Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzefinkılap tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Vize Soruları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Vize Soruları

1. Osmanlı Devleti’nde Modernleşme Hareketleri

1. Osmanlı, 1299/1302’de bir beylik statüsünde kuruluşundan itibaren sürekli olarak gelişen bir dinamizm içinde oldu. Bu dinamizm 15. yüzyıla gelindiğinde kendine has bir ……. ortaya çıkardı. Boşluğa aşağıdaki hangi ifade gelmelidir?

A. Sömürgeci anlayışı
B. Merkantilist yöntemleri
C. Türk-İslam medeniyeti sentezi
D. Orta Doğu geleneklerinin uygulaması
E. Kapitalist yönetim sentezi

Cevap : C. Türk-İslam medeniyeti sentezi

2. Aşağıda yer alan tanımlardan hangisini, Osmanlı’nın duraklama dönemini ifade etmekte kullanılabilir?

A. Buhran dönemi
B. Fetihler dönemi
C. Atılım dönemi
D. İstikrar dönemi
E. Aydınlanma dönemi

Cevap : Buhran dönemi

3. Osmanlı sosyal yapısını tanımlarken kullanılan “Millet Sistemi”nin esası hangisidir?

A. Toplumun ekonomik düzeye göre tanımlanması
B. Toplumun eğitim seviyesine göre tanımlanması
C. Toplumun timar ve zeamet sistemine göre tanımlanması
D. Toplumun din ve inanç sistemine göre tanımlanması
E. Toplumun vakıf sistemine göre tanımlanması

Cevap : D. Toplumun din ve inanç sistemine göre tanımlanması

4. Osmanlı, Avrupa’daki Otuz Yıl Savaşları’yla oluşan karmaşadan yararlandı ve Doğu Akdeniz’in önemli adası Girit’e 1645’te sefer başlattı. Çok fazla asker kaybına neden olan ve uzun yıllar süren mücadele sonrası ada 1669’da ele geçirildi. Uzun süren Girit seferi esnasında devletin hangi durumu daha iyi anlaşılmış oldu?

A. Ordu ve donanma için yeterli barutun üretilemediği
B. Ordu ve donanmada asker sayısının az olduğu
C. Ordu ve donanmada yeterli hekimin bulunmadığı
D. Ordu ve donanmada erzak sıkıntısı yaşandığı
E. Ordu ve donanmanın Avrupa teknolojisinin gerisinde kaldığı

Cevap : E. Ordu ve donanmanın Avrupa teknolojisinin gerisinde kaldığı

5. Osmanlı’nın klasik dönem buyunca yürüttüğü geleneksel Doğu-Batı siyasetini 16. Yüzyılda Kuzeyde oluşmaya başlayan Kazak ( Kossak ) saldırıları etkilemiştir. 1594’ten itibaren Karadeniz havzasında artış gösteren bu saldırılar hangi ülke tarafından desteklenmişti?

A. Portekiz
B. İngiltere
C. Rusya
D. Ceneviz
E. Venedik

Cevap : C. Rusya

6. Osmanlı Devleti, 17. yüzyıla girildiğinde Kuzeyde Rusya, Batı’da Avusturya ile Akdeniz’de Venedik ve Cenevizlerle, Doğuda ise İran ile mücadele ederek yıpranmıştı. Bu mücadeleler esnasında içeride hangi sorun ortaya çıktı ve devleti uzun süre uğraştırdı?

A. Patrona İsyanı
B. Celali İsyanları
C. Kuleli Vak’ası
D. Rum İsyanları
E. Kabakçı İsyanı

Cevap : B. Celali İsyanları

7. Osmanlı’da Lale Devrinde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın desteği ile İbrahim Müteferrika öncülüğünde kurulan matbaada ilk olarak hangi eser basılmıştır?

A. Vankulu Lugati
B. Kitab-ı Bahriye
C. Mecelle
D. Kutadgu Bilig
E. Tarih-i Cevdet

Cevap : Vankulu Lugati

8. Osmanlı’da teknik eğitime dair önemli kurumlardan biri olan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun aşağıda gösterilen hangi alanda teknik eleman yetiştirmek için açılmıştır?

A. Madencilik
B. Denizcilik
C. Ormancılık
D. Tarım
E. Jeoloji

Cevap : B. Denizcilik

9. III. Selim, Nizam-ı Cedit ıslahatlarını yönlendirmek amacıyla önde gelen devlet adamlarının hazırladıkları raporların literatürdeki diğer ismi hangisidir?

A. Berat
B. Ferman
C. Layiha
D. Ahidname
E. Mazbata

Cevap : C. Layiha

10. Aşağıdakilerin hangisi Nizam-ı Cedit reformlarının başarısız olması sebeplerinden biri değildir?

A. Fonksiyonlarını yitirmiş eski kurumların ortadan kaldırılmasına cesaret edilememesi
B. Aynı alanda faaliyet gösteren eski ve yeni kurumların rekabet içine girmesi
C. Reformları üstlenecek nitelikli kadroların yetiştirilememesi
D. Ekonomik sorunların giderilememesi
E. Padişahın yurt dışı seyahate çıkmaması

Cevap : E. Padişahın yurt dışı seyehate çıkmaması

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Vize Soruları

2. Kurumsal Modernleşme Dönemi – 1

1. II. Mahmut döneminde gerçekleşen ve Osmanlı tarihinde “Vaka-i Hayriyye” olarak anılan olay aşağıdakilerden hangi hangisidir?

A. İlk resmî gazetenin çıkışı
B. Matbaanın kuruluşu
C. İlk fes giyilmesi
D. Padişahın yurt dışı seyahati
E. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılışı

Cevap : E. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılışı

2. Osmanlı’da ilk resmî gazete hangisidir?

A. Takvim-i Vekayi
B. Takvim-i Buldan
C. İkdam
D. Ceride-i Havadis
E. Tanin

Cevap : Takvim-i Vekayi

3. Türk yenileşme tarihinde önemli bir yere sahip olup, 1839 Tanzimat Fermanı’nı hazırlayan ve Gülhane’de okuyan devlet adamı hangisidir?

A. Mehmet Emin Ali Paşa
B. Hüsrev Paşa
C. Mustafa Reşit Paşa
D. Keçecizade Fuat Paşa
E. Mahmut Nedim Paşa

Cevap : C. Mustafa Reşit Paşa

4. Tanzimat dönemi reformları kapsamında modern şehir hizmetleri amacıyla 1854 yılında açılan ilk Şehremaneti (belediye) hangi vilayette kurulmuştur?

A. Selanik
B. İstanbul
C. Cidde
D. Edirne
E. Bursa

Cevap : B. İstanbul

5. Aşağıdaki maddelerden hangisi 1856 Islahat fermanında yer almamıştır?

A. Askerî yükümlülükler
B. Din ve mezhep güvencesi
C. Vergi eşitliği
D. Yeni bir anayasa
E. Can, mal ve namus emniyeti

Cevap : D. Yeni bir anayasa

6. Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında 1868-1876 yılları arasında hazırlanan ve Osmanlı modern döneminin en önemli hukuki metinlerinden biri olan kanun külliyatı hangisidir?

A. Gülhane Hatt-ı Hümayunu
B. Mecelle
C. Kavanin-i Cezaiye
D. Divan-ı Ahkam-ı Adliye
E. Kanun-ı Esasi

Cevap : B. Mecelle

7. Osmanlı’da İstanbul’da açılan ilk yükseköğretim kurumu hangisidir?

A. Darülfünun
B. Meclis-i Maarif
C. Darüşşafaka
D. Encümen-i Dâniş
E. Rüştiye

Cevap : Darülfünun

8. Osmanlıda Islahat fermanlarına tepki olarak gelişen ve tarihe Kuleli Vak’ası diye geçen olayın başlangıcını teşkil edilen Müdafaa-i Şeriat cemiyeti, 1859 yılında tahttan indirmek için hangi Padişahı hedef almıştır?

A. Sultan III. Selim
B. Sultan II. Mahmut
C. Sultan Abdülmecit
D. Sultan Abdülaziz
E. Sultan III. Mustafa

Cevap : C. Sultan Abdülmecit

9. Osmanlı denizciliğinin önemli kurumlarından olup 1867’de bakanlık (nezaret) düzeyinde teşkilatlandırılan Bahriye Nezareti, hangi padişah tarafından kurulmuştur?

