında ayrım yapılmalıdır
e) Yapılmamalıdır
Cevap: d) Öğrenme ve performans arasında ayrım yapılmalıdır
76- Döllenmeden ölüme kadar, tüm yaşam boyunca devam eden bir değişim süreci olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) İlk yetişkinlik
b) Gelişim
c) Değişim
d) Algısal değişim
e) Büyüme
Cevap: b) Gelişim
77- Hastanede yatan kadın; Çinli sevgilisinin ajan olduğunu ve herkese dikkatli olması konusunda uyarması gerektiğini düşünüyorsa hangi psikolojik bozukluk tanısı konmalıdır?
a) Özgül fobi
b) Sosyal füg
c) Katatonik şizofren
d) Disosyatif bozukluk
e) Paranoid şizofreni
Cevap: e) Paranoid şizofreni
78- Yenidoğan ortalama kaç gr ağrlığındadır?
a) 1.800gr – 2.000gr
b) 1.600gr – 1.900gr
c) 3.100gr – 3.400gr
d) 2.200gr – 2.500gr
e) 4.000gr – 4.500gr
Cevap: c) 3.100gr – 3.400gr
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
79- Aşağıdakilerden hangisi “insanların gelişim süreçlerini etkileyen normatif etkilerden” biridir?
a) Küçük yaşta ebeveyn kaybı
b) Piyango/yarışma kazanma
c) Ergenlikte hamilelik
d) Okula başlama yaşı
e) Bir kaza ya da felaket gibi
Cevap: d) Okula başlama yaşı
80- Aşağıdakilerden hangisi yeni doğanın özelliklerinden biri değildir?
a) 1 günlük bebekler tatlı tatları ekşi ve acı tatlara tercih etmektedir
b) 5-20 cm yakını görebilirler
c) Yeni doğanın vücut hareketleri denetimlidir
d) Tipik yeni bir doğan yaklaşık 18 saat uyur
e) İskelet sistemi doğumda tamdır
Cevap: c) Yeni doğanın vücut hareketleri denetimlidir
81- Doğum öncesi dönemde; ikinci aydan itibaren, rahimde yaşayıp gelişebilmek için tüm yapılarını tamamlayan organizma………..adını alır. Buna göre boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Fallop
b) Zigot
c) Yenidoğan
d) Hücre
e) Fetüs
Cevap: e) Fetüs
82- Anneler doğumdan sonra yeni durumlarına uyum sağlamakla ilgili bir süreç geçirirler. Bu döneme, doğum sonrası dönem (post partum) denilmektedir. Ülkemizde bu dönem, halk arasında ne olarak isimlendirilir?
a) Büyüme
b) Yenidoğan
c) Lohusalık
d) Hormonal değişim
e) Refleksif
Cevap: c) Lohusalık
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
83- Doğuştan getirilen, belli bir uyarana karşı yapılandırılmış basit tepkiler nasıl tanımlanır?
a) Algı
b) Gelişim
c) Büyüme
d) Değişim
e) Refleksler
Cevap: e) Refleksler
84- Yeni doğan ortalama kaç cm boyundadır?
a) 38-45cm
b) 45-50cm
c) 60-68cm
d) 50-52cm
e) 30-45cm
Cevap: d) 50-52cm
85- Erikson psikososyal gelişim kuramını kaç evreye ayırıp incelemiştir?
a) 8
b) 9
c) 4
d) 7
e) 6
Cevap: a) 8
86- Yürüme, zıplama, merdiven inip çıkma gibi uzun kasların kullanımını içeren beceriler ne olarak isimlendirilir?
a) Büyük kas hareket becerileri
b) Zaman ve algı becerileri
c) Dikkat becerileri
d) Yetenek ve spor becerileri
e) Küçük kas hareketleri
Cevap: a) Büyük kas hareket becerileri
87-Doğum öncesinden başlayarak ergenliğin sonuna kadar devam eden ve vücut parçaları ve organlardakiebat artışı ile tamamlanan süreç ne olarak adlandırılır?
a) Motor gelişimi
b) Algı gelişimi
c) Hareket gelişimi
d) Duyu gelişimi
e) Bedensel büyüme
Cevap: e) Bedensel büyüme
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
88- Erikson’un psikososyal gelişim kuramında “ergenlik” dilimini kapsayan evre aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu
b) Üretkenliğe karşı durgunluk
c) Benlik bütünlüne karşı umutsuzluk
d) Yakınlığa ve dayanışmaya karşı yalıtılmışlık
e) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
Cevap: e) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
89- Piaget’in Bilişsel Gelişim Evrelerinden biri olan “işlem öncesi evre” hangi yaş grubunu kapsamaktadır?
