BesBireysel EmeklilikBireysel Emeklilik Aracıları SınavıSEGEMSigorta Teknik Personel

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 7

BES Sınav Sorualrı 2023

#1. Sigortacı, tazminat ödeme yükümlülüğünü hangi şekilde yapamaz?

Cevap : Takas

#2. Hasar olması durumunda sigortalıya sigortacının yaptığı ödemeye ne denir?

Cevap : Tazminat

#3. Sigortalıdan aldığı riskin bir kısmını bir reasüröre devreden şirkete ne ad verilir?

Cevap : Sedan

#4. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Tahkim Komisyonuna gidebilmek için gereken şartlardan değildir?

Cevap : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Tüketici Sorunları Hakem Heyetinde sorunun çözümlenememiş olması.

#5. Sigortacılıkta neden Büyük Sayılar Kanunu'nun işlerlik kazanması gerekir?

Cevap : Ekonomik kaybı en aza indirmek

#6. 2 yıl sonunda hesabında 1.000 TL'si olan bir yatırımcı mevduatını yıllık %18 faizle değerlendirdiyse, 2 yıl önce bankaya yatırmış olduğu tutar ne kadardır?

Cevap : 718 TL

#7. Özel sigorta branşlarından olmayan hangisidir?

Cevap : Sosyal Sigortalar

#8. Yıllık vade ile bankaya yatırılan 100.000 TL ikinci yılın sonunda 144.000 TL'ye ulaşmıştır. Yıllık faiz oranı ne kadardır?

Cevap : Yüzde 20

#9. --------, hayat grubu sigortalarında, risk primi hesabına bağlı olmaksızın, yatırım amacıyla alınan miktardır. Boşluk olan yere hangisi gelmelidir?

Cevap : Birikim primi

#10. Aşağıdakilerden hangisi yabancı sigorta acenteleri için söylenemez?

Cevap : Yabancı sigorta acenteleri, hem yurt dışında kurulu sigorta şirketlerine hem de Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerine aracılık edebilir.

#11. Aşağıdakilerden hangisi sigorta eksperleri icra komitesine seçilebilmenin şartlarından değildir?

Cevap : En az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak.

#12. Sigorta acentesinin kaydı hangi durumda levhadan silinir?

Cevap : Levhaya yazılmasını müteakip altı ay içinde faaliyete geçmemesi durumunda

#13. Aşağıdaki ürünlerden hangisi hayat sigortaları ile ilgili değildir?

Cevap : Bireysel emekliliğe yönelik birikimler

#14. Aşağıdakilerden hangisi sigorta brokerleri için geçerli değildir?

Cevap : Yalnızca bir şirketin ürünlerini pazarlayabilirler.

#15. Aşağıdakilerden hangisi Kooperatif şeklinde kurulan sigorta şirketleri için söylenemez?

Cevap : Sadece hayat branşında faaliyet gösterebilmesi.

#16. Reasürans işlemleri sırasında reasürör tarafından kabul edilen iş miktarına ne denir?

Cevap : Sesyon

#17. Sigortadan ayrılma süresi dolmadan feshedilen sözleşmelerde sigorta ettirene iade edilen tutar üzerinden yapılabilecek kesinti hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Şirket tarafından belirlenmiş ve bilgilendirme formunun ve poliçenin ilk sayfasında belirtilen oranda kesinti yapılabilir.

#18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Halka açık sigorta şirketlerinde, hisselerin halka açık olan bölümü, toplam hisselerin en az yüzde yirmibeşi oranında olması gerekir.

#19. Yatırımınız bir dönem boyunca 100 TL'den 96 TL'ye inerse, bu dönem için elde etmiş olduğunuz getiri oranı kaçtır?

Cevap : Yüzde -4

#20. 3 yılın sonunda 100.000 TL elde edebilmek için, 6 ay vadeli ve yıllık %20 net faizli mevduat hesabına ne kadar yatırmak gerekir?

Cevap : 56.447,39 TL

#21. Aşağıdakilerden hangisi bir sorumluluk sigortasıdır?

Cevap : Trafik

#22. 1 yıllık süre içinde faiz oranlarının değişmeyeceği varsayımı altında en yüksek getiriyi sağlayan yatırım alternatifi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Vade:3 ay, Faiz Oranı: Yüzde 48

#23. Aşağıdaki önerme cümlelerinde doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Cevap : Müşterek sigorta veya koasürans, bir menfaatin birden çok sigortacı tarafından aynı zamanda, aynı süreler için ve aynı rizikolara karşı sigortalanmasıdır.

#24. Aşağıdakilerden hangisi sigortalanabilirlik normları arasında yer almaz?

Cevap : Azami iyi niyet

#25. Hayat sigorta sözleşmelerinin yapılmasına dair teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı tarihten itibaren --------- gün içerisinde sigorta şirketi tarafından reddedilmemesi hâlinde sigorta sözleşmesi yapılmış olur. Boşluğu uygun şekilde dolduracak ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 30

#26. Fiyat/net satış oranı, bir hisse senedinin piyasa fiyatının, hisse başına düşen net satış miktarının kaç katı olduğunu göstermektedir. Buna göre bir işletmenin hisse başına düşen net satışı 0,24 TL ve fiyat/net satış oranı 4 ise, hisse senedinin piyasa fiyatı nedir?

Cevap : 0,96 TL

#27. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubu sigortalarında yapılabilecek kesintilerden biri değildir?

Cevap : Giriş aidatı

#28. Risk yönetimi nedir?

Cevap : Riskin yaratacağı zararı kontrol altına almak

#29. Bay A 2005 yılı ilk 6 aylık dönemde %20'lik getiri sağlayan bir yatırım yapmış ve %15'lik bir reel getiri elde etmiştir. İlgili dönemde gerçekleşen enflasyon oranı % kaçtır?

Cevap : 4

#30. Aşağıdakilerden hangisi sigorta eksperleri için söylenemez?

Cevap : Gerçek kişi sigorta eksperleri birden fazla büro açabilir.

#31. Aşağıdakilerden hangisi tarife priminde yer almaz?

Cevap : Karşılık primi

#32. Sigorta şirketinin üzerine almış olduğu rizikoyu tekrar sigorta ettirmesine ne denir?

Cevap : Reasürans

#33. Ayşe bir yıl vadeli %25 faizli hazine bonosu almıştır. Bir yılın sonunda, yıllık enflasyon %7 seviyesinde gerçekleşirse, reel getirisi ne olur?

Cevap : Yüzde 16,82

#34. Hangisi bir mali kurum olarak özel sigorta faaliyetlerinin işlevlerinden değildir?

Cevap : Kamu sosyal güvenlik sisteminin sorunlarını çözmek

#35. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubu sigorta branşlarından değildir?

Cevap : Hukuksal Koruma Sigortası

#36. Belirli bir nüfus topluluğunun veya belirli yaş gruplarına göre sınıflandırılan kişilerin gözlem altında tutulması sonucu oluşturulan hastalanma, yaralanma ve malul olma istatistiklerine göre elde edilen tablolara ne denir?

Cevap : Morbidite tablosu

#37. Aşağıdaki önerme cümlelerinde doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

Cevap : Poliçedeki sigorta bedeli sigorta değerinden düşükse, hasarda eksik sigorta nedeniyle nisbet kaidesi uygulanır.

#38. XYZ holding hisse senetlerine yapılan yatırım için talep edilen risk primi % 25 ve XYZ Holding hisse senetlerine yapılan yatırımdan elde edilmesi beklenilen getiri oranı da % 40 ise risksiz yatırımlar için beklenen getiri (risksiz faiz) nedir?

Cevap : Yüzde 15%

#39. Saklama payı ile aynı anlamda kullanılan kelime hangisidir?

Cevap : Konservasyon

#40. Aşağıdakilerden hangisi yakın neden prensibi çerçevesinde değerlendirilir?

Cevap : Hayat sigortası olan bir kişinin kalp krizi sonucu vefatı

#41. Elimizdeki 10.000 TL'yi %13,50 net faizli aylık mevduata yatırsak ve hesaptan hiç para çekmeden 10 ay süre ile nemalandırırsak, 10. ayın sonunda elimizde kaç TL olur?

Cevap : 11.183,70 TL

#42. Aşağıdakilerden hangisi risk yönetim türlerinden değildir?

Cevap : Riski ölçme ve değerlendirme

#43. Ölüm düzeyi ve hastalık düzeyi tablolarına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Hazine ve Maliye Bakanlığı ölüm düzeyi ve hastalık düzeyi tablolarını Aktüerler Derneğinin analizlerine göre belirler.

#44. Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin denetimini hangi kurum yapar?

Cevap : Sigorta Denetleme Kurulu

#45. Birikim priminin alındığı hayat grubu sigorta ürünlerinden hangisi teknik faiz oranında getiri garantisi vermek zorunda değildir?

Cevap : Yatırım fonlu sigortalar

#46. Doğru risk sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Olağan riskler / Olağanüstü riskler

#47. Aşağıdakilerden hangisi teknik karşılıklardan değildir?

Cevap : Reasürans Karşılığı

#48. Aşağıdakilerden hangisi sigorta tanımı içerisinde yer almaz?

Cevap : Kısa vadeli bir yatırım aracı olması

#49. Yıllık nominal faiz oranı üzerinden yapılan aşağıdaki bileşikleme türlerinden hangisinde en çok efektif getiri elde edilir?

Cevap : Günlük bileşikleme

#50. Bay A 3 ay vadeli 15.000 TL nominal değerli hazine bonosunu 12.500 TL'ye almıştır. 3 aylık dönemde %8 enflasyon gerçekleştiğine göre Bay A'nın ilgili dönemde bu yatırımından elde ettiği reel getiri oranı % kaçtır?

Cevap : 11

#51. Aşağıdakilerden hangisi matematik karşılıkların yatırıldığı varlıklardan yıl içerisinde elde edilen gelirlerin hayat grubu sigortaları yönetmeliği hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe kurallarına göre hesaplanan net yatırım geliri oranını ifade eder?

Cevap : Kar Payı Oranı

#52. Yatırımcı bir bankadan %25 nominal faizli, 100 gün vadeli, 5.000 TL nominal değerli hazine bonosu almıştır. Yatırımcı bankaya ne kadar ödemelidir?

Cevap : 4.679,49 TL

#53. Bankaya yıllık %15 net faiz oranı ile aylık faiz ödemeli (yılda 12 kere faiz ödemeli) olarak yatıracağımız 1.500 TL mevduat 6 ay sonunda yaklaşık ne kadar anapara ve faiz getirir?

Cevap : 1.616 TL

#54. Yıllık %40 faiz ile yatırdığımız 1 TL'nin basit faiz hesabına göre 3 yıl sonunda anapara ve faiz ödemeli olarak ulaşacağı değer ne kadar olacaktır?

Cevap : 2,20 TL

#55. Bir yatırımcı yıllık olarak %13 faiz ödeyen bir bankaya 1 TL tutarındaki parasını 3 yıl süre ile yatırırsa, vadenin bitiminde toplam ne kadar parası olur?

Cevap : 1,44 TL

#56. Sigorta ve reasürans şirketlerinin yönetim kurulları en az kaç kişiden oluşur?

Cevap : 5

#57. Eğer 1 yıl sonraki 1.750 TL'nin şimdiki değeri 1.250 TL ise, şu an elimizdeki 2.000 TL'nin aynı iskonto üzerinden 1 yıl sonraki değeri kaç türk lirası olur?

Cevap : 2.800 TL

#58. Hayat grubu sigortaları hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Kar payı oranı tüm tarifeler için ortak hesaplanır.

#59. Aşağıdaki kurumlardan hangisi sigorta poliçesinin detaylı özel şartlarını hazırlar?

Cevap : Sigorta Şirketleri

#60. Birikim priminin alındığı hayat grubu sigorta ürünlerinde sigorta ettirenin bilgilendirilmesi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Kesintilere ilişkin bilgilendirme, değişikliği takip eden 30 iş günü içinde yapılır.

#61. Sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber, Lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan kişiye ...... denir.

Cevap : Lehdar

#62. 1 TL nominal değerli ve 365 gün vadeli bir hazine bonosu yıl sonunda %45 getiri sağlayacak şekilde satışa sunulmuştur. Bu durumda ihalede bononun satış fiyatı ne olmuştur?

Cevap : 69 Kr

#63. Aşağıdakilerden hangisi kural olarak risk unsuru içermeyen ve birikim işlemlerine bağlı ödeme yapan hayat grubu sigorta ürünleridir?

Cevap : Sermaye itfa sigortaları

#64. Yatırımınız bir dönem boyunca 150 TL'den 250 TL'ye çıkarsa, bu dönem için elde etmiş olduğunuz getiri oranı kaçtır?

Cevap : Yüzde 67

#65. Yıllık % 22 faiz ile yatırdığımız 3 TL'nin bileşik faiz hesabına göre 3 yıl sonunda anapara ve faiz ödemeli olarak ulaşacağı değer ne kadar olacaktır?

Cevap : 5,45 TL

#66. Hayat sigortacılığında aşağıdakilerden hangisi 'tenzil' sözcüğünün karşılığıdır?

Cevap : Ücretsiz sigorta

#67. Hasarda reasürör payı ne demektir?

Cevap : Reasürörün payına düşen hasar

#68. Hasara en yakın sebep prensibi ne demektir?

Cevap : Hasarın meydana gelmesini ilk etkileyen nedenin poliçede yazılı ve priminin ödenmiş olması

#69. Güvence hesabının gelir ve giderleri hangi kurum tarafından denetlenir?

Cevap : Hazine ve Maliye Bakanlığı

#70. -------- bir yıldan uzun süreli hayat, sağlık, hastalık ve ferdî kaza sigortası sözleşmeleri için sigorta şirketleri tarafından sigorta ettirenler ile lehdarlara olan yükümlülüklerini karşılamak üzere sözleşme teknik esaslarında belirtilen, istatistiksel ve aktüeryal yöntemler kullanılarak hesaplanan karşılıklar ile taahhüt edilmişse, bu karşılıkların yatırıma yönlendirilmesi sonucu elde edilen gelirden sigortalılara ayrılan pay karşılıkları toplamıdır. Boşluğu uygun şekilde dolduracak ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Matematik karşılık

#71. Teknik faiz oranı hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Birikim priminin alındığı tüm hayat grubu sigorta ürünlerinde teknik faiz oranında garanti getiri verilmesi zorunludur.

#72. Aşağıdakilerden hangisi muafiyetin tanımıdır?

Cevap : Poliçede tazminat ödemesi sırasında hasarın sigortalının üzerinde kalması öngörülen kısmıdır.

#73. Sigorta hakemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Sigorta hakem ücretinin sigorta şirketi veya başvuran kişi tarafından ödenmesi gerekir.

#74. 1.000 TL Nominal Değerli Hazine Bonosunun vadesine 100 gün kala nominal faiz oranı %50 ise Hazine Bonosunun o günkü değeri nedir?

Cevap : 879,52 TL

#75. Aşağıdakilerden hangisi Hayat Sigorta Hukuku’nun kaynaklarından değildir?

Cevap : İş Kanunu

#76. Aşağıdakilerden hangisi sigorta branşlarından değildir?

Cevap : Reasürans

#77. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi Sigortacılık Kanunu'na tabi değildir?

Cevap : Sosyal Güvenlik Kurumu

#78. Aşağıdakilerden hangisi Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği'nin amaçları arasında yer almaz?

Cevap : Hayat grubu sigortası branşında faaliyet gösterecek şirketlerin kuruluş ve çalışma esaslarının düzenlenmesi

#79. Aylık %4 net faiz oranı üzerinden bankaya yatırılan 1.000 TL, 12 ay sonra 1.601,03 TL olmuştur. Bu bilgileri kullanarak, aylık %4 iskonto oranı üzerinden 12 ay sonraki 800 TL'nin şimdiki değerini bulunuz.

Cevap : 499,68 TL

#80. Çifte sigorta ne demektir?

Cevap : Aynı üniteyi birkaç sigorta şirketinin, her birinin bir diğerinden bağımsız tümüyle aynı dönemlerde sigortalaması

#81. 3 ayda bir kupon faiz ödemeli 100.000 TL nominal değerli tahvilin bir kupon faiz ödemesi 6.000 TL ise tahvilin yıllık efektif faiz oranı % kaçtır?

Cevap : 26

#82. Aşağıdakilerden hangisi riskin unsurlarından biridir?

Cevap : Gerçekleştiği takdirde maddi/manevi kayba neden olması

#83. Kaybetme olasılığının yanı sıra kazanma olasılığının da bulunduğu risklere ne ad verilir?

Cevap : Spekülatif riskler

#84. Sigorta sözleşmeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Hayat sigortalarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına dair teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde sigorta şirketi tarafından reddedilmemesi halinde sözleşme yapılmış olur.

#85. Tarifelerin hazırlanması, sigorta poliçelerinin düzenlenmesi, tarife primlerinin tahsil edilmesi, personel ve ilgili diğer giderler için hesaplanan miktara ne denir?

Cevap : Gider Payı

#86. Bir portföyde hisse senedi oranı %30 ve belirli bir dönemde hisse senedi getirisi %15, tahvil oranı %30 ve getirisi %25, repo oranı %40 ve getirisi %10 olduğuna göre, portföyün ortalama getirisi ne olmuştur?

Cevap : 16,00%

#87. Ölüm ve/veya yaşama ihtimallerine bağlı teminatlar ile ek olarak ferdi kaza, hastalık sonucu maluliyet, işsizlik ve tehlikeli hastalıklar gibi teminatların da verildiği sigortalar için sigortalıların yaşlarına ve riski etkileyen diğer kişisel özelliklerine göre hesaplanan prim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Risk Primi

#88. Bir yatırımcının 1 yıl önce bir yıl vadeli olarak yapmış olduğu yatırımın bugünkü değeri 320.000 $ olup, gerçekleşen yıllık getirisi de %20'dir. Acaba söz konusu yatırımcının 1 yıl önce yapmış olduğu yatırım tutarı yaklaşık olarak nedir?

Cevap : 266.667 $

#89. 10 TL nominal değeri olan Hazine Bonosunun vadesine 40 gün kaldığı bir günde piyasa fiyatı 9,30 TL ise, getiri oranı nedir?

Cevap : Yüzde 69

#90. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubu sigortaları tarifelerinde yer alan unsurlardan değildir?

Cevap : Vergi uygulamaları

#91. Hayat sigorta şirketlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Kuruluş aşamasında en az 8 Milyon Türk Lirası ödenmiş sermaye zorunluluğu vardır.

#92. Ölüm düzeyi tablosuna göre bulunan oranların birim değer olarak kabul edilerek, bu değerlere teknik faiz oranı uygulanmak suretiyle elde edilen tablolara ne denir?

Cevap : Komütasyon tablosu

#93. Defter değeri 0,30 TL olan bir şirketin hisse senetleri borsada işlem görüyorsa ve hisselerin piyasa değeri/defter değeri oranı 2 ise, hisse senedinin fiyatı nedir?

Cevap : 0,60 TL

#94. Yılda 2 defa faiz ödemeli ve yıllık %10 faiz ile yatırdığımız 5 TL'nin 1 yıl sonundaki anapara ve faiz ödemeli olarak ulaşacağı değer kaçtır?

Cevap : 5,51 TL

#95. Çifte sigorta durumunda, hasar ödemesi nasıl yapılır?

Cevap : Sigorta şirketleri gerçekleşen hasarı paylaşırlar, sigortalıya hasardan fazlası ödenmez.

#96. Hayat grubu sigorta sözleşmelerinin sonlandırılması durumunda, matematik karşılıkların belli bir oranı şeklinde uygulanabilen kesinti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Erken ayrılma kesintisi

#97. Sigorta Tahkim Komisyonu nedir?

Cevap : Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden veya Güvence Hesabından faydalanacak kişiler ile Güvence Hesabı arasında doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Birlik nezdinde kurulan komisyona denir.

#98. Belirli bir nüfus topluluğunun gözlem altında tutulması sonucunda oluşturulan, yaşama ve ölüm istatistiklerine göre elde edilen sonuçlardan, her bir yaşta bir yıl içerisinde hayatta kalacak ve ölecek kişilerin sayısının öngörüldüğü tablolara ne denir?

Cevap : Mortalite tablosu

#99. 30.000 TL'yi %25 brüt faiz ile 1 haftalık repo yaptırırsanız ne kadar net faiz elde edersiniz? (Stopaj Oranı: %15)

Cevap : 122,26 TL

#100. Aşağıdakilerden hangisi aktüerlerin sorumlulukları arasında yer almaz?

Cevap : Tarifesini oluşturdukları sigorta sözleşmelerinde kalıcılık oranının şirketin son üç yıllık ortalamalarının üzerinde olması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Bes Sınav Soruları ve Cevapları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 7

Bes Sınav Soruları ve Cevapları

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 7

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bes Sınav Soruları ve Cevapları

BES Sınav Sorualrı 2023

BES Sınav Sorualrı 2023
Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 7

BES Sınav Sorualrı 2023

1) Aşağıdakilerden hangisi sigorta eksperleri icra komitesine seçilebilmenin şartlarından değildir?

a) En az on yıl bilfiil sigorta eksperliği yapmış olmak

b) Levhaya kayıtlı olmak.

c) Mesleğinde itibar ve tecrübe sahibi olmak.

d) En az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak.

Cevap : En az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak.

2 )
Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Tahkim Komisyonuna gidebilmek için gereken şartlardan değildir?

a) Sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruları yapmış olması.

b) Sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak kuruluşa yaptığı talebin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemiş olması.

c) Sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak kuruluşa yaptığı talebin onbeş iş günü içinde yanıtlanmamış olması.

d) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Tüketici Sorunları Hakem Heyetinde sorunun çözümlenememiş olması.

Cevap : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Tüketici Sorunları Hakem Heyetinde sorunun çözümlenememiş olması.

3 )
Kaybetme olasılığının yanı sıra kazanma olasılığının da bulunduğu risklere ne ad verilir?

a) Gerçek riskler

b) Ölçülemeyen riskler

c) Spekülatif riskler

d) Değerlendirilemeyen riskler

Cevap : Spekülatif riskler

4)
Aşağıdakilerden hangisi Kooperatif şeklinde kurulan sigorta şirketleri için söylenemez?

a) Mütüel (karşılıklı) sigortacılık yapması.

b) Ortak sayısının ikiyüzden az olmaması.

c) Sadece hayat branşında faaliyet gösterebilmesi.

d) Üyeleri dışındaki kişilerle sigorta sözleşmesi yapabilmesi için Bakanlıktan izin alması gereği.

Cevap : Sadece hayat branşında faaliyet gösterebilmesi.

5)
Reasürans işlemleri sırasında reasürör tarafından kabul edilen iş miktarına ne denir?

a) Sedan

b) Retrosesyoner

c) Sesyon

d) Konservasyon

Cevap : Sesyon

6)
Sigorta şirketinin üzerine almış olduğu rizikoyu tekrar sigorta ettirmesine ne denir?

a) Sesyon

b) Reasürans

c) Sedan

d) Konservasyon

Cevap : Reasürans

7 )
Sigortalıdan aldığı riskin bir kısmını bir reasüröre devreden şirkete ne ad verilir?

a) Reasürans şirketi

b) Retrosesyoner

c) Sesyon

d) Sedan

Cevap : Sedan

8 )
Hangisi bir mali kurum olarak özel sigorta faaliyetlerinin işlevlerinden değildir?

a) Yatırımlara yönlendirilen fonların tesisini sağlamak

b) Refah düzeyini olumlu yönde etkilemek

c) Para arzının artmasını sağlamak

d) Kamu sosyal güvenlik sisteminin sorunlarını çözmek

Cevap : Kamu sosyal güvenlik sisteminin sorunlarını çözmek

9 )
Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin denetimini hangi kurum yapar?

a) Sermaye Piyasası Kurulu

b) Sigorta Denetleme Kurulu

c) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği

d) Hazine ve Maliye Bakanlığı

Cevap : Sigorta Denetleme Kurulu

10 ) Yatırımınız bir dönem boyunca 100 TL’den 96 TL’ye inerse, bu dönem için elde etmiş olduğunuz getiri oranı kaçtır?

a) -15%

b) -4%

c) -7%

d) -10%

Cevap : Yüzde -4

11)
Sigorta ve reasürans şirketlerinin yönetim kurulları en az kaç kişiden oluşur?

a) 4

b) 5

c) 7

d) 3

Cevap : 5

12 )
Aşağıdakilerden hangisi yakın neden prensibi çerçevesinde değerlendirilir?

a) Deprem teminatı ile sigortalanmış bir binanın yanması

b) Ferdi kaza sigortası almış kişinin kalp krizi sonucu ölmesi

c) Hırsızlığa karşı sigortalanmış bir dairenin su basması sonucu zarar görmesi

d) Hayat sigortası olan bir kişinin kalp krizi sonucu vefatı

Cevap : Hayat sigortası olan bir kişinin kalp krizi sonucu vefatı

13 )
Hasar olması durumunda sigortalıya sigortacının yaptığı ödemeye ne denir?

a) Sigorta bedeli

b) Sigorta değeri

c) Tazminat

d) Teminat

Cevap : Tazminat

14 )
Sigortacılıkta neden Büyük Sayılar Kanunu’nun işlerlik kazanması gerekir?

a) Ekonomik kaybı en aza indirmek

b) Tasarruf ve yatırım fonlarını büyütmek

c) Reasürans yapabilmek

d) Rekabet gücünü artırmak

Cevap : Ekonomik kaybı en aza indirmek

15)
Aşağıdakilerden hangisi sigortalanabilirlik normları arasında yer almaz?

a) Tesadüfi hasar

b) Azami iyi niyet

c) Riskin ölçülebilmesi

d) Riskin para birimi ile değerlendirilebilmesi

Cevap : Azami iyi niyet

16)
Sigorta sözleşmeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Sigorta sözleşmelerinin ana muhtevası, Bakanlıkça onaylanan ve sigorta şirketlerince aynı şekilde uygulanacak olan genel şartlara uygun olarak düzenlenir.

b) Sigorta sözleşmelerinde kapsam dahiline alınmış olan riskler haricinde, kapsam dışı bırakılmış riskler açıkça belirtilir.

c) Sigorta sözleşmelerinde belirtilmemiş olan riskler teminat kapsamında sayılır.

d) Hayat sigortalarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına dair teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde sigorta şirketi tarafından reddedilmemesi halinde sözleşme yapılmış olur.

Cevap : Hayat sigortalarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına dair teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde sigorta şirketi tarafından reddedilmemesi halinde sözleşme yapılmış olur.

17 )
Güvence hesabının gelir ve giderleri hangi kurum tarafından denetlenir?

a) Bağımsız denetime tabidir.

b) Hazine ve Maliye Bakanlığı

c) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

d) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği

Cevap : Hazine ve Maliye Bakanlığı

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 7

BES Sınav Sorualrı 2023
Bes 2023 Deneme Sınavı

18) Aşağıdakilerden hangisi aktüerlerin sorumlulukları arasında yer almaz?

a) Bakanlıkça belirlenen belgeleri onaylamak

b) Tarifesini oluşturdukları sigorta sözleşmelerinde kalıcılık oranının şirketin son üç yıllık ortalamalarının üzerinde olması

c) Malî bünyeleri açısından şirket veya diğer kurum ve kuruluşa ilişkin öngörülerde bulunmak ve yükümlülüklerini karşılama durumunu sürekli olarak izlemek

d) Görevi itibarıyla tespit etmiş olduğu yanlış uygulamalarla birlikte, onaylamayacağı veya kısmen ya da şerhli onaylayacağı belgeleri, gerekçeli olarak Bakanlığa yazılı olarak bildirmek

Cevap : Tarifesini oluşturdukları sigorta sözleşmelerinde kalıcılık oranının şirketin son üç yıllık ortalamalarının üzerinde olması

19 ) Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi Sigortacılık Kanunu’na tabi değildir?

a) Türkiye’de faaliyet gösteren reasürans şirketleri

b) Sigorta şirketleri

c) Sigorta eksperleri

d) Sosyal Güvenlik Kurumu

Cevap : Sosyal Güvenlik Kurumu

20) Aşağıdakilerden hangisi yabancı sigorta acenteleri için söylenemez?

a) Gerçek kişi yabancı sigorta acentesinin Türkiye’de acentelik yapabilmesi için Türkiye’de yerleşik olması gereklidir.

b) Yabancı tüzel kişi sigorta acentesinin Türkiye’de faaliyette bulunabilmesi için Türkiye’de şube açmış olması gereklidir.

c) Yabancı sigorta acenteleri, hem yurt dışında kurulu sigorta şirketlerine hem de Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerine aracılık edebilir.

d) Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta acentelerinin tabi olduğu hükümlere tabidir.

Cevap : Yabancı sigorta acenteleri, hem yurt dışında kurulu sigorta şirketlerine hem de Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerine aracılık edebilir.

21) Aşağıdakilerden hangisi sigorta brokerleri için geçerli değildir?

a) Brokerlik için ruhsat alınmalıdır.

b) İşleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ilgililerin izni olmadan açıklayamazlar.

c) Suç teşkil eden hâllerde yetkili mercilere işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları açıklayabilirler.

d) Yalnızca bir şirketin ürünlerini pazarlayabilirler.

Cevap : Yalnızca bir şirketin ürünlerini pazarlayabilirler.

22 ) Aşağıdaki önerme cümlelerinde doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

a) Poliçede sigorta bedeli sigorta değerinden düşükse, hasarda tazminat indirimsiz ödenir.

b) Poliçedeki sigorta bedeli sigorta değerinden düşükse, hasarda eksik sigorta nedeniyle nisbet kaidesi uygulanır.

c) Poliçedeki sigorta bedeli sigorta değerinden yüksekse, nisbet kaidesi var denilir.

d) Poliçedeki sigorta bedeli sigorta değerinden düşükse, hasar ödenmez.

Cevap : Poliçedeki sigorta bedeli sigorta değerinden düşükse, hasarda eksik sigorta nedeniyle nisbet kaidesi uygulanır.

23 ) Aşağıdaki önerme cümlelerinde doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

a) Müşterek sigorta veya koasürans, bir menfaatin birden çok sigortacı tarafından aynı zamanda, aynı süreler için ve aynı rizikolara karşı sigortalanmasıdır.

b) Müşterek sigorta veya koasürans uygulaması, çifte sigortadır.

c) Müşterek sigorta veya koasürans, yasal olmayan bir uygulamadır.

d) Müşterek sigorta veya koasürans, mükerrer sigorta ile eşdeğerdir.

Cevap : Müşterek sigorta veya koasürans, bir menfaatin birden çok sigortacı tarafından aynı zamanda, aynı süreler için ve aynı rizikolara karşı sigortalanmasıdır.

24 ) Sigortacı, tazminat ödeme yükümlülüğünü hangi şekilde yapamaz?

a) Yerine koyma

b) Onarma

c) Nakit ödeme

d) Takas

Cevap : Takas

25 ) Aşağıdakilerden hangisi sigorta tanımı içerisinde yer almaz?

a) Kaybolma riski taşıyan bir değerin yerine konulması

b) Benzeri riske sahip insanlar arası bir dayanışma organizasyonu

c) Kısa vadeli bir yatırım aracı olması

d) Büyük Sayılar Kanunu’nun geçerli olduğu bir havuz sistemi

Cevap : Kısa vadeli bir yatırım aracı olması

26) Saklama payı ile aynı anlamda kullanılan kelime hangisidir?

a) Konservasyon

b) Sedan

c) Retrosesyoner

d) Eksedan

Cevap : Konservasyon

27) Aşağıdakilerden hangisi sigorta eksperleri için söylenemez?

a) Eksperler tarafından düzenlenen raporlar delil niteliğindedir.

b) Sigorta eksperliği yapmak isteyen kişilerin Bakanlıktan sigorta eksperlik ruhsatı alması ve Levhaya yazılı olması gerekir.

c) Sigorta eksperi tarafsız olmak zorundadır.

d) Gerçek kişi sigorta eksperleri birden fazla büro açabilir.

Cevap : Gerçek kişi sigorta eksperleri birden fazla büro açabilir.

28) Aşağıdakilerden hangisi risk yönetim türlerinden değildir?

a) Riskin paylaştırılması

b) Riskin aktarılması

c) Sigorta

d) Riski ölçme ve değerlendirme

Cevap : Riski ölçme ve değerlendirme

29 ) Sigorta acentesinin kaydı hangi durumda levhadan silinir?

a) Aidatını iki yıl üst üste hiç ödememesi durumunda

b) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğindeki kaydının silinmesi durumunda

c) Hakkında “geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma” kararı verilmesi durumunda

d) Levhaya yazılmasını müteakip altı ay içinde faaliyete geçmemesi durumunda

Cevap : Levhaya yazılmasını müteakip altı ay içinde faaliyete geçmemesi durumunda

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 7

BES Sınav Sorualrı 2023
Bes 2023 Deneme Sınavı

30)
Aşağıdakilerden hangisi teknik karşılıklardan değildir?

a) Kazanılmamış primler karşılığı

b) Matematik karşılık

c) İkramiyeler ve indirimler karşılığı

d) Reasürans Karşılığı

Cevap : Reasürans Karşılığı

31 ) Aşağıdakilerden hangisi sigorta branşlarından değildir?

a) Reasürans

b) Kaza

c) Nakliyat

d) Yangın ve Doğal afetler

Cevap : Reasürans

32 ) Sigorta hakemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Sigorta hakeminin en az dört yıllık yüksek okul mezunu olması gerekir.

b) Sigorta hakeminin sigorta hukukunda en az beş yıl veya sigortacılıkta en az on yıl deneyimi olması gerekir.

c) Sigorta hakemi görevlendirildiği tarihten itibaren en geç dört ay içinde karar vermeye mecburdur.

d) Sigorta hakem ücretinin sigorta şirketi veya başvuran kişi tarafından ödenmesi gerekir.

Cevap : Sigorta hakem ücretinin sigorta şirketi veya başvuran kişi tarafından ödenmesi gerekir.

33) Doğru risk sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gerçek riskler / Gerçek üstü riskler

b) Olağan riskler / Olağanüstü riskler

c) Mevcut riskler / Gelecekteki riskler

d) Kanuni riskler / Kanun dışı riskler

Cevap : Olağan riskler / Olağanüstü riskler

34 ) Aşağıdakilerden hangisi riskin unsurlarından biridir?

a) Gerçekleşmiş olması

b) Gerçekleşme ihtimalinin bulunmaması

c) Gerçekleşme zamanının önceden belli olması

d) Gerçekleştiği takdirde maddi/manevi kayba neden olması

Cevap : Gerçekleştiği takdirde maddi/manevi kayba neden olması

35 ) Çifte sigorta durumunda, hasar ödemesi nasıl yapılır?

a) Sigorta şirketleri ayrı ayrı hasarı ödemekle yükümlüdürler.

b) Sigorta şirketleri gerçekleşen hasarı paylaşırlar, sigortalıya hasardan fazlası ödenmez.

c) Kura ile belirlenen sigorta şirketi hasarı öder, diğerleri ödemez.

d) Sigortalı cezalandırılır ve hasarı ödenmez.

Cevap : Sigorta şirketleri gerçekleşen hasarı paylaşırlar, sigortalıya hasardan fazlası ödenmez.

36 ) Aşağıdakilerden hangisi bir sorumluluk sigortasıdır?

a) Kasko

b) Sağlık

c) Kıymet nakli

d) Trafik

Cevap : Trafik

37 ) Özel sigorta branşlarından olmayan hangisidir?

a) Kaza Sigortaları

b) Kredi ve Emniyeti Suistimal Sigortaları

c) Sorumluluk Sigortaları

d) Sosyal Sigortalar

Cevap : Sosyal Sigortalar

38 ) Aşağıdakilerden hangisi muafiyetin tanımıdır?

a) Poliçede tazminat ödemesi sırasında hasarın sigortalının üzerinde kalması öngörülen kısmıdır.

b) Sigortalının sigortalanamayacak özelliklerde olması durumudur.

c) Ödenecek tazminatın toplam sigorta bedelindeki belirli bir yüzdesidir.

d) Sigorta konusu olan şeyin, sigorta teminatı kapsamındaki tehlikelerden birinin gerçekleşmesi sonucu tamamen kullanılamaz ve onarılamaz hale gelmesi durumudur.

Cevap : Poliçede tazminat ödemesi sırasında hasarın sigortalının üzerinde kalması öngörülen kısmıdır.

39 ) Hasara en yakın sebep prensibi ne demektir?

a) Hasar yerinde bulunan deliller

b) Hasar yerine en yakın sigorta acentesi

c) Kasti olarak hasara neden olma

d) Hasarın meydana gelmesini ilk etkileyen nedenin poliçede yazılı ve priminin ödenmiş olması

Cevap : Hasarın meydana gelmesini ilk etkileyen nedenin poliçede yazılı ve priminin ödenmiş olması

40 ) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Sigorta şirketlerinin anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulmuş olması şarttır.

b) Sigorta şirketleri sigortacılık işlemleri dışında başka işle iştigal edemez.

c) Halka açık sigorta şirketlerinde, hisselerin halka açık olan bölümü, toplam hisselerin en az yüzde yirmibeşi oranında olması gerekir.

d) Sigorta şirketleri faaliyete geçebilmek için faaliyet göstermek istedikleri her bir sigorta branşında Bakanlıktan ruhsat almak zorundadır.

Cevap : Halka açık sigorta şirketlerinde, hisselerin halka açık olan bölümü, toplam hisselerin en az yüzde yirmibeşi oranında olması gerekir.

41) Hasarda reasürör payı ne demektir?

a) Reasüröre ödenecek hasar

b) Reasürörün payına düşen hasar

c) Reasüre edilemeyen hasar

d) Ödenmeyecek hasar

Cevap : Reasürörün payına düşen hasar

42 ) Sigorta Tahkim Komisyonu nedir?

a) Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden veya Güvence Hesabından faydalanacak kişiler ile Güvence Hesabı arasında doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Birlik nezdinde kurulan komisyona denir.

b) Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile acente veya broker arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Bakanlık nezdinde kurulan komisyona denir.

c) Sigorta eksperleri ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Birlik nezdinde kurulan komisyona denir.

d) Brokerlar ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Bakanlık nezdinde kurulan komisyona denir.

Cevap : Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden veya Güvence Hesabından faydalanacak kişiler ile Güvence Hesabı arasında doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Birlik nezdinde kurulan komisyona denir.

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 7

BES Sınav Sorualrı 2023
Bes 2023 Deneme Sınavı

43 ) Çifte sigorta ne demektir?

a) Poliçede gerçek değerin üstünde azami teminat gösterme

b) Aynı üniteyi birkaç sigorta şirketinin riski paylaşarak sigortalaması

c) Aynı üniteyi birkaç sigorta şirketinin, her birinin bir diğerinden bağımsız tümüyle aynı dönemlerde sigortalaması

d) Bir sigorta şirketinin bir riski iki yıl üst üste sigortalaması

Cevap : Aynı üniteyi birkaç sigorta şirketinin, her birinin bir diğerinden bağımsız tümüyle aynı dönemlerde sigortalaması

44 ) Risk yönetimi nedir?

a) Riskin yaratacağı zararı kontrol altına almak

b) Riskin olasılığı

c) Riskin belirlenmesi

d) İşletme yönetimi

Cevap : Riskin yaratacağı zararı kontrol altına almak

45 ) ——– bir yıldan uzun süreli hayat, sağlık, hastalık ve ferdî kaza sigortası sözleşmeleri için sigorta şirketleri tarafından sigorta ettirenler ile lehdarlara olan yükümlülüklerini karşılamak üzere sözleşme teknik esaslarında belirtilen, istatistiksel ve aktüeryal yöntemler kullanılarak hesaplanan karşılıklar ile taahhüt edilmişse, bu karşılıkların yatırıma yönlendirilmesi sonucu elde edilen gelirden sigortalılara ayrılan pay karşılıkları toplamıdır. Boşluğu uygun şekilde dolduracak ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kazanılmamış primler karşılığı

b) Matematik karşılık

c) İkramiyeler ve indirimler karşılığı

d) Devam etmeyen riskler karşılığı

Cevap : Matematik karşılık

46 ) Ölüm ve/veya yaşama ihtimallerine bağlı teminatlar ile ek olarak ferdi kaza, hastalık sonucu maluliyet, işsizlik ve tehlikeli hastalıklar gibi teminatların da verildiği sigortalar için sigortalıların yaşlarına ve riski etkileyen diğer kişisel özelliklerine göre hesaplanan prim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Birikim Primi

b) Tarife Primi

c) Gider Payı

d) Risk Primi

Cevap : Risk Primi

47 ) Hayat sigorta sözleşmelerinin yapılmasına dair teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı tarihten itibaren ……. gün içerisinde sigorta şirketi tarafından reddedilmemesi hâlinde sigorta sözleşmesi yapılmış olur. Boşluğu uygun şekilde dolduracak ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) 60

b) 6

c) 30

d) 75

Cevap : 30

48 ) Aşağıdakilerden hangisi matematik karşılıkların yatırıldığı varlıklardan yıl içerisinde elde edilen gelirlerin hayat grubu sigortaları yönetmeliği hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe kurallarına göre hesaplanan net yatırım geliri oranını ifade eder?

a) Kar Payı Oranı

b) Teknik Faiz Oranı

c) Getiri Oranı

d) Pozitif Kar Oranı

Cevap : Kar Payı Oranı

49) Belirli bir nüfus topluluğunun gözlem altında tutulması sonucunda oluşturulan, yaşama ve ölüm istatistiklerine göre elde edilen sonuçlardan, her bir yaşta bir yıl içerisinde hayatta kalacak ve ölecek kişilerin sayısının öngörüldüğü tablolara ne denir?

a) Morbidite tablosu

b) Komütasyon tablosu

c) Mortalite tablosu

d) Seçeneklerden hiçbiri

Cevap : Mortalite tablosu

50) Belirli bir nüfus topluluğunun veya belirli yaş gruplarına göre sınıflandırılan kişilerin gözlem altında tutulması sonucu oluşturulan hastalanma, yaralanma ve malul olma istatistiklerine göre elde edilen tablolara ne denir?

a) Komütasyon tablosu

b) Morbidite tablosu

c) Mortalite tablosu

d) Seçeneklerden hiçbiri

Cevap : Morbidite tablosu

51 ) Sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber, Lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan kişiye …… denir.

a) Sigortalı

b) Sigortacı

c) Lehdar

d) Sigorta Ettiren

Cevap : Lehdar

52 ) Sigortadan ayrılma süresi dolmadan feshedilen sözleşmelerde sigorta ettirene iade edilen tutar üzerinden yapılabilecek kesinti hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Şirket tarafından belirlenmiş ve bilgilendirme formunun ve poliçenin ilk sayfasında belirtilen oranda kesinti yapılabilir.

b) Kesinti yapılamaz.

c) Birikim priminin %1’i oranında kesinti yapılabilir.

d) Birikim priminin ve kar payı toplamının %5’i oranında kesinti yapılabilir.

Cevap : Şirket tarafından belirlenmiş ve bilgilendirme formunun ve poliçenin ilk sayfasında belirtilen oranda kesinti yapılabilir.

53) Tarifelerin hazırlanması, sigorta poliçelerinin düzenlenmesi, tarife primlerinin tahsil edilmesi, personel ve ilgili diğer giderler için hesaplanan miktara ne denir?

a) Risk Primi

b) Tarife Primi

c) Birikim Primi

d) Gider Payı

Cevap : Gider Payı

54) Ölüm düzeyi tablosuna göre bulunan oranların birim değer olarak kabul edilerek, bu değerlere teknik faiz oranı uygulanmak suretiyle elde edilen tablolara ne denir?

a) Komütasyon tablosu

b) Mortalite tablosu

c) Morbidite tablosu

d) Seçeneklerden hiçbiri

Cevap : Komütasyon tablosu

55) Hayat grubu sigorta sözleşmelerinin sonlandırılması durumunda, matematik karşılıkların belli bir oranı şeklinde uygulanabilen kesinti aşağıdakilerden hangisidir?

a) Erken ayrılma kesintisi

b) Gider payı

c) Aracı komisyonu

d) İşletme masrafı oranı

Cevap : Erken ayrılma kesintisi

56 ) ——–, hayat grubu sigortalarında, risk primi hesabına bağlı olmaksızın, yatırım amacıyla alınan miktardır. Boşluk olan yere hangisi gelmelidir?

a) Tarife primi

b) Birikim primi

c) Gider payı

d) İşletme masrafı

Cevap : Birikim primi

57 ) Birikim priminin alındığı hayat grubu sigorta ürünlerinde sigorta ettirenin bilgilendirilmesi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Poliçe yıldönümleri itibarıyla yılda en az bir kere yapılır.

b) Birikim tutarı, yatırım gelirleri, varsa risk primi tutarları ile kesintilere ilişkin bilgileri içerir.

c) Sigorta ettirenin tercihi doğrultusunda elektronik ortamda da yapılabilir.

d) Kesintilere ilişkin bilgilendirme, değişikliği takip eden 30 iş günü içinde yapılır.

Cevap : Kesintilere ilişkin bilgilendirme, değişikliği takip eden 30 iş günü içinde yapılır.

58) Aşağıdakilerden hangisi kural olarak risk unsuru içermeyen ve birikim işlemlerine bağlı ödeme yapan hayat grubu sigorta ürünleridir?

a) Yatırım fonlu sigortalar

b) Sermaye itfa sigortaları

c) Evlilik sigortaları

d) Doğum sigortaları

Cevap : Sermaye itfa sigortaları

59 ) Birikim priminin alındığı hayat grubu sigorta ürünlerinden hangisi teknik faiz oranında getiri garantisi vermek zorunda değildir?

a) Yatırım fonlu sigortalar

b) Hayat sigortaları

c) Evlilik/doğum sigortaları

d) Sermaye itfa sigortaları

Cevap : Yatırım fonlu sigortalar

60 ) Aşağıdakilerden hangisi hayat grubu sigortalarında yapılabilecek kesintilerden biri değildir?

a) Aracı komisyonu

b) Gider payı

c) Giriş aidatı

d) İşletme Masrafı

Cevap : Giriş aidatı

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 7

BES Sınav Sorualrı 2023

BES Sınav Sorualrı 2023
Bes 2023 Deneme Sınavı

61 ) Aşağıdakilerden hangisi hayat grubu sigortaları tarifelerinde yer alan unsurlardan değildir?

a) Risk primi ve birikim primi

b) Aracı komisyonu

c) Matematik karşılıkların hesaplanmasına esas teşkil eden formüllerin yer aldığı teknik esaslar

d) Vergi uygulamaları

Cevap : Vergi uygulamaları

62 ) Aşağıdakilerden hangisi Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği’nin amaçları arasında yer almaz?

a) Hayat grubu sigortalarına ilişkin faaliyetlerin denetlenmesi ve gözetimine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi

b) Sigortalıların, sigorta ettirenlerin ve lehdarların hak ve menfaatlerinin korunması

c) Hayat grubu sigortası branşında faaliyet gösterecek şirketlerin kuruluş ve çalışma esaslarının düzenlenmesi

d) Hayat grubu sigortalarına ilişkin faaliyetlerin düzenlenmesi

Cevap : Hayat grubu sigortası branşında faaliyet gösterecek şirketlerin kuruluş ve çalışma esaslarının düzenlenmesi

63 ) Ölüm düzeyi ve hastalık düzeyi tablolarına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) İskonto edilmiş ölüm düzeyi ve hastalık düzeyi tabloları ihtiyatlı olarak seçilir.

b) Hazine ve Maliye Bakanlığı ölüm düzeyi ve hastalık düzeyi tablolarını, şirketlerin portföy sonuçlarına göre belirleyebilir veya revize edebilir.

c) Hazine ve Maliye Bakanlığı ölüm düzeyi ve hastalık düzeyi tablolarını Aktüerler Derneğinin analizlerine göre belirler.

d) Şirketler kullandıkları tablolarda kendi portföy sonuçlarına göre değişiklik yapmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurabilir.

Cevap : Hazine ve Maliye Bakanlığı ölüm düzeyi ve hastalık düzeyi tablolarını Aktüerler Derneğinin analizlerine göre belirler.

64 ) Aşağıdaki kurumlardan hangisi sigorta poliçesinin detaylı özel şartlarını hazırlar?

a) Hazine ve Maliye Bakanlığı

b) Sermaye Piyasası Kurulu

c) Emeklilik Gözetim Merkezi

d) Sigorta Şirketleri

Cevap : Sigorta Şirketleri

65 ) Hayat sigortacılığında aşağıdakilerden hangisi ‘tenzil’ sözcüğünün karşılığıdır?

a) Ayrılma

b) Ücretsiz sigorta

c) Teknik faiz

d) Teknik Kar

Cevap : Ücretsiz sigorta

66 ) Hayat grubu sigortaları hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Birikim priminin alındığı hayat grubu sigortalarında kar payı verilmesi zorunludur.

b) Evlilik/doğum sigortası tarifelerinde sigorta tazminatının ve/veya birikimlerin ödenmesine esas alınacak olaylar açıkça ifade edilir.

c) Kar payı verilen sigortalar için dağıtılacak kar payı oranları, şirketin internet sitesinde ilan edilir.

d) Kar payı oranı tüm tarifeler için ortak hesaplanır.

Cevap : Kar payı oranı tüm tarifeler için ortak hesaplanır.

67 ) Hayat sigorta şirketlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulmuş olmalıdır.

b) Kuruluş aşamasında en az 8 Milyon Türk Lirası ödenmiş sermaye zorunluluğu vardır.

c) Genel müdürlük görevini yürütecek kişi için en az 10 yıl sektör deneyimi gerekmektedir.

d) Genel müdür yardımcılarından en az birinin sigortacılık veya sigortacılık tekniği ile ilgili konulardan sorumlu olması zorunludur.

Cevap : Kuruluş aşamasında en az 8 Milyon Türk Lirası ödenmiş sermaye zorunluluğu vardır.

68 ) Aşağıdakilerden hangisi Hayat Sigorta Hukuku’nun kaynaklarından değildir?

a) Türk Ticaret Kanunu

b) İş Kanunu

c) Borçlar Kanunu

d) Sigortacılık Kanunu

Cevap : İş Kanunu

69 ) Aşağıdakilerden hangisi hayat grubu sigorta branşlarından değildir?

a) Evlilik Sigortası

b) Doğum Sigortası

c) Sermaye İtfa Sigortası

d) Hukuksal Koruma Sigortası

Cevap : Hukuksal Koruma Sigortası

70 ) Aşağıdaki ürünlerden hangisi hayat sigortaları ile ilgili değildir?

a) Bireysel emekliliğe yönelik birikimler

b) Hayatta kalma ihtimaline yönelik düzenlenen sigortalar

c) Ölüm ve belirli bir sürenin sonunda hayatta kalma ihtimalinin birlikte sunulduğu sigortalar

d) Ölüm ihtimaline yönelik düzenlenen sigortalar

Cevap : Bireysel emekliliğe yönelik birikimler

71 ) Teknik faiz oranı hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Risk primi hesabında kullanılan teknik faiz oranı ile birikimler için garanti edilen teknik faiz oranı farklı olabilir.

b) Teknik faiz oranı sigorta ürününün süresi dikkate alınarak ihtiyatlı olarak seçilir.

c) Bakanlık teknik faiz oranlarının asgari ve azami sınırlarını belirleyebilir.

d) Birikim priminin alındığı tüm hayat grubu sigorta ürünlerinde teknik faiz oranında garanti getiri verilmesi zorunludur.

Cevap : Birikim priminin alındığı tüm hayat grubu sigorta ürünlerinde teknik faiz oranında garanti getiri verilmesi zorunludur.

72 ) Aşağıdakilerden hangisi tarife priminde yer almaz?

a) Risk primi

b) Aracı komisyonu

c) Gider payı

d) Karşılık primi

Cevap : Karşılık primi

73 ) Fiyat/net satış oranı, bir hisse senedinin piyasa fiyatının, hisse başına düşen net satış miktarının kaç katı olduğunu göstermektedir. Buna göre bir işletmenin hisse başına düşen net satışı 0,24 TL ve fiyat/net satış oranı 4 ise, hisse senedinin piyasa fiyatı nedir?

a) 0,96 TL

b) 0,52 TL

c) 0,72 TL

d) 0,30 TL

Cevap : 0,96 TL

74 ) XYZ holding hisse senetlerine yapılan yatırım için talep edilen risk primi % 25 ve XYZ Holding hisse senetlerine yapılan yatırımdan elde edilmesi beklenilen getiri oranı da % 40 ise risksiz yatırımlar için beklenen getiri (risksiz faiz) nedir?

a) 40%

b) 25%

c) 15%

d) 10%

Cevap : 15%

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 7

BES Sınav Sorualrı 2023
Bes 2023 Deneme Sınavı

75) Bir yatırımcının 1 yıl önce bir yıl vadeli olarak yapmış olduğu yatırımın bugünkü değeri 320.000 $ olup, gerçekleşen yıllık getirisi de %20’dir. Acaba söz konusu yatırımcının 1 yıl önce yapmış olduğu yatırım tutarı yaklaşık olarak nedir?

a) 266.667 $

b) 291.667 $

c) 231.500 $

d) 231.585 $

Cevap : 266.667 $

76 ) Bay A 3 ay vadeli 15.000 TL nominal değerli hazine bonosunu 12.500 TL’ye almıştır. 3 aylık dönemde %8 enflasyon gerçekleştiğine göre Bay A’nın ilgili dönemde bu yatırımından elde ettiği reel getiri oranı % kaçtır?

a) 5

b) 20

c) 25

d) 11

Cevap : 11

77 ) Bir portföyde hisse senedi oranı %30 ve belirli bir dönemde hisse senedi getirisi %15, tahvil oranı %30 ve getirisi %25, repo oranı %40 ve getirisi %10 olduğuna göre, portföyün ortalama getirisi ne olmuştur?

a) 16,00%

b) 10,90%

c) 9,50%

d) 12,40%

Cevap : 16,00%

78 ) Aylık %4 net faiz oranı üzerinden bankaya yatırılan 1.000 TL, 12 ay sonra 1.601,03 TL olmuştur. Bu bilgileri kullanarak, aylık %4 iskonto oranı üzerinden 12 ay sonraki 800 TL’nin şimdiki değerini bulunuz.

a) 499,68 TL

b) 701,38 TL

c) 720,58 TL

d) 1.000,00 TL

Cevap : 499,68 TL

79 ) Bankaya yıllık %15 net faiz oranı ile aylık faiz ödemeli (yılda 12 kere faiz ödemeli) olarak yatıracağımız 1.500 TL mevduat 6 ay sonunda yaklaşık ne kadar anapara ve faiz getirir?

a) 2.263 TL

b) 1.616 TL

c) 1.850 TL

d) 3.850 TL

Cevap : 1.616 TL

80 ) Bay A 2005 yılı ilk 6 aylık dönemde %20’lik getiri sağlayan bir yatırım yapmış ve %15’lik bir reel getiri elde etmiştir. İlgili dönemde gerçekleşen enflasyon oranı % kaçtır?

a) 10

b) 8

c) 4

d) 1

Cevap : 4

81) 1 TL nominal değerli ve 365 gün vadeli bir hazine bonosu yıl sonunda %45 getiri sağlayacak şekilde satışa sunulmuştur. Bu durumda ihalede bononun satış fiyatı ne olmuştur?

a) 69 Kr

b) 74 Kr

c) 85 Kr

d) 87 Kr

Cevap : 69 Kr

82 ) Elimizdeki 10.000 TL’yi %13,50 net faizli aylık mevduata yatırsak ve hesaptan hiç para çekmeden 10 ay süre ile nemalandırırsak, 10. ayın sonunda elimizde kaç TL olur?

a) 11.797,39 TL

b) 11.183,70 TL

c) 12.045,25 TL

d) 12.150,24 TL

Cevap : 11.183,70 TL

83 ) Defter değeri 0,30 TL olan bir şirketin hisse senetleri borsada işlem görüyorsa ve hisselerin piyasa değeri/defter değeri oranı 2 ise, hisse senedinin fiyatı nedir?

a) 0,60 TL

b) 0,10 TL

c) 0,30 TL

d) 0,80 TL

Cevap : 0,60 TL

84 ) Eğer 1 yıl sonraki 1.750 TL’nin şimdiki değeri 1.250 TL ise, şu an elimizdeki 2.000 TL’nin aynı iskonto üzerinden 1 yıl sonraki değeri kaç türk lirası olur?

a) 2.600 TL

b) 2.800 TL

c) 3.000 TL

d) 3.200 TL

Cevap : 2.800 TL

85) 2 yıl sonunda hesabında 1.000 TL’si olan bir yatırımcı mevduatını yıllık %18 faizle değerlendirdiyse, 2 yıl önce bankaya yatırmış olduğu tutar ne kadardır?

a) 650 TL

b) 756 TL

c) 718 TL

d) 825 TL

Cevap : 718 TL

86 ) Bir yatırımcı yıllık olarak %13 faiz ödeyen bir bankaya 1 TL tutarındaki parasını 3 yıl süre ile yatırırsa, vadenin bitiminde toplam ne kadar parası olur?

a) 1,96 TL

b) 1,44 TL

c) 1,39 TL

d) 2,65 TL

Cevap : 1,44 TL

87 ) Yıllık % 22 faiz ile yatırdığımız 3 TL’nin bileşik faiz hesabına göre 3 yıl sonunda anapara ve faiz ödemeli olarak ulaşacağı değer ne kadar olacaktır?

a) 4,98 TL

b) 3,66 TL

c) 5,45 TL

d) 4,47 TL

Cevap : 5,45 TL

88) Yıllık %40 faiz ile yatırdığımız 1 TL’nin basit faiz hesabına göre 3 yıl sonunda anapara ve faiz ödemeli olarak ulaşacağı değer ne kadar olacaktır?

a) 2,20 TL

b) 1,90 TL

c) 2,50 TL

d) 2,75 TL

Cevap : 2,20 TL

89 ) 3 ayda bir kupon faiz ödemeli 100.000 TL nominal değerli tahvilin bir kupon faiz ödemesi 6.000 TL ise tahvilin yıllık efektif faiz oranı % kaçtır?

a) 45

b) 26

c) 30

d) 35

Cevap : 26

90 ) Yatırımcı bir bankadan %25 nominal faizli, 100 gün vadeli, 5.000 TL nominal değerli hazine bonosu almıştır. Yatırımcı bankaya ne kadar ödemelidir?

a) 4.192,23 TL

b) 4.092,36 TL

c) 4.451,25 TL

d) 4.679,49 TL

Cevap : 4.679,49 TL

91 ) 1 yıllık süre içinde faiz oranlarının değişmeyeceği varsayımı altında en yüksek getiriyi sağlayan yatırım alternatifi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vade:1 ay, Faiz Oranı:%40

b) Vade:3 ay, Faiz Oranı:%48

c) Vade 6 ay, Faiz Oranı:%50

d) Vade:1 yıl, Faiz Oranı:%54

Cevap : Vade:3 ay, Faiz Oranı: Yüzde 48

92) Ayşe bir yıl vadeli %25 faizli hazine bonosu almıştır. Bir yılın sonunda, yıllık enflasyon %7 seviyesinde gerçekleşirse, reel getirisi ne olur?

a) 22,00%

b) 16,82%

c) 14,68%

d) 30,48%

Cevap : Yüzde 16,82

93 ) Yılda 2 defa faiz ödemeli ve yıllık %10 faiz ile yatırdığımız 5 TL’nin 1 yıl sonundaki anapara ve faiz ödemeli olarak ulaşacağı değer kaçtır?

a) 7,20 TL

b) 6,05 TL

c) 5,51 TL

d) 8 TL

Cevap : 5,51 TL

94 ) 1.000 TL Nominal Değerli Hazine Bonosunun vadesine 100 gün kala nominal faiz oranı %50 ise Hazine Bonosunun o günkü değeri nedir?

a) 771,67 TL

b) 756,48 TL

c) 846,87 TL

d) 879,52 TL

Cevap : 879,52 TL

95 ) 3 yılın sonunda 100.000 TL elde edebilmek için, 6 ay vadeli ve yıllık %20 net faizli mevduat hesabına ne kadar yatırmak gerekir?

a) 56.447,39 TL

b) 54.235,00 TL

c) 49.233,21 TL

d) 29.745,50 TL

Cevap : 56.447,39 TL

96 ) Yıllık nominal faiz oranı üzerinden yapılan aşağıdaki bileşikleme türlerinden hangisinde en çok efektif getiri elde edilir?

a) Yıllık bileşikleme

b) 3 aylık bileşikleme

c) Aylık bileşikleme

d) Günlük bileşikleme

Cevap : Günlük bileşikleme

97 ) 10 TL nominal değeri olan Hazine Bonosunun vadesine 40 gün kaldığı bir günde piyasa fiyatı 9,30 TL ise, getiri oranı nedir?

a) 60%

b) 69%

c) 72%

d) 82%

Cevap : Yüzde 69

98 ) Yıllık vade ile bankaya yatırılan 100.000 TL ikinci yılın sonunda 144.000 TL’ye ulaşmıştır. Yıllık faiz oranı ne kadardır?

a) 20%

b) 25%

c) 30%

d) 15%

Cevap : Yüzde 20

99) Yatırımınız bir dönem boyunca 150 TL’den 250 TL’ye çıkarsa, bu dönem için elde etmiş olduğunuz getiri oranı kaçtır?

a) 100%

b) 80%

c) 150%

d) 67%

Cevap : Yüzde 67

100) 30.000 TL’yi %25 brüt faiz ile 1 haftalık repo yaptırırsanız ne kadar net faiz elde edersiniz? (Stopaj Oranı: %15)

a) 122,26 TL

b) 171,16 TL

c) 285,27 TL

d) 181,30 TL

Cevap : 122,26 TL

BES Sınav Sorualrı 2023

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları 7

BES Sınav Sorualrı 2023

Bes 2023 Deneme Sınavı
BES Sınav Sorualrı 2023

Bireysel Emeklilik Deneme Sınav Soruları

BES Sınav Sorualrı 2023

e-beas , Bireysel Emeklilik Sınav Soruları https://lolonolo.com/sertifika/segem/bes/

BES Sınav Sorualrı 2023

Emeklilik Gözetim Merkezi

BES Sınav Sorualrı 2023

error: Content is protected !!