auzefHalkla İlişkilerTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Halkla İlişkiler 2023 Üç Ders Sınav Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi amaçların taşıması gereken özellikler arasında yer almaz?

Cevap : C) Eğitim kültür ve sanat çalışmalarını desteklemelidir.

#2. ..... Sembolik kavramlarla ifade edilen kutsallık niteliği taşıyan kurgusal hikayelerdir veya bir toplumun yaşadığı olayların ya da toplumun düzen ve ilişkilerini temellendiren yapıların düşselleştirilerek anlatımıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) Mitler

#3. Kurumu etkileyen ve halk tarafından da öğrenilmiş bir olayın ardından neler yapılabileceği ile ilgilenen tepkilere dayalı bir süreç olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Kriz yönetimi

#4. İmaj kavramının oluşumunda 3 unsurun varlığından söz edilir. Bilgilenme düzeyi ve sahip olunan yargılar ilk iki unsurdur. Üçüncü unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Olanak ve hizmetler

#5. Kurum ve kamuları arasında irtibat sağlayan yorumcu ara bulucu olarak hizmette bulunan aracı rolü oynayan bilgi taşıyıcıları ve duyarlı dinleyici rolündedir. Yukarıda verilen ifadeler aşağıdaki hangi halkla ilişkiler rolünü üstlenen uygulamacıların özelliklerini taşır?

Cevap : E) İletişim kolaylaştırıcısı

#6. Selam verme ve karşısındaki kişiye saygı gösterme şekilleri toplumsal ve dini törenler aşağıda yer alan kültürün temel öğelerinden hangisine örnek oluşturur?

Cevap : E) Ritüellere

#7. ... Davranışsal normları sağlamak için biçimsel yapıyı karşılıklı olarak etkileyen bir kurum içinde paylaşılan değerler inançlar ve alışkanlıklar sistemidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) Kurum kültürü

#8. Benzer bir sorunla karşılaşan problemin varlığından haberdar olan ve soruna yönelik çeşitli girişimler sergileme ile meşgul olan insan grubu aşağıdakilerden hangi kamu kategorisinde yer almaktadır?

Cevap : C) Kamu olmayanlar

#9. Benzer bir sorunla karşılaşmamış sorunun varlığının farkına varmamış ve soruna yönelik çabalar sergilemek için örgütlenmemiş bireyler aşağıdaki hangi kamu tipi kategorisinde yer almaktadır?

Cevap : A) Kamu haline gelememiş

#10. Aşağıdaki kurum imajı tanımlarından hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Kurum imajı kurumun iç ve dış bütün iletişimini içeren iç hedef kitleye kuruluşun sosyal ve ekonomik anlamını açıklayan mesajlar iletmesini kapsar.

#11. ’’.... değişim potansiyelini tanımlamak ve kurum üzerinde olumsuz bir etki oluşturmadan bu değişime dair kararlara yön vermeyi meyi hedeflediği için insiyatife dayalı bir yöntemdir. .. ise kurumu etkileyen ve halk tarafından da öğrenilmiş bir olayın ardından neler yapabileceği ile ilgilenen, tepkilere dair bir süreçtir.’’ cümlelerindeki boş bırakılan kısımlar sırasıyla aşağıdakilerden hangileri ile doğru biçimde tamamlanabilir?

Cevap : D) Sorun yönetimi-Kriz yönetimi

#12. Aşağıdakilerden hangisi klasik örgüt teorilerine ilişkin olarak söylenemez?

Cevap : D) Örgüt üyelerine duyarlı ve insan gereksinimlerini dikkate alan bir modeldir.

#13. Kamu kurumlarının sahip olduğu aşağıdaki hangi özellik kamu sektöründe halkla ilişkiler uygulamalarının göz ardı edilmesine neden olmuştur?

Cevap : E) Sundukları hizmetler bakımından rakipsiz konumunda olma

#14. Aşağıdaki halkla ilişkiler rollerinden hangisi etik olarak nitelendirilebilecek bir uygulamadır?

