AdaletauzefBankacılık ve SigortacılıkHukuk Büro Yönetimi ve SekreterliğiİktisatİşletmeMaliyeTicaret HukukuUluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Ticaret Hukuku 2022-2023 Bütünleme Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi temerrüd faizinin tanımıdır?

Cevap : B) Para borcu vadesinde ödenmediği için vadeyi takip eden günden itibaren işlemeye başlayan gecikme faizidir.

#2. Türk hukukunda evraksız kıymetli evraka ilişkin ilk düzenleme hangi kanunda yer almıştır?

Cevap : A) Sermaye Piyasası Kanunu

#3. "İşletme sahibinin kendisine ticari temsilcilik yetkisi vermeksizin işletmesini yönetmek veya İşletmesinin bazı işlerini yürütmek için yetkilendirdiği kişi" hangi tacir yardımcısıdır?

Cevap : D) Ticari vekil

#4. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin devri sözleşmesi çerçevesinde devralanın, işletmenin borçlarından sorumlu tutulabilmesinin şartlarından değildir?

Cevap : B) Ticari işletmenin ticaret unvanının değiştirilmemiş olması

#5. Makbuz senedi çıkarmaya yetkili kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Umumi mağazalar


#6. Emre yazılı kıymetli evrakın devir şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Ciro ve senedin teslimi

#7. Türk Ticaret Hukuku'nda kıymetli evrak hukukuna ilişkin hükümler aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almaz?

Cevap : D) YÖK Kanunu

#8. Kıymetli evrakın temel özelliklerini içermeyen senetler, kural olarak ve hukuken nasıl bir şekilde kabul edilirler?

Cevap : D) Adi senet olarak

#9. Aşağıdaki kanunlardan hangisi ticaret hukukunun kapsamına dâhil değildir?

Cevap : D) Devlet Memurları Kanunu

#10. Kıymetli evrak niteliğindeki bir senedin ziyaa uğraması durumlarında açılabilecek olan iptal davasında davalı taraf kim veya kimler olabilir?

Cevap : C) Senedi düzenleyen keşideci yani senedin asıl borçlusu


#11. Tarafların tacir olduğu ve dava konusu uyuşmazlığın konusunun da bunların ticari işletmesiyle ilgili olduğu davalar hangi tür ticari davalar grubu kapsamında yer almaktadır?

Cevap : C) Nispi ticari davalar

#12. Ticari hükümlerin uygulanma sırasında ticari örf ve adet kuralları kaçıncı sırada yer almaktadır?

Cevap : E) 4.

#13. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın temel unsurlarından biri değildir?

Cevap : E) Senette ifade edilen hakkın alacaklısının mutlaka gerçek kişi olması

#14. Aşağıdaki koşullardan hangisi bononun alternatif şekil koşullarından yani eksikliği durumunda senet metninde bulunan diğer bilgilerle sonradan tamamlanması mümkün olan şekil koşullarından biridir?

Cevap : E) Senedin keşide (düzenlenme) yeri

#15. Nama veya hamiline yazılı kıymetli evrakın ziyaa uğraması durumunda açılacak olan iptal davasında yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Senet borçlusunun ikametgâhının bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi


#16. Menkul kıymetlerin ihraç edildiklerinde milyonlarla ifade edilen sayıda yani yığın hâlinde çıkarılıyor olmaları ve bu durumda bunların her biri üzerinde ayrı ayrı işlem yapılmasının ve saklanmalarının yarattığı zorluklar; ayrıca faiz, kâr payı, bedelsiz hisse senedi, yeni pay alma hakları gibi hakları kullanmak üzere kupon kesmek için senet sahiplerinin her defasında bankaya gitmek zorunda kalmalarına çözüm oluşturmak üzere uygulamaya konmuş olan kıymetli evrak türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Evraksız kıymetli evrak

#17. Nama yazılı kıymetli evrakın devir şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Alacağın temliki beyanı ve senedin teslimi

#18. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın temel özelliklerinden biri değildir?

Cevap : B) Kıymetli evrakta kanunlarda belirlenmiş olan kıymetli evrak türleri örnek niteliğinde olup hukuki ilişkinin tarafları bu türlerde değişiklikler ve ilaveler yapma veya yeni türler yaratma yetkisine sahiptirler.

#19. Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatına bağlanan hüküm ve sonuçlardan biri değildir?

Cevap : A) Haksız fiillerinden kanunlardaki sınırın iki katı oranında tazminat ödeme

#20. Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinden bononun zorunlu şekil koşullarından biri değildir?

