auzefBilimsel Araştırma TeknikleriÇocuk Gelişimiİnsan Kaynakları Yönetimiİşletme

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2022-2023 Bütünleme Soruları

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2023 Bütünleme Soruları

#1. Başlıca veri toplama tekniklerine (anket, mülakat, gözlem) Christensen ..... ve ..... tekniğini Rugg ve Petre ise ..... tekniğini eklemektedir. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) test, odak grup, röportaj

#2. Aşağıdakilerden hangisi araştırma yönteminin seçiminde yanıt verilmesi gereken sorulardan biri değildir?

Cevap : E) Yöntem gerekli mi?

#3. Aşağıdaki örnekleme teknikleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Olasılığa dayalı olmayan teknikler – Sistematik

#4. Bilimle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Bilim, felsefe ve sosyoloji gibi bilim dalları dışında kalan ampirik süreçlerdir.

#5. Araştırmacının uygun bir örnek kütle için ulaşması gereken dengenin şartları aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Örnek büyüklüğü, maliyet, zaman ve veri analizi


#6. Metodoloji olarak da adlandırılan bilimin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Yöntem bilim

#7. ‘’..... en önemli üstünlükleri araştırılan olguya ilişkin değişme ve gelişmeleri tespit edebilme kapasitesidir.’’ Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki araştırma türlerinden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) Dönemlik araştırmaların

#8. "..... niyet edilen araştırmanın öngörülen zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini ortaya koyar.’’ Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken terim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Zaman planı

#9. ‘’..... anakütlede yer alan bütün elemanların yazılı olduğu listedir.’’ Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken terim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Örnekleme çerçevesi

#10. Aşağıdakilerden hangisi araştırma evrenine ilişkin cevap verilmesi gereken temel sorulardan biri değildir?

Cevap : C) Örneklem önceki araştırmalarda seçilmiş midir?


#11. Aşağıda verilen sınıflandırma ölçütü - tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Katılımcılar – Yorumlayıcı

#12. Aşağıdakilerden hangisi anket teriminin en genel ifadesidir?

Cevap : C) Katılımcının daha önce belirlenmiş bir sıralamada ve yapıda oluşturulan sorulara karşılık vermesiyle gerçekleşen veri elde etme tekniğidir.

#13. "..... sınırlı sayıda örneğe (parçalara) bakarak genel hakkında kanaat sahibi olunmasını sağlar. Buna karşılık ..... esasta tümel önermelerden tikel önermelerin çıkarılmasını sağlayan yani, genele bakarak parça hakkında fikir sahibi olunmasını sağlayan ilişkilendirme yöntemidir.’’ Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) Tümevarım – tümdengelim

#14. Aşağıdakilerden hangisi ölçeklerde her bir ifadeye katılma düzeyini belirlemek için geliştirilmiş ölçüm biçimlerinden biridir?

Cevap : E) Likert Ölçeği

#15. “Bir şeyin veya konunun eleştirel bir şekilde incelenmesi neticesinde yeni durumları keşfetmek, yeni ilişkiler ortaya koymak veya yeni sonuçlara ulaşmak için yapılan arayış ve sorgulamalar bütünüdür.” Yukarıda verilen tanım aşağıdaki terimlerden hangisine aittir?

Cevap : C) Hipotez


#16. Aşağıdaki ölçek türleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Çoklu ölçekler / Sıralama ölçekleri

#17. Yöntem başlığı altında aşağıdakilerden hangisine yer verilemez?

Cevap : A) Veri analizleri sonucunda ulaşılan değerler

#18. Daha çok kişilerin tutumlarını ve eğilimlerini ölçme amaçlı olarak kullanılan ölçek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Likert ölçeği

#19. Pozitivist bilim anlayışının dayandığı temel varsayımlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Metafizik iddialar, değer yargıları ve kanaatler de meşru bilgidir.

#20. ‘’Bu düzeydeki bir ölçüme bakarak, bir nesnenin belirli bir özelliği az mı yoksa çok mu taşıdığını söylemek mümkündür.’’ Yukarıdaki cümlede bahsedilen ölçüm düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Sıralı ölçüm


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2023 Bütünleme Soruları

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2023 Bütünleme Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2023 Bütünleme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi araştırma yönteminin seçiminde yanıt verilmesi gereken sorulardan biri değildir?

A) Araştırmanın yapılacağı alan neresidir?
B) Stratejiniz nedir?
C) Hangi veri elde etme tekniği kullanılacaktır?
D) Örneklem nasıl oluşturulmuştur?
E) Yöntem gerekli mi?

Cevap : E) Yöntem gerekli mi?