A. Sultan II. Abdülhamit
B. Sultan Abdülmecit
C. Sultan Mehmet Reşat
D. Sultan Abdülaziz
E. Sultan III. Mustafa

Cevap : D. Sultan Abdülaziz

10. Aşağıdakilerden hangileri, Sultan Abdülaziz dönemi gelişmeleri arasında yer almaktadır?
I. Mekteb-i Sultani ( Galatasaray Lisesi )’nin kurulması
II. Birinci Meşrutiyet’in ilanı
III. İkinci Meşrutiyet’in ilanı

A. Yalnızca I
B. Yalnızca II
C. Yalnızca III
D. I ve II
E. II ve III

Cevap : Yalnızca I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Vize Soruları

3. Kurumsal Modernleşme Dönemi (1876-1908)

1. 1889 yılında Tıbbiye öğrencileri tarafından kuruldu. Osmanlıcılık fikri etrafında örgütlendi. Meşrutiyet’i yeniden ilan etmek için çalıştı.
Yukarıda bahsi geçen örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yeni Osmanlılar
B. Ahrar
C. Hürriyet ve İtilaf
D. Halaskar Zabitan
E. İttihat ve Terakki

Cevap : E. İttihat ve Terakki

2. Meclis-i Ayan üyeleri hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Üyeleri 40 yaş üstü kişilerdir
B. Üye sayıları Meclis-i Mebusan’ın 1/3’ünü geçemez
C. Padişah tarafından atanır
D. Halk tarafından seçilir
E. Süresi ömür boyudur

Cevap : D. Halk tarafından seçilir

3. Osmanlı Devleti’nde yapılan ilk milletvekili seçimi aşağıdaki hangi yıl yapılmıştır?

A. 1876
B. 1877
C. 1878
D. 1839
E. 1840

Cevap : B. 1877

4. Aşağıdakilerden hangisi 1876 Kanun-i Esasi’sinin 7. maddesine göre Padişah’ın yetkileri arasında değildir?

A. Yaptıklarından sorumlu olmaması
B. Para basılması
C. Savaş ve barış ilanı
D. Cezaların affı
E. Adına hutbe okunması

Cevap :

5. Heyet-i Mebusan adıyla da anılan Meclis-i Mebusan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Süresi 4 yıldır
B. Sayısı 50.000 nüfusa 1 olmak üzere belirlenir
C. Halk tarafından seçimle gelir
D. Milletvekili sayısını padişah belirler
E. Üyeleri 25 yaş üstü erkeklerden seçilir

Cevap : D. Milletvekili sayısını padişah belirler

6. 1877 Meclis-i Mebusanı için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Milletvekillerini vilayet, liva ve kaza idare meclisi üyeleri belirlemiştir
B. 130 milletvekilinin seçilmesine karar verilmiştir
C. Meclis Ocak 1877 tarihinde toplanmıştır
D. Meclis’in açılış töreni Dolmabahçe Sarayı’nda yapılmıştır.
E. İlk mecliste 115 milletvekili yer almıştır

Cevap : C. Meclis Ocak 1877 tarihinde toplanmıştır

7. II. Abdülhamit dönemi eğitim politikaları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Batı tarzı okullara ağırlık verilmiştir
B. Her vilayette idadi açılmıştır
C. Bu okullardan yetişenler Cumhuriyet’i kurmuştur
D. Kızlar için de okullar açılmıştır
E. Medreselerle hiç ilgilenilmemiştir

Cevap : E. Medreselerle hiç ilgilenilmemiştir

8. II. Abdülhamit dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Meclis-i Mebusan’ı tatil etti
B. Askerî darbe sonucunda padişah oldu
C. Kanun-i Esasi ilan edildi
D. Osmanlıcılık politikası uyguladı
E. Parlamentolu yönetimin ilk hükümdarıdır

Cevap : D. Osmanlıcılık politikası uyguladı

9. İngiltere Kralı ile Rus Çarı arasında 9 Haziran 1908 tarihinde yapılan ve II. Meşrutiyet’in ilanını hızlandıran olay aşağıdakilerden hangisidir?

