auzefKamu YönetimiMaliyeSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyaset Bilimine Giriş

Siyaset Bilimine Giriş 2023-2024 Final Soruları

#1. Parlamenter sistemlerde hükümetin kurulabilmesini kolaylaştırıcı anayasal ve yasal düzenlemelere yer verilmesi aşağıdaki hangi kavramla ifade edilmektedir?

Cevap : B) Aklileştirilmiş Parlamentarizm

#2. Aşağıdaki hükümet sistemlerinden hangisinde yürütme kişi tarafından temsil edilir?

Cevap : A) Başkanlık Sistemi

#3. Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun tarafından çerçevesi çizilen Umran ilmine ait bir kavram olarak nitelenemez?

Cevap : C) Faal akıl

#4. Savaşa dayalı olarak ortaya çıkan iktidar ilişkisi olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Salt iktidar

#5. Modern demokrasilerde iktidar yapısının yaygın, çoğulcu ve üretken bir biçimde bireyi disipline edici bir süreç içinde ortaya çıktığını ileri süren isim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Faucault


#6. Sosyal sermaye yaklaşımına göre sosyal ilişkilere dahil olma ya da sosyal ağlara katılımın artması aşağıdaki seçeneklerde belirtilen hangi nedenle demokratik kültürün oluşmasına katkı sağlar?

Cevap : B) Bireyler arasında güven hissinin artması.

#7. Yasal olarak tanınmayan yollarla siyasal katılma davranışı gösterilmesi ile ilgili kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Olağan dışı katılma

#8. Yarı Başkanlık sistemlerinde çifte meşruiyet krizi aşağıda belirtilen hangi iki organ arasında çıkar?

Cevap : E) Cumhurbaşkanı – Başbakan

#9. Ortadoğu toplumlarında kırdan kente göçün Modernleşme teorilerinden farklı olarak dayanışmacı ilişkileri güçlendirdiğine dikkat çeken isim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Nur Vergin

#10. Marksist bir teoride işçinin iş gününün belli bir kısmını ücreti karşılığı çalışması, buna karşılık kalan kısmında ürettikleri ile oluşturduğu fazla Marksist Teori aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanmaktadır?

Cevap : A) Artı Değer


#11. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile birlikte yerelin güçlendirilmesi çabalarının olumsuz sonuçlarından biridir?

Cevap : D) Etnik ayrılıkçı terör hareketlerinin güçlenmesi

#12. Kaynakların dağıtımı ve uzlaşma sürecine ağırlık veren tanımlar siyasal hayatın aşağıda belirtilen hangi niteliği ile hareket ederler?

Cevap : D) Siyasal sistemlerin istikrarlı yapısı

#13. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile birlikte avantajlı konuma geçen kentlerin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : C) Kamu yatırımlarının bulunması

#14. Siyaset düşüncesini insanların birbirleri ile amansız bir mücadeleye girişmiş oldukları doğal yaşam dönemi kurgusu üzerine bina eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Hobbes

#15. Siyasal otoritelerin geliştirdikleri kamu politikaları üzerinde hayat buldukları coğrafyanın etkilerini inceleyen bir disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Siyasal Coğrafya


#16. İktidarın oluşumunda koruma, düzen ve adalet arayışının belirleyici olduğunu ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Lipson

#17. Smelser'e göre toplumsal rollerde farklılaşma doğuracak bir biçimde üretimin yaygınlaşması ile modernleşmenin yapısal değişim geçirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Endüstriyel

#18. Aşağıdakilerden hangisi Sears'ın siyasal sosyalleşmeyi açıklayan temel yaklaşımlar arasında yer almaz?

Cevap : B) Kuşak farklılaşması perspektifi

#19. Carnoy ve Castells tarafından küreselleşmeye verilen adan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Amerikanlaşma

#20. Rusya - Ukrayna savaşının Rusya'nın iç siyaseti üzerindeki etkilerine odaklanan bir siyaset bilimci daha çok aşağıdakilerden hangi sosyal bilim disiplinin verilerinden yararlanır?

Cevap : C) Uluslararası İlişkiler


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Siyaset Bilimine Giriş 2023-2024 Final Soruları

1. Smelser’e göre toplumsal rollerde farklılaşma doğuracak bir biçimde üretimin yaygınlaşması ile modernleşmenin yapısal değişim geçirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekolojik
B) Tarımsal
C) Teknolojik
D) Endüstriyel
E) Bilimsel

Cevap : D) Endüstriyel

2. Ortadoğu toplumlarında kırdan kente göçün Modernleşme teorilerinden farklı olarak dayanışmacı ilişkileri güçlendirdiğine dikkat çeken isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nur Vergin
B) Marion J. Levy
C) Cyrill E. Black
D) Emre Kongar
E) Samuel Huntington

Cevap : A) Nur Vergin

3. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile birlikte yerelin güçlendirilmesi çabalarının olumsuz sonuçlarından biridir?

A) Yerel grupların kararlara katılımı konusunda yeni kurum ve yöntemlerin öne çıkması
B) Küresel kent ağının ortaya çıkması
C) Yerel kalkınmada ekonomik bir kaynak olarak ulus ötesi fonların kullanılabilmesi
D) Etnik ayrılıkçı terör hareketlerinin güçlenmesi
E) Yerel politikaların oluşturulmasında yerel yönetimlerin yetkilerinin güçlendirilmesi

Cevap : D) Etnik ayrılıkçı terör hareketlerinin güçlenmesi

4. Sosyal sermaye yaklaşımına göre sosyal ilişkilere dahil olma ya da sosyal ağlara katılımın artması aşağıdaki seçeneklerde belirtilen hangi nedenle demokratik kültürün oluşmasına katkı sağlar?

A) Kimlik bilincini güçlendirme.
B) Bireyler arasında güven hissinin artması.
C) Dernek ve sendikalara üyelik artışı.
D) Siyasal olguları etkileme duygusunu arttırma.
E) İş ve hareketlilik fırsatlarının artması.

Cevap : B) Bireyler arasında güven hissinin artması.

5. Siyaset düşüncesini insanların birbirleri ile amansız bir mücadeleye girişmiş oldukları doğal yaşam dönemi kurgusu üzerine bina eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hobbes
B) İbn Haldun
C) Machiavelli
D) Aristo
E) Rawls

Cevap : A) Hobbes

6. Yarı Başkanlık sistemlerinde çifte meşruiyet krizi aşağıda belirtilen hangi iki organ arasında çıkar?

A) Cumhurbaşkanı – Meclis
B) Bakanlar Kurulu – Meclis
C) Başbakan – Bakanlar Kurulu
D) Başbakan – Meclis
E) Cumhurbaşkanı – Başbakan

Cevