auzefFizyolojiiş sağlığı ve güvenliğiTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Fizyoloji 2022-2023 Final Soruları

 

Fizyoloji 2022-2023 Final Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının bir özelliği değildir?

Cevap : Hücrede ATP sentezinden sorumludur

2) Bir sinir hücresinde aksiyon potansiyelin depolarizasyon fazı aşağıdaki hangi iyonun hareketi ile gerçekleşir?

Cevap : Sodyum

3) I. Sinoatriyal düğüm
II. Atriyoventriküler kapak
III. Pürkinje hücreleri
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kalbin uyarı ve ileti sistemini oluşturan yapılardandır?

Cevap : 1 ve 3

4) Fotoreseptörlerin duyarlı olduğu 3 temel renk aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kırmızı-yeşil – mavi

5) Merkezi sinir sistemini oluşturan yapılar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Beyin ve omurilik

6) Aşağıdaki tanımlardan Hangisi bir kalp siklusunu en iyi şekilde açıklar?

Cevap : Bir Atrium sistolü ile bir sonraki atriyum sistolü arasında geçen süredir

7) Laktoz intoleransı aşağıdaki hangi intestinal enzimin eksikliğinde oluşur?

Cevap : Laktaz

8) Hipofiz önlow hormonları arasında bulunur
I. ACHT
II. Büyüme hormonu
III. Oksitosin
Yukarıdaki cümledeki boşluğa numaralandırılmış olanlardan hangisi hangileri getirilmelidir?

Cevap : 1 ve 2

9) ………. yüzey gerilimini azaltarak alveollerin kollabe olmasını engeller
I. Adrenalin
II. Surfaktan
III. Hemoglobin
Yukarıdaki cümledeki boşluğa numaralandırılmış olanlardan hangisi hangileri getirilmelidir?

Cevap : Yalnız 2

10) ……. solunum işlevinin bir basamağıdır
I. Ventilasyon
II. İnspeksiyon
III. Eksternal solunum
Yukarıdaki cümledeki boşluğa numaralandırılmış olanlardan hangisi hangileri getirilmelidir?

Cevap : Yalnız 1

11) Sempatik sistemin sindirim sistemi üzerindeki etkisi düşünüldüğünde ……
I. Metiliteyi azaltırken sekresyonu arttırır.
II. Hem metiliteyi hem de sekresyonu azaltır.
III. Hem motiliteyi hem de sekresyonu arttırır.
Yukarıdaki cümledeki boşluğa numaralandırılmış olanlardan hangisi hangileri getirilmelidir?

Cevap : Yanlız 2

12) I. Sinaps
II. Sinüsler
III. Portal Sistem
Yukarıdakilerden hangisi hangileri hipotalamus ile ön Hipofiz arasındaki bağlantıyı oluşturur?

Cevap : Yanlız 3

13) Aşağıdakilerden hangisi nefronun bir bölümü değildir?

Cevap : Afferent areriyol

14) Duodenumdan salgılanan ve pankreasın kimosu nötralize edici salgısını tetikleyen hormon aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sekretin

15) Çiğneme fonksiyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Çiğneme refleks olarak başlar

16) Sağlıklı bir erişkinde dolaşımdaki lökositler arasında …… görülür
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Bazofil

17) Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi sindirim terimini en iyi şekilde açıklar?

Cevap : Besinlerin hücre zarından geçebilecek en küçük yapı taşlarına ayrılmasıdır.

18) Adrenalin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Kan glikoz seviyesini azaltır.

19) Kalsitonin hormonu için aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Trioid bezinin “C” hücrelerinde sentezlenir

20) Dişi üreme sisteminde ovülasyonun gerçekleşmesi aşağıdaki hangi hormonun üst sınıra ulaşmasını takip eder?
Ceva : LH

21) Aşağıdakilerden hangisi kanın koagulasyon reaksiyonunda rol alan bir plazma proteinidir?

Cevap : Fibrinojen

22) Aşağıdakilerden hangisi ön hipofiz hormonu değildir?

Cevap : ADH

23) Diyare sonucu aşırı miktarda su, Na + ve K + kaybı oluşabilir. Bu kayıp yeterince takviye edilmediği takdirde aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelmez?

