AdaletauzefHukukun temel kavramları

Hukukun Temel Kavramları 2020 Vize Soruları

Hukukun Temel Kavramları 2020 Vize Soruları

1- Aşağıdaki tüzel kişilerin hangisi mal topluluğudur?

A ) Kolektif şirketler
B ) Dernekler
C ) Anonim Şirketler
D ) Vakıflar
E ) Kooperatifler

Cevap : D) Vakıflar

NOT: Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.

2- Aşağıdakilerden hangisi Sınırlı Aynî Haklardır?

Cevap : Mülkiyet hakkı

3- Hukukun kendisine hukuki sonuç bağladığı insan davranışına ne ad verilir?

A ) Haksız fiil
B ) İrade açıklaması
C ) Hukuki olay
D ) Duygu açıklaması
E ) Hukuksal fiil

Cevap :  E) Hukuksal fiil

NOT: Hukuka Aykırı Fiiller: Hukuk düzenin onaylamadığı ve kendilerine hukuksal sonuç bağladığı insan davranışlarıdır.

4- Normlar arasındaki hiyerarşik sıralamaya göre en üstün norm aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Anayasa

NOT: Normlar hiyerarşisinde, alt basamakta yer alan norm geçerliliğini üst basamakta yer alan normdan alır ve ona uygun olmak zorundadır. Diğer bir anlatımla alt norm, üst norma aykırı olamaz.

Normlar arasındaki hiyerarşi şöyle sıralanabilir:

-Anayasa

-Uluslararası antlaşmalar

-Kanun/Yasa

-Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

-Yönetmelik

-Adsız düzenleyici işlemler

5- 13 yaşına temyiz kudretine (ayırt etme gücüne) sahip küçüğün ana ve baba izni olmadan yapmış olduğu iki tarafa borç yükleyen sözleşmenin yaptırım nedir?

Cevap : Yok hükmüne sayma

6- Bir somut olaya uygulanacak yazılı ve yazılı olmayan bir hukuk kuralının bulunmaması durumuna ne ad verilir?

A) Örtülü boşluk
B) Kural içi boşluk
C) Açık boşluk
D) Hukuk boşluğu
E) Kanun boşluğu

Cevap : D) Hukuk boşluğu

NOT: Hukuk boşluğu: Yasada yani yazılı hukuk kurallarında (mevzu hukukta) ve örf ve âdet hukukunda yani yazılı olmayan hukuk kurallarında bir konuda somut olaya uygulanabilecek bir hükmün bulunmaması halinde ortaya çıkan boşluk türüdür. Pozitif hukukta somut olaya uygulanabilecek bir hüküm yoksa hukuk boşluğu oluşur. Yargıç, somut olayda karşılaştığı bir hukuk boşluğunu hukuk yaratarak doldurur.

7- Kişinin özellikle kişilik değerlerini ihlali sonucunda yaşamış olduğu mal varlığı kaybı olarak nitelendirilemeyecek olan manevi değer kayıplarına ne denir?

Cevap : Manevi tazminat

8- Aşağıdakilerden hangisi hukukun bağlayıcı kaynaklarından biri değildir?

Cevap : Anayasa mahkemesi dışındaki mahkeme kararları

9- Tek taraflı irade açıklamasıyla yeni bir hukuksal durum yaratan mevcut bir hukuksal durumu değiştiren veya ortadan kaldıran haklara ne denir?

A) İrtifa hakkı
B) Mutlak hak
C) Nispi hak
D) İnşai hak
E) İntifa hakkı

Cevap : D) inşai hak

10- Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmeliklerin yargısal denetimi hangi organ tarafından yapılır?

Cevap : Danıştay

NOT: Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmeliklerle Türkiye çapında uygulanacak yönetmeliklerin yargısal denetimi, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay tarafından yapılırken, diğer yönetmeliklerin denetimi idare mahkemeleri tarafından yapılır.

