Türk Dili 2 2020 Final Soruları Online

1- ) Klasik edebiyatta Avni mahlası ile tanınan hükümdar şair kimdir?

Correct! Wrong!

Cevap : C- ) FATiH SULTAN MEHMET

2- ) Klasik edebiyatta kullanılan dil günümüzdeki dilden en fazla ne bakımdan farklılık gösterir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) KELiME ( SÖZ ) VARLIĞI

3- ) ....... romanlarda olağanüstü bir dünya tasavvurunun, olağanüstü olaylar ve kişiler ile örtülü bir kurmaca dünyanın yaratıldığı – işlendiği eserlerdir. Yukarıda noktalı yere Roman türlerinden hangisi yazılmalıdır?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) FANTASTiK

4- ) Yeri, zamanı belli bir toplantı için önceden planlanan ve hazırlanan belli bir konuda birden çok konuşmacının yaptığı konuşmalar "Grup halinde konuşmalar olarak" tasnif edilir. Bu konuşmalar ........... türünde olup, ........... ve .......... bu türe örnek olarak verilebilir. Noktalı bölümlere sırasıyla hangileri gelmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : A- ) BiLDiRiLi KONUiMALAR / SEMPOZYUM / KONGRE

5- ) Klasik Türk Edebiyatında Arapça ve Farsçaya yönelim hangi yüzyılda artar?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) 16.YY

6- ) "Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek."Aşağıdaki etiğe aykırı ihtilallerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : A- ) iNTiHAL

7- ) Raporun............ bölümünde var olan ( meydana gelen ) olumsuzlukları ortadan kaldırmak ( gidermek ) için öneriler ( tavsiyeler ) verilir ( sıralanır ) . Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : D- ) SONUÇ

8- ) Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargıya............ denir?

Correct! Wrong!

Cevap : A- ) KARAR

9- ) Hüsrevâ kullarunun eyle revâ hâcetini Ki ebed oldı müyesser kamu dil-hâh sana Yukarıdaki beyitte geçen Hacet kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) iHTiYAÇ

10- ) Evvel tevhid sürer mürşit dilinden Erişir cânına Fazlı Hudâ’nın Kurtulursun emarenin elinden Erişir cânına fazlı Hudâ’nın Yukarıdaki dörtlükte “Hudâ” kelimesinin anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap : D- ) ALLAH

11- ) Aşağıdakilerden hangisinde güzel etkileyici konuşma için gerekli bir davranış doğru olarak verilmemiştir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) KONUŞMACI MUHATAP / MUHATAPLAR KiM OLURSA OLSUN KENDi BiLGi VE BiRiKiMiNi MUTLAKA AKTARMALIDIR.

12- ) Aşağıdakilerden hangisi Dilekçenin özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) RESMi VE ÖZEL DiLEKÇE OLMAK ÜZERE iKiYE AYRILIR

13- ) Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek. Aşağıdaki etik ihtilaller den hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) ÇARPITMA

14- ) Aşağıdakilerden hangisi ilahi türünde işlenen konulardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) PADiŞAHA ÖVGÜ

15- ) Aşağıdakilerden hangisi şikayet dilekçesine örnek değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : A- ) iŞE GiRMEK

16- ) Aşağıdakilerden hangisi boğumlama ile ilgili kusurlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) DiZARTRi

17- ) I- Kanıta ihtiyacı yoktur. II- Konu detaylı bir şekilde aktarılır. III- Okurları bilgilendirmeyi amaçlar. IV- Genellikle dergilerde yayınlanır. V- Bilimsel konuları ele alınır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilimsel makalenin özelliklerinden DEĞiLDiR?

Correct! Wrong!

Cevap : A- ) YALNIZ I

18- ) Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : C- ) "RiCA EDERiM iFADESi" iLE SONLANDIRILMALIDIR.

19- ) Bilimsel araştırmalarda doğrudan gözleme ya da deneylere dayanan Kanıt tabanlı bir yaklaşım izlenir. Diğer bir deyişle sadece gözlemler ya da deneylerden elde edilen bilgiler dikkate alınır Ve bütün kararlar bu veriler çerçevesinde verilir. Yukarıdaki metinde bilimsel araştırmaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) AMPiRiK YAKLAiIM

20- ) Bilimsel makalelerde başlık yazar adı ve kurulum bilgilerinden sonra gelen bölümdür. Bu bölümde makalenin bütün bölümleri hakkında bilgi almak mümkündür. Bu açıdan bu bölüm makalenin Küçük bir versiyonu gibidir. Bu bölümün uzunluğu genellikle 250-300 sözcük civarında olmaktadır. Yukarıda tarif edilen makale bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) ÖZET

21- ) Informal deneme türünün öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) MONTAIGNE

22- ) Formal deneme türünün ölçüsünün aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) FRANCIS BACON

23- ) Özgeçmiş ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : D- ) OTOBiYOGRAFi TÜRÜNE BENZETiLMEKTEDiR.

24- ) "25.02.2019 tarihinde yapılan toplantıda konuşulan konular aşağıda imzası bulunan kişiler tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir." Yukarıdaki parça aşağıdaki türlerinden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) KARAR

25- ) "Duygu ve düşüncelerin sese ve anlamlı söze dönüştürülerek jest , mimik ,vurgu ve tonlama gibi başka unsurlar aracılığıyla muhatap veya muhataplara aktarmak eylemine ......... denir" Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : D- ) KONUŞMA

26- ) "Herhangi bir konuda yapılabilen birbirinden farklı düşüncelerin karşılıklı savunma ve karşılıklı konuşma ile ortaya konan bir hazırlıksız konuşma eylemine ............ denir" Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) TARTIŞMA

27- ) Aşağıdakilerden hangisi batılı tiyatro türlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : D- ) KUKLA

28- ) "Yazar kişisel görüşlerinden ziyade araştırmanın bulgularını ve bu bulgulara ilişkin yorumları paylaşır. Bilimsel bir konuyla ilintilidir ve akademik " Yukarıda ifade edilen metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) MAKALE

29- ) "istanbul'da Boğaziçi'nde Bir garip Orhan Veli'yim Veli'nin oğluyum Tarifsiz kederler içindeyim Rumelihisarı'na oturmuşum Oturmuş da bir türkü tutturmuşum istanbul'un mermer taşları Başıma da konuyor martı kuşları Gözlerimden boşanır hicran yaşları Edalım....." Yukarıdaki dizelerde kaç yerde ulama yapılabilir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) 3

30- ) Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak aşağıdaki etik ihlallerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : A- ) SAHTECiLiK

31- ) "Biyografik Roman romancının bir başka kimsenin hayat hikayesini kurmacalaştırdığı türdür. Biyografideki salt belgesel gerçeklikle yetinilmez. Biyografik romanı düz biyografiden ayıran en önemli yönü ............. esasında tasarlanmış ve yazılmış olmasıdır." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) KURMACA

32- ) ..........kişinin belleğine doğuştan itibaren aktarılmaya başlayan ürün ve bir sistemin adıyken ,............ ise bireysel bir irade anlama kavrama yetisi işidir ve eylemi gerçekleştiren tarafından belirli bir andaki uygulamasıdır Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : D- ) DiL-SÖZ

33- ) "Sosyal canlı olan insanın bireysel ve toplumsal ilişki içinde mutlaka ya "............", ya da "..........." ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) KONUiAN –DiNLEYEN

34- ) Kişinin gördüklerini, duyduklarını, öğrendiklerini, gözlemlediklerini, kederlerini sevinçlerini kısacası birikimini paylaşmak ya da herhangi bir konuyu kesin sonuçlara bağlama amacı gütmeden ve samimi bir şekilde yaptığı hazırlıksız konuşmalara ..................denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) SOHBET ( SÖYLEŞi )

35- ) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir makalede bulunması gereken bölümlerden değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : A- ) TAHMiNLER

36- ) Bilimsel araştırma sürecinde sorulan soruların olası yanıta ilişkin öncelikle bir öngörü oluşturulur. Diğer bir deyişle yapılacak ölçümler sonucunda neyin görüleceğine ilişkin bir kestirimde bulunur. Yukarıdaki metinde bilimsel araştırmanın hangi aşaması açıklanmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) HiPOTEZ

37- ) Aşağıdakilerden hangisi Klasik Türk edebiyatında Mesnevi türünde anlatılan konulardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E- ) HÜKÜMDARLARA ÖVGÜ

38- ) Herhangi bir olay kişi kurum yer ve konu ile ilgili bilgi ve görüş almak amacıyla hazırlanan soruların bilgisine başvurmaya değer olduğu inandığımız kişilere doğrudan doğruya yöneltilmesi ile gerçekleştirilen konuşmalara ............ adı verilir, herhangi bir konu hakkında durum ve tutumu belirlemek araştırma ve inceleme yapmak için düzenlenmiş ayrıntılı ve kapsamlı soru dizisine .......... denir. Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : A- ) RÖPORTAJ- ANKET

39- ) Aşağıdakilerden hangisi rapor ve tutanak arasındaki farklılıklardan biridir?

Correct! Wrong!

Cevap : B- ) Rapor uzun bir araştırma sonucunda yazılırken, tutanak olay anında tutulur.

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!