inkılap tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Soru Cevap-3(Final)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 Çıkmış Sorular

Soru-1) Türkiye Cumhuriyetinde halifeliğin kaldırılmasıyla ilgili ne söylenemez?
Cevap: Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlet olma yolunda adım atmıştır.
Soru-2) Tanzimat Fermanı’nı hazırlayan Osmanlı bürokratı kimdir?
Cevap: Mustafa Reşit Paşa
Soru-3) Süveyş Kanalı hangi yıl hizmete açılmıştır?
Cevap: 1869
Soru-4) I. Cumhuriyet’in ilanı
II. TBMM’nin açılması
III. Saltanatın kaldırılması
IV. Halifeliğin kaldırılması
Bu gelişmelerin kronolojik sıralaması nedir?
Cevap: II-III-I-IV
Soru-5) Lozan Antlaşmasını Türkiye adına kim imzalamıştır?
Cevap: İsmet İnönü
Soru-6) 20 Mayıs 1878’de Ali Suavi’nin V.Murat’ı tahta çıkarmak için bir grup arkadaşıyla birlikte kalkıştıkları olayın adı nedir?
Cevap: Çırağan Vakası
Soru-7) I.Balkan Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun başında kim bulunuyordu?
Cevap: Nazım Paşa
Soru-8) Mondros Mütarekesi sonrasında Kafkasya ordusunu komuta eden Osmanlı Paşa’sı kimdir?
Cevap: Yakup Şevki Paşa
Soru-9) Misak-ı Milli sınırları içinde yer almasına rağmen Musul’un 1926’da İngiltere’ye verilmesinin en önemli nedeni nedir?
Cevap: İçte çözüm bekleyen önemli sorunlar olması
Soru-10) Teşkilat-ı Esasiye Kanunun birinci maddesi hangisidir?
Cevap: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
Soru-11) Baltalimanı Antlaşması ve sonuçlarına dair hangi durumdan bahsedilebilir?
Cevap: İngiltere’ye Kapitülasyonların çok üzerinde ayrıcalıklar verilmiştir.
Soru-12) Türkiye’nin boğazlar üzerindeki egemenliği tam olarak ne ile gerçekleşmiştir?
Cevap: Montrö Sözleşmesi
Soru-13) Ali Suavi’nin savunduğu fikirler arasında hangisi yer almamaktadır?
Cevap: Kapitalizm
Soru-14) Abdülaziz döneminde devlet adamlarından hangisi padişaha “Osmanlı uyruğunun hür ve eşit kalınması” ile ilgili bir rapor hazırlamıştır?
Cevap: Mithat Paşa
Soru-15) Prens Sebahattin’in 1906 yılında kurduğu cemiyetin adı nedir?
Cevap: İttihak ve Terakki
Soru-16) I.Dünya Savaşında Osmanlı ordusu çok sayıda cephede savaşmıştır. Bu cephelerden biri de Hicaz cephesidir. Burada özellikle Medine’de Türk ordusu başarılı savunma savaşları yapmıştır. Buna göre Osmanlı paşalarından hangisi uzun süre İngilizlere karşı Medine’yi müdafaa etmiştir?
Cevap: Fahrettin Paşa
xx
Soru-17) 3 Temmuz 1908 yılında nesnede ilk üç subay ve memur, 150 kadar fedai ile birlikte dağa çıkarak II.Abdülhamit’i meşrutiyeti ilan etmeye zorlayan ittihatçı kimdir?
Cevap: Niyazi Bey
Soru-18) I.Mahmut döneminde “De Bonneva” adlı Fransız hangi ocakta reformlar yapmıştır?
Cevap: Humbaracı
Soru-19) Osmanlılarda Devlet adamları ilk defa hangi yüzyılın başlarında devletin içinde bulundu?
Cevap: 17. yy
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 Çıkmış Sorular
Soru-20) 19.yy Lübnan’daki Katoliklerin hakkını koruma bahanesiyle Osmanlı devletine baskı uygulamaya çalışan devlet hangisidir?
Cevap: Fransa
Soru-21) İttihad-ı Osmani Cemiyeti’nin 2 Haziran 1889 tarihindeki ilk kurucuları arasında yer almayan kişi kimdir?
Cevap: Kerim Sebati
Soru-22) Lozan Konferansında Mali konularda toplantıya katılan ülkeler nedir?
Cevap: Belçika – Portekiz
Soru-23) Ankara hükümetinin ilk resmi anlaşması nedir?
Cevap: Gümrü Anlaşması
Soru-24) I.Meşrutiyet döneminde açılan Heyet-i Mebusan seçilebilmek için gerekli olan şartlar arasında yer almayan madde nedir?
Cevap: Bir partiye üye olmak
Soru-25) Mustafa Kemal Paşa’nın askerlik görevinden ayrılmasından sonra “Ben ve kolordum hepiniz emrinizdeyiz paşam” diyerek bağlılığını bildiren kişi kimdir?
Cevap: Kazım Karabekir
Soru-26) Osmanlı devletinde çıkan isyanlar üzerinde daha çok etkili olan ve Osmanlının parçalanmasını hızlandıran akım nedir?
Cevap: Milliyetçilik
Soru-27) I.Türkiye İktisat Kongresi hakkında geçerli olmayan bilgi nedir?
Cevap: 17 Şubat 1923’te İktisat vekaleti tarafından toplandı.
