Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler 2021 Final
Vize Final
Ünite 1 testi Ünite 8 testi
Ünite 2 testi Ünite 9 testi
Ünite 3 testi Ünite 10 testi
Ünite 4 testi Ünite 11 testi
Ünite 5 testi Ünite 12 testi
Ünite 6 testi Ünite 13 testi
Ünite 7 testi Ünite 14 testi
Deneme Sınavı -1 Deneme Sınavı – 5
Deneme Sınavı -2 Deneme Sınavı – 6
Deneme Sınavı -3 Deneme Sınavı – 7
Deneme Sınavı -4 Deneme Sınavı – 8
Final Soruları
Çalışma Soruları

Halkla ilişkiler  Çalışma Soruları

Auzef Halkla İlişkiler Auzef Ders Kitabı PDF

Halkla ilişkiler

1) Aşağıdakilerden hangisi hedef kitleyi belirlememenin sonuçları arasında bulunmamaktadır?

A) Çalışma saatleri, materyaller ve ekipmanın en etkin biçimde kullanımını sağlamak için gereken çalışma ayarlanamayacaktır.

B) Hedeflere ulaşılamayacaktır.
C) Yönetim veya müşteri, sonuçların eksikliğinde memnun olmayacak ve halkla ilişkiler uygulayıcısının yetersiz olduğunu, gereksiz yere para harcandığını düşünecek, halkla ilişkiler danışmanı işini veya yaptığı anlaşmaya kaybedebilecektir.
D) Çok fazla hedef kitleye ulaşma çabasında rastgele mali kaynak ve çabalar dağıtılacaktır.
E) Aynı mesaj, farklı gruptaki insanlara verilerek maddi olarak tasarruf sağlanacaktır

Cevap:   E) Aynı mesaj, farklı gruptaki insanlara verilerek maddi olarak tasarruf sağlanacaktır

2) Olimpiyatlar, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları, müzik turneleri gibi uluslar arası organizasyonların çeşitli kurumlar tarafından desteklenmesi durumunda ortaya çıkan uluslar arası halkla ilişkiler çabası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluslar arası reklamcılık
B) Uluslar arası sponsorluk
C) Uluslar arası lobicilik
D) Uluslar arası propaganda
E) Uluslar arası kriz halkla ilişkileri

Cevap:   B) Uluslar arası sponsorluk

3- Ivy Lee hangi halkla ilişkiler uygulaması kapsamında “İlkeler Deklerasyonu”nu yayınlamıştır?

A) Antrasit Kömür Grevi
B) Pennslyvania Demiryolları
C) Fijili Deniz Kızı
D) Colorado Kömür Grevi
E) Yaşlı Hizmetçi Heth olayı

Cevap:   A) Antrasit Kömür Grevi

4- Aşağıdakilerden hangisi Bogner’in halkla ilişkilerin tarihsel gelişimini açıklarken bahsettiği beş evrede yer almamaktadır?

A) Çevreye uyum
B) Kısıt algısı
C) Manipülasyon
D) Enformasyon
E) İletişim

Cevap:  B) Kısıt algısı

5- “………………….., baskı gruplarının, kişilerin ya da özel çıkar gruplarının siyasal karar alma sürecini etkileme amacına yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetlerdir.”Yukarıda cümlede boş bırakılan yere hangisi  gelmelidir.

A) Reklam
B) Propaganda
C) Halkla ilişkiler
D) Lobicilik
E) Pazarlama

Cevap:  D) Lobicilik

Halkla ilişkiler  Çalışma Soruları

6- Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü simetrik anlayışın koşulları arasında yer almamaktadır?

A) Bütünselleme
B) Karşılıklı bağımlılık
C) Tutuculuk
D) Sistemlerin açık olması
E) Akış dengesi

Cevap:   C) Tutuculuk

7- Basın ajansı modelinin temel amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru biçimde yer almaktadır?

A) Çevresel adaptasyon
B) Kamunun kazanılması
C) Kamunun ilgisini çekmek
D) İşbirliği geliştirme
E) Kamuoyu ile uyum

Cevap:   C) Kamunun ilgisini çekmek

8) “………………….., bir kuruluşun amaçlarını ve misyonunu başarma yeteneğini sınırlayan stratejik gruplardır” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?

A) Bilinçli gruplar
B) Eylemci gruplar
C) Pasif gruplar
D) Dahili gruplar
E) Harici gruplar

Cevap:   B) Eylemci gruplar

9) Bir halkla ilişkiler ajansıyla birlikte çalışmaya karar verdiğinde kurum için ortaya çıkabilecek avantaj ve dezavantaj alanları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlar arasında yer almamaktadır?

