auzefHun TarihiTarih

Hun Tarihi 2022-2023 Bütünleme Soruları

#1. Atilla devlet içinde boyların gücünü kırmak için ne yaptı?

Cevap : C) Kendisine sadakatle hizmet eden yabancı halklardan bir tabaka oluşturdu

#2. Çin imparatoru bölünen Hunlardan Güney Hunlarına karşı nasıl bir politika izledi?

Cevap : A) Kuzey Hunlarına karşı Güney Hunlarını kendi tarafına çekti

#3. Avrupa Hunlarında devlet teşkilatında kanatların başında olanlar hangi unvanı taşırlardı?

Cevap : B) Küçük Kral

#4. Hunların 5. ayındaki kurultayı nerede yapılırdı?

Cevap : A) Longçeng

#5. II. Balkan seferinin sonucunda Hunlar ve Doğu Roma arasında hangi antlaşma imzalandı?

Cevap : C) Anatolius

#6. Vuhuan komutanının Hunlara vergi vermek istememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Hunların gücünün ve itibarının kalmadığını düşünmesi

#7. Avrupa Hun Devleti hangisinin ölümünden sonra sona ermiştir?

Cevap : A) Dengizik

#8. Çinliler Hunların sürekli saraya gelip konuk olmalarını neden istemiyorlardı?

Cevap : B) Hunları ağırlamanın hazineyi boşaltmak anlamına geldiğini düşünüyorlardı

#9. Aşağıdakilerden hangisi Asya Hunlarında bir unvan değildir?

Cevap : D) Harem Ağası

#10. Hunlar ikinci kez ne zaman bölündüler?

Cevap : C) MS. 48

#11. MÖ 72 yılında Hunlara karşılık, hangi topluluk Çin'in yanında yer aldı?

Cevap : E) Vusunlar

#12. Hangi halk MS 2. YY ortalarından itibaren doğudan gelip yavaş yavaş Hun ülkesinin doğusuna yerleşmeye Hunları batıya doğru itmeye başladı?

Cevap : C) Sianbeiler

#13. Cici Çanyu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Bağımsızlık taraftarıydı

#14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) Huhanye Çanyu hunların kurtuluşunun Çin’e tabi olmaktan geçeceğini düşünüyordu.

#15. Avrupa Hunları hangi yüzyılda ne zaman ortaya çıktı?

Cevap : B) IV. yy

#16. Hunların Çin saraylarında ağırlanmalarını savunanların temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Hunların yakın tutulması, böylece savaşa gerek kalmadan tabi kılınmaları

#17. Çocuk Çanyu başa geçtiğinde, Çin ölen Çanyu’nun baş sağlığını vermek üzere bir elçiyi yeni Çanyu’ye ve başka bir elçiyi ise Sağ Bilge Beyi’ne gönderdi. Yukarıda verilen ifade ne anlama gelmektedir?

Cevap : A) Çin, Hunlar arasında çatışma çıkarmak istiyordu.

#18. Darbeyle Çin tahtına geçen Vang Mang hanedanın adını ne koydu?

Cevap : A) Sin(yeni)

#19. Doğu Roma Attila ya suikast yapsın diye kime büyük miktarlarda rüşvet verdi?

Cevap : E) Edekon

#20. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Hunlarının kullandığı silahlardan biri değildir?

Cevap : A) Mancılık

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Hun Tarihi 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Avrupa Hunlarında devlet teşkilatında kanatların başında olanlar hangi unvanı taşırlardı?

A) Hakim Bey
B) Küçük Kral
C) Kanat Beyi
D) Uç Beyi
E) Yabgu

Cevap : B) Küçük Kral

2. Avrupa Hunları hangi yüzyılda ne zaman ortaya çıktı?

A) III. yy
B) IV. yy
C) I. yy
D) II. yy
E) V. yy

Cevap : B) IV. yy

3. Atilla devlet içinde boyların gücünü kırmak için ne yaptı?

A) Hun dilinin devlet işlerinde kullanılmasını mecbur etti
B) Memleketteki tüm yabancı unsurları zorla Hunlaştırdı
C) Kendisine sadakatle hizmet eden yabancı halklardan bir tabaka oluşturdu
D) Tüm boy beylerini idam ettirdi
E) Çok sayıda boyu Asya’ ya geri gönderdi

Cevap : C) Kendisine sadakatle hizmet eden yabancı halklardan bir tabaka oluşturdu

4. Vuhuan komutanının Hunlara vergi vermek istememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vusunlara vergi vermeye başlaması
B) Vuhuan halkının yurdundan göç etmesi
C) Hunların gücünün ve itibarının kalmadığını düşünmesi
D) Her bakımdan Hunlara bağlanmak istemesi
E) Halkın vergi verecek gücünün olmaması

Cevap : C) Hunların gücünün ve itibarının kalmadığını düşünmesi

5. Çocuk Çanyu başa geçtiğinde, Çin ölen Çanyu’nun baş sağlığını vermek üzere bir elçiyi yeni Çanyu’ye ve başka bir elçiyi ise Sağ Bilge Beyi’ne gönderdi.
Yukarıda verilen ifade ne anlama gelmektedir?

A) Çin, Hunlar arasında çatışma çıkarmak istiyordu.
B) Çin, bütün Hun devlet adamlarına hürmet ediyordu
C) Çin, çocuk Çanyu’nun yaşının çok küçük olması sebebiyle onu dikkate almıyordu
D) Çin, artık Hun Devletini tanımıyordu
E) Çin, Sağ Bilge Beyine çok önem veriyordu

Cevap : A) Çin, Hunlar arasında çatışma çıkarmak istiyordu.