Cevap : B) Tarafsız

#15. Aşağıdaki araştırmalardan hangisi gizli kamuların iletişim kuran aktif kamu haline gelmesinde etkili olan faktörler bulunduğunu ifade etmektedir?

Cevap : C) Grunig

#16. Aşağıdakilerden hangisi basın bülteninin gelişme kısmı için söylenemez?

Cevap : D) Mutlaka kurum yetkilisinden bir alıntıyla başlanmalıdır.

#17. Evrensel etik değerler meslek etiğinin yapı taşını oluşturur. Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisi Evrensel etik kurallarından biri değildir?

Cevap : C) Mütevazi olma

#18. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının müşterilere sağladığı faydalardan biri değildir?

Cevap : E) Yaratıcı düşünce ve uygulamaların ortaya çıkması

#19. Aşağıdakilerden hangisi etnomerkezciliğin tanımını içermektedir?

Cevap : A) Yabancı bir kültürde yaşamaya ve çalışmaya uyum sağlama

#20. Gizli kamuların iletişim kuran aktif kamular haline gelmesinde etkili olan faktörlerden hangisi insanların bir durumun kendisini etkilediğini ya da söz konusu durum kapsamında bulunduğunu fark etmesini açıklamaktadır?

Cevap : A) İlgi düzeyi faktörü

#21. Radyo bültenlerinde metnin üstüne mesajın yayın süresi belirtilmelidir.Radyo haberleri genellikle 60 saniyedir. Radyo bültenlerinin de 60 saniyeden uzun olmaması gerekir. Yukarıdaki açıklamadan hareketle radyo bülteni ile ilgili aşağıda verilen zamansal ifadelerden hangisinin daha doğru olduğu söylenebilir?

Cevap : A) Bültenler bilgisayarda yazılmış 16 satırlık 1 dakikaya denk geldiğinde uygun okunma süresi elde edilmiş olur.

#22. Aşağıdakilerden hangisi planlanan etkinliğin doğasına bağlı olarak etkinlik planlayıcılarının aradığı materyalleri sağlayacak tedarikçiler arasında yer almaz?

Cevap : E) Reklam verenler derneği

#23. ... Ürün ve hizmetleri bir ya da bir grup satıcıyı tanımlamak ürün ve hizmetlerin rakiplerinden farklılaşmasını sağlamak amacıyla tasarlanan ayırt edici bir isim ve / veya semboller olarak tanımlanabilmektedir. Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) Marka

#24. Aşağıdakilerden hangisi kurumların sosyal medyayı kullanma amaçlarından değildir?

Cevap : D) Hedef kitlelerin az bir kısmına ulaşmayı sağlamak

#25. ..... Bireylerin düzenli olarak yaptıkları faaliyetlerin toplamıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) Rol

#26. Birlikte çalışan insanlar tarafından kullanılan uzmanlaşmış sözcük dağarcığını dili sembolleri ve jargonu örgütlerin nasıl kullandığıdır. Törenlerde sergilenen davranışların örgütsel hayatın alışkılarının (töreler) Örgütün değerlerinin öykülerde efsanelerde ve nostaljilerde tanımlanmasıdır. Yukarıdaki ifadeler örgüte kuruma ilişkin aşağıdaki hangi kavramı ile ilgilidir?

Cevap : A) Kültür

#27. İlişki taraflarının ilişkiden memnun olması ilişkinin diğer tarafına yönelik istenen tutuma sahip olması ve ilişkinin iyi gittiğine yönelik değerlendirmelerde bulunması durumu aşağıdaki ilişki sürdürme stratejilerinden hangisinin kapsamında yer almaktadır?

Cevap : D) Olumluluk

#28. ..... Farklı kültürlerden gelen insanların aralarında nasıl iletişim kurduklarını ve iletişim çabalarının benzer ve farklı yönlerini inceleyen çalışma alanıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) Kültürlerarası iletişim

#29. Aşağıdakilerden hangisi Web 2.0 kavramının açıklamasıdır?