a) 2-7 yaş
b) 3-7 yaş
c) 0-5 yaş
d) 6-9 yaş
e) 7-11 yaş
Cevap: a) 2-7 yaş
90- Aşağıdakilerden hangisi Piaget’in Bilişsel gelişim evrelerinden biri değildir?
a) Duyu-hareket evresi
b) Somut işlemler evresi
c) Soyut işlemler evresi
d) Girişimciliğe karşı suçluluk evresi
e) İşlem öncesi evre
Cevap: d) Girişimciliğe karşı suçluluk evresi
91- İnsanların dengeli ve koordineli hareketleri yapabilir hale gelmeleri ve zaman boyunca hareket becerilerindeki değişimleri kapsayan gelişim ne olarak isimlendirilir?
a) Bedensel büyüme
b) Bilişsel gelişme
c) Hareket gelişimi
d) Sosyal gelişme
e) Algı gelişimi
Cevap: c) Hareket gelişimi
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
92- Nesne konumunun kazanıldığı Piaget’in Bilişsel Gelişim Evresi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Duyu-hareket evresi
b) Soyut işlemler evresi
c) İşlem öncesi evre
d) Somut işlemler evresi
e) Kuşku ve utanç evresi
Cevap: d) Somut işlemler evresi
93- “Davranışsal tepkiler, bir robot ya da makinede olduğu gibi, otomatik olarak dışsal bir uyaran tarafından başlatılmaktan çok, uyarıcıya verilen tepkiler kendi kendini harekete geçirmektedir.”
Yukarıdaki görüş aşağıdaki hangi isme aittir?
a) Watson
b) Rayner
c) Petersburg
d) Skinner
e) Bandura
Cevap: e) Bandura
94- Erikson’un “Yakınlığa ve Dayanışmaya Karşı Yalıtılmışlık” evresi hangi dönemi kapsamaktadır?
a) Ergenlik
b) Yaşlılık
c) Orta yetişkinlik
d) Son çocukluk
e) İlk yetişkinlik
Cevap: e) İlk yetişkinlik
95- Bilişsel gelişme kuramı aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Skinner
b) Pavlov
c) Jean Piaget
d) Lev Semyonoviç Vigotsky
e) Erik Erikson
Cevap: c) Jean Piaget
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
96- Psikososyal gelişim kuramı kime aittir?
a) Pavlov
b) Vıgotsky
c) Piaget
d) Maslow
e) Erikson
Cevap: e) Erikson
97- “Gözlemci, gözlemiş olduğu davranışları eyleme ya da açık davranışa dönüştürmelidir. Bir çok davranış yalnızca gözlem yoluyla edinilirve yeri geldiğinde açık davranışa dönüştürülür.”
Yukarıda tanımlanan ifade bir modelin gözlemiş davranışının ne zaman etkili olacağını belirleyen hangi koşulu içermektedir?
a) Dikkat
b) Motivasyon
c) Yeniden üretme
d) Hatırlama
e) Güdülenme
Cevap: c) Yeniden üretme
98- Hangi teoriye göre; bebekler bir hareket yapmak için bir şeyleri algılamalı ve çevreleri tarafından eyleme güdülenmiş olmalıdır?
a) Bağdaştırma teorisi
b) Zihin oluşturma teorisi
c) Uyumsama teorisi
d) Dinamik sistemler teorisi
e) Özümseme teorisi
Cevap: d) Dinamik sistemler teorisi
99- Duyu-Hareket evresi hangi yaş aralığını kapsayan evredir?
a) 0-2 yaş
b) 2-5 yaş
c) 2-4 yaş
d) 2-7 yaş
e) 0-3 yaş
Cevap: a) 0-2 yaş
100- Aşağıdakilerden hangisi küçük kas hareketlerinden değildir?
a) Hamurla oynama
b) Düğme ilikleme
c) Kaşık kullanma
d) Çizme
e) Merdiven inip çıkma
Cevap: e) Merdiven inip çıkma
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
101- …………..ta organların işlev kapasitelerinde azalma ortaya çıkar ve kimi bireylerde boy kısalması görülebilir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Orta yaşlılık
b) Son yaşlılık
c) İlk yaşlılık
d) İleri yaşlılık
e) Durgun yaşlılık
Cevap: d) İleri yaşlılık
102- Yazı yazma, bisiklete binme gibi hareket becerilerini ve bunlarla ilgili işlem sıralarını, bir diğer ifadeyle hangi eylemin nasıl ve hangi durumlarda yapılacağını içeren bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Episodik bellek
b) Anlamsal bellek
c) Bildirimsel bellek
d) İşlemsel bellek
e) Semantik bellek
Cevap: d) İşlemsel bellek
103- Bildirimsel bellek nedir?