6. Hangi halk MS 2. YY ortalarından itibaren doğudan gelip yavaş yavaş Hun ülkesinin doğusuna yerleşmeye Hunları batıya doğru itmeye başladı?

A) Tunguzlar
B) Kurikanlar
C) Sianbeiler
D) Tibetliler
E) Koreliler

Cevap : C) Sianbeiler

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Huhanye Çanyu hunların kurtuluşunun Çin’e tabi olmaktan geçeceğini düşünüyordu.
B) Huhanye Çanyu, bağımsızlık taraftarıydı
C) Huhanye Çanyu Çin ile birlikte hareket ederek Hunları bağımsızlığa kavuşturdu
D) Huhanye Çanyu aslında Çin’i içeriden vurmak istiyordu
E) Huhanye Çanyu vusun’larla birlikte hareket ederek batıya göçmek istiyordu

Cevap : A) Huhanye Çanyu hunların kurtuluşunun Çin’e tabi olmaktan geçeceğini düşünüyordu.

8. Hunların Çin saraylarında ağırlanmalarını savunanların temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çin’in Hun mallarına ihtiyaç duyması
B) Hunların zaten artık Çinlileşmiş olmalarını, Hun geleneklerini tamamen unutmaları
C) Hunların yakın tutulması, böylece savaşa gerek kalmadan tabi kılınmaları
D) Çinli yöneticilerin büyük ölçüde Hun kültürüne girmesi yüzünden Hunların saraylarda ağırlanmasının kaçınılmaz olması
E) Hun yöneticilerinin Çin saraylarında toplanarak topluca öldürülmeleri

Cevap : C) Hunların yakın tutulması, böylece savaşa gerek kalmadan tabi kılınmaları

9. Çinliler Hunların sürekli saraya gelip konuk olmalarını neden istemiyorlardı?

A) Hunların suikastla imparatoru öldürebileceklerinden korkuyorlardı
B) Hunları ağırlamanın hazineyi boşaltmak anlamına geldiğini düşünüyorlardı
C) Hunların Çin başkentine yerleşme ihtimali vardı
D) Hunların şamanlarla başkentte büyücülük yaptıklarını görüyorlardı
E) Hunların sarayda misafir edilemeyecek kadar aşağı bir kültüre sahip olduklarını savunuyorlardı

Cevap : B) Hunları ağırlamanın hazineyi boşaltmak anlamına geldiğini düşünüyorlardı

10. Aşağıdakilerden hangisi Asya Hunlarında bir unvan değildir?

A) Onbaşı
B) Yüzbaşı
C) Binbaşı
D) Harem Ağası
E) Küçük Bey

Cevap : D) Harem Ağası

11. Çin imparatoru bölünen Hunlardan Güney Hunlarına karşı nasıl bir politika izledi?

A) Kuzey Hunlarına karşı Güney Hunlarını kendi tarafına çekti
B) Büyük bir ordu hazırlayarak Güney Hunlarının üzerine yürüdü
C) Kuzey ve Güney Hunlarına karşı Sibirya boylarını kuzeyden, Kore boylarını doğudan harekete gedi
D) Kuzey hunlarıyla işbirliği yapıp onlara karşı savaşmaya başladı
E) Güney Hunlarının tamamen Çin başkentinin etrafına yerleştirdi

Cevap : A) Kuzey Hunlarına karşı Güney Hunlarını kendi tarafına çekti

12. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Hunlarının kullandığı silahlardan biri değildir?

A) Mancılık
B) Ok
C) Yay
D) Mızrak
E) Kama

Cevap : A) Mancılık

13. MÖ 72 yılında Hunlara karşılık, hangi topluluk Çin’in yanında yer aldı?

A) Turfanlilar
B) Yuecilar
C) Tibetliler
D) Cianglar
E) Vusunlar

Cevap : E) Vusunlar

14. Doğu Roma Attila ya suikast yapsın diye kime büyük miktarlarda rüşvet verdi?

A) Jordanes
B) Priscus
C) Aetiud
D) Baybars
E) Edekon

Cevap : E) Edekon

15. Darbeyle Çin tahtına geçen Vang Mang hanedanın adını ne koydu?

A) Sin(yeni)
B) Huang(sarı)
C) Tian(gök)
D) Lin(komşu)
E) Lao(yaşlı)

Cevap : A) Sin(yeni)

16. Cici Çanyu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tahtta hak iddia edemezdi
B) Huhanye’nin gölgesinde kalmıştı
C) Çok gaddar olduğu için başta duramadı
D) Bağımsızlık taraftarıydı
E) Romantik bir maceraperestti

Cevap : D) Bağımsızlık taraftarıydı

17. Avrupa Hun Devleti hangisinin ölümünden sonra sona ermiştir?

A) Dengizik
B) Arık Buka
C) İlek
D) Balamir
E) Oktar

Cevap : A) Dengizik

18. Hunlar ikinci kez ne zaman bölündüler?

A) MS. 32
B) MS. 24
C) MS. 48
D) MS. 61
E) MS. 70

Cevap : C) MS. 48

19. II. Balkan seferinin sonucunda Hunlar ve Doğu Roma arasında hangi antlaşma imzalandı?

A) Kaçar
B) Barabinsk
C) Anatolius
D) Sofya
E) Konstantinopolis

Cevap : C) Anatolius

20. Hunların 5. ayındaki kurultayı nerede yapılırdı?

A) Longçeng
B) Gansu
C) Tula Kıyıları
D) Vuvey
E) Hövsgöl

Cevap : A) Longçeng

Hun Tarihi

Tarih Lisans Açık Öğretim

Hun Tarihi 2022-2023 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!