Cevap : E) Toplumsal ağ sitelerine özgür ansiklopedileri ve çeşitli paylaşım imkanlarının sunulduğu ortamları ifade eder

#30. Aşağıdakilerden hangisi y teorisi özelliklerini taşıyan yöneticilerin sahip olduğu bir düşünce tarzı değildir?

Cevap : B) İnsanlar sorumluluktan kaçar ve yaratılış olarak tembeldirler.

#31. .... Yerel ulusal uluslararası ve sektörel düzeyde gazete dergi radyo televizyon ve internet temelli iletişim ortamlarında faaliyet gösteren gazeteciler uzmanlar editörlerle gerçekleşen iletişim süreçleridir. ifadesinde boş bırakılan kısmı aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) Medyayla ilişkiler

#32. .... Aralarında anlamlı ilişkilerin bulunduğu parçaların meydana getirdiği bir bütündür. Enformasyon işleme aynı örgüt içinde birbiriyle ilişkili birimler arasında gerçekleştiği gibi birçok örgüt arasında da gerçekleşir. Bireysel birimler alt sistemler olarak görülebilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) Sistem

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Halkla İlişkiler 2023 Üç Ders Sınav Soruları

1- Aşağıdaki araştırmalardan hangisi gizli kamuların iletişim kuran aktif kamu haline gelmesinde etkili olan faktörler bulunduğunu ifade etmektedir?

A) Popovski
B) Ledingham
C) Grunig
D) Bruning
E) Hunt

Cevap : C) Grunig

2- Kurumu etkileyen ve halk tarafından da öğrenilmiş bir olayın ardından neler yapılabileceği ile ilgilenen tepkilere dayalı bir süreç olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sorun yönetimi
B) Risk yönetimi
C) İmaj yönetimi
D) İtibar yönetimi
E) Kriz yönetimi

Cevap : E) Kriz yönetimi

3- …. Aralarında anlamlı ilişkilerin bulunduğu parçaların meydana getirdiği bir bütündür. Enformasyon işleme aynı örgüt içinde birbiriyle ilişkili birimler arasında gerçekleştiği gibi birçok örgüt arasında da gerçekleşir. Bireysel birimler alt sistemler olarak görülebilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kimlik
B) İmaj
C) Sistem
D) Entropi
E) Adhokrasi

Cevap : C) Sistem

4- Aşağıdakilerden hangisi basın bülteninin gelişme kısmı için söylenemez?

A) Açıklamalar belirtildi bildirildi şeklinde ifade edilmelidir.
B) Reklam metni olmadığı unutulmamalıdır.
C) Haber dilindeki ifadelerin en fazla kullanıldığı bölümdür.
D) Mutlaka kurum yetkilisinden bir alıntıyla başlanmalıdır.
E) 5N1K kuralına göre yazılmalıdır.

Cevap : D) Mutlaka kurum yetkilisinden bir alıntıyla başlanmalıdır.

5- ….. Bireylerin düzenli olarak yaptıkları faaliyetlerin toplamıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Rol
B) Paydaş
C) Strateji
D) Taktik
E) Amaç

Cevap : A) Rol

6- ….. Sembolik kavramlarla ifade edilen kutsallık niteliği taşıyan kurgusal hikayelerdir veya bir toplumun yaşadığı olayların ya da toplumun düzen ve ilişkilerini temellendiren yapıların düşselleştirilerek anlatımıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ritüeller
B) Törenler
C) Kahramanlıklar
D) İdeoloji
E) Mitler

Cevap : E) Mitler

7- İmaj kavramının oluşumunda 3 unsurun varlığından söz edilir. Bilgilenme düzeyi ve sahip olunan yargılar ilk iki unsurdur. Üçüncü unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nesneler
B) Bilinçlenme düzeyi
C) Tutum ve davranışlar
D) Sahip olunan inançlar
E) Olanak ve hizmetler

Cevap : E) Olanak ve hizmetler

8- Aşağıdaki kurum imajı tanımlarından hangisi yanlıştır?