2. ‘’Bu düzeydeki bir ölçüme bakarak, bir nesnenin belirli bir özelliği az mı yoksa çok mu taşıdığını söylemek mümkündür.’’
Yukarıdaki cümlede bahsedilen ölçüm düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağlı ölçüm
B) Sıralı ölçüm
C) Orantılı ölçüm
D) Nominal ölçüm
E) Aralı ölçüm

Cevap : B) Sıralı ölçüm

3. Aşağıda verilen sınıflandırma ölçütü – tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Katılımcılar – Yorumlayıcı
B) Katılımcılar – Deneysel
C) Benimsenen bilim mantığı – Pozitivist
D) Amaçlarına göre – Tanımlayıcı
E) Zaman boyutu – Anlık

Cevap : A) Katılımcılar – Yorumlayıcı

4. Pozitivist bilim anlayışının dayandığı temel varsayımlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Metafizik iddialar, değer yargıları ve kanaatler de meşru bilgidir.
B) Bilimin amacı neden-sonuç ilişkilerini açığa çıkarmak ve düzenlilikleri açıklayan kanunlar ortaya koymaktır.
C) Bilimsel ilerleme birikimsel bir şekilde gerçekleşmektedir.
D) Meşru bilgiye ancak mantık ve matematiği kullanarak ve doğa bilimlerinin yöntemleriye ulaşılabilir.
E) Görgül verilerin derlenmesi ve değerlendirilmesinde, objektif olunmalıdır.

Cevap : A) Metafizik iddialar, değer yargıları ve kanaatler de meşru bilgidir.

5. ‘’….. anakütlede yer alan bütün elemanların yazılı olduğu listedir.’’
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örnekleme evreni
B) Örnekleme çerçevesi
C) Örnekleme göstergesi
D) Örnekleme tablosu
E) Örnekleme mekânı

Cevap : B) Örnekleme çerçevesi

6. Aşağıdaki ölçek türleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Çoklu ölçekler / Sıralama ölçekleri
B) Tekli ölçekler / Kategorili ölçekler
C) Tekli ölçekler / İkili karşılaştırma
D) Çoklu ölçekler / Likert ölçeği
E) Tekli ölçekler / Sabit-toplam ölçekleri

Cevap : A) Çoklu ölçekler / Sıralama ölçekleri

7. Aşağıdakilerden hangisi araştırma evrenine ilişkin cevap verilmesi gereken temel sorulardan biri değildir?

A) Örnek kütle kaç kişiden oluşuyor?
B) Örnekleme nasıl yapıldı?
C) Örneklem önceki araştırmalarda seçilmiş midir?
D) Temas kurma araçları nelerdir?
E) Örneğin özellikleri nelerdir?

Cevap : C) Örneklem önceki araştırmalarda seçilmiş midir?

8. Yöntem başlığı altında aşağıdakilerden hangisine yer verilemez?

A) Veri analizleri sonucunda ulaşılan değerler
B) Süreçlerin işleyişi hakkında bilgi
C) Araştırmanın geçerlik ve güvenirlik süreçleri hakkında bilgi
D) Araştırmada kullanılan veri edinme ve analiz araçları hakkında bilgi
E) Araştırmanın kısıtları ve bulguların tartışılmasına ilişkin sınırlılıklar hakkında bilgi

Cevap : A) Veri analizleri sonucunda ulaşılan değerler

9. Aşağıdakilerden hangisi anket teriminin en genel ifadesidir?

A) Katılımcının genel, gündelik yaşamına ilişkin soruların yöneltilmesiyle konuya dair tartışma ortamı yaratma tekniğidir.
B) Katılımcıların fikir alışverişi yapabileceği bir ortama zemin hazırlama tekniğidir.
C) Katılımcının daha önce belirlenmiş bir sıralamada ve yapıda oluşturulan sorulara karşılık vermesiyle gerçekleşen veri elde etme tekniğidir.
D) Katılımcıların birbirleriyle belli bir konuya dair münazara etmesi tekniğidir.
E) Katılımcının rahatsız olduğu bir konu hakkında o alanın uzman ekibine dileklerini belirtme tekniğidir.

Cevap : C) Katılımcının daha önce belirlenmiş bir sıralamada ve yapıda oluşturulan sorulara karşılık vermesiyle gerçekleşen veri elde etme tekniğidir.