Cevap : C) Vade


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ticaret Hukuku 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Makbuz senedi çıkarmaya yetkili kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Umumi mağazalar
B) Özel yetkili esnaf ve küçük sanatkâr mağazaları
C) Perakende satış yapan mağazalar
D) Toptan satış yapan mağazalar
E) Özel yetkili toptan satış yapan mağazalar

Cevap : A) Umumi mağazalar

2. Emre yazılı kıymetli evrakın devir şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alacağın temliki ve senedin teslimi
B) Sadece ciro
C) Ciro ve senedin teslimi
D) Sadece alacağın temliki
E) Sadece senedin teslimi

Cevap : C) Ciro ve senedin teslimi

3. Tarafların tacir olduğu ve dava konusu uyuşmazlığın konusunun da bunların ticari işletmesiyle ilgili olduğu davalar hangi tür ticari davalar grubu kapsamında yer almaktadır?

A) Maddi ticari davalar
B) Basit ticari davalar
C) Nispi ticari davalar
D) Usuli ticari davalar
E) Mutlak ticari davalar

Cevap : C) Nispi ticari davalar

4. Menkul kıymetlerin ihraç edildiklerinde milyonlarla ifade edilen sayıda yani yığın hâlinde çıkarılıyor olmaları ve bu durumda bunların her biri üzerinde ayrı ayrı işlem yapılmasının ve saklanmalarının yarattığı zorluklar; ayrıca faiz, kâr payı, bedelsiz hisse senedi, yeni pay alma hakları gibi hakları kullanmak üzere kupon kesmek için senet sahiplerinin her defasında bankaya gitmek zorunda kalmalarına çözüm oluşturmak üzere uygulamaya konmuş olan kıymetli evrak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbraz senetleri
B) Evraksız kıymetli evrak
C) Makbuz senedi
D) Hamiline yazılı kıymetli evrak
E) Nama yazılı kıymetli evrak

Cevap : B) Evraksız kıymetli evrak

5. Nama yazılı kıymetli evrakın devir şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alacağın temliki beyanı ve senedin teslimi
B) Ciro ve senedin teslimi
C) Sadece ciro
D) Sadece senedin teslimi
E) Sadece alacağın temliki beyanı

Cevap : A) Alacağın temliki beyanı ve senedin teslimi

6. Aşağıdaki koşullardan hangisi bononun alternatif şekil koşullarından yani eksikliği durumunda senet metninde bulunan diğer bilgilerle sonradan tamamlanması mümkün olan şekil koşullarından biridir?

A) Keşidecinin (senedi düzenleyenin) imzası
B) Senet metninde ‘bono’ veya ’emre yazılı senet’ kelimesinin yer alması
C) Belirli bir bedelin kayıtsız şartsız ödenmesi vaadi
D) Lehtarın adı ve soyadı
E) Senedin keşide (düzenlenme) yeri

Cevap : E) Senedin keşide (düzenlenme) yeri

7. Nama veya hamiline yazılı kıymetli evrakın ziyaa uğraması durumunda açılacak olan iptal davasında yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Senedin ziyaa uğradığı yerdeki Ticaret Mahkemesi
B) Alacaklının ikametgâhının bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi
C) Senedin düzenlendiği yerdeki Ticaret Mahkemesi
D) Davacının ikametgâhının bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi
E) Senet borçlusunun ikametgâhının bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi

Cevap : E) Senet borçlusunun ikametgâhının bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi

8. Kıymetli evrak niteliğindeki bir senedin ziyaa uğraması durumlarında açılabilecek olan iptal davasında davalı taraf kim veya kimler olabilir?

A) Senet üzerine aval vermiş olanlardan herhangi birisi
B) Ciro zincirinde yer alan cirantalardan herhangi birisi
C) Senedi düzenleyen keşideci yani senedin asıl borçlusu
D) Hamilin başvurabileceği senet ile sorumluluk altına girmiş olan kişilerden herhangi birisi
E) Senedin ziyaa uğramasına kusuru ile sebep olan kişi

Cevap : C) Senedi düzenleyen keşideci yani senedin asıl borçlusu

9. Türk Ticaret Hukuku’nda kıymetli evrak hukukuna ilişkin hükümler aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almaz?

A) Sermaye Piyasası Kanunu
B) Türk Ticaret Kanunu
C) Türk Ceza Kanunu
D) YÖK Kanunu
E) Çek Kanunu

Cevap : D) YÖK Kanunu

10. Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinden bononun zorunlu şekil koşullarından biri değildir?

A) Belirli bir bedelin kayıtsız şartsız ödenmesi vaadi
B) Lehtarın adı ve soyadı
C) Vade
D) Keşidecinin (senedi düzenleyenin) imzası
E) Senet metninde ‘bono’ veya ’emre yazılı senet’ kelimesinin yer alması

Cevap : C) Vade

11. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın temel özelliklerinden biri değildir?

A) Kıymetli evrakın içerdiği hak, parasal değeri olan bir hak olmalıdır.
B) Kıymetli evrakta kanunlarda belirlenmiş olan kıymetli evrak türleri örnek niteliğinde olup hukuki ilişkinin tarafları bu türlerde değişiklikler ve ilaveler yapma veya yeni türler yaratma yetkisine sahiptirler.
C) Kıymetli evrakın içerdiği hak, başkalarına devredilebilir nitelikte olmalıdır.
D) Kıymetli evrakta, hak ile senet arasında kuvvetli bir bağ bulunmaktadır.
E) Kıymetli evrak, ağırlaştırılmış şekil koşullarına tabidir.