A) Kurum imajı işletmenin niçin var olduğundan işletmenin ana amaçlarının ortaya konmasına kadar uzanan işletme ile ilgili her konuyu içermektedir.
B) Kurum imajı kişilerin kuruluş hakkında duydukları gördükleri ya da doğrudan kuruluşla ilişki kurdukları edindikleri kanının görüntüsüdür.
C) Kurum imajı Bir kuruluşun ya da kişiler grubunun bir kuruma gösterdiği duygusal olduğu kadar rasyonel bağlamların bütünü olarak tanımlanmaktadır.
D) Kurum imajı İşletmeyi meydana getiren tüm görsel sözel ve davranışsal öğelerin bir bütünüdür.
E) Kurum imajı kurumun iç ve dış bütün iletişimini içeren iç hedef kitleye kuruluşun sosyal ve ekonomik anlamını açıklayan mesajlar iletmesini kapsar.

Cevap : E) Kurum imajı kurumun iç ve dış bütün iletişimini içeren iç hedef kitleye kuruluşun sosyal ve ekonomik anlamını açıklayan mesajlar iletmesini kapsar.

9- Kurum ve kamuları arasında irtibat sağlayan yorumcu ara bulucu olarak hizmette bulunan aracı rolü oynayan bilgi taşıyıcıları ve duyarlı dinleyici rolündedir.
Yukarıda verilen ifadeler aşağıdaki hangi halkla ilişkiler rolünü üstlenen uygulamacıların özelliklerini taşır?

A) İletişim teknisyeni
B) İletişim sağlayıcısı
C) Medya ilişkileri
D) Uzman reçeteci
E) İletişim kolaylaştırıcısı

Cevap : E) İletişim kolaylaştırıcısı

10- Aşağıdakilerden hangisi amaçların taşıması gereken özellikler arasında yer almaz?

A) İşletmenin temel ve uzun vadeli amaçları ile uyumlu olmalı yönlendirici personelin davranışlarını odaklaştırıcı ve uyumlaştırıcı nitelikler taşımalıdır.
B) Çalışanları harekete geçiren onların çıkarlarını ters düşmeyen başarma duygularını pekiştiren cesaretlerini arttıran özellikler taşımalı gerçekçi ve güdüleyici olmalıdır.
C) Eğitim kültür ve sanat çalışmalarını desteklemelidir.
D) Öncelikle açık somut yoruma ihtiyaç bırakmayan herkesin kolaylıkla anlayabileceği nitelikte olmalıdır.
E) Mümkünse ölçülebilir rakamlaştırılmış tarihlendirilmiş hedeflere bölünebilen kısmi amaçları da kapsayan şekilde ortaya konmalıdır.

Cevap : C) Eğitim kültür ve sanat çalışmalarını desteklemelidir.

11- Evrensel etik değerler meslek etiğinin yapı taşını oluşturur. Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisi Evrensel etik kurallarından biri değildir?

A) Sorumlu olma
B) Dürüstlük ve doğruluk
C) Mütevazi olma
D) Sorumlu vatandaş olma
E) Adil olma

Cevap : C) Mütevazi olma

12- Gizli kamuların iletişim kuran aktif kamular haline gelmesinde etkili olan faktörlerden hangisi insanların bir durumun kendisini etkilediğini ya da söz konusu durum kapsamında bulunduğunu fark etmesini açıklamaktadır?

A) İlgi düzeyi faktörü
B) Sorun faktörü
C) Algı faktörü
D) Kısıt farkındalığı faktörü
E) Eşsizlik faktörü

Cevap : A) İlgi düzeyi faktörü

13- Benzer bir sorunla karşılaşmamış sorunun varlığının farkına varmamış ve soruna yönelik çabalar sergilemek için örgütlenmemiş bireyler aşağıdaki hangi kamu tipi kategorisinde yer almaktadır?