A) Profesyonellik
B) Çalışma yükü ve esneklik
C) Çatışma ve kriz yönetimi
D) Güven ve gizlilik
E) Objektiflik ve yaratıcılık

Cevap:   C) Çatışma ve kriz yönetimi

10-İki yönlü asimetrik modelin yaygın olarak kullanıldığı dönemin başlangıcı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru biçimde verilmektedir?

A) 1850
B) 1820
C) 1950
D) 1920
E) 1900

Cevap:   D) 1920

Halkla ilişkiler  Çalışma Soruları

11) Aşağıdakilerden hangisi planlama süreci kapsamında yer alan 3. safhada yanıt aranan sorudur?

A) Söz konusu olan nedir?
B) Neye ulaşmak istiyoruz?
C) Hedef gruplara ulaşıldı mı?
D) Nasıl ulaşmak istiyoruz?
E) Kampanya başarılı oldu mu?

Cevap:   D) Nasıl ulaşmak istiyoruz?

12) Halkla ilişkiler kampanya yönetim sürecini oluşturan dört adım esas alındığında kampanya yönetimi açısından altı safhadan oluşan bir süreç ortaya çıkmaktadır. Bu sürecin dördüncü safhası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hedef saptama
B) Uygulama
C) Strateji
D) Kontrol
E) Taktik

Cevap:   E) Taktik

13) Aşağıdakilerden hangisinde anket uygulaması ile cevaplayıcı katılımı arasındaki ilişki doğru biçimde sunulmaktadır?

A) Yüzyüze anket – cevaplayıcı katılımı düşük
B) Telefon – cevaplayıcı katılımı düşük
C) İnternet – cevaplayıcının isteğine kalmış / orta katılım
D) Yüzyüze anket – cevaplayıcı katılımı orta

E)Posta – cevaplayıcı katılımı en yüksek

Cevap:   C) İnternet – cevaplayıcının isteğine kalmış / orta katılım

14) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler kampanya stratejilerinin belirlenmesi aşamaları arasında yer almamaktadır?

A) Hedef gruplar
B) Tedbirler
C) Bütçeleme
D) Medya
E) Araştırma

Cevap:  E) Araştırma

15) Aşağıdakilerden hangisinde kurum içi iletişim aracılığıyla çalışanlara yönelik iletişimin gerçekleştirmesi gereken işlevler doğru olarak verilmektedir?

A) Eğlendirmeli, yönetebilmeli, uyumu sağlamalı
B) Bilgilendirmeli, aidiyet geliştirmeli, yönetebilmeli
C) Sadakat oluşturmalı, uyumu sağlamalı, bilgilendirmeli
D) Bilgilendirmeli, motive etmeli, yönetebilmeli
E) Uyumu sağlamalı, desteklemeli, aidiyet geliştirmeli

Cevap:  D) Bilgilendirmeli, motive etmeli, yönetebilmeli

Halkla ilişkiler  Çalışma Soruları

16) “Coğrafi, kültürel veya dil farklılıkları veya aynı zamanda bunların hepsi arasında köprü kurularak, karşılıklı anlayışı sağlamak için yapılan planlı çalışmalardır” şeklinde tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pazarlama halkla ilişkileri
B) Uluslar arası halkla ilişkiler
C) Global reklamcılık
D) Kurumsal iletişim
E) Lobicilik

Cevap:  B) Uluslar arası halkla ilişkiler

17) Aşağıdaki tezlerden hangisi bir devletin halkla ilişkilere ihtiyaç duyup duymadığı veya bunu isteyip istemediğine yönelik yaklaşımlar kapsamında bulunmamaktadır?

A) Galtung ve Ruge’nin gerçekleştirdikleri bir hipoteze dayanılarak, bir devlet yapısal nedenli haber bariyerlerinden dolayı dengeli ve pozitif haber bildirimine ne kadar az konu olmuşsa, halkla ilişkiler kampanyalarını da o kadar önce uygulayacağı tahmin edilmektedir.

B) Serbest ekonomi politikası uygulayan ve ithalata açık olan bir ülke, bu ülkeyle ticaret yapmak isteyen kuruluşların halkla ilişkiler faaliyetlerinin objesi haline gelebilmektedir.

C) Bir ülke ihracata ne kadar bağımlıysa, ekonomisi için dış gelir ne kadar çok önem taşıyorsa, imajının iyileştirilmesine / korunmasına yönelik çalışmalar da o oranda artacaktır.

D) Medya sistemi halkla ilişkiler faaliyetlerinin uygulanmasına izin veren bir devlet, ekonomik anlamı ne kadar büyükse o kadar çok halkla ilişkiler faaliyetlerine konu olurlar.