A. Berlin Anlaşması
B. Reval Görüşmesi
C. Moskova Görüşmesi
D. Ayastefanos Anlaşması
E. Londra Görüşmesi

Cevap : B. Reval Görüşmesi

10. II. Meşrutiyet’in ilanı sonrası aşağıdaki sloganlardan hangisi söylenmemiştir?

A. Adalet
B. Türklük
C. Eşitlik
D. Özgürlük
E. Kardeşlik

Cevap : B. Türklük

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Vize Soruları

4. Osmanlı Fikir Hareketleri

1. Osmanlıcılık fikri aşağıdaki hangi olayın yaşanmasında etkili olmuştur?

A. Sened-i İttifak
B. 93 Harbi
C. I. Meşrutiyetin ilanı
D. Tersane Konferansı
E. Berlin Anlaşması

Cevap : C. I. Meşrutiyetin ilanı

2. Genç Osmanlılar için kullanılan Jön Türk tabiri aşağıdaki hangi ülkeden alınmıştır?

A. Fransa
B. İngiltere
C. Almanya
D. Rusya
E. Avusturya

Cevap : Fransa

3. II. Abdülhamit döneminde ağırlıklı olarak aşağıdaki fikir akımlarından hangisi uygulanmıştır?

A. Osmanlıcılık
B. İslamcılık
C. Türkçülük
D. Turancılık
E. Batıcılık

Cevap : B. İslamcılık

4. Aşağıda Genç Osmanlılar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Fikir akımlarından Osmanlıcılık fikrini savunmuşlardır.
B. I. Abdülhamit’i tahttan indirmek istemişlerdir.
C. Milleti yönetime ortak etmek için çalışmışlardır.
D. Osmanlıda vatandaşı her milletleri Osmanlı olarak kabul etmişlerdir.
E. Ziya Paşa, Namık Kemal, Genç Osmanlılardandır.

Cevap : B. I. Abdülhamit’i tahttan indirmek istemişlerdir.

5. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Avrupa’daki faaliyetlerinde en fazla etkili olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A. Rusya
B. İngiltere
C. Avusturya
D. İtalya
E. Fransa

Cevap : E. Fransa

6. Padişah II. Abdülhamit’in İslamcılık politikası bir bakıma zorunlu kılan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A. Türkçülük politikasının yetersiz kalması,
B. Müslümanların koruyucusunun olmaması,
C. Müslüman bölgelerin emperyalist Batılıların işgali altında olması,
D. Osmanlıcılık politikasının yetersiz kalması,
E. Osmanlı Devleti’ndeki nüfusun büyük çoğunluğunun Müslüman olması

Cevap : Türkçülük politikasının yetersiz kalması,

7. Kılıçzade Hakkı tarafından kaleme alınan ve 1913 yılında İçtihat Dergisi’nde yayınlanan “Pek Uyanık Bir Uyku” isimli makalede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A. Fes kaldırılacak
B. Tekkeler ve zaviyeler kapatılacak
C. Latin Harfleri kabul edilecek
D. Padişah II. Abdülhamit tahttan indirilecek
E. Medreseler kapatılacak

Cevap : D. Padişah II. Abdülhamit tahttan indirilecek

8. Aşağıdaki fikir akımları içerisinde en son dile getirilen ve uygulanan fikir akımı hangisidir?

A. Osmanlıcılık
B. İslamcılık
C. Türkçülük
D. Batıcılık
E. İttihad-ı Anasır

Cevap : C. Türkçülük

9. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Osmanlı Devleti’nde en etkin olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A. Arabistan
B. Karadeniz
C. Suriye
D. İç Anadolu
E. Makedonya

Cevap : E. Makedonya

10. II. Abdülhamit dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Meclis-i Mebusan’ı tatil etti
B. Askerî darbe sonucunda padişah oldu
C. Kanun-i Esasi ilan edildi
D. Osmanlıcılık politikası uyguladı
E. Parlamentolu yönetimin ilk hükümdarıdır

Cevap : D. Osmanlıcılık politikası uyguladı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Vize Soruları

5. Osmanlı Dış Politikası

1. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması Kırım’ın Osmanlı ile olan fiili bağını koparıyor, burayı müstakil bir ……………… statüsüne getiriyordu. Boşluğa hangi doğru ibare gelmelidir?

A. Prenslik
B. Hanlık
C. Arpalık
D. Mukataa
E. Bakanlık

Cevap : B. Hanlık

2. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanını bastıramayan Osmanlı Devleti’nin, askerî destek amacıyla 1833 yılında Rusya ile imzaladığı Hünkâr İskelesi Antlaşmasıyla, aşağıdaki hangi uluslararası sorunun büyümesine sebep olmuştur?