Cevap : B) Kıymetli evrakta kanunlarda belirlenmiş olan kıymetli evrak türleri örnek niteliğinde olup hukuki ilişkinin tarafları bu türlerde değişiklikler ve ilaveler yapma veya yeni türler yaratma yetkisine sahiptirler.

12. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın temel unsurlarından biri değildir?

A) Hakkın senetten ayrı olarak başkalarına ileri sürülememesi ve başkalarına devredilememesi
B) Hak ile senedin birbirine sıkı suretle bağlı olması
C) Kıymetli evrakın bir senet olması
D) Senedin bir hakkı içermesi
E) Senette ifade edilen hakkın alacaklısının mutlaka gerçek kişi olması

Cevap : E) Senette ifade edilen hakkın alacaklısının mutlaka gerçek kişi olması

13. Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatına bağlanan hüküm ve sonuçlardan biri değildir?

A) Haksız fiillerinden kanunlardaki sınırın iki katı oranında tazminat ödeme
B) Ticaret ve Sanayi Odasına kaydolma
C) İflasa tabi olma
D) Ticaret unvanı seçme ve kullanma
E) Ticaret siciline kaydolma

Cevap : A) Haksız fiillerinden kanunlardaki sınırın iki katı oranında tazminat ödeme

14. Türk hukukunda evraksız kıymetli evraka ilişkin ilk düzenleme hangi kanunda yer almıştır?

A) Sermaye Piyasası Kanunu
B) Türk Borçlar Kanunu
C) Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
D) Evraksız Kıymetli Evrak Kanunu
E) Türk Ticaret Kanunu

Cevap : A) Sermaye Piyasası Kanunu

15. Ticari hükümlerin uygulanma sırasında ticari örf ve adet kuralları kaçıncı sırada yer almaktadır?

A) 2.
B) 5.
C) 3.
D) 1.
E) 4.

Cevap : E) 4.

16. “İşletme sahibinin kendisine ticari temsilcilik yetkisi vermeksizin işletmesini yönetmek veya İşletmesinin bazı işlerini yürütmek için yetkilendirdiği kişi” hangi tacir yardımcısıdır?

A) Sözleşme yapma yetkisine sahip acente
B) Simsar
C) Komisyoncu
D) Ticari vekil
E) Aracı acente

Cevap : D) Ticari vekil

17. Aşağıdaki kanunlardan hangisi ticaret hukukunun kapsamına dâhil değildir?

A) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
B) Çek Kanunu
C) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
D) Devlet Memurları Kanunu
E) Kooperatifler Kanunu

Cevap : D) Devlet Memurları Kanunu

18. Kıymetli evrakın temel özelliklerini içermeyen senetler, kural olarak ve hukuken nasıl bir şekilde kabul edilirler?

A) Senetsiz bir hak olarak
B) Emre yazılı ödeme vaadi olarak
C) Emre yazılı havale olarak
D) Adi senet olarak
E) Tamamen geçersiz bir kâğıt parçası olarak

Cevap : D) Adi senet olarak

19. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin devri sözleşmesi çerçevesinde devralanın, işletmenin borçlarından sorumlu tutulabilmesinin şartlarından değildir?

A) Sözleşmenin geçerli bir şekilde yapılmış olması
B) Ticari işletmenin ticaret unvanının değiştirilmemiş olması
C) Devrin alacaklılara usulüne uygun olarak bildirilmiş olması
D) Sözleşmenin yazılı olarak yapılmış olması ve usulüne uygun olarak ticaret siciline tescil ve ilan edilmiş olması
E) Borçların açıkça devrin kapsamı dışında bırakılmamış olması

Cevap : B) Ticari işletmenin ticaret unvanının değiştirilmemiş olması

20. Aşağıdakilerden hangisi temerrüd faizinin tanımıdır?

A) Borca aykırılıktan kaynaklanan bir cezai şarttır.
B) Para borcu vadesinde ödenmediği için vadeyi takip eden günden itibaren işlemeye başlayan gecikme faizidir.
C) Müşterek borçlarda borçlulardan sadece yarısının ödemekle yükümlü oldukları faizdir.
D) Borca aykırılık durumunda işleyen bir para cezasıdır.
E) Borcun doğumu ile birlikte işlemeye başlayan faizdir.

Cevap : B) Para borcu vadesinde ödenmediği için vadeyi takip eden günden itibaren işlemeye başlayan gecikme faizidir.

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku 2022-2023 Bütünleme Soruları

telegram adalet
FACEBOOK ADALET GRUBU

Ticaret Hukuku 2022-2023 Bütünleme Soruları

 

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!