a) Bir kişinin sahip olduğu zihinsel kavramlar dizinidir.
b) Dünya hakkında bildiğimiz kavramlar, tanımlar gibi olaylar ve olan olaylar hakkında hemen her türlü bilgi çeşidini içerir.
c) Sınırlı birim miktardaki bilgiyi kısa bir süreyle tutabilen bellek türüdür.
d) Sözcüklerin, kavramların, kuralların ve soyut düşüncelerin belleğidir.
e) Kişisel olarak yaşadığımız anıların saklanması ile ilgilidir.
Cevap: b) Dünya hakkında bildiğimiz kavramlar, tanımlar gibi olaylar ve olan olaylar hakkında hemen her türlü bilgi çeşidini içerir.
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
104- Kendini gerçekleştirme kuramı kim tarafından ortaya atılmıştır?
a) Simund Freud
b) William James
c) Rogers
d) A.Maslow
e) John B.Watson
Cevap: d) A.Maslow105- Depolanmış bilginin ileri ki bir zamanda geri çağrılmasına ne ad verilir?
a) Geri getirme
b) Kopyalama
c) Kodlama
d) Depolama
e) Temsil etme
Cevap: a) Geri getirme
106- Dil, hafıza, öğrenme, duyum ve algı gibi belirli süreç ve işlevleri inceler ve insan zihninin temel özelliklerini tanımlama ve açıklama amacını taşıyan psikoloji aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyal
b) Klinik
c) Endüstri ve örgüt
d) Bilişsel
e) Gelişim
Cevap: d) Bilişsel
107- Kayıt edilmiş olanların sınırsız miktarda ve sınırsız süreyle saklandığı kabul edilen bellek hangisidir?
a) Uzun süreli bellek
b) Episodik bellek
c) Merkezi yürüyücü bellek
d) Çalışma belleği
e) Kısa süreli bellek
Cevap: a) Uzun süreli bellek
108- Konuşma gibi seslerden gelen bilgiyi tutan bir köle sistem olarak tanımlanan kavram hangisidir?
a) Mekansal bileşen
b) Fonolojik döngü bileşeni
c) İmgesel bileşen
d) Görsel mekansal kopyalama bileşeni
e) Görsel bileşen
Cevap: b) Fonolojik döngü bileşeni
109- Uzun süre bellekten gerekli bilgilerin geri çağrılması ve onun mevcut bilgiye birleştirilmesini sağlayan bileşen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bağlamsal bileşen
b) Çok heceli bileşen
c) Merkezi yürütücü
d) Episodik destek bileşeni
e) İşlevsel bileşen
Cevap: d) Episodik destek bileşeni
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
110- Görsel, imgesel, mekansal bilgileri tutan ve onları tekrarlamaktan sorumlu olan köle sistemi hangisidir?
a) Okuyucu bileşen
b) Fonolojik föngü bileşeni
c) Görsel mekansal kopyalama bileşeni
d) İçsel konuşma bileşeni
e) Sözel bilginin kavranması bileşeni
Cevap: c) Görsel mekansal kopyalama bileşeni
111- …………..stres; bir uyaran (saldırmak üzere olanbir köpek) veya bir olay tarafından başlatılan, bir başalngıcı ve bir sonu olan geçici durumlar karşısında verdiğimiz stres tepkilerini tanımlar. Boşluğa hangisi getirilmelidir?
a) Duygu odaklı stres
b) Akut stres
c) Bilinçsiz stres
d) Problem odaklı stres
e) Kronik stres
Cevap: b) Akut stres
112- Dış dünyadaki bilginin zihinsel temsillerinin oluşmasını gerektiren süreç hangisidir?
a) Geri getirme
b) Kodlama
c) Depolama
d) İfade etme
e) Döngüleme
Cevap: b) Kodlama
113- Hangisi tüm bellek süreçleri için geçerli işlem türüdür?
a) Okuma
b) Döngü
c) Geri getirme
d) Destek bileşen
e) Kopyalama
Cevap: c) Geri getirme
114- Önceden seçilip belirlenmiş belirli bir davranış, işlev ya da durumların belirli bir plana ya da sisteme göre, izlenmesi ve kayıt altına alınması hangi gözlem türüne örnektir?