11- Hakimin kendiliğinden dikkate aldığı yatırım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yokluk

12- Aşağıdakilerden hangisi kişinin özel hakları arasında yer almaz?

Cevap : Seçme ve seçilme hakkı

NOT: Özel haklar ile kamu hakları karşılaştırıldığında kimi farklar görülmektedir. Bunların başında özel haklardan yararlanmada kişiler arasında eşitliğin bulunması gelmektedir. Dolayısıyla özel hakların kullanılmasında kişiler arasında herhangi bir ayrım yapılmaz. Kamu haklarında ise her zaman eşitlik söz konusu olmayabilir. Örneğin seçme-seçilme hakkının kullanılması için belli yaş koşulunun aranması gibi. Ayrıca özel haklardan vatandaş yabancı ayrımı söz konusu olmaksızın herkes yararlanırken kamu haklarının bir kısmından yalnızca vatandaşlar yararlanabilir. Örneğin memuriyete atanma, seçme ve seçilme gibi kamusal haklar yalnızca vatandaşlara mahsustur

13- Aşağıdakilerden hangisi emredici hukuk kurallarının özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Kişiler kuralların ters yönde işlem yapabilir, hareket edebilir.

NOT: Emredici hukuk kuralları, yasada yazılı ve uygulanmaları zorunlu olan, ilgililerin iradeleriyle değiştirmeleri mümkün olmayan kurallardır. Bir kuralın emredici olup olmadığı genel olarak onun ifade biçiminden anlaşılır. Örneğin yapmakla yükümlüdür, mecburiyetindedir, yerine getirir gibi ifadelerin kullanılması bu kuralların emredici nitelikte olduğunu ortaya koyar. Bir kuralın emredici nitelikte olup olmadığı ifadeden anlaşılamadığı takdirde, o kuralın düzenlediği konuya bakılmalıdır. Çünkü kamu düzeni, genel ahlak, güçsüzlerin korunması düşüncesiyle konulan kurallar da nitelikleri itibariyle emredicidir. Kişiler, emredici hukuk kuralına aykırı tek yanlı ve iki yanlı hukuksal işlem yaptıkları takdirde bu işlemler hukuksal sonuç doğurmaz. Bu işlemler geçersizdir. Bu tür hukuk kurallarının varlık nedeni, kamu düzenini korumaktır.

14- Kişinin hak ve borçlara sahip olabilme ehliyeti hukukumuzda hangi kavramla belirtilir?

Cevap : Hak Ehliyeti

NOT Hukukun en önemli kavramlarından biri olan hak ehliyeti, Türk Medeni Kanununun 8. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre “Her insanın hak ehliyeti vardır. Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler.” Hak, ehliyeti, kısaca, haklara sahip olabilme ve borç altına girebilme yetkisi verem bir ehliyettir Pasif bir ehliyettir.

15- Bir ülkede devletin yetkili organlarınca konulmuş (vaz edilmiş) ve uygulanması zorunlu olan yazılı hukuk kuralına ne ad verilir?

Cevap : Mevzu hukuk

NOT: Başta yasama organı olmak üzere yetkili kamu makamları tarafından konulmuş (vaz edilmiş) yazılı hukuk kurallarına mevzu hukuk denir. Mevzu hukuk anayasa, uluslararası antlaşmalar, yasa, kanun hükmünde kararname, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, tüzük, yönetmelik ve diğer yazılı hukuk kurallarından oluşur. Bunların tümüne birden mevzuat denir. Mevzu hukuk ifadesi, yürürlükten kalkmış bulunan yazılı hukuk kurallarını kapsamadığı gibi, pozitif hukukun bir parçası olan ancak yazılı olmayan örf ve âdet hukukunu da kapsamaz.

16- Kişilere maddi olan veya olmayan bütün mallar üzerinde veya diğer kişilere karşı en geniş yetkiyi veren hal hangisidir?