A. Kutsal Mekanlar Sorunu
B. Mülteciler Sorunu
C. Boğazlar Sorunu
D. Karadeniz’de ticaret sorunu
E. Dış borçlar sorunu

Cevap : C. Boğazlar Sorunu

3. Osmanlı Devleti Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa isyanını bastırma sürecinde diplomatik desteğine ihtiyaç duyduğu hangi Avrupa ülkesi ile 1838 yılında Baltalimanı Antlaşması imzalayıp, ticari tavizler içeren ve uzun yıllar etkisini sürdüren bir antlaşma imzalamıştır?

A. Rusya
B. Fransa
C. Prusya
D. İngiltere
E. Avusturya

Cevap : D. İngiltere

4. Avrupa’daki 1848 yılı karışıklıkları esnasında Rusya müdahalesi ile ezilen Macar ve Polonyalı aydınların Osmanlıya sığınmasıyla başlayan ve Osmanlı dış politikasının başarılı bir bir sınav verdiği kriz hangi adla anılmıştır?

A. Mülteciler Meselesi
B. Kutsal Yerler Meselesi
C. Akabe Meselesi
D. Makedonya Meselesi
E. Doğu Sorunu

Cevap : Mülteciler Meselesi

5. Osmanlı Devlet dış politikasını ve diplomasisini uzun yıllar etkileyecek olan ilk dış borç alımını aşağıdaki hangi dönemde gerçekleşmiştir?

A. Mülteciler Meselesi (1848-1849)
B. Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı (1831-1841)
C. Yunan İsyanı (1821-1830)
D. Cebel-i Lübnan Meselesi (1845-1861)
E. Kırım Harbi (1853-1856)

Cevap : E. Kırım Harbi (1853-1856)

6. Kırım Harbi’ne son veren 1856 Paris Antlaşması ile galip ve mağlup tarafın aynı şartlarda değerlendirildiği, aşağıdaki hangi stratejik bölgenin tarafsızlaştırılıp, silahtan arındırılması kabul edilmiştir?

A. Dalmaçya Denizi
B. Karadeniz
C. Doğu Akdeniz
D. Hazar Denizi
E. Marmara Denizi

Cevap : B. Karadeniz

7. Fransa İmparatoru III. Napolyon Paris ve İngiliz Kraliçesi Viktoria’nın Londra daveti gündemi ile kararlaştırılan ve bir takım diplomatik kazanımlar elde etmek amacıyla 1867’de yurt dışı seyahatine çıkan ilk Padişah hangisidir?

A. Sultan Abdülmecit
B. Sultan II. Abdülhamit
C. Sultan V. Murat
D. Sultan Abdülaziz
E. Sultan II. Mahmut

Cevap : D. Sultan Abdülaziz

8. Osmanlı’nın mağlubiyeti ile sonuçlanan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sonrasında imzalanan Berlin Antlaşması’nın 61. Maddesi ile hangi sorun uluslararası mahiyet kazanmış ve uzun süre Türk dış politikasını etkilemeyi sürdürmüştür?

A. Boğazlar Meselesi
B. Ege Meselesi
C. Ermeni Meselesi
D. Mülteciler Meselesi
E. Dış borçlar meselesi

Cevap : C. Ermeni Meselesi

9. Osmanlı Devleti, I. Balkan Harbi’nde hangi ülke ile savaşmamış ve savaş sonunda bir antlaşma yapmamıştır?

A. Yunanistan
B. Bulgaristan
C. Sırbistan
D. Karadağ
E. Arnavutluk

Cevap : E. Arnavutluk

10. Balkan ülkeleri arasında Osmanlı topraklarını adaletsiz paylaşımından çıkan II. Balkan Savaşı’ndan yararlanan Osmanlı ordusu, aşağıdaki hangi vilayetleri geri almıştır?

A. Edirne-Kırklareli
B. Edirne-Çorlu
C. Tekirdağ-Çanakkale
D. Edirne –Lüleburgaz
E. Edirne –Tekirdağ

Cevap : Edirne-Kırklareli

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Vize Soruları

6. Modernleşme Döneminde Osmanlı Ekonomisi

1. Baltalimanı Ticaret Sözleşmesi’ne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A. Sözleşmenin imzalanmasında Mısır bunalımı etkili olmuştur.
B. Sözleşme İngiltere ile imzalanmıştır.
C. Sözleşme hükümlerine göre kapitülasyonlar kaldırılmıştır.
D. Sözleşme tüm Osmanlı topraklarında geçerli sayılmıştır.
E. Sözleşme, Osmanlı ekonomisinin serbest ticarete açılmasını sağlamıştır.

Cevap : C. Sözleşme hükümlerine göre kapitülasyonlar kaldırılmıştır.

2. Kanlıca Ticaret Sözleşmesi …………….. ile imzalanmıştır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. İtalya
B. Fransa
C. İngiltere
D. ABD
E. Almanya

Cevap : B. Fransa

3. Osmanlı Devleti’nin dış borçlanmasına yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. İlk dış borçlanma 1854 Kırım Savaşı sırasında gerçekleştirilmiştir.
B. Alınan borçlar ağırlıklı olarak yatırımlara aktarılamamıştır.
C. Borçların ödenememesi üzerine 1881 yılında Düyun-ı Umumiye İdaresi kurulmuştur.
D. Alınan borçlar için yüksek miktarda faiz ve komisyon ödenmiştir.
E. Osmanlı Devleti’nin dış borçlanması İkinci Meşruiyet’e kadar devam etmiştir.

Cevap : E. Osmanlı Devleti’nin dış borçlanması İkinci Meşruiyet’e kadar devam etmiştir.

4. Yabancı sermaye, Osmanlı ekonomisinde hangi alana yatırım yapmamıştır?

A. Demir-çelik
B. Demiryolu
C. Ticaret
D. Liman
E. Belediye hizmetleri

Cevap : Demir-çelik

5. İkinci Meşrutiyet döneminde …………………….. gündeme gelmiştir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A. Gelir vergisi
B. Tarım planı
C. Sanayi planı
D. Millî iktisat
E. Harp kazançları vergisi

Cevap : D. Millî iktisat

6. İkinci Meşrutiyet döneminde sanayi sektörüne yönelik en önemli düzenleme hangisidir?

A. Osmanlı Bankası
B. Ziraat Bankası
C. Sanayi Planı
D. Teşvik-i Sanayi Geçici Kanunu
E. Sanayi Kongresi

Cevap : D. Teşvik-i Sanayi Geçici Kanunu

7. İttihat ve Terakki Hükûmeti tarafından alınan bir kararla 1 Ekim 1914’ten itibaren …………………… kaldırılmıştır. Bu cümlede boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir?

A. Düyun-ı Umumiye İdaresi
B. Reji İdaresi
C. Kapitülasyonlar
D. Rüsum-ı Sitte İdaresi
E. Teşvik-i Sanayi Geçici Kanunu

Cevap : C. Kapitülasyonlar

8. Birinci Dünya Savaşı’nın maliyetini karşılamada tek başına öne çıkan mali kaynak hangisidir?

A. Vergiler
B. Dış borçlanma
C. İç borçlanma
D. Bağışlar
E. Para basımı

Cevap : E. Para basımı

9. I. Birinci Dünya Savaşı sırasında kurulan en önemli banka Osmanlı İtibarı-ı Millî Bankası’dır.
II. Savaş devam ederken yeni bir Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmıştır.
III. Savaş sırasında, 1916 yılında yeni bir gümrük tarifesi kabul edilmiştir.
IV. Savaş süresince dış borç ödemelerine devam edilmiştir.
Birinci Dünya Savaşı’na yönelik yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A. Sadece I
B. I ve II
C. Sadece III
D. III ve IV
E. I ve III

Cevap : E. I ve III

10. Birinci Dünya Savaşı’ndaki ekonomik gelişmelere ilişkin aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğru kabul edilemez?

A. Sanayi üretiminde artış sağlanmıştır.
B. Fiyat artışları toplumsal yapı üzerinde olumsuz etki yapmıştır.
C. Millî iktisat politikası uygulanmaya çalışılmıştır.
D. Borç ödemeleri durdurulmuştur.
E. Osmanlı İtibar-ı Millî Bankası açılmıştır.