A) Kamu haline gelememiş
B) Aktif
C) Gizli
D) Bilinçli
E) Pasif

Cevap : A) Kamu haline gelememiş

14- Radyo bültenlerinde metnin üstüne mesajın yayın süresi belirtilmelidir.Radyo haberleri genellikle 60 saniyedir. Radyo bültenlerinin de 60 saniyeden uzun olmaması gerekir.
Yukarıdaki açıklamadan hareketle radyo bülteni ile ilgili aşağıda verilen zamansal ifadelerden hangisinin daha doğru olduğu söylenebilir?

A) Bültenler bilgisayarda yazılmış 16 satırlık 1 dakikaya denk geldiğinde uygun okunma süresi elde edilmiş olur.
B) Bültenler dakika tutularak yazılmalıdır.
C) Bir sayfalık bir bülten radyo için uygun uzunluktadır.
D) 150 kelimelik bir yazı bültenlerin okunma süresi göz önünde alındığında en uygun uzunluktadır.
E) Radyo bültenleri gönderildikten sonra okuyacak olan kişi gerekli kısaltmaları yaparak süreye uygun hale getirmektedir.

Cevap : A) Bültenler bilgisayarda yazılmış 16 satırlık 1 dakikaya denk geldiğinde uygun okunma süresi elde edilmiş olur.

15- Aşağıdakilerden hangisi klasik örgüt teorilerine ilişkin olarak söylenemez?

A) Örgütün işlevsel unsurları önceden belirlenmiş aşamaları başarmak için güvenilir bir şekilde çalışır.
B) Örgütlere bir mekanizma (makinE) olarak ele alır.
C) Örgüt üyeleri örgütün ihtiyaçlarını uyumlaştırılmak için bir kalıba sokulur. Bunun için örgüt üyeleri açıkça planlanmış ve belirlenmiş işlevsel roller oynarlar.
D) Örgüt üyelerine duyarlı ve insan gereksinimlerini dikkate alan bir modeldir.
E) Temel örgütsel faaliyetler planlama dizayn örgütsel yapıyı ve aktivitelerini devamlı kılmaktan oluşur.

Cevap : D) Örgüt üyelerine duyarlı ve insan gereksinimlerini dikkate alan bir modeldir.

16- ….. Farklı kültürlerden gelen insanların aralarında nasıl iletişim kurduklarını ve iletişim çabalarının benzer ve farklı yönlerini inceleyen çalışma alanıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kültürlerarası iletişim
B) Kültürlerarası uyum
C) Kültür şoku
D) Kültürlerarası yetkinlik
E) Etnomerkezcilik

Cevap : A) Kültürlerarası iletişim

17- Selam verme ve karşısındaki kişiye saygı gösterme şekilleri toplumsal ve dini törenler aşağıda yer alan kültürün temel öğelerinden hangisine örnek oluşturur?

A) Değerlere
B) Kişisel inançlara
C) Dinsel inançlara
D) Maddi kültür ögelerine
E) Ritüellere

Cevap : E) Ritüellere

18- Aşağıdaki halkla ilişkiler rollerinden hangisi etik olarak nitelendirilebilecek bir uygulamadır?

A) İdealist
B) Tarafsız
C) Muhafazakâr
D) Eleştirel
E) Pragmatik

Cevap : B) Tarafsız

19- Aşağıdakilerden hangisi planlanan etkinliğin doğasına bağlı olarak etkinlik planlayıcılarının aradığı materyalleri sağlayacak tedarikçiler arasında yer almaz?