10. Metodoloji olarak da adlandırılan bilimin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tin bilim
B) Düşün bilim
C) Dil bilimi
D) Yöntem bilim
E) Ruh bilim

Cevap : D) Yöntem bilim

11. “….. sınırlı sayıda örneğe (parçalara) bakarak genel hakkında kanaat sahibi olunmasını sağlar. Buna karşılık ….. esasta tümel önermelerden tikel önermelerin çıkarılmasını sağlayan yani, genele bakarak parça hakkında fikir sahibi olunmasını sağlayan ilişkilendirme yöntemidir.’’
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tamlama – tümleme
B) Tümdengelim – tümevarım
C) Tümevarım – tümdengelim
D) Tümdengelim – tamavarım
E) Tamdangelim – tümevarım

Cevap : C) Tümevarım – tümdengelim

12. Başlıca veri toplama tekniklerine (anket, mülakat, gözlem) Christensen ….. ve ….. tekniğini Rugg ve Petre ise ….. tekniğini eklemektedir.
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) odak grup, şüphe, röportaj
B) yönelim, röportaj, sorgu
C) röportaj, test, odak grup
D) test, odak grup, röportaj
E) şüphe, sorgu, odak grup

Cevap : D) test, odak grup, röportaj

13. “Bir şeyin veya konunun eleştirel bir şekilde incelenmesi neticesinde yeni durumları keşfetmek, yeni ilişkiler ortaya koymak veya yeni sonuçlara ulaşmak için yapılan arayış ve sorgulamalar bütünüdür.”
Yukarıda verilen tanım aşağıdaki terimlerden hangisine aittir?

A) Değişken
B) Gözlem
C) Hipotez
D) Tez
E) Antitez

Cevap : C) Hipotez

14. Daha çok kişilerin tutumlarını ve eğilimlerini ölçme amaçlı olarak kullanılan ölçek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabit-toplamlar ölçeği
B) Semantik farklılıklar ölçeği
C) Stapel ölçeği
D) Sıralama ölçeği
E) Likert ölçeği

Cevap : E) Likert ölçeği

15. “….. niyet edilen araştırmanın öngörülen zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini ortaya koyar.’’
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araştırmanın başlığı
B) Kaynakça
C) Maddi kaynaklar
D) Yöntem
E) Zaman planı

Cevap : E) Zaman planı

16. Aşağıdakilerden hangisi ölçeklerde her bir ifadeye katılma düzeyini belirlemek için geliştirilmiş ölçüm biçimlerinden biridir?

A) Schwartz Ölçeği
B) Tekin Ölçeği
C) Yücel Ölçeği
D) Mankind Ölçeği
E) Likert Ölçeği

Cevap : E) Likert Ölçeği

17. Araştırmacının uygun bir örnek kütle için ulaşması gereken dengenin şartları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örnek çeşitliği, iş ve zaman konusunda dikkat
B) Örnek büyüklüğü, maliyet, zaman ve veri analizi
C) Örnek denklemi, temsil gücüne odak
D) Örnek farklılığı, çeşit fazlalığı
E) Örneğe bağlılık, tanımlanabilirlik

Cevap : B) Örnek büyüklüğü, maliyet, zaman ve veri analizi

18. Bilimle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bilim, Latince bilmek kökünden (scire) türemiş ve bilinen şey (scientia) ya da bilgi anlamına gelen bir kelimedir.
B) Bilimsel faaliyet uzun çağlar boyunca felsefe ile iç içe olmuştur.
C) Bilim, insana belli sınırlar içerisinde doğayı ve yaşamı denetleme imkânı sağlar.
D) Bilim, felsefe ve sosyoloji gibi bilim dalları dışında kalan ampirik süreçlerdir.
E) Bilim, her şeyden önce, bir sistematik bilgiler kümesidir.

Cevap : D) Bilim, felsefe ve sosyoloji gibi bilim dalları dışında kalan ampirik süreçlerdir.

19. Aşağıdaki örnekleme teknikleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Olasılığa dayalı teknikler – Küme
B) Olasılığa dayalı teknikler – Tabakalı
C) Olasılığa dayalı teknikler – Basit tesadüfi
D) Olasılığa dayalı olmayan teknikler – Sistematik
E) Olasılığa dayalı olmayan teknikler – Kasti

Cevap : D) Olasılığa dayalı olmayan teknikler – Sistematik

20. ‘’….. en önemli üstünlükleri araştırılan olguya ilişkin değişme ve gelişmeleri tespit edebilme kapasitesidir.’’
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki araştırma türlerinden hangisi getirilmelidir?

A) Açıklayıcı araştırmaların
B) Dönemlik araştırmaların
C) Keşfedici araştırmaların
D) Anlık araştırmaların
E) Betimleyici çalışmaların

Cevap : B) Dönemlik araştırmaların

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!