auzefTürk Dili

Türk Dili-2 Vize Final Soruları

Türk Dili-2 Vize Final Soruları

Türk Dili-2 Vize Final Soruları

1. Dilin belli bir zaman dilimindeki durumunu, tarihsel değişme ve gelişmelere
girmeden inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fonetik
B) Morfoloji
C) Radyoloji
D) Senkronik semantik
E) Fonoloji
Cevap: D) Senkronik semantik
2. “Yazılı ya da sözlü bir dil iletişiminin gerçekleşmesi için altı temel ögeye ihtiyaç
vardır.”
Aşağıdakilerden hangisi bu ögelerden değildir?
A) Kaynak
B) Mesaj
C) Frekans
D) Kanal
E) Kod
Cevap: C) Frekans
3. “İletişim işi bir aracıyla gerçekleşir. Bunlar sesler, yazılar, hareketler yerine göre
başka işaretler de olabilir.”
Yukarıda tanımı yapılan öge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanal
B) Mesaj
C) Alıcı
D) Kod
E) Bağlam
Cevap: A) Kanal
4. “……….., sözcükler ve söz öbekleri arasındaki ses kesintisine verilen addır.”
Boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulama
B) Durak
C) Sızıntı
D) Patlama
E) Virgül
Cevap: B) Durak
5. “Ben sana mecburum bilemezsin
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum”
Mısraları hangi şairimize aittir?
A) Necip Fazıl
B) Orhan Veli
C) Yahya Kemal
D) Mehmet Akif
E) Atilla İlhan
Cevap: E) Atilla İlhan
6- “Kaynağını ve alıcısını insanların oluşturduğu iletişime” ne ad verilir?
A) Kişiler arası iletişim
B) Kitle iletişimi
C) Genel iletişim
D) Tüzel iletişim
E) Özel iletişim
Cevap: A) Kişiler arası iletişim
7. Dilde kelimeler, dilbilimde “…………….” olarak nitelendirilen, konuşma veya yazı
yoluyla belli bir kavramı yansıtan anlamlı birimlerdir.
Boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kelime
B) Zamir
C) Tümleç
D) Gösterge
E) Ünlem
Cevap: D) Gösterge
8. “Dil göstergeleri gerçek dünyada var olan durumları, nesneleri, varlıkları
gösterirler.”
Bu gerçek varlık veya nesnelere ne ad verilir?A) İzlence
B) Yönerge
C) Gizlence
D) Bildirge
E) Gönderge
Cevap: E) Gönderge
9. “Nesnelerin, hareketlerin, olayların zihnimizdeki tasarım biçimine……………..
deriz.”
Boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nesne
B) Kavram
C) Özne
D) Tümleç
E) Bilgi
Cevap: B) Kavram
10. “Bursa’da eski bir cami avlusu,
Küçük şadırvanda şakırdayan su,
Orhan zamanından kalma bir duvar…
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar”
Mısraları hangi şairimizindir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Orhan Veli Kanık
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Ziya Osman Saba
E) Cahit Sıtkı Tarancı
Cevap: C) Ahmet Hamdi Tanpınar

Türk Dili-2 Vize Final Bünleme Soruları

1. “İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık!
Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık,
Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı…
Arkada zincirlenen yüksek Toros dağları,
Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler,
Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler”
Mısraları hangi şairimize aittir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Halit Fahri Ozansoy
C) Yusuf Ziya Ortaç
D) Orhan Seyfi Orhon
E) Enis Behiç Koryürek
Cevap: A) Faruk Nafiz Çamlıbel
2. “………………., sözcüğün temel anlamı dışında kullanılmasıdır.
Boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eş anlam
B) Zamir
C) Yan anlam
D) Zıt anlam
E) Mecaz
Cevap: E) Mecaz
3. “ Benzetmede dört temel öge bulunur”
Aşağıdakilerden hangisi bu ögelerden değildir?
A) Benzeyen
B) Kendisine benzetilen
C) Benzetme yönü
D) Benzetme sıfatı
E) Benzetme edatı
Cevap: D) Benzetme sıfatı
4. “Aşk bir şem’-i ilâhîdir, benim pervânesi
Şevk bir zincîrdir, gönlüm onun dîvânesi”
Hayalî’nin bu beyitinde, “şem’” ne anlama gelmektedir?
A) Gönül
B) Zincir
C) Mum
D) Arzu
E) Bağ
Cevap: C) Mum
5. “Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm hayli cihanda
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece”
Mısraları hangi şairimize aittir?
A) Yunus Emre
B) Aşık Veysel
C) Fuzuli
D) Nedim
E) Namık Kemal
Cevap: B) Aşık Veysel
6. “Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.”
Mısraları hangi şairimize aittir?
A) Orhan Veli Kanık
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Ahmet Hamdi Tanpınar.
Cevap: D) Yahya Kemal Beyatlı
7. Çeşitli bilim ve fen kollarında, türlü mesleklerde kullanılan dile …………… denir.
Boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilim dili
B) Sanat dili
C) Ortak dil
D) Yazı dili
E) Konuşma dili
Cevap: A) Bilim dili
8. “Bir dilde anlam ve işlev bakımından farklı, ama aynı ses değerine sahip kelimeler
de vardır”
Bu kelimelere ne ad verilir?
A) Ortak kelime
B) Eş anlamlı kelime
C) Eş sesli kelime
D) Zıt anlamlı kelime
E) Çok anlamlı kelime
Cevap: C) Eş sesli kelime
9. “Bir sözcüğün …………………………,önceden anlatmış olduğu nesne veya hareketin bir
kısmını anlatır duruma gelmesidir.”
Boşluğa gelmesi gereken ibare aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anlam değeri kazanması
B) Anlam alanının daralması
C) Anlam gücü kazanması
D) Anlamlaşması
E) Anlamsızlaşması
Cevap: B) Anlam alanının daralması
10. “Başlangıçta iyi bir anlamı yansıtan kelime sonradan kötü bir anlam yansıtır
duruma gelebilmektedir.”
Bu durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genelleşme
B) Anlam iyileşmesi
C) Anlam değerlenmesi
D) Ek anlam kazanma
E) Anlam kötüleşmesi
Cevap: E) Anlam kötüleşmesi

Türk Dili Vize Final Bütünleme Soruları

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğundan doğan bir anlatım bozukluğu
vardır?
A) İnsan, bilmeyeni kınayıp küçük görmemeli, bu gibilere acımalıdırlar.
B) Seveni, sev; sevmeyene sakın düşman olma!
C) Dağlar beyaz tüllerini sıyırıyor, güneşin ilk ışıklarıyla yıkanıyordu.
D) Kuşlar bilinmez diyarlardan gelir, masal iklimlerine göç eder.
E) Küçük yavru, korkudan nasıl titriyor, nasıl ağlıyordu?
Cansız varlıkların, bitkilerin, hayvanların ve soyut kavramların çoğulları özne
olduğunda yüklem tekil olur.
Cevap: A) İnsan, bilmeyeni kınayıp küçük görmemeli, bu gibilere acımalıdırlar.
2. Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir anlatım
bozukluğu vardır?
A) Yemeğe başlamadan ekmek almalısın.
B) Bu tohumlar, evin önündeki bahçeye ekilecekmiş.
C) Bu tür duygular, insanları derinden sarsar.
D) Kiraz ağaçları bu yıl erkenden çiçek açtılar.
E) Bu tür çiçekler günaşırı su ister.
Cevap: D) Kiraz ağaçları bu yıl erkenden çiçek açtılar.
3. Aşağıdakilerin hangisi, virgül eksikliği sebebiyle açık bir cümle değildir?
A) Kişilikli insan, kendisine ters düşmeyen insandır.
B) Çocuk fotoğraflarına ilgi duymuyordu.
C) Yüzü de içi gibi aydınlıktı hep.
D) Büyük zaferler kimi zaman sabır istiyor.
E) Bu adamı bir yerden tanıyor gibiyim.
Cevap: B) Çocuk fotoğraflarına ilgi duymuyordu.
4.Bu yıl üniversite sınavlarına yaklaşık bir buçuk milyon civarında öğrenci katılacak.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
B) Gereksiz sözcük kullanılması
C) Çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması
D) Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması
E) Yüklemine göre olumlu bir cümle olması
Cevap: B) Gereksiz sözcük kullanılması
5. Hem yurt dışına çıkmayı istiyor hem de yalnız başına cesaret edemiyordu.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nesne eksikliği
B) Yüklem eksikliği
C) Özne eksikliği
D) Dolaylı tümleç eksikliği
E) Cümlede yalın anlatım olmaması
Cevap: D) Dolaylı tümleç eksikliği
6. Eğer görüşme yapılan kişinin verdiği cevaplarda konudan saptığı görülürse uygun bir
dille tekrar konuya çekilmesi sağlanmalıdır.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden
kaynaklanmaktadır?
A) Nesne eksikliği
B) Yüklem eksikliği
C) Özne eksikliği
D) Dolaylı tümleç eksikliği
E) Bir tamlamada tamlayan eksikliği
Cevap: E) Bir tamlamada tamlayan eksikliği
Türk milletinin, şimdiki sınırlarının dışında gözü yoktur. Fakat şimdiki topraklarının
da bir zerresini feda edecek değildir.
7. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden
kaynaklanmaktadır?
A) Nesne eksikliği
B) Yüklem eksikliği
C) Özne eksikliği
D) Dolaylı tümleç eksikliği
E) Cümlede yalın anlatım olmaması
Cevap: C) Özne eksikliği
Yaratış; düşündürücü, soruncu, güdümcü olmayanlara yöneltilen alay, küçümseme,
görmemezlikten gelme gibi zorlamalarla kurumaya yüz tuttu.
8. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden
kaynaklanmaktadır?
A) Duru bir anlatımın olmaması
B) Akıl ve mantığa uymama
C) Bir fiile gereksiz yere olumsuzluk eki getirilmesi
D) Açık bir anlatım olmaması
E) Noktalama işaretlerini yerinde kullanmama
Cevap: C) Bir fiile gereksiz yere olumsuzluk eki getirilmesi
Mektup, kişiliğin dışa yansımasıdır; kişilerin yaşamında önemli bir yeri vardır.
9. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisi ile düzeltilebilir?
A) İkinci cümleye özne getirilerek
B) İkinci cümleye nesne getirilerek
C) Birinci cümleye dolaylı tümleç getirilerek
D) Birinci cümleye virgülden sonra “yazıda” kelimesi ilave edilerek
E) İkinci cümlenin başına tamlayan getirilerek
Cevap: E) İkinci cümlenin başına tamlayan getirilerek
Zübeyde Hanım’ın ellerine sarılarak üst üste birkaç defa öptükten sonra yerine oturdu.
10. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nesne eksikliği
B) Yüklem eksikliği
C) Özne eksikliği
D) Dolaylı tümleç eksikliği
E) Bir tamlamada tamlayan eksikliği
Cevap: A) Nesne eksikliği

Türk Dili-2 Vize Final Soruları

1) “Cümle anlambilimi”nin görevi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru ve
eksiksiz bir biçimde verilmiştir?
A) Cümle anlambilimi cümlelerin ve sözcelerin yapısal özelliklerini inceler.
B) Cümle anlambilimi sadece cümlede söz dizimini inceler.
C) Cümle anlambilimi, anlaşmayı sağlayan cümlelerin ve sözcelerin anlam
açısından incelenmesini üstlenir.
D) Cümle anlambilimi söz diziminin gramatikal özelliklerinin incelenmesi
görevini yüklenir.
E) Cümle anlambilimi cümlede kelimelerin birbirleriyle olan bağıntılarını
inceler.
Cevap: C) Cümle anlambilimi, anlaşmayı sağlayan cümlelerin ve sözcelerin anlam
açısından incelenmesini üstlenir.
2) Aşağıdakilerden hangisi cümle anlamını etkileyen şartlardan birisi değildir?
A) Cümlenin içinde yer aldığı metin
B) Konuşanla “dinleyen” (ya da yazanla okuyan) arasındaki ilişkiler
C) İçinde bulunulan durum
D) İletişimde bulunan kimselerin karşılıklı olarak sahip oldukları ruhsal
nitelikler
E) İletişimde kullanılan dilin bağlı olduğu coğrafya
Cevap: E) İletişimde kullanılan dilin bağlı olduğu coğrafya
3) “Bir cümle ya da sözce, yerine göre bir neden açıklama, yerine göre bir uyarmadır.”
Aşağıda verilen örneklerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Kar yağdığı için yolculuğa çıkamadı.
B) Kardeşini görmek için gelmiş.
C) Rahatsızlandığı için derse gelemedi.
D) Okulda bütün arkadaşlarıyla arası iyidir.
E) İyi hazırlanamadığı için sınavlarda başarısız oldu.
Cevap: D) Okulda bütün arkadaşlarıyla arası iyidir.
4) Cümleler, kimi zaman, yansıttıkları bildirilerin, bilgilerin yanı sıra başka bilgileri de
içerebilir. Ön varsayım adı verilen bu öğeyi taşıyan cümlelere aşağıda verilen
örneklerden hangisinin ön varsayımı yanlıştır?
A) “Ayşe’nin kocası askere gitmiş (Ayşe evlidir).”
B) “Hasan Bey artık denize girmiyor (Eskiden denize girerdi).”
C) “Çocukken çok haşarıydı (Hâlâ çok şımarık).”
D) “Babam sigarayı bıraktı (Eskiden içiyordu).”
E) “Kayınvalidesini İstanbul’a götürmüş (Kayınvalidesi var).”
Cevap: C) “Çocukken çok haşarıydı (Hâlâ çok şımarık).”
5) Aşağıda verilen örnek cümlelerden hangisi söyleyeninin pişmanlığını
yansıtmaktadır?
A) Gittiğinden beri hiç aramadı.
B) Yalnızlığa bu kadar alışmamalıydın.
C) Ömrün oldukça gönül tahtıma kurul.
D) Bu bisikleti hediye etmemiz bir hataydı.
E) Yavrucak soğukta çok üşümüş.
Cevap: D) Bu bisikleti hediye etmemiz bir hataydı.
6) Mutlaka cevap bekleyen soru cümlelerine “gerçek soru cümleleri” denir. Gerçek
soru cümlelerinde eylemin gerçekleşip gerçekleşmediği, anlaşılmayan bir hususun bulunup
bulunmadığı sorulur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek bir soru cümlesi kullanılmamıştır?
A) Gittiğin yere beni de götürür müsün?
B) Ne zaman geleceğini sana söylemedi mi?
C) Onun bana yaptıklarına hiç üzülmez olur muyum?
D) Arabayı nereye park ettiniz?
E) Niçin baktın bana öyle?
Cevap: C) Onun bana yaptıklarına hiç üzülmez olur muyum?
7) Bir cümlede yer alan bildirinin eksiksiz olarak algılanması için insan zihninin belli
şartlar etrafında anlam çözme yeteneğinin oluşması gerekir. Aşağıdaki şıklardan hangisi bu yeteneği
olumlu yönden destekleyen etmenlerden birisi değildir?
A) İnsanın dünya bilgisi
B) Deneyimleri
C) Eğitim birikimleri
D) İçinde bulunulan koşulların yardımı
E) Analitik problem çözme yeteneğine sahip oluş
Cevap: E) Analitik problem çözme yeteneğine sahip oluş
8) Aşağıdakilerden hangisi eksiksiz ve doğru bir cümle tanımına karşılık
gelmektedir?
A) Cümle, bir anlam ifade etmek üzere, anlamlı kelime ve kelime
gruplarının bir kurala göre uygun biçimde düzenlenmesiyle oluşur.
B) Cümle, bir duyguyu ve bir düşünceyi ifade etmek için kullanılan söz
dizisine denir.
C) Bir haberi iletmek için kurulan söz dizimine cümle denir.
D) İnsanlar arasında iletişimin gerçekleşmesini sağlayan söz öbekleridir.
E) Kendi içinde anlam ve yargı bütünlüğü olan sözcüklere cümle denir.
Cevap: A) Cümle, bir anlam ifade etmek üzere, anlamlı kelime ve kelime
gruplarının bir kurala göre uygun biçimde düzenlenmesiyle oluşur.
9) İstenilen, tasarlanan bir eylemi, eylemler hakkında bir niyet ve duyguyu ifade eden
cümlelere dilek-istek cümleleri denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi dilek-istek cümlesidir?
A) Başarmak için çok çalışmalıyım.
B) Ne muhteşem bir manzara, ah orada yaşayabilsem!
C) Salondaki konuşmacıyı dinlemelisin.
D) Yarın orada bulunmayı çok istiyor.
E) Havalar böyle giderse çok mutlu olacak.
Cevap: B) Ne muhteşem bir manzara, ah orada yaşayabilsem!
10) Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçim bakımından olumsuz olduğu halde
anlam bakımından olumludur?
A) Yaptıklarının yanına kar kalacağını zannediyor.
B) Çekirge bir zıplar iki zıplar.
C) Dereyi görmeden paçaları sıvama.
D) Tarihin dilinden düşmez bu destan.
E) Eskiden bu arazi bu kadar çorak değildi.
Cevap: E) Eskiden bu arazi bu kadar çorak değildi.

Türk Dili-2 Vize Final Bütünleme Soruları

1. “Paragraf” ile ilgili verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?
A) Her paragraf bağımsız bir fikri yansıtır.
B) Paragrafı oluşturan cümleler arasında dil, düşünce ve anlam ilgisi vardır.
C) Her paragrafta giriş gelişme ve sonuç cümlesi yer alır.
D) Duygu düşünce ve hayallerin vurgulandığı cümle gelişme cümlesidir.
E) Giriş cümlesi ilgi çekici ve merak uyandırıcı olmalıdır.
Cevap: D) Duygu düşünce ve hayallerin vurgulandığı cümle gelişme cümlesidir.
2. “Bir olayı genellikle kronolojik bir sıraya bağlı olarak anlatan paragraf türüdür.
Duygu düşünce ve konular gerçek ya da tasarlanmış bir olay içerisinde yer alır.”
Yukarıda bilgi verilen paragraf türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olay paragrafı
B) Fikir paragrafı
C) Tahlil paragrafı
D) Tasvir paragrafı
E) Deneme paragrafı
Cevap: ) Olay paragrafı
3. Dışarıda acı, zehir gibi bir soğuk vardı; kar yağmıştı, saçaklarından buzlar sarkan
evler garip ve devamlı bir sessizlik içindeydi. Yalnız deniz kudurmuş gibi dalgalarını
kayalara vuruyordu.
Verilen bu örnek düşünceyi geliştirme yöntemlerinden hangisine örnek olabilir?
A) Tasvir etme yöntemi
B) Kanıtlama yöntemi
C) Hikâye etme yöntemi
D) Örneklendirme yöntemi
E) Benzetme yöntemi
Cevap: E) Benzetme yöntemi
4. “Konu” ile ilgili verilen bilgilerin hangisi doğru değildir?
A) Gözlenen, düşünülen, hayal edilen her şey bir konudur.
B) Her konunun bir ana maddesi vardır.
C) Konuda başlık okuyucu tarafından konur.
D) Konunun anlatımı hikâye, hatıra, mektup tarzında olabilir.
E) Konu seçiminde genel yerine özelleştirilmiş konular seçmek gerekir.
Cevap: C) Konuda başlık okuyucu tarafından konur.
5. Konuşurken ya da yazarken konu ile ilgili ayrıntıların hepsi bu bölümde verilir.
Olayların, tasvirlerin, incelemelerin belge ve iddiaların ortaya konduğu bölümdür.
Verilen parçada planın hangi bölümü ile ilgili bilgi verilmiştir?
A) Gelişme bölümü
B) Serim bölümü
C) Giriş bölümü
D) Sonuç bölümü
E) Çözüm bölümü
Cevap: A) Gelişme bölümü
6.Verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?
A) Hareketli planda olay kronolojik bir sıraya göre ayarlanır.
B) Makale, fıkra, deneme, konferans gibi konusunu düşünceden alan yazı türleri fikri
planda yer alır.
C) Hikâye, masal, anı gibi türler hareketli planda yer alır.
D) Duygusal plan sadece düz yazı olarak uygulanır.
E) Bütün plan türlerinde olayın sonuçlandığı bölüm sonuç bölümüdür.
Cevap: D) Duygusal plan sadece düz yazı olarak uygulanır.
7. Birbirine karşıt iki görüşten birini doğrulamaya veya benzetmeye yönelik bir
anlatım yöntemidir. Bu yöntemde tez ve anti tez olmak üzere iki görüş vardır.
Yukarıda belirtilenler hangi anlatım yöntemine ait bir bilgidir?
A) Tartışma yöntemi
B) Betimleme yöntemi
C) Kanıtlama yöntemi
D) Karşılaştırma yöntemi
E) Tanık gösterme yöntemi
Cevap: A) Tartışma yöntemi
8. “Mor dağların eteğinde çatısı kırmızı bir ev vardı. Duvarlarına sarmaşıklar
tırmanmıştı. Bacasından döne döne bir mavi duman yükseliyordu.” Bu cümleler hangi
paragraf türünün bir örneği olabilir?
A) Deneme paragrafı
B) Fikir paragrafı
C) Olay paragrafı
D) Tahlil paragrafı
E) Tasvir paragrafı
Cevap: E) Tasvir paragrafı
9.Aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?
A) Tanımlama yöntemi nesnel ve öznel olmak üzere ikiye ayrılır.
B) Karşılaştırma yönteminde bir olayın benzeyen ve benzemeyen yönleri ele alınır.
C) Öykülendirme yönteminde temel öğe olaydır, karakterlere ihtiyaç yoktur.
D) Tasvir yönteminde bolca sıfat kullanılır.
E) Tartışma yönteminde ama, fakat, oysa gibi bağlaçlar sıkça kullanılır.
Cevap: C) Öykülendirme yönteminde temel öğe olaydır, karakterlere ihtiyaç yoktur.
10. Aşağıda plan ile ilgili verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?
A) Plan, yazarı gereksiz ayrıntıdan kurtarır.
B) Plan, duygu ve düşüncelerin sıraya konulması işidir.
C) Plan, genel olarak giriş gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur.
D) Planda düğüm; giriş, gelişme bölümünki olayların sonuca bağlandığı bölümdür.
E) Planda konuya nereden, nasıl girileceğini anlatan bölüme giriş bölümü denir.
Cevap: D) Planda düğüm; giriş, gelişme bölümünki olayların sonuca bağlandığı bölümdür.

Türk Dili-2 Vize Final Bütünleme Soruları

1. Vaktiyle Türkistan’da üç kardeş varmış. İsimlerine “Sungur, Kaya, Aytekin”
derlermiş. Sungur ile Kaya son derece merhametsiz imişler. Kardeşi Aytekin’i eziyetleriyle kasıp
kavururlarmış. Aytekin ise henüz on üç on dört yaşlarında olduğu için ağabeylerinin karşısında hiçbir
şey yapamazmış. Bu üç kardeşin büyük bir ovası varmış. Bir tarafı yüksek dağlarla sınırlıymış. Bir
tarafında billur gibi çağlayarak akan su da ovanın ortasından geçermiş. Ova baharda yemyeşil, yazın
ise altın sarısı imiş, bundan dolayı ortasından geçen çaya da “Altın Çay” derlermiş.
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Benzetmeden yararlanma
B) Öyküleyici anlatıma başvurma
C) Tasvir edici anlatımdan yararlanma
D) Çeşitli duyulardan yararlanma
E) Tartışmacı anlatından yaralanma
Cevap: E) Tartışmacı anlatından yaralanma
2. Eski Türklerin vezni hece vezniydi. Kargarlı Mahmut’un lûgatindeki Türkçe
şiirler hep hece veznindedir. Sonraları Çağatay ve Osmanlı şairleri taklit yoluyla İranlılardan aruz
veznini aldılar. Türkistan’da Nevaî, Anadolu’da Ahmet Paşa aruz veznini yükselttiler. Sarayda bu vezne
kıymet verdiler. Fakat halk aruz veznini bir türlü anlayamadı. Bu sebeple halk şairleri eski hece
vezniyle şiirler söylemekte devam ettiler. Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Kaygusuz gibi tekke şairleri ve
Aşık Ömer, Dertli, Karacaoğlan gibi saz şairleri hece veznine sadık kaldılar.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden
yararlanılmıştır?
A) Açıklama- kişileştirme
B) Açıklama- tanımlama
C) Açıklama- kanıtlama
D) Açıklama – örnek gösterme
E) Açıklama- sayısal veri
Cevap: D) Açıklama – örnek gösterme
3. Otuz yaşlarında, hafif sarı, esmer, tıknazlığa doğru gidebilecek yapıda uzun boylu
genç bir adamdı. Büyük dolgun bakışlı çok siyah gözleri vardı. Bununla beraber ilk bakışta insan ne bu
gözleri ne de düzgün sayılacak yüzünü görebiliyordu. Ramiz beğ, kendisiyle ilk karşılaşan insan
üzerinde daha ziyade anlaması güç bir aksaklık duygusu bırakıyordu. Sonradan kendisine iyice alışınca
bu duygunun ileriye doğru çıkık alnı ve kemikli yüzün düzgün mimarisiyle bütün çizgileri kaçmak
istiyormuş gibi birdenbire bitiren çenenin arasındaki uygunsuzluktan geldiğini anladım.
Yukarıdaki metinde hangi betimleme türünden yararlanılmıştır?
A) Çevre betimlemesi
B) Kişi betimlemesi
C) Sahne betimlemesi
D) Dekor betimlemesi
E) Hayvan betimlemesi
Cevap: B) Kişi betimlemesi
4. Herkes şair olabilir, diyorlar. Asla! Şiir yazan insan öncelikle ne yaptığını ne
yapmakta olduğunu bilmek zorundadır. Eğer bir şiir zekasına ve bir şiir yazma yeteneğine sahip
değilse bu işe kalkışmamalıdır bile. Şiir yazmak, kolay bir uğraş olarak görüldüğü sürece ortaya çıkacak
yapıtlar da o derece şiirden uzak olacaktır. Oktay Akbal bir deneme yazısında aynen şunları söylüyor:
” Şairlik heveslilerinin ilk başta yapacakları şey, kendinden önce neler yazılmış, hangi gerekçelerle,
duygulanmalarla, düşüncelerle yazılmış bunları bilmek ve incelemektir. Şair diye ortaya atılmak bir
yürekliliktir. Saygı duyulmalı buyürekliliğe çünkü herkes şair olamaz.”
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?
A) Açıklama- tanımlama
B) Tartışma – örnekleme
C) Tartışma- tanık gösterme(kanıtlama)
D) Açıklama- karşılaştırma
E) Tasvir etme- benzetme
Cevap: C) Tartışma- tanık gösterme(kanıtlama)
5. Fatih taraflarında -amca derim – bir uzak akrabam oturur. Hali vakti yerindedir.
Üstelik bir radyosu, küçücük bebek yastığı gibi bir kedisi ve on altı on yedi yaşlarında da bir kızı vardır:
Kumral saçlı, taptaze kadife tenli, iri yeşil gözlü, canlı, cana yakın bir şey. Adı da İclâl. Bana gelince,
ben işte böyle yirmi üç yaşımda bütün varlığı ve avuntusu sık saçlar, sağlam dişler ve kırmızısı bol
kocaman düğümlü kravatı olan bir tıp talebesiyim.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Hikaye edici anlatıma başvurma
B) Niteleyici anlatıma başvurma
C) Tasvir edici anlatıma başvurma
D) Benzetmelere başvurma
E) Açıklayıcı anlatıma başvurma
Cevap: C) Tasvir edici anlatıma başvurma
6. Günümüz romanlarının en büyük sıkıntılarından biri de son derece yaygınlaşmış
olan tüketim kültürüne esir olmasıdır. Belki ben böyle düşünüyorum. Edebiyat kolay tüketilen bir şey
değil; aksine kendini yeniden üreten bir şeydir. Günümüzde yazılan kitapların çoğunda tekrar okunma
potansiyeli yok. Bu, tüketim için yazıldıklarını gösteriyor. başarının hızla ve parayla ölçüldüğü bir
çağda kitaplar da böyle ışık hızıyla ortaya çıkıp hemen yok oluyor.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?
A) Tartışma
B) Açıklama
C) Tasvir etme
D) Öyküleme
E) Karşılaştırma
Cevap: A) Tartışma
7. Özgüven, şahsiyetimizin önemli bir parçasıdır. İki önemli boyutu vardır özgüvenin:
Kendimizle olan iletişimimiz, hayatımız hakkındaki düşüncelerimiz. Her iki özgüven kişide birbirini
destekler niteliktedir. Bütün bunlar insanın kendi kişiliğini kabul
etmesine ve bunun sonucunda da kendisi ve çevresiyle barışık yaşamasına yardımcı olur.
Bu parçanın anlatımında yazar aşağıdakilerin hangisinden daha çok
yararlanmıştır?
A) Tasvir etme
B) Açıklama
C) Tartışma
D) Hikayelendirme
E) Örneklendirme
Cevap: B) Açıklama
8. Türk sineması, 2004 yılını rekorlarla bitirdi. Bu sene Türk filmlerine giden seyirci
sayısı, bir önceki yıla göre %115 oranında arttı. 1991 yılında 272 sinema ve 10 milyon seyirciyle
yaşama savaşı veren Türk sineması, bugün sinema sayısını % 28 oranında artırarak 349’a yükseltti.
2004 yılında 207 yerli ve yabancı yapıma 29 milyon 500 kişi gitti ve büyük hasılatlar elde edildi.
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından özellikle
hangilerinden yararlanılmıştır?
A) Tartışma- örnekleme
B) Tasvir etme- karşılaştırma
C) Açıklama- tanımlama
D) Açıklama- sayısal veri kullanma
E) Tartışma- sayısal veri kullanma
Cevap: D) Açıklama- sayısal veri kullanma
9. Irmağa giden yol, kasabadan kurtulunca göz alabildiğine uzanan sayısız şeftali
bahçeleri arasından geçerdi. Haziran içinde bile taşkın dere ayaklarının çamurlu ıslak tuttuğu bu
gölgeli yerlerde otlar bütün bir yaz mevsimini yeniden yeniye sürer. Kızgın güneş ağaçların
tepelerinde meyveleri pişirirken rutubetli toprakta birbiri arkasına yoncalar fışkırır, çayırlar kabarırdı.
Suların serinliği, taze ot kokusu, gölgelik ve bereket içinde bahar bu bahçelerde ta kışa kadar uzanıp
giderdi.
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından özellikle
hangilerinden yararlanılmamıştır?
A) Çevre tasvirine yer verme
B) Gözlem gücünden yararlanma
C) Benzetmelerden yararlanma
D) Çeşitli duyulara yer verme
E) Öznel ifadeleri kullanma
Cevap: C) Benzetmelerden yararlanma
10. Türkçe ile bilim yapılamaz diyenler var. Bunu iddia etmek öğrenimini Türkçe
yapan üniversitelerimizin çalışmalarını inkâr etmektir. Bunlardan yetişip devletin her
kademesinde görev alan hakim, hekim, öğretmen ve mühendislerin yetersizliğini iddia etmek gibi
gülünç bir duruma düşmektir. Ayrıca ülkemizde Türkçeden başka bir dille öğretim yapmak dilimize
dolayısıyla milli kültürümüze saygısızlıktır. Dilimizi ilmin ışığında geliştirip korumak ve ona layık olduğu
değeri vermek varlığımızı ilgilendiren milli bir görevdir.
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
A) Tartışmacı anlatıma
B) Açıklayıcı anlatıma
C) Tasvir edici anlatıma
D) Hikaye edici anlatıma
E) Kanıtlayıcı anlatıma
Cevap: A) Tartışmacı anlatıma

Türk Dili-2 Vize Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi buluşun özelliklerinden biri değildir?
A) Yaratma
B) Gözlem
C) Orijinal Olmama
D) Okuma
E) İnandırıcılık
Cevap: C) Orijinal Olmama
2. Sanatın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öğretmek
B) Öğrenmek
C) Bilgilendirmek
D) Yaratı
E) Mantık yürütmek
Cevap: D) Yaratı
3. Aşağıdakilerden hangisi gözlemin özelliklerinden değildir?
A) Varlıkları incelemek
B) Doğruyu tanımak
C) Tabiatı ve eşyaları incelemek
D) Sadece bakmak
E) Görünen şeyi iyice tanıtmak
Cevap: D) Sadece bakmak
4. Dış gözlem aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Subjektif gözlem
B) Tabiata yönelik gözlem
C) İnsanlara yönelik gözlem
D) Eşyaya yönelik gözlem
E) Objektif gözlem
Cevap: A) Subjektif gözlem
5. Kaç çeşit gözlem vardır?
A) 3
B) 5
C) 2
D) 4
E) 6
Cevap: C) 2

Türk Dili-2 Vize Final Bütünleme Soruları

6. Aşağıdakilerden hangisi okumanın özelliklerinden değildir?
A) Sabır ve özveri
B) Konuya yoğunlaşmak
C) Alışkanlık
D) Gösteriş yapmak
E) Bilgi kaynağına ulaşmak
Cevap: D) Gösteriş yapmak
7. Aşağıdakilerden hangisi sanatın dallarından biri değildir?
A) Şiir
B) Tiyatro
C) Mühendislik
D) Roman
E) Heykel
Cevap: C) Mühendislik
8. Roman aşağıdaki özelliklerden hangisini taşımaz?
A) Doğrulara hizmet etmek
B) Özlemini taşıdığı bir dünya canlandırmak
C) Yaşadığı güzel anı ölümsüzleştirmek
D) Sanata hizmet etmek
E) Herkesin kendisinden bir şeyler bulabilmesi
Cevap: A) Doğrulara hizmet etmek
9. Aşağıdakilerden hangisi düşüncenin özelliklerinden biri değildir?
A) Aklı iyi kullanma
B) Doğruyu ve yanlışı bulma
C) Bilgi toplama yolu
D) Estetiğe, güzele hizmet etme
E) İnsana güven verme
Cevap: D) Estetiğe, güzele hizmet etme
10. Sanatın asli görevi aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Hissettirmek
B) Mutlu etmek
C) Öğretmek
D) Güzellik duygusu uyandırmak
E) Duygularımızı okşamak
Cevap: C) Öğretmek

Türk Dili-2 Vize Final Bütünleme Soruları

Türk Dili-2 Vize Final Bütünleme Soruları
Türk Dili-2 Vize Final Bütünleme Soruları
ANASAYFA

Türk Dili-2 Vize Final Bütünleme Soruları

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!