A) Dekorasyon firmaları
B) Promosyon malzemesi firmaları
C) Catering şirketleri
D) Seyahat acentalari
E) Reklam verenler derneği

Cevap : E) Reklam verenler derneği

20- İlişki taraflarının ilişkiden memnun olması ilişkinin diğer tarafına yönelik istenen tutuma sahip olması ve ilişkinin iyi gittiğine yönelik değerlendirmelerde bulunması durumu aşağıdaki ilişki sürdürme stratejilerinden hangisinin kapsamında yer almaktadır?

A) Ağ oluşturma
B) Açıklık
C) Teminatlar
D) Olumluluk
E) Görev paylaşımı

Cevap : D) Olumluluk

21- … Davranışsal normları sağlamak için biçimsel yapıyı karşılıklı olarak etkileyen bir kurum içinde paylaşılan değerler inançlar ve alışkanlıklar sistemidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kurum imajı
B) Kurumsal görünüm
C) Kurum kültürü
D) Kurum kimliği
E) Kurum felsefesi

Cevap : C) Kurum kültürü

22-… Ürün ve hizmetleri bir ya da bir grup satıcıyı tanımlamak ürün ve hizmetlerin rakiplerinden farklılaşmasını sağlamak amacıyla tasarlanan ayırt edici bir isim ve / veya semboller olarak tanımlanabilmektedir.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Pazarlama iletişimi
B) Tutundurma
C) Halkla ilişkiler
D) Reklam
E) Marka

Cevap : E) Marka

23- Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının müşterilere sağladığı faydalardan biri değildir?

A) Örgütlü hareket edebilme
B) Satın alma sürecinde bilgi temini
C) Müşteri şikayetlerinin dikkate alınması ve çözümlenmesi
D) Taleplerinin tanımlanması ve yerine getirilmesi
E) Yaratıcı düşünce ve uygulamaların ortaya çıkması

Cevap : E) Yaratıcı düşünce ve uygulamaların ortaya çıkması

24- Birlikte çalışan insanlar tarafından kullanılan uzmanlaşmış sözcük dağarcığını dili sembolleri ve jargonu örgütlerin nasıl kullandığıdır. Törenlerde sergilenen davranışların örgütsel hayatın alışkılarının (töreler) Örgütün değerlerinin öykülerde efsanelerde ve nostaljilerde tanımlanmasıdır.
Yukarıdaki ifadeler örgüte kuruma ilişkin aşağıdaki hangi kavramı ile ilgilidir?

A) Kültür
B) Dizayn
C) İmaj
D) Felsefe
E) Kimlik

Cevap : A) Kültür

25- Benzer bir sorunla karşılaşan problemin varlığından haberdar olan ve soruna yönelik çeşitli girişimler sergileme ile meşgul olan insan grubu aşağıdakilerden hangi kamu kategorisinde yer almaktadır?

A) Bilinçli kamular
B) Gizli kamular
C) Kamu olmayanlar
D) Aktif kamular
E) Pasif kamular

Cevap : C) Kamu olmayanlar

26- Aşağıdakilerden hangisi y teorisi özelliklerini taşıyan yöneticilerin sahip olduğu bir düşünce tarzı değildir?

A) Çalışanların örgüt içinde karar alma süreçlerine katılmalarına izin vermeli kendilerini önemli gerekli hissetmelerini sağlayan bir ortam yaratılmalıdır.
B) İnsanlar sorumluluktan kaçar ve yaratılış olarak tembeldirler.
C) Insanın doğasında öğrenmek ve daha fazla sorumluluk almak yatar.
D) Yönlendirme ve cezalandırmanın aksine insan kendini kontrol edebilir ve yönlendirebilir.
E) Itaat zinciri ile oluşacak baskı çalışanları yabancılaştırır ve verimi düşürür.

Cevap : B) İnsanlar sorumluluktan kaçar ve yaratılış olarak tembeldirler.

27- Aşağıdakilerden hangisi kurumların sosyal medyayı kullanma amaçlarından değildir?