Cevap : Sanayi üretiminde artış sağlanmıştır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Vize Soruları

7. Birinci Dünya Savaşı Ve Osmanlı Devleti

1. I. Dünya Savaşı’nın başladığında savaşın içinde yer almayan Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A. İngiltere
B. Almanya
C. Rusya
D. Fransa
E. İtalya

Cevap : E. İtalya

2. İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu bölgesinde çatışmalarına sebep olan, savaş sırasında kendi aralarında imzaladıkları gizli anlaşma hangisidir?

A. Londra Anlaşması
B. İstanbul Anlaşması
C. Sykes-Picot Anlaşması
D. Saint-Jean de Maurienne Anlaşması
E. Brest-Litovsk Antlaşması

Cevap : C. Sykes-Picot Anlaşması

3. İtilaf donanmasının önünden kaçan iki Alman savaş gemisi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Wangenheim-Falkenhayn
B. II.Wilhelm- Carl Mühlman
C. Goeben-Breslau
D. Von Moltke- Helmuth Schmitt
E. Ocean-Inflexible

Cevap : C. Goeben-Breslau

4. Birinci Dünya Savaşı öncesi Avrupalı devletler arasındaki sorunlardan hangisi savaş sebebi değildir?

A. İngiltere ile Almanya arasındaki sömürgecilik rekabeti
B. Osmanlı Devleti ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında Balkanlar üzerindeki hâkimiyet mücadelesi
C. Fransa ile Almanya arasındaki Alsace-Lorraine çatışması
D. Avusturya – Macaristan İmparatorluğu ile Rusya arasında Panslavizm akımının yol açtığı çatışma
E. Rusya’nın İstanbul ve Boğazlara yerleşmek istemesi nedeniyle Rusya ile Osmanlı Devleti arasındaki çatışma

Cevap : D. Avusturya – Macaristan İmparatorluğu ile Rusya arasında Panslavizm akımının yol açtığı çatışma

5. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerden değildir?
A. Kanal Cephesi
B. Kafkas Cephesi
C. Irak Cephesi
D. Makedonya Cephesi
E. Suriye-Filistin Cephesi

Cevap : D. Makedonya Cephesi

6. Güneydoğu Anadolu, Suriye ve Lübnan’ın Fransa’nın payı olarak belirlendiği gizli anlaşma hangisidir?

A. Sykes-Picot
B. İstanbul
C. Londra
D. Saint Jean de Maurienne
E. Mondros

Cevap : Sykes-Picot

7. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusunun Kafkas Cephesi’ndeki temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A. İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek
B. İkinci cephe açarak Rus ordusunu yenmek ve Kafkas Müslümanlarını Rus esaretinden kurtarmak
C. Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti kurulmasını engellemek
D. Rusya’daki çarlık rejiminin yıkılmasını sağlamak
E. Kafkaslardaki Alman ordusu ile birleşmek

Cevap : B. İkinci cephe açarak Rus ordusunu yenmek ve Kafkas Müslümanlarını Rus esaretinden kurtarmak

8. Kutü’l-amare’de İngilizleri yenerek zafer kazanan Türk komutan aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ali İhsan Paşa
B. Enver Paşa
C. Halil Kut Paşa
D. Süleyman Askeri Bey
E. Mustafa Kemal Paşa

Cevap : C. Halil Kut Paşa

9. Aşağıdakilerden hangisi, Çanakkale muharebelerinin sonuçları arasında sayılmaz?

A. İttihat ve Terakki Partisi’nin iktidardan düşmesi
B. İtilaf Devletlerinin Rusya’ya yardımını önlemesi
C. İstanbul’un işgalinin önlenmesi
D. Rusya’nın Karadeniz’deki faaliyetlerini önlemesi
E. Rusya’da Bolşevik İhtilali’ne giden süreci hızlandırması

Cevap : İttihat ve Terakki Partisi’nin iktidardan düşmesi

10. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusunda Başkumandan Vekili kimdir?

A. Enver Paşa
B. Liman Von Sanders
C. Talat Paşa
D. Mustafa Kemal Paşa
E. Cemal Paşa

Cevap : Enver Paşa

Auzef Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi telegram çocuk gelişimi

İnkılap Tarihi 1 Vize Soruları, Auzef Güz Dönemi Vize soruları, ünite soruları

Auzef çıkmış sorular , vize soruları ,final soruları , bütünleme soruları , Auzef adalet final 2020 çıkan sorular

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!