Soru-28) Osmanlı Hürriyet Cemiyeti fikirlerini savunmak için hangi gazeteyi çıkarmıştır?
Cevap: Neyyir-i Hakikat
Soru-29) Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk
Soru-30) Yeni Osmanlılar hareketiyle ilgili maddeler arasında yer almayan durum nedir?
Cevap: İslami bir hukuk sistemini savunmuşlardır.
Soru-31) Pahalılıkla mücadele etmek için kurulan “Mücadele-i İktisadiye Kalemi” hangi dönemde faaliyet göstermiştir?
Cevap: Mondros Mütarekesi
Soru-32) 1876’da İstanbul’da Avrupa Devletleri tarafından toplanan tershane konferansında yer alınan kararlar arasında yer almayan madde nedir?
Cevap: Batılı devletler kanuni esasiyi tanıyacak
Soru-33) Amasya Genelgesi maddeleri arasında gösterilmeyen madde nedir?
Cevap: Anadolu’daki bütün Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Anadolu ve Rumeli cemiyeti adı altında birleştirildi.
Soru-34) Irak sınırı meselesinde hangi ülkeyle sorun yaşanmıştır?
Cevap: İngiltere
Soru-35) Mondros Mütarekesi hangi savaşla ilgilidir?
Cevap: I.Dünya Savaşı
Soru-36) Mondros Mütarekesi sonrası tesis edilen İstanbul’daki işgal yönetim devletleri kimlerdir?
Cevap: İngiltere, Fransa, İtalya
Soru-37) Havza Genelgesi’nde alınan bir karar?
Cevap: İzmir ve çevresinde halkı coşkulu mitinglerle işgali protestoya çağırmak
Soru-38) Osmanlı Devleti’nde Avrupa’da ilk elçilik kimin döneminde açıldı?
Cevap: III.Selim
Soru-39) Yunanistan savaş tazminatı olarak nereyi Türkiye’ye bırakmak zorunda kalmıştır?
Cevap: Karaağaç
Soru-40) Rusya’nın I.Dünya savaşından çekilme sebebi nedir?
Cevap: Rusya’da ihtilal olması
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 Çıkmış Sorular
Soru-41) Kanuni Esasi’nin 1876’da ilanıyla başlayan dönem hangi isimle anılmaktadır?
Cevap: I.Meşrutiyet
Soru-42) Bir yandan cemiyetleşme ve partileşme faaliyetleri son derece arttığı öte yandan gerçekleştirilen anayasa düzenlemeleriyle demokratik anlayışımızın gelişmesine son derece önemli katkıların sağlandığı dönem hangisidir?
Cevap: II.Meşrutiyet
Soru-43) …………….Ardahan, Batum bize katılmak istedi. Boş bırakılan yere ne gelmelidir?
Cevap: Kars
Soru-44) Hangi antlaşma ile doğu sınırları güvence altına alınıp, Sovyet Rusya’nın askeri vb. diğer imkanlarından yararlanma fırsatı doğdu?
Cevap: Kars
Soru-45) 31 Mart isyanı hangi olayla bastırıldı?
Cevap: Makedonya’dan gelen ordular ile
Soru-46) Mondros Mütarekesi görüşmelerinde Osmanlı Devletini kim temsil etmiştir?
Cevap: Rauf Orhan Bey
Soru-47) Milli mücadele zamanında Batı Cephesine komutanlık yapan kişi kimdir?
Cevap: İsmet İnönü
Soru-48) Mustafa Kemal Paşa’ya gazilik unvanı ve müşirlik rütbesi hangi zafer sonucu verildi?
Cevap: Sakarya Meydan Savaşı
Soru-49) 20 Ekim 1921’de TBMM Hükümetiyle Fransa arasında hangi antlaşma imzalanmıştır?
Cevap: Ankara Antlaşması
Soru-50) Lozan Konferansı’nda TBMM’yi temsil eden askeri kurulun başkanı kimdir?
Cevap: İsmet Paşa
Soru-51) Sakarya zaferi hangi durumda etkili olmamıştır?
Cevap: Padişah Vahdettin’in TBMM’ni tanımasında
Soru-52) Halk oylamasıyla kabul edilecekti diye görüş savunan kimlerdir?
Cevap: Ermeniler
Soru-53) Ankara’nın başkent olarak tercih edilmesinin sebebi nedir?
Cevap: Coğrafi konumu açısından işgal ihtimalinin düşük olması.
Soru-54) Lozan Konferansı’na katılan Türk Heyeti üyeleri kimlerdir?
Cevap: İsmet Paşa, Rıza Nur Bey, Hasan Saka
Soru-55) Lozan Antlaşmasıyla hangi nehir Türkiye ile Yunanistan arasında sınır teşkil etmiştir?
Cevap: Meriç nehri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 Çıkmış Sorular

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 Çıkmış Sorular
Facebook lolonolo Sayfası

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 Çıkmış Sorular

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-Soru Cevap-1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I- Vize Soruları
Atatürk İlkeleri İnklap Tarihi-I Soru Cevap-II(Final)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Soru Cevap-3(Final)
TOEFL
TOEFL

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!