A) Sosyal medyadaki topluluklara markayı daha iyi anlatmak
B) Sosyal medyaya ve interaktif platformlara yakınlığını vurgulamak
C) Marka algısını sosyal medya aracılığı ile yapmak
D) Hedef kitlelerin az bir kısmına ulaşmayı sağlamak
E) Sosyal medya ortamındaki potansiyel müşterilerle şeffaf bir ilişki geliştirmek

Cevap : D) Hedef kitlelerin az bir kısmına ulaşmayı sağlamak

28- …. Yerel ulusal uluslararası ve sektörel düzeyde gazete dergi radyo televizyon ve internet temelli iletişim ortamlarında faaliyet gösteren gazeteciler uzmanlar editörlerle gerçekleşen iletişim süreçleridir. ifadesinde boş bırakılan kısmı aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Medyayla ilişkiler
B) Yatırımcılarla ilişkiler
C) Toplumla ilişkiler
D) Çalışanlarla ilişkiler
E) Etkinlik pazarlaması

Cevap : A) Medyayla ilişkiler

29- ’’…. değişim potansiyelini tanımlamak ve kurum üzerinde olumsuz bir etki oluşturmadan bu değişime dair kararlara yön vermeyi meyi hedeflediği için insiyatife dayalı bir yöntemdir. .. ise kurumu etkileyen ve halk tarafından da öğrenilmiş bir olayın ardından neler yapabileceği ile ilgilenen, tepkilere dair bir süreçtir.’’ cümlelerindeki boş bırakılan kısımlar sırasıyla aşağıdakilerden hangileri ile doğru biçimde tamamlanabilir?

A) Risk yönetimi-Sorun yönetimi
B) Sorun yönetimi-Risk yönetimi
C) Kriz yönetimi-Sorun yönetimi
D) Sorun yönetimi-Kriz yönetimi
E) Risk yönetimi-Kriz yönetimi

Cevap : D) Sorun yönetimi-Kriz yönetimi

30- Aşağıdakilerden hangisi Web 2.0 kavramının açıklamasıdır?

A) Tek taraflı iletişimi sağlayan ortamlardır.
B) Sadece bilgi almayı ve program indirmeyi sağlayan ortamlardır
C) Web site içeriğinin Web sunucusu tarafından kontrol edildiği sistemdir
D) Web sitelerinin yetersiz teknik altyapısının olduğu sistemdir
E) Toplumsal ağ sitelerine özgür ansiklopedileri ve çeşitli paylaşım imkanlarının sunulduğu ortamları ifade eder

Cevap : E) Toplumsal ağ sitelerine özgür ansiklopedileri ve çeşitli paylaşım imkanlarının sunulduğu ortamları ifade eder

31- Kamu kurumlarının sahip olduğu aşağıdaki hangi özellik kamu sektöründe halkla ilişkiler uygulamalarının göz ardı edilmesine neden olmuştur?

A) Geleneksel bir yapıya sahip olma
B) Gönüllü esasına göre çalışma
C) Sivil toplum alanında faaliyet gösterme
D) Ekonomik yönden kazanç elde etme
E) Sundukları hizmetler bakımından rakipsiz konumunda olma

Cevap : E) Sundukları hizmetler bakımından rakipsiz konumunda olma

32- Aşağıdakilerden hangisi etnomerkezciliğin tanımını içermektedir?

A) Yabancı bir kültürde yaşamaya ve çalışmaya uyum sağlama
B) Yeni kültürün bazı özelliklerinin fark edilmesiyle yaşanan şaşkınlık duygusu
C) Kendi kültürünün diğer kültürlerden Üstün görme
D) Her kültürü eşit değerde görme
E) Kültürler arası etkinliğinin kazanılması

Cevap : A) Yabancı bir kültürde yaşamaya ve çalışmaya uyum sağlama

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler 2023 Üç Ders Sınav Soruları

Halkla İlişkiler 2021 Final


Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler 2023 Üç Ders Sınav Soruları

Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/

Halkla İlişkiler 2023 Üç Ders Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!