E) Bir ülkenin medya haber bildiriminde negatif imaja sahip olan devletler ( veya kuruluşlar ), ilk önce o ülkenin haber bildiriminden çıkmaya çalışacaklar ve daha sonra da yavaşça yeni bir pozitif imaj oluşturma çabalarına girişeceklerdir.

Cevap:   B) Serbest ekonomi politikası uygulayan ve ithalata açık olan bir ülke, bu ülkeyle ticaret yapmak isteyen kuruluşların halkla ilişkiler faaliyetlerinin objesi haline gelebilmektedir.

18) “Bir sponsorluk faaliyetinin ülke dışında yapılması durumunda ………………. Söz etmek mümkündür” ifadesindeki boş kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?

A) Uluslar arası pazarlama
B) Uluslar arası tanıtım
C) Uluslar arası reklam
D) Uluslar arası propaganda
E) Uluslar arası sponsorluk

Cevap:   E) Uluslar arası sponsorluk

19) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir planın sahip olması gereken özelliklerden değildir?

A) Planlama ve uygulama aşamalarına en az masraf yüklemek

B) Açık, seçik, kesin ve kabul edilebilir bir amaca sahip olmak
C) Eski yetki, mevki ve araçlardan yararlanmaktansa her koşulda yeni yetki, mevki ve araçlar yaratmak
D) Kurumun değişen iç ve dış koşullarına sürekli olarak uymak
E) Kurumun kabul etmiş olduğu her tür standart ve optimal durumlara uygun olmak

Cevap:   C) Eski yetki, mevki ve araçlardan yararlanmaktansa her koşulda yeni yetki, mevki ve araçlar yaratmak

20)  Aşağıdaki halkla ilişkiler uygulayıcılarından hangisinin tüm halkla ilişkiler modellerine uygun uygulamaları hayata geçirdiği söylenebilmektedir?

A) P. T. Barnum
B) Ivy Lee
C) Allen Center
D) Frank Jefkins
E) Edward Bernays

Cevap:   E) Edward Bernays

Halkla ilişkiler  Çalışma Soruları

Halkla İlişkiler

21) Selam verme ve karşısındaki kişiye saygı gösterme şekilleri, toplumsal ve dini törenler gibi davranışlar kültürün temel öğelerinden hangisine uyar?

a) İnançlar
b) Dini davranışlar
c) Ritüel
d) Semboller
e)İdeoloji

Cevap: c) Ritüel

22) Sembolik kavramlarla ifade edilen, kutsallık niteliği taşıyan kurgusal hikayelerdir veya bir toplumun yaşadığı olayların ya da toplumun düzen ve ilişkilerini temellendiren yapıların düşselleştirilerek anlatımıdır.Yukarıda verilen
tanım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kahramanlık
b) Mit
c) Sembol
d) Tören
e) Eğitim

Cevap: b) Mit

23) James Gurninge Göre İlk Halkla İlişkiler Modeli nedir?

Cevap: Basın Ajansı Modeli

24) Planlamanın sağladığı yararlardan hangisi yanlıştır?

a) Çabalara odaklanır
b) Etkinliği geliştirir
c) Paranın değerinin anlaşılmasını sağlar
d) Aksilikleri minimize eder
e) Kısa vadeli görüş açısı geliştirmeyi teşvik eder

Cevap: e) Kısa vadeli görüş açısı geliştirmeyi teşvik eder ( Uzun vadeli olacak )

25) Sorun Yönetim Süreci Adımlarından yanlış olan hangisidir?

a) Değerlendirme
b) Strateji seçeneği
c) Sorunun uygulanması
d) Sorunun tespiti
e) Eylem planı

Cevap: c) Sorunun uygulanması

26) 1990 yılında yazılan “The Fifth Disipline” adlı kitabın yazarı kimdir?

a) James Grunig
b) Larissa Grunig
c) Peter Senge
d) David Dozier
e) Glen Broom

Cevap: c) Peter Senge

27) Devletin Baskı unsurları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sendika

b) Özel kurumlar
c) Öğrenciler d) Aile
e) Hükümet

Cevap: e) Hükümet

28)Aşağıdakilerden hangisi etkili ve ciddi bir halkla ilişkilerin gerçekleştirilmesi sonucu imaj oluşturmaya katkı sağlayacak şu kazanımlardandır?

a) Tanınmışlık derecesinin artırılması
b) Kurumun kamuoyunda ya da hedef kitlede yer alması
c) Güven ve inandırıcılığın oluşturulması
d) Fiziksel ortamın iyileştirilmesinin sağlanması
e) Hepsi

Cevap: e) Hepsi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: