auzefTürk Dili

Türk Dili-2 2021 Final

Türk Dili-2 2021 Final

Türk Dili-2 2021 Final

1)
Husrevâ kullarunun eyle revâ hâcetini
Ki ebed oldı müyesser kamu dil-hâh sana
Yukarıdaki beyitte geçen “hâcet” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Yiyecek
B) İhtiyaç
C) Hayal
D) Giysi
E) İstek

Cevap : B) İhtiyaç

2) Makale ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ana fikrimizi desteklemek için yeteri kadar yardıma düşünceye ve sağlam belge ve delillere müracaat edilmelidir.
B) Elde edilen bilgiler üzerinde yorumlar yapılıp sonuca varılmalıdır.
C) Bizden önce bu konuda yapılmış çalışmaların görülmüş olması şarttır.
D) Seçilen konu hakkında yeterince bilgi edinmek için araştırma yapılıp notlar alınmalıdır.
E) Oldukça sade, yapmacıklıktan uzak fakat süslü bir anlatım tarzı kullanılmalıdır.

Cevap : E) Oldukça sade, yapmacıklıktan uzak fakat süslü bir anlatım tarzı kullanılmalıdır.

3) Koku, dünyada ortaya çıkan ilk duyudur. Doğadaki yırtıcı hayvanlar, avlaması gereken hayvanları kokularından tanır. Koku sayesinde hangi besine ihtiyacı olduğunu ayırt edebilir. Bu sebeple bir timsah antiloptan oldukça fayda sağlar ve bir koyunun yaptığı gibi sabahtan akşama kadar ot çiğnemez. Aslan, et; köpek balığı ise balık peşindedir. …… . Hatta hangisine daha çok ihtiyaç duyduğumuz bile genlerimizde bulunur. Ona göre ete, balığa ya da ota yöneliriz. Vücudumuz için iyi olanı, arzularımız bilir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) İnsanlar ve hayvanlar kokusunu iyi almadıkları bir maddenin tadını da tam olarak alamaz.
B) Hayvanların koku alma duyusu, koku bölgeleri büyük olduğu için insanlarınkinden daha güçlüdür.
C) Koku duyusunda meydana gelen bozukluklar, insanın besin ihtiyacını etkilemektedir.
D) Bu ve buna benzeyen etkileri düşünüldüğünde kokunun insan hayatındaki yerinin tartışılmaz olduğu ortaya çıkmaktadır.
E) Bizler de bunun gibi doğanın sunmuş olduğu etçil ve otçul besinleri tüketmenin yararımıza olduğunu biliyoruz.

Cevap : E) Bizler de bunun gibi doğanın sunmuş olduğu etçil ve otçul besinleri tüketmenin yararımıza olduğunu biliyoruz.

4)
I. Bazen Fildişi Sahilli futbolcu Didier Drogba gibi ülkesinde iç savaşı önlemiş bazen de insanları birbirine düşürmüştür.
II. 1990 yılında oynanan Dinamo- Zagreb- Kızılyıldız maçı, Sırp- Hırvat savaşını tetiklemiş ve Yugoslavya’nın dağılış ateşini fitillemişti.
III. Spor günümüzde dünyada ve ülkemizde milyonları peşinden sürükleyen etkinlikler dizisidir.
IV. O yüzden sporun oldukça önemli bir etki alanı ve yarattığı sonuçlar vardır.
V. Dolayısıyla sporun günümüzdeki etkisinin geçmişe dayandığı söylenebilir.
Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak bir biçimde sıralandığında aşağıdakilerden hangisi ilk cümle olur?

A) V
B) IV
C) II
D) I
E) III

Cevap : E) III

5) Aşağıdakilerden hangisi yazım aşamalarından biri değildir?

A) Özetleme
B) Gözden geçirme
C) Planlama
D) Düzenleme
E) Değerlendirme

Cevap : A) Özetleme

6) “Karşılaştığımız bu problemi, birçok yöntemlerle çözebilmek mümkünken neden çaresizmişiz gibi bekliyoruz?” cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) “problemi” sözcüğünden sonra “de” bağlacı getirilmelidir.
B) “yöntemlerle” sözcüğünde bulunan çoğul eki kullanılmamalıdır.
C) “birçok” sözcüğünün yeri değiştirilmelidir.
D) “neden” sözcüğü cümleden çıkarılmalıdır.
E) “karşılaştığımız” sözcüğü “karşılaştıkları” şeklinde değiştirilmelidir.

Cevap : B) “yöntemlerle” sözcüğünde bulunan çoğul eki kullanılmamalıdır.

7)
(I) Her şeyden önce araştırma yapacak kişinin bilim ahlakına sahip olması gerekir.
(II) Araştırmacı adayının veya bilimsel eser yazacak kişinin tecessüs derecesinde entelektüel meraka sahip olması beklenir.
(III) Bilimsel çalışmalar titiz araştırmaları ve uzun bir süreyi gerektirdiğinden araştırmacı işinde oldukça titiz ve aceleci olmalıdır.
(IV) Diğer bir husus da bu tür metinlerin anlatım yönünden kusursuz olması beklendiğinden yazarın dili çok iyi bilmesi ve kullanması gerekmektedir.
(V) Akademik yazma yapacak araştırmacının yayın etiği kurallarına hâkim olması da oldukça önemlidir.
Akademik yazarlık özelliklerinin anlatıldığı paragrafın cümleleri numaralandırılmıştır. Numaralı cümlelerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) II
B) V
C) III
D) I
E) IV

Cevap : C) III

8) Belirli bir konuda bilgi vermenin amaçlandığı metin tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açıklayıcı metin
B) Betimsel metin
C) Kanıtlayıcı metin
D) Yazınsal metin
E) Anlatısal metin

Cevap : A) Açıklayıcı metin

9)
(I) GDO’lu ürünlerin ekonomi, insan sağlığı ve çevre üzerinde birçok yarar ve zararları bulunmaktadır.
(II) Bol miktarda, bozulmaya dayanıklı, hoş kokulu, böcek, virüs, bakteri, mantar, parazitlere dayanıklı ürünler elde etmek, ürünlerin vitamin ve mineral içeriğini artırarak zenginleştirmek sayılabilecek yararlar arasındadır.
(III) Bunun yanında hastalık bulaştırma, antibiyotiklere direnç geliştirme ise GDO’lu ürünlerin sayılabilecek olası zararlarındandır.
(IV) GDO’lu ürünlerin alerjik reaksiyonlara neden olup olmadığı da hâlâ tartışılmakta ve yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmektedir. (V) Tüm bunların yanında besin teknolojisi alerjenik bir yiyeceğin alerjenik özelliğini azaltmak için de gen transferi yapabilir.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi anlam bütünlüğünü bozmaktadır?

A) IV
B) III
C) V
D) II
E) I

Cevap : C) V

10) Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir yazılı anlatım yapabilmek için önemli değildir?

A) Gözlem yapmak
B) Okumak
C) Güzel el yazısı yazabilmek
D) Düşünmek
E) Ana dilini iyi kullanabilmek

Cevap : C) Güzel el yazısı yazabilmek

11) Metin kaynaklı ve zihin kaynaklı okumanın eksik yönlerinin eleştirilmesi ile Rumelhart tarafından ortaya konulan okuma modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etkileşimli okuma
B) Tarayarak okuma
C) Sessiz okuma
D) Yoğun okuma
E) Gözden geçirerek okuma

Cevap : A) Etkileşimli okuma

12)
Sevinçliysen o da coşar.
Derdin olsa önce koşar.
El âlemdir gelir geçer,
Bil kıymetini sen atanın.
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

A) Didaktik
B) Epik
C) Pastoral
D) Satirik
E) Dramatik

Cevap : A) Didaktik

13) Klasik edebiyatta kullanılan dil günümüzdeki dilden en fazla ne bakımdan farklılık gösterir?

A) Kelime grupları
B) Kelime varlığı
C) Yapım ekleri
D) Cümle yapısı
E) Şekil bilgisi

Cevap : B) Kelime varlığı

14) Aşağıdakilerden hangisi rapor türünün özelliklerinden biridir?

A) Rapor yazmak için uzmanlık gerekmemektedir.
B) Belirli bir plan dâhilinde yazılmalıdır.
C) Ele alınan konu yüzeysel bir şekilde anlatılır.
D) Öznel değerlendirmelerde bulunulmalıdır.
E) Uzunluğu bir sayfayı geçmemelidir.

Cevap : B) Belirli bir plan dâhilinde yazılmalıdır.

Türk Dili-2 2021 Final

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün gereksiz kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Sokaktaki çocukların neşeli sesleri bütün gün hiç eksilmeden devam ediyordu.
B) Yazın sıcak günlerinde Büyükada’nın zirvesindeki kiliseye ulaşmak, yaşlılar için bir işkenceye dönüşür.
C) İki kardeşten en büyüğü her zaman kendisinin haklı olduğunu iddia ederdi.
D) Bir masal meyvesi gibi paylaştık o gece mehtabı, bütün dostlarla.
E) İnsan hayatı boyunca gerçeğin, haklının ve mazlumun yanında olmaktan vazgeçmemelidir.

Cevap : C) İki kardeşten en büyüğü her zaman kendisinin haklı olduğunu iddia ederdi.

16) Herhangi bir konuda yapılabilen, birbirinden farklı düşüncelerin karşılıklı savunma ve karşılıklı konuşma ile ortaya konan bir hazırlıksız konuşma eylemine ……….. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Forum
B) Konferans
C) Sohbet
D) Panel
E) Tartışma

Cevap : E) Tartışma

17) Vurgu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tek heceli sözcüklerde vurgu aranmaz.
B) İnsan ve hayvan isimlerinde vurgu son hecededir.
C) Sayılarda vurgu ikinci hecede yer almaktadır.
D) Üç heceli yer adlarında vurgu her zaman ilk hecededir.
E) Bağlaç ve edatlarda vurgu ilk hecededir.

Cevap : D) Üç heceli yer adlarında vurgu her zaman ilk hecededir.

18) “Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargıya ………. denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Dilekçe
B) Karar
C) İlan
D) Rapor
E) Tutanak

Cevap : B) Karar

19) Aşağıdakilerden hangisi dilekçenin özelliklerinden biri değildir?

A) Yazım ve noktalama hatası yapılmamalıdır.
B) Bazı dilekçelerde ek belgeler bulunabilir.
C) Konu anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır.
D) Resmî ve özel dilekçe olmak üzere ikiye ayrılır.
E) Tarih; gün, ay ve yıl olarak yazılır.

Cevap : D) Resmî ve özel dilekçe olmak üzere ikiye ayrılır.

20)
Herhangi bir olay, kişi, kurum, yer ve konu ile ilgili bilgi ve görüş almak amacıyla hazırlanan soruların bilgisine başvurmaya değer olduğunu inandığımız kişilere doğrudan doğruya yöneltilmesi ile gerçekleşen konuşmalara……………….. adı verilirken herhangi bir konu hakkında durum ve tutumu belirlemek, araştırma ve inceleme yapmak için düzenlenmiş ayrıntılı ve kapsamlı soru dizisine ……….. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sohbet- Anket
B) Röportaj-Anket
C) Röportaj- Tartışma
D) Tartışma- Anket
E) Forum –Anket

Cevap : B) Röportaj-Anket

Türk Dili-2 2021 Final

21) Aşağıdakilerden hangisinde mektup türleri bir arada verilmiştir?

A) Edebî mektup-ResmÎ mektup-Hitap mektupları
B) Resmî mektup-Son lafı dile getiren mektup-Özel mektup
C) Özel mektup-Hitap mektupları-İş mektubu
D) Edebî mektup-Hitap mektupları-Sorunları dile getiren mektup
E) Özel mektup-Edebî mektup-İş mektubu

Cevap : E) Özel mektup-Edebî mektup-İş mektubu

22) “Raporun ………… bölümünde var olan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tavsiyeler verilir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ekler
B) Giriş
C) Gelişme
D) Gerekçe
E) Sonuç

Cevap : E) Sonuç

23) “Dil ve dudak tembelliğine bağlı olarak ortaya çıkan konuşma durumuna …… denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tutukluk
B) Islıklama
C) Kekemelik
D) Değiştirme
E) Gevşeklik

Cevap : E) Gevşeklik

24) Aşağıdakilerden hangisi boğumlama ile ilgili kusurlardan biri değildir?

A) Dizartri
B) Pelteklik
C) Tutukluk
D) Ses atlaması
E) Gevşeklik

Cevap : A) Dizartri

25) Aşağıdakilerden hangisi Batılı tiyatro türlerinden biri değildir?

A) Melodram
B) Kukla
C) Fars
D) Tragedya
E) Komedya

Cevap : B) Kukla

26) Kişinin gördüklerini, duyduklarını, öğrendiklerini, gözlemlediklerini, kederlerini, sevinçlerini kısacası birikimini paylaşmak ya da herhangi bir konuyu kesin sonuçlara bağlama amacı gütmeden ve samimi bir şekilde yaptığı hazırlıksız konuşmalara……………….. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Açık oturum
B) Konferans
C) Sohbet
D) Panel
E) Tartışma

Cevap : C) Sohbet

27) İstanbul’da Boğaziçi’nde
Bir garip Orhan Veli’yim
Veli’nin oğluyum
Tarifsiz kederler içindeyim
Urumeli Hisarı’na oturmuşum
Oturmuş da bir türkü tutturmuşum
İstanbul’un mermer taşları
Başıma da konuyor martı kuşları
Gözlerimden boşanır hicran yaşları
Edalım…
Yukarıdaki dizelerde kaç yerde ulama yapılabilir?

A) 4
B) 2
C) 5
D) 1
E) 3

Cevap : E) 3

28) Eleştirel düşünmenin temel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Olay, olgu ve genel durumları eleştirel değerlendirme, yorumlama, analiz ve sentez yapma becerisi gerektirir.
B) Bilimsel bir yaklaşımı ve nesnel bir bakış açısını gerektirir.
C) Eleştirel düşünmede ön yargıları kullanarak çıkarımda bulunmak önemlidir.
D) Eleştirel düşünmede neden-sonuç ilişkisinin önemli bir yeri vardır.
E) Çok yönlü bakış açısını ve düşünmeyi zorunlu kılar.

Cevap : C) Eleştirel düşünmede ön yargıları kullanarak çıkarımda bulunmak önemlidir.

29) I. Bir yazarın kendisinin yaşadığı ya da tanık olduğu bazı olayları sanat değeri taşıyan bir üslupla anlattığı yazılardır.
II. Bir sanatçının, bir sanat eserinin iyi ve kötü yanlarını ortaya koyarak onun gerçek değerini belirleyen hem eserin yazarına hem de okura yol gösteren yazılardır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde tanımı yapılmış edebi türler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Biyografi – Makale
B) Deneme – Eleştiri
C) Eleştiri – Makale
D) Anı – Eleştiri
E) Anı – Deneme

Cevap : D) Anı – Eleştiri

30) Aşağıdakilerden hangisi rapor ve tutanak arasındaki farklardan biridir?

A) Tutanaklar uzman kişiler, raporlar ise herkes tarafından yazılmaktadır.
B) Raporda başlığa yer verilirken tutanakta başlık bölümü yoktur.
C) Raporda öznel, tutanakta ise nesnel değerlendirmelere yer verilir.
D) Rapor uzun bir araştırma sonucunda yazılırken tutanak olay anında tutulur.
E) Tutanaklar her konuda yazılabilirken raporlarda konu sınırlaması vardır.

Cevap : D) Rapor uzun bir araştırma sonucunda yazılırken tutanak olay anında tutulur.

Türk Dili-2 2021 Final

31) Sanat, edebiyat ve düşünce insanlarının düşüncelerini okuyucu ile paylaşmak, bir görüşü açıklamak veya bir tezi savunmak için yazdıkları mektup türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş mektubu
B) Özel mektup
C) Hitap Mektubu
D) Resmi mektup
E) Açık mektup

Cevap : E) Açık mektup

32) Her …, belirli bir alandaki uzmanlığın ürünüdür. Konusuna göre bu yazıların sözcük örgüsü o bilim dalının terimlerine açılır. Öte yandan, yazarın konusunu rahat, açık ve aydınlık bir içimde anlatabilmesi, geniş ve zengin bir bilgi birikimine sahip olmasına bağlıdır. Yazarın, söylediklerini kanıtlamak gibi bir yükümlülüğü olduğu için daha önceki çalışmaları da gözden geçirmiş olması
gerekir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazı türlerinden hangisi getirilmelidir?

A) Anı
B) Makale
C) Fıkra
D) Deneme
E) Günlük

Cevap : B) Makale

33) Bilimsel araştırma sürecinde sorulan soruların olası yanıtına ilişkin öncelikle bir öngörü oluşturulur. Diğer bir deyişle, yapılacak ölçümler sonucunda neyin görüleceğine ilişkin bir kestirimde bulunulur.
Yukarıdaki metinde bilimsel araştırmanın hangi aşaması açıklanmaktadır?

A) Tekrar yapma
B) Bilim etiği
C) Analiz yapma
D) Hipotez
E) Ampirik yaklaşım

Cevap : D) Hipotez

34) köprü === körpü
kibrit === kirbit
Bu kelimelerde görülen konuşma bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Afazi
B) Değiştirme
C) Dizartri
D) Ses atlaması
E) Islıklama

Cevap : B) Değiştirme

35) Gezilip görülen yerleri de baştan geçen olayları aynı gün yazılırsa ……….. olur. Üzerinden zaman geçtikten sonra yazılırsa …………… denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Günce-Hatıra
B) Anı-Mektup
C) Günlük-Gezi yazısı
D) Anı-Günlük
E) Gezi yazısı-Anı

Cevap : A) Günce-Hatıra

36) “…………, konuşmacının söylem hızı ile dinleyicinin dinleme/anlama hızı arasındaki dengeyi ifade eden önemli bir kavramdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bükümlülük
B) Hoşa giderlik
C) Akıcılık
D) İşitilebilirlik
E) Anlamlılık

Cevap : C) Akıcılık

37) “………. romanlar olağanüstü bir dünya tasavvurunun, olağanüstü olaylar ve kişiler ile örülü bir kurmaca dünyanın yaratıldığı/işlendiği eserlerdir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Otobiyografik
B) Komik
C) Biyografik
D) Fantastik
E) Tarihsel

Cevap : D) Fantastik

Türk Dili-2 2021 Final

38) Sözcüklerin yanlış söylenmesini engellemek için aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmalıdır?

A) Ses
B) Boğumlama
C) Kavşak
D) Vurgu
E) Ezgi

Cevap : D) Vurgu

39) ……., kişinin belleğine doğuştan itibaren aktarılmaya başlayan ürün ve bir sistemin adıyken; …….. ise bireysel bir irade, anlama kavrama yetisi işidir ve eylemi gerçekleştiren tarafından belirli bir andaki uygulanmasıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bilinç- Dil
B) Bilinç- Söz
C) Dil- Bilinç
D) Dil- Ses
E) Dil- Söz

Cevap : E) Dil- Söz

40)
Yazın artınca sıcak
Sararır her bir başak
Biçerler ekinleri
Şenlenir harman yeri
Olup bitince harman
Ayrılır buğday saptan
Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Didaktik
B) Pastoral
C) Epik
D) Satirik
E) Lirik

Cevap : B) Pastoral

Türk Dili-2 2021 Final

41) Formel deneme türünün öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) James Joyce
B) Sophokles
C) Francis Bacon
D) Virginia Woolf
E) Shakespeare

Cevap : C) Francis Bacon

42) Yazar kişisel görüşlerinden ziyade, araştırmanın bulgularını ve bu bulgulara ilişkin yorumları paylaşır. Bilimsel bir konuyla ilintilidir ve akademik dergilerde yayımlanır.
Yukarıda ifade edilen metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makale
B) Hikâye
C) Eleştiri
D) Şiir
E) Köşe yazısı

Cevap : A) Makale

43) “Biyografik roman, romancının bir başka kimsenin hayat hikâyesini kurmacalaştırdığı türdür. Biyografideki salt belgesel gerçeklikle yetinilmez. Biyografik romanı düz biyografiden ayıran en önemli yönü ……… esasında tasarlanmış ve yazılmış olmasıdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Alıntılama
B) Betimleme
C) Kurmaca
D) Öyküleme
E) Hatırat

Cevap : C) Kurmaca

44) Bilimsel araştırmalarda doğrudan gözleme ya da deneylere dayanan kanıt tabanlı bir yaklaşım izlenir. Diğer bir deyişle, sadece gözlemler ya da deneylerden elde edilen bilgiler dikkate alınır ve bütün kararlar bu veriler çerçevesinde verilir.
Yukarıdaki metinde bilimsel araştırmaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Ampirik yaklaşım
B) Bilim etiği
C) Hipotez oluşturma
D) Tekrar yapma
E) Analiz yapma

Cevap : A) Ampirik yaklaşım

45) Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

A) Ekler sol alt köşeye yazılmalıdır.
B) Beyaz, çizgisiz kâğıt kullanılmalıdır.
C) Makam adının tamamı veya ilk harfleri büyük harfle yazılmalıdır.
D) “Rica ederim.” ifadesi ile sonlandırılmalıdır.
E) Tarih sağ alt köşede yer almalıdır.

Cevap : D) “Rica ederim.” ifadesi ile sonlandırılmalıdır.

46) Duygu ve düşüncelerin sese ve anlamlı söze dönüştürülerek jest, mimik, vurgu ve tonlama gibi başka unsurlar aracılığıyla muhatap veya muhataplara aktarmak eylemine………….. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Telaffuz
B) Dil
C) Sözsüz iletişim
D) Ulama
E) Konuşma

Cevap : E) Konuşma

Türk Dili-2 2021 Final

47) Sosyal canlı olan insanın bireysel ve toplumsal ilişki içinde mutlaka ya “…………..” ya da “………….” olarak konuşma eylemi ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Değerlendiren- Dinleyen
B) Konuşan- Dinleyen
C) Düşünen- Konuşan
D) Düşünen- Dinleyen
E) Konuşan- Değerlendiren

Cevap : B) Konuşan- Dinleyen

48) Yeri, zamanı belli bir toplantı için önceden planlanan ve hazırlanan belli bir konuda birden çok konuşmacının yaptığı konuşmalar “Grup Halinde Yapılan Konuşmalar” şeklinde tasnif edilir. Bu konuşmalar “………………….” türünde olup ……………. ve ………. bu türe örnek olarak verilebilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sormaya dayalı konuşmalar- Sempozyum – Konferans
B) Bildirili konuşmalar – Sempozyum- Kongre
C) Bildirili konuşmalar – Konferans – Nutuk
D) Bildirili konuşmalar – Tartışma – Sohbet
E) Sormaya dayalı konuşmalar – Kongre– Konferans

Cevap : B) Bildirili konuşmalar – Sempozyum- Kongre

49) Bu tür eserlerin sayısı her geçen gün azalıyor ve artık kimse tarafından okunuyordu
Yukarıdaki cümlede görülen anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

Cevap : Bunu yeni çıkan kitabındaki hatalar düzeltilerek zaman geçirilmeden büyük bir dikkatle yeniden basıldı

50) I- Yazının ana düşüncesinin önemi vurgulanır okuyucuda son bir intiba oluşturur
II- Tanım cümleleri ile konu ayrıntılarıyla anlatılır
III- Dil ve düşünce yönünden kendinden önceki bölümü bağlıdır
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sonuç bölümünün özelliklerinden değildir?

Cevap : Yalnız III

51) (I) belki size şaşırtıcı gelecek ama panik yok ada çarpışması sırasında gökadalar da bulunan yıldız ve gezegen gibi gök cisimleri neredeyse hiç çarpışmıyor (II) çünkü bu gök cisimlerinin aralarındaki uzaklıklar çok büyük (III) O nedenle bilim insanları bazen bu olaya gökada çarpışması yerine gökada etkileşimi demeyi tercih ediyor (IV) gökada çarpışmaları sırasında yıldızlar ve gezegenler çarpışması da gökadaların sarmal kollarında bulunan gaz bulutları sıkışıyor (V) bunun sonucunda da çok sayıda yeni Yıldız oluşuyor (VI) yani gökada çarpışmaları yeni Yıldız oluşumunu hızlandırıyor.
Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlamalıdır?

Cevap : IV

52) Eyle zaif eyle tenum furkatinde kim Vaslina mümkün ola yetürmek Saba metni
Yukarıdaki beyitte fürkat kelimesinin anlamı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Cevap : Ayrılık

53) Toplumların kendilerine özgü sanat anlayışlarının en güzel ifade edildiği alanlar geleneksel sanatlar alanında üretilen eserlerdir toplumların tarihsel süreçten gelen birikimleri ulaşmış oldukları sanat ve estetik anlayışını bu eserlerde görmek mümkündür Bu bağlamda geleneksel sanatlarımızdan ebru sanatı da Türk sanatçılar tarafından asırlardır sürdürülmektedir araştırmacı minorsky Türkler yazıya da büyük önem vermişlerdir Arap yazısının dekoratif değerini onlar ortaya koymuşlardır ebrulu kağıt bir Türk icadıdır demektedir ebru sanatı Türk sahası dışında da yapılmaktadır Vİİİ. Asırdan itibaren çin de Lui sha shien XII asırdan itibaren Japonya’da suminagashi adıyla benzer teknikler kullanılarak yapılan bir takım çalışmaların mevcudiyeti bunun en güzel örneğidir.
Bu parçanın anlatımında Aşağıdakilerden hangisinde ye verilmiştir?

Cevap : Tanımlama-örnek gösterme

54) Bu okuma biçemi metindeki bazı belirli bilgi parçalarını bulmak için gerçekleştirilir diğer bir değişle metinde aranan belirli bir bilgi birikimi vardır ve bu bilginin bulunması amaçlanmaktadır örneğin Telefon rehberine sözlüklere bakarken bu okuma biçemi sıklıkla kullanılır.
Yukarıda tarif edilen okumak biçemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Tarayarak okuma

55) Aşağıdakilerden hangisi klasik Türk edebiyatının Türk milletinin ruhuna hitap ettiğini gösteren unsurlardan biridir?

Cevap : Klasik Türk edebiyatının uzun bir süre Türk toplumu tarafından kabul edilmiş olması

56) Temel olarak bir olayın belirli bir zamanı ve uzama yerleştirilerek aktarılmasının amaçlandığı metin tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Anlatısal Metin

57) Süleyman Çelebi’nin mevlit adıyla bilinen eserin adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : Vesiletü’n necat

58) Gözler metne odaklanır
Harfler tanımlanır sesletilir.
Sözcükler tanımlanır
Sözcükler dilbilgisel sınıfları ve tümce yapılara ayrılır
Tümceler anlamlandırılır.
Anlamlandırma sonucunda düşünme meydana gelir.
Yukarıda aşamaları belirtilen okuma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Metin kaynaklı okuma

59) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sanat yaşamı güzelleştiren farklı gözlerle bakmamızı sağlayan ve bize huzur veren bir
olgudur cümlesinde benzer bir anlatım bozukluğu vardır?

Cevap : Seni belki; ama bana yaptıklarını asla unutmayacağım

60) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

Cevap : Çocukluğumun göklerinde korkunun bulutlarını asla yer yoktu

Türk Dili-2 2021 Final

61) Bir metnin okunması sürecinde temel olarak bir okurun okuma süreci sonunda ulaşmak istediği noktayı ifade eden genel olarak okuma sürecinde de akıcı bir okur olabilmek olarak ortaya konulan etmen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Okuma hedefleri

62) Bu okuma biçimine göre okuma anlamlandırma süreci tek yönlü bir süreç olarak değil pek çok değişkenin etkili olduğu çoklu işlemleme nin gerçekleştiği bir süreçtir bir metni okuma ve anlama sürecinde sözcükleri ve tümceleri tanımak hızlı okumanın sağlanması için önemlidir ancak metre tam anlayabilmek için metindeki kimi bilgi boşluklarının okul tarafından doldurulan bilmesi ya da okurum kendi dünya bilgisi ile metindeki bilgi ilişkilendirebilmesi de oldukça önemlidir.
Yukarıda özellikleri açıklanan okumak biçemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Etkileşimli okuma

63) Okuma yok yazma yok bilmeyiz eski yeni,
Kuzular söyler bize yılların geçtiğini,
Arzu başlarından yıldızlar gibi yüksek,
Önümüzde bir sürü yanımızda bir köpek.
Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

Cevap : Pastoral şiir

64) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

Cevap : İnsanlar birbirleriyle anlaşabilmek için dili ihtiyaç duyar

65) Aşağıdakilerden hangisinde verilen dizilerde redif yoktur?

Cevap : Ey genç kanı kaynayan Pınar
Ey altında yatıp kaldığım çınar

66) Okuma sürecini başlatan ve böylece okunacak metnin okuyucunun kullanacağı okuma stratejisinin belirlenmesinde etkili olan etmen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Okuma amaçları

67) Okurun belirli bir düşünce çerçevesinde ikna edilmesinin amaçlandığı Metin tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kanıtlayıcı Metin

68) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün gereksiz kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

Cevap : İnsan hayatı boyunca gerçeğin haklının ve mazlumun yanında olmaktan vazgeçmemelidir

69) Okumanın fiziksel yönüne vurgu yapan okuma biçimleri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sesli okuma – sessiz okuma

70) Aşka düşürdün kendüzün Neyleyeyin gönül seni
Bir oldu gece gündüzün Neyleyeyin gönül seni
Yukarıdaki dörtlükte tekrar edilen neyleyeyim Gönül seni ile aşağıdaki anlamlardan hangisi kastedilmiştir?

Cevap : Şairin çaresizliği

71) Bir metnin ayrıntılı biçimde anlamlandırılması amaçlandığını da kullanılan okuma biçemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Zihin kaynaklı okuma

72) Metnin genelinde hızlı bir biçimde göz gezdirilerek gerçekleştirilen bir okuma biçimidir okuma sürecindeki temel amaç konunun ayrıntıları girilmeden ana hatlarıyla kavranmasıdır.
Yukarıda tanımlanan okuma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Gözden geçirecek okuma

73) I. Okuma alışkanlığının kazanılmasında ebeveyn rolü son derece önemlidir
II. ebeveynin evde bir kitaplık oluşturması ve çocuğuna oyuncağı yanı sıra kitap alması çocukta kitap sevgisi oluşturabilir
III. Kitabın yaşamın en önemli değerleri arasında bulunduğunu bizzat kitap okuyarak göstermek durumunda olan  ebeveynin evde önemli sorumlulukları vardır
IV. Anne ve baba çocuğun okuma alışkanlığını kazanması ve bunu bir zevk hatta yaşam biçimi haline dönüştürülmesinin de rehber olmalıdır
V. Yapılan araştırmalarda ebeveynlerin bu davranışının çocukların okuma başarısında etkili olduğunu göstermektedir.
Numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında aşağıdakilerden hangisi baştan üçüncü olur?

Cevap : III

74) Günleri kızı ilk gördüğü Sarıgöl yolu üzerindeki tümsek de sabahtan akşama kadar yolu gözetlemek durmadan kızı düşünmekle geçiyor nasıl kavuşacağını bilmiyordu.
Yukarıdaki cümlede bulunan anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

Cevap : Nasıl sözcüğünden önce ona sözcüğü getirilerek

75) I. Şüphesiz bir milletin Dili ve edebiyatı hür olmadıkça yükselmesini beklemek hayalden ileri gidemez.
II. şiir kalpten kalbe geçen bir Hadise’nin lisan halinde tecelli edişidir
III. Geçenlerde tenha bir gece gezintisinde unutulmuş zannettiğim bazı mısraların hafızamın derinliklerinde yerlerini koruduğunu hissettim
IV. Beni ablamla karşılaştıran babam beni hep Azımsamıştır.
V. Bekliyorum öyle bir vakitte gel ki vazgeçmem mümkün olmasın.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde anlatım bozukluğu vardır?

Cevap : IV-V

76) Araştırmacılar Afrika’da yaşayan Afrika yaban köpekleri üzerinde yaptıkları ortak bir çalışma sonucunda ilginç bir bilgiye ulaştı buna göre köpek sürüsünün avlanmak için harekete geçip geçmeyeceğini sürü verilerinin çıkardığı hapşırığa benzer sesin sayısı belirliyor yeterli sayıda köpek bu sesi çıkarırsa süre avlanmak için harekete geçiyor sürüde baskın özelliklere sahip bir dişi ve bir erkek köpek varsa ve onlar ses çıkardıysa sürünün ses çıkaran diğer üyelerinin sayısı az olsa bile köpekler avlanmak için harekete geçiyor.
Yukarıdaki parça aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olarak söylenmiş olabilir?

Cevap : Afrika yaban köpekleri avlanmak için nasıl harekete geçer?

77) Okuyucunun metni detaylı anlamasının gerekli olmadığı durumlarda kullanılmaktadır. Okuma sürecindeki temel amaç yazarın amacını metnin konusunu ve ana düşüncesini genel olarak anlamak ve okurun okuma amaçları doğrultusunda metne tepki göstermektir.
Yukarıda tanımlanan okuma biçemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yaygın okuma

 

Türk Dili-2 2021 Final

Türk Dili-2 2021 Final

Auzef Türk Dili telegram çocuk gelişimi

Türk Dili-2 Vize 2021

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!