Cevap : Konstipasyon

Fizyoloji

Fizyoloji Üzerine Genel Bir Bakış

Fizyoloji, canlı organizmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalı, vücut fonksiyonlarını hücresel ve moleküler düzeyde anlamamıza yardımcı olur. Fizyoloji derslerinin final sınavlarında sorulan bazı sorular ve bu sorulara verilen cevaplar, fizyolojinin temel prensiplerini ve vücut sistemlerinin işleyişini anlamak açısından önemli ipuçları sunar.

Hücre ve Sinir Sistemi

Hücre zarının temel özelliklerinden biri, hücreyi dış çevreden koruması ve maddelerin giriş çıkışını düzenlemesidir. Ancak hücre zarının ATP sentezinden sorumlu olmadığı unutulmamalıdır; bu süreç mitokondri organelinde gerçekleşir. Bir sinir hücresinde aksiyon potansiyelinin depolarizasyon fazı, sodyum iyonlarının hücre içine akışı ile gerçekleşir. Bu, sinir impulslarının iletiminde kritik bir rol oynar.

Kalbin uyarı ve ileti sisteminde ise sinoatriyal düğüm ve Pürkinje hücreleri önemli yapılardır. Bu yapılar, kalbin düzenli atışını sağlar. Merkezi sinir sistemi, beyin ve omurilikten oluşur ve vücudun tüm işlevlerini kontrol eder.

Sindirim ve Metabolizma

Laktoz intoleransı, bağırsakta laktaz enziminin eksikliğinde ortaya çıkar. Bu enzim, süt şekerini parçalayarak sindirimi kolaylaştırır. Hipofiz ön lob hormonları arasında ACTH ve büyüme hormonu bulunurken, oksitosin arka lob hormonudur. Sindirim sistemi üzerinde sempatik sistem, motiliteyi ve sekresyonu azaltarak etki eder. Duodenumdan salgılanan sekretin hormonu, pankreasın kimusu nötralize edici salgısını tetikler. Sindirim, besinlerin hücre zarından geçebilecek en küçük yapı taşlarına ayrılması sürecidir.

Solunum ve Dolaşım Sistemi

Solunum sisteminde surfaktan, alveollerin yüzey gerilimini azaltarak kollabe olmalarını engeller. Sağlıklı bir erişkinde dolaşımdaki lökositler arasında bazofiller bulunur. Adrenalin, kan glikoz seviyesini artırır, bu da vücudun enerji ihtiyacını karşılamasına yardımcı olur. Kanın koagulasyon reaksiyonunda fibrinojen adlı plazma proteini önemli bir rol oynar. Dişi üreme sisteminde ovülasyon, luteinize edici hormonun (LH) üst sınıra ulaşmasını takip eder.

Endokrin Sistem ve Hormonlar

Endokrin sistemde, hipotalamus ile ön hipofiz arasındaki bağlantıyı portal sistem oluşturur. Kalsitonin hormonu, tiroid bezinin “C” hücrelerinde sentezlenir ve kalsiyum metabolizmasını düzenler. Ön hipofiz hormonları arasında yer almayan ADH, hipotalamus tarafından sentezlenir ve arka hipofizden salgılanır.

Genel Fizyolojik Prensipler

Fizyoloji soruları, vücut sistemlerinin işleyişini ve bu sistemlerin nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamak için önemlidir. Örneğin, aksiyon potansiyelleri sinir hücrelerinde bilgi iletimini sağlarken, kalbin ileti sistemi düzenli kalp atışlarını sağlar. Sindirim ve metabolizma, besinlerin enerjiye dönüştürülmesi sürecini kapsar. Solunum ve dolaşım sistemleri ise vücudun oksijenlenmesini ve besin maddelerinin taşınmasını sağlar. Endokrin sistem, hormonlar aracılığıyla bu süreçleri düzenler.

Fizyoloji, bu temel prensipler ve sistemler arasındaki karmaşık etkileşimleri anlamamızı sağlayarak, sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisinde önemli bir rol oynar. Bu nedenle, fizyoloji eğitimi alan öğrencilerin bu konuları derinlemesine kavraması büyük önem taşır.

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
facebook iş sağlığı ve güvenliği Tıbbi Dökümantasyon Facebook Grubu
Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans , Auzef Fizyoloji Vize Deneme Sınavı TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK, Fizyoloji 2021 Final Soruları

Fizyoloji 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!