a) Sistematik
b) Rastgele
c) Serbest
d) Katılımsız
e) Doğal halde
Cevap: a) Sistematik
115-İnsanların birer sosyal algılayıcı olarak insanlar ve olaylar hakkında nedensel açıklamalar üretirken bilgiyi nasıl kullandıklarını açıklama amacı taşıyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tutum
b) Kalıp yargılar
c) Atıf teorileri
d) Sosyal kategorizasyon
e) Sosyal algılama
Cevap: c) Atıf teorileri
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
116-Sönmeye en dirençli pekiştirme tarifesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Koşulsuz pekiştirme tarifesi
b) Kalıcı oranlı pekiştirme tarifesi
c) Sabit oranlı tarifeler
d) Aralıklı tarifeler
e) Değişken oranlı pekiştirme tarifesi
Cevap: e) Değişken oranlı pekiştirme tarifesi
117- Kodlanmış materyalin zaman içinde saklanması hangisiyle tanımlanır?
a) Kopyalama
b) Temsil etme
c) Depolama
d) Kodlama
e) Geri getirme
Cevap: c) Depolama
118- Pekiştirmenin, düzensiz zaman aralıklarıyla ve tepki sayısından bağımsız olarak verildiği pekiştirme tarifesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sabit oranlı tarifeler
b) Tam zaman aralıklı tarifeler
c) Değişken zaman aralıklı tarifeler
d) Sabit zaman aralıklı tarifeler
e) Tam oranlı tarifeler
Cevap: c) Değişken zaman aralıklı tarifeler
119- En belirgin tarafgirlik nedir?
a) Davranışlar
b) Örneklemeler
c) Tutumlar
d) Temel atıf hatası
e) Tutum değişmesi
Cevap: d) Temel atıf hatası
120- Davranışlarının başka zaman ve durumlarda da benzeri bir nitelik taşımakta olması hangisini açıklar?
a) Tutarlılık
b) Belirginlik
c) Nedensellik
d) Yaygınlık
e) Benzerlik
Cevap: a) Tutarlılık
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
121- Her ne kadar uyaranın özellikleri, koşullanmanın şiddeti süresi vb. çok çeşitli etmenler etkili ise de, ana fikir olarak eğer koşulsuz uyaran yeterince tekrarda sunulmazsa ortaya çıkan koşullu tepki azalarak ortadan kalkmaktadır. Buna ne ad verilir?
a) Kavrama
b) Sönme
c) Reflek
d) Tepkime
e) Koşul
Cevap: b) Sönme
122- Aşağıdakilerden hangisi bilişsel yaklaşımının konuları arasında değildir?
a) Bellek
b) Toplumsal değişme
c) Dikkat
d) Düşünme
e) Algı
Cevap: b) Toplumsal değişme
123- Pavlov, klasik koşullanma çalışması için hangi hayvan üzerinden deney yürütmüştür?
a) Fare
b) Kedi
c) Köpek
d) Kuş
e) Tavşan
Cevap: c) Köpek
124- Kocasıyla tartışan kadının bayılıp, sonrasında kolunda problem olduğunu görmesi durumu hangisidir?
Cevap: Konversiyon bozukluğu
125-Psikoloji için, davranışların hangi şartlarda ve biçimlerde ne şekilde ortaya çıkacağını tanımlayan bildirimler ne olarak tanımlanır?
a) Sıralama
b) Düzenleme
c) Tahmin
d) Tanımlama
e) Açıklama
Cevap: c) Tahmin
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
126- Akıl hastalıklarının tedavi edebilmesi için ilk defa ne zaman akıl hastaneleri oluşturulmuştur?
Cevap: Fransız ihtilali
Sanayi devrimi
I. Dünya Savaşı
127- Deney. şempanze araştırmacının kucağında gezintiye çıkmışken bir diğer araştırmacının hayvanların yaşadıkları park alanının içinde belli bölgelere yiyecek saklaması ve kucaktaki şempanzenin bunu görmesi ile başlamaktadır. Hayvan kafesine konulduktan bir süre sonra, tüm şempanzeler parkın içine bırakılır. Yiyecek saklanan yerleri görmüş olan şempanzeler, diğerlerine oranla çok daha yüksek sayıda yiyeceği bulmuşlardır.
Yukarıdaki deney hangi isme aittir?
a) Köhler
b) Pavlov
c) Menzel
d) Thordike
e) Watson
Cevap: c) Menzel
128- Gözlem yoluyla öğrenme kim tarafından ortaya atılmıştır?
a) Watson
b) Skinner
c) A.Bandura
d) Pavlov
e) W.Köhler
Cevap: c) A.Bandura
Psikoloji Vize Ve Final Sorular
Ders Kitabı
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
Psikoloji Vize Ve Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!