Cevap : Mutlak hak

NOT: Mutlak haklar, kişilere maddi olan ve olmayan bütün mallar üzerinde veya diğer kişilere karşı en geniş yetkiyi veren haklardır. Herkese karşı ileri sürülebilir, herkes tarafından ihlal edilebilir ve sahibine mutlak güç sağlar. Bu manada en geniş yetkileri tanıyan hak grubudur. Mülkiyet hakkı ve eser üzerindeki hak, mutlak hakka örnek olarak verilebilir. Mutlak haklar mallar üzerinde olduğu gibi kişiler üzerinde de olabilir.

17- Evlilik sözleşmesinin evlendirme memurunun önünde yapılmamasının yaptırımı nedir?

Cevap : Yokluk

18- Pozitif hukuk ile doğal hukuk arasındaki fark aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Pozitif hukuk, olan hukuku, doğal hukuk olması gerekeni ifade eder. NOT: Pozitif hukukla doğal hukuk arasındaki fark şöyle ifade edilebilir: Pozitif hukuk, olan hukuku (yürürlükteki hukuku), doğal hukuk olması gereken hukuku ifade eder.

19- Nafaka yükümlülüğü aşağıdaki toplumsal düzen kurallarından hangisi tarafından düzenlenmiştir?

Cevap : Hukuk kuralları

20- Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunda özel kişilere karşı uygulanan yaptırımlardan biridir?

Cevap : İdari para cezası

21- Sahipsiz taşınmaz malların aslen kazanılmasına ne ad verilir?

Cevap : Sahiplenme (ihraz)

Hukukun Temel Kavramları 2020 Vize Soruları

Hukukun Temel Kavramları 2020 Vize Soruları

Hukukun Temel Kavramları Vize Soruları

1. Henüz ergin olmamış veya ergin olmakla birlikte kısıtlanmış olan çocuklar üzerinde Türk medeni kanunu tarafından ana ve babaya tanınan hakka ne ad verilir?

Cevap :  Vesayet

2. Bir somut olaya uygulanacak yazılı veya yazılı olmayan bir hukuk kuralının bulunmaması durumuna ne ad verilir?

Cevap :  Hukuk boşluğu

3. Kişilere maddi olan ve olmayan bütün mallar üzerinde veya diğer kişilere karşı en geniş yetkiyi veren hak hangisidir?

Cevap :  Mutlak hak

4. Toplumsal hayatı düzenleyen maddi yaptırımlı kurallar bütünü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :  Hukuk kuralları

5. Hukukun kendisine hukuki sonuç bağladığı insan davranışına ne ad verilir?

Cevap :  Hukuksal Fiil

6. Hukuk kurallarının hangi özelliği onu diğer sosyal düzen kurallarından ayırır?

Cevap :  Devlet gücüne dayanması

7. Hukuk kurallarının yorumlanmasında metne sıkı sıkıya bağlı kalınmasını savunan yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :  Lazfi/Sözel/Gramatik yorum yöntemi

8. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden biri değildir?

Cevap :  Yaptırımları manevidir

9. Hukuk kuralları ile benzerlikler en yoğun olan toplumsal düzen kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :  Ahlak kuralları

10. Bir ülkede devletin yetkili organlarınca konulmuş vaaz edilmiş ve uygulaması zorunlu olan yazılı hukuk kurallarına ne ad verilir?

Cevap :  Mevzu hukuk

11. Tek taraflı irade açıklamasıyla yeni bir durum yaratan, mevcut bir hukuksal durum değiştiren veya ortadan kaldıran haklara ne denir?

Cevap :  İnşai Hak

12. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının yaptırımlarından biri değildir?

Cevap :  Toplumdan Dışlanma

13. Aşağıdakilerden hangisi özel(hukuk) haklarından biri değildir?

Cevap :  Seçme Hakkı

14. Anayasamıza göre milletvekili seçilebilme yaşı kaçtır?

Cevap :  18

15. Gerçek kişilik aşağıdaki durumların hangisi gerçekleştiğinde sona ermez?

Cevap :  Akıl sağlığının yitirilmesi

16. Tapuda kayıtlı olmayan veya sahibi anlaşılmayan bir taşınmazı kaç yıl aralıksız ve çekişmesiz bir biçimde mal sahibi gibi kullanan kimse, bu taşınmazı tapuda kendi adına tescilinin yapılmasını mahkemeden isteme talebine sahiptir?

Cevap :  20

17. Bir hukuksal sonuç elde etmek amacıyla irade açıklamasına ne denir?

Hukuksal işlem  20

18. Hukukun kendisine sonuç bağlamış olduğu olaylara ne denir?

Cevap :  Hukuksal olay

 9. Kadın ve erkek 17 yaşını doldurmadan evlenemez. Yukarıdaki kural niteliği açısından nasıl bir hukuk kuralıdır?

Cevap :  Emredici

20. Hakim, takdir yetkisini kullanırken aşağıdakilerden hangisine uymak zorunda değildir?

Cevap :  Taktir yetkisi gerekçeli olmak zorunda değildir

21. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı aynı haklardan biridir?

Cevap :  İntifa yararlanma hakkı

22. Ortak bir işte ve kanunun açık olarak düzenlediği durumlarda oy hakkına sahip birden çok kişinin belirli
yeter sayıları ile vardıkları çözümlere ne ad verilir?

Cevap :  Karar

23. Hakim, bir uyuşmazlığın çözümünde uygulanacak yazılı yada yazılı olmayan bir hukuk kuralı bulmadığında ne yapar?

Cevap :  Hukuk yaratır

24. Türk medeni kanununa göre kişinin hakları ne zaman başlar?

Cevap :  Tam ve sağ doğumla

25. Sahipsiz taşınmaz malların aslen kazanılmasına ne ad verilir?

Cevap :  İşgal

26. Aşağıdakilerden hangisi kişinin özel hakları arasında yer almaz?

Cevap :  Seçme ve Seçilme Hakkı

27. Aşağıdaki tüzel kişilerden hangisi, mal topluluğudur?

Cevap :  Vakıflar

28. Tüzel kişiler hangi andan itibaren fiil ehliyetine sahip olurlar?

Cevap :  Gerekli organlara sahip olmaları

29. 13 Yaşını temyiz kudretine sahip küçüğün ana ve babasının izni almadan yapmış olduğu iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmenin yaptırımı nedir?

Cevap :  Tek taraflı bağlamazlık

30. Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan mallar üzerindeki mutlak haklardan biridir?

Cevap :  Telif Hakkı

31. Aşağıdakilerden hangisi hukuk sistemleri içinde yer almaz?

Cevap :  Batı Hukuku sistemi

32. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hukukun yardımcı kaynaklarındandır?

Cevap :  Doktrin/öğreti ve İçtihat

33. Kişinin hak ve borçlara sahip olabilme ehliyeti nedir?

Cevap :  Hak ehliyeti

34. Toplumsal hayatı düzenleyen yazılı olmayan kurallara aykırı davranıldığında karşılaşılacak olan tepki
hangisi olamaz?

Cevap :  Hapis cezası

35. Taksitli alışverişlerde, bir taksit için alındığı makbuz verilmiş ise önceki taksitler ödenmiş sayılır. Nasıl bir hukuk kuralıdır?

Cevap :  Yorumlayıcı

36. Emredici hukuk kurallarının özelliklerinden biri değildir?

Cevap :  Kişiler kuralın tersi yönde işlem yapabilir, hareket edebilir.

37. Bir hukuk kuralının somut bir olaya uygulanabilmesi için kuralın tam ve kesin anlamının ortaya çıkarılma faaliyetine ne denir?

Cevap :  Yorum

Hukukun Temel Kavramları

telegram adalet
FACEBOOK ADALET GRUBU

Hukukun Temel Kavramları

Hukukun Temel Kavramları 2020 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!