auzefHalkla İlişkilerTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Halkla İlişkiler 2023-2024 Final Soruları

#1. Aşağıdaki teorilerden hangisi insanların, grupların ya da kurumların çeşitli gereksinimlerini gidermek üzere diğerleriyle iş yapma ve ilişki halinde olma durumunu çeşitli unsurların (kaynak, bilgi, duygu, düşünce gibi) karşılıklı değiş tokuşu olarak değerlendirmektedir?

Cevap : B) Sosyal değişim teorisi

#2. Aşağıdakilerden hangisi Forrester'ın etkinliklerin değerlendirilmesinde dikkate aldığı sorulardan biri değildir?

Cevap : A) Katılımcıların demografik özellikleriyle ilgili sorular

#3. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler meslek kodlarının amaçlarından biri değildir?

Cevap : D) Meslek örgütüne üye olanlara yaptırım uygulayarak mesleğin olumsuz örneklerden arınmasını sağlamak

#4. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının müşterilere sağladığı faydalardan biri değildir?

Cevap : D) Yaratıcı düşünce ve uygulamaların ortaya çıkması

#5. Aşağıdakilerden hangisi Keefe'nin kurumsal sosyal sorumluluğun önem kazanmasına ilişkin olarak geliştirdiği kavramlardan biri değildir?

Cevap : A) Yararcı


#6. Ulusal karakterlerin önemli boyutlarını belirlemeye yardımcı olmak adına geliştirilen toplumsal kültür boyutlarına ilişkin sınıflandırma aşağıdaki araştırmacılardan hangisi tarafından ortaya konmuştur?

Cevap : E) Hofstede

#7. Radyo bültenlerinde metnin üstüne mesajın yayın süresi belirtilmelidir. Radyo haberleri genellikle 60 saniyedir. Radyo bültenlerinin de 60 saniyeden uzun olmaması gerekir. Yukarıdaki açıklamadan hareketle radyo bülteni ile ilgili aşağıda verilen zamansal ifadelerden hangisinin daha doğru olduğu söylenebilir?

Cevap : C) Bilgisayarda yazılmış 16 satırlık bülten metni, bir dakikaya denk geleceği için uygun okunma süresi elde edilmiş olur.

#8. Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknisyeninin görevleri arasında yer almaz?

Cevap : E) Üst yönetime danışmanlık

#9. Aşağıdaki kavramlardan hangisi tüketicinin bir markanın varlığından haberdar olması, markanın tüketicilerin zihninde varlık teşkil etmesi şeklinde tanımlanabilmektedir?

Cevap : B) Marka farkındalığı

#10. Benzer bir sorunla karşılaşan, problemin varlığından haberdar olan ve soruna yönelik çeşitli girişimler sergilemeyle meşgul olan insan grubu aşağıdaki hangi kamu kategorisinde yer almaktadır?

Cevap : A) Aktif kamular


#11. Aşağıdakilerin hangisi kurumların sosyal medyayı kullanma amaçlarından değildir?

Cevap : C) Hedef kitlelerin az bir kısmına ulaşmayı sağlamak

#12. Aşağıdakilerden hangisi, altı yönlü marka kimliği prizma modeli unsurları arasında yer almamaktadır?

Cevap : D) Marka performansı

#13. "Kriz ile mücadele etmek ve maruz kalınan fiilî zararı azaltmak için tasarlanmış bir dizi unsur" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerin hangisidir?

Cevap : D) Kriz yönetimi

#14. Aşağıdakilerden hangisi fuar etkinliklerine katılan işletmelerin öncelikli amaçları arasında yer almaz?

Cevap : A) Nostalji yaşama isteğine sahip olmak

#15. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetlerini tanımlarken söylenemez?

Cevap : C) Tek taraflı bilgi akışı sağlaması uygundur.


#16. Aşağıdakilerden hangisi iletişim etiğinin odaklandığı konular arasında sayılamaz?

Cevap : B) Medya yararı

#17. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin başlıca görev alanlarından biri değildir?

Cevap : C) Kuruma ait ürün ya da hizmetlerin etkin satışı ve satış sonrası faaliyetlerin gerçekleşmesi

#18. Kurum gazetesi ile ilgili aşağıda verilen tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Resmî bir yayın aracı olduğu unutulmamalı ve bu resmiyet dile yansıtılmalıdır.

#19. "Halkla ilişkiler disiplininin tarihsel gelişim süreci incelendiğinde, alanın geleneksel olarak ..... şeklinde tanımlandığı dikkat çekmektedir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) medyayla ilişkiler

#20. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler stratejisinde sosyal medyanın belirgin rollerinden biri değildir?

Cevap : B) Yüksek maliyet


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Halkla İlişkiler 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Forrester’ın etkinliklerin değerlendirilmesinde dikkate aldığı sorulardan biri değildir?

A) Katılımcıların demografik özellikleriyle ilgili sorular
B) Etkinlik operasyonları, bunların uygulanması ve hizmet sunumu ile ilgili sorular
C) Etkinliğin kavramsallaştırılması veya tasarım ile ilgili sorular
D) Etkinliğin sonuçları ve etkisi ile ilgili sorular
E) Etkinliğe duyulan ihtiyaç ile ilgili sorular

Cevap : A) Katılımcıların demografik özellikleriyle ilgili sorular

2. Kurum gazetesi ile ilgili aşağıda verilen tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

A) Yayında abartılı başlıklardan kaçınılmalıdır.
B) Propaganda aracı olarak algılanmayacak şekilde yazılmalıdır.
C) Kurum gazetesinin hedef kitlesi önceden belirlenerek içerik bu bilgiye göre hazırlanmalıdır.
D) Yayının adı kurumun imajina uygun seçilmelidir.
E) Resmî bir yayın aracı olduğu unutulmamalı ve bu resmiyet dile yansıtılmalıdır.

Cevap : E) Resmî bir yayın aracı olduğu unutulmamalı ve bu resmiyet dile yansıtılmalıdır.

3. Aşağıdakilerden hangisi, altı yönlü marka kimliği prizma modeli unsurları arasında yer almamaktadır?

A) Kişilik
B) Kültür
C) Fiziksel yapı
D) Marka performansı
E) Öz imaj

Cevap : D) Marka performansı

4. Aşağıdakilerden hangisi fuar etkinliklerine katılan işletmelerin öncelikli amaçları arasında yer almaz?

A) Nostalji yaşama isteğine sahip olmak
B) Sipariş almak
C) İşletme imajını geliştirmek
D) Mevcut müşterilerle etkileşimde bulunmak
E) Mevcut ürünleri tanıtmak

Cevap : A) Nostalji yaşama isteğine sahip olmak

5. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin başlıca görev alanlarından biri değildir?

A) Halkla ilişkiler politikalarının formülasyonu ve oluşturulması
B) Kurumun itibar yönetimine ilişkin çalışmaların yapılması
C) Kuruma ait ürün ya da hizmetlerin etkin satışı ve satış sonrası faaliyetlerin gerçekleşmesi
D) İçsel ve dışsal halkla ilişkiler programlarının yapılandırılması ve uygulanması
E) Toplum içinde örgüt ya da kurumun pozisyonunun tayin edilmesi

Cevap : C) Kuruma ait ürün ya da hizmetlerin etkin satışı ve satış sonrası faaliyetlerin gerçekleşmesi

6. “Kriz ile mücadele etmek ve maruz kalınan fiilî zararı azaltmak için tasarlanmış bir dizi unsur” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerin hangisidir?

A) Risk yönetimi
B) İtibar yönetimi
C) Sorun yönetimi
D) Kriz yönetimi
E) İmaj yönetimi

Cevap : D) Kriz yönetimi

7. Aşağıdaki teorilerden hangisi insanların, grupların ya da kurumların çeşitli gereksinimlerini gidermek üzere diğerleriyle iş yapma ve ilişki halinde olma durumunu çeşitli unsurların (kaynak, bilgi, duygu, düşünce gibi) karşılıklı değiş tokuşu olarak değerlendirmektedir?

A) Karşılıklı bağımlılık teorisi
B) Sosyal değişim teorisi
C) Simetri teorisi
D) Durumsal teori
E) Sistem teorisi

Cevap : B) Sosyal değişim teorisi

8. Benzer bir sorunla karşılaşan, problemin varlığından haberdar olan ve soruna yönelik çeşitli girişimler sergilemeyle meşgul olan insan grubu aşağıdaki hangi kamu kategorisinde yer almaktadır?

A) Aktif kamular
B) Kamu olmayanlar
C) Pasif kamular
D) Gizli kamular
E) Bilinçli kamular

Cevap : A) Aktif kamular

9. Radyo bültenlerinde metnin üstüne mesajın yayın süresi belirtilmelidir. Radyo haberleri genellikle 60 saniyedir. Radyo bültenlerinin de 60 saniyeden uzun olmaması gerekir.
Yukarıdaki açıklamadan hareketle radyo bülteni ile ilgili aşağıda verilen zamansal ifadelerden hangisinin daha doğru olduğu söylenebilir?

A) Radyo bültenleri gönderildikten sonra okuyacak olan kişi gerekli kısaltmaları yaparak süreye uygun hâle getirmektedir.
B) Bültenler dakika tutularak yazılmalıdır.
C) Bilgisayarda yazılmış 16 satırlık bülten metni, bir dakikaya denk geleceği için uygun okunma süresi elde edilmiş olur.
D) Bir sayfalık bir bülten radyo için uygun uzunluktadır.
E) 150 kelimelik bir yazı, bültenlerin okunma süresi göz önüne alındığında en uygun uzunluktur.

Cevap : C) Bilgisayarda yazılmış 16 satırlık bülten metni, bir dakikaya denk geleceği için uygun okunma süresi elde edilmiş olur.

10. Aşağıdakilerden hangisi Keefe’nin kurumsal sosyal sorumluluğun önem kazanmasına ilişkin olarak geliştirdiği kavramlardan biri değildir?

A) Yararcı
B) Kamu sektörünün başarısızlığı
C) Sürdürülebilirlik
D) Saydamlik
E) Bilgi

Cevap : A) Yararcı

11. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler meslek kodlarının amaçlarından biri değildir?

A) Gerçek halkla ilişkiler çalışanlarını bu işi yanlış yapanlardan ayırt etmeye yardımcı olmak.
B) Üyeleri için birer davranış rehberi oluşturmak
C) Müşteri ve işverenlerin halkla ilişkiler uygulayıcılarından beklentilerini biçimlendirmek
D) Meslek örgütüne üye olanlara yaptırım uygulayarak mesleğin olumsuz örneklerden arınmasını sağlamak
E) Müşteri ve işverenlerin halkla ilişkiler uygulayıcılarının standartlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak

Cevap : D) Meslek örgütüne üye olanlara yaptırım uygulayarak mesleğin olumsuz örneklerden arınmasını sağlamak

12. Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknisyeninin görevleri arasında yer almaz?

A) Fotoğrafçılık
B) Yazarlık
C) Görsel-işitsel üretim
D) Gazetecilik
E) Üst yönetime danışmanlık

Cevap : E) Üst yönetime danışmanlık

13. Aşağıdakilerin hangisi kurumların sosyal medyayı kullanma amaçlarından değildir?

A) Sosyal medyadaki topluluklara markayı daha iyi anlatmak
B) Marka algısını sosyal medya aracılığı ile yapmak
C) Hedef kitlelerin az bir kısmına ulaşmayı sağlamak
D) Sosyal medyaya ve interaktif platformlara yakınlığını vurgulamak
E) Sosyal medya ortamındaki potansiyel müşterilerle şeffaf bir ilişki geliştirmek

Cevap : C) Hedef kitlelerin az bir kısmına ulaşmayı sağlamak

14. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetlerini tanımlarken söylenemez?

A) Kamuoyunu etkilemeye yönelik olması gerekir.
B) Güvene dayalı olması gerekir.
C) Tek taraflı bilgi akışı sağlaması uygundur.
D) Stratejik iletişim yönetimi olması gereklidir.
E) Karşılıklı yarar sağlaması söz konusudur.

Cevap : C) Tek taraflı bilgi akışı sağlaması uygundur.

15. “Halkla ilişkiler disiplininin tarihsel gelişim süreci incelendiğinde, alanın geleneksel olarak ….. şeklinde tanımlandığı dikkat çekmektedir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) kriz yönetimi
B) etkinlik yönetimi
C) finansal halkla ilişkiler
D) müşteri ilişkileri yönetimi
E) medyayla ilişkiler

Cevap : E) medyayla ilişkiler

16. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler stratejisinde sosyal medyanın belirgin rollerinden biri değildir?

A) Geniş erişim
B) Yüksek maliyet
C) Uygun maliyet
D) 7 gün 24 saat işlem yapma imkânı
E) Genel tanıtım

Cevap : B) Yüksek maliyet

17. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının müşterilere sağladığı faydalardan biri değildir?

A) Taleplerinin tanımlanması ve yerine getirilmesi
B) Satın alma sürecinde bilgi temini
C) Örgütlü hareket edebilme
D) Yaratıcı düşünce ve uygulamaların ortaya çıkması
E) Müşteri şikâyetlerinin dikkate alınması ve çözümlenmesi

Cevap : D) Yaratıcı düşünce ve uygulamaların ortaya çıkması

18. Aşağıdaki kavramlardan hangisi tüketicinin bir markanın varlığından haberdar olması, markanın tüketicilerin zihninde varlık teşkil etmesi şeklinde tanımlanabilmektedir?

A) Marka çağrışımı
B) Marka farkındalığı
C) Marka değeri
D) Marka imaji
E) Marka kimliği

Cevap : B) Marka farkındalığı

19. Aşağıdakilerden hangisi iletişim etiğinin odaklandığı konular arasında sayılamaz?

A) Kamusal yarar
B) Medya yararı
C) Medya performansi
D) Halkla ilişkiler etiği
E) Medya sorumluluğu

Cevap : B) Medya yararı

20. Ulusal karakterlerin önemli boyutlarını belirlemeye yardımcı olmak adına geliştirilen toplumsal kültür boyutlarına ilişkin sınıflandırma aşağıdaki araştırmacılardan hangisi tarafından ortaya konmuştur?

A) Schwartz
B) Grunig
C) Althusser
D) Hunt
E) Hofstede

Cevap : E) Hofstede

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler 2023-2024 Final Soruları

Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/

Halkla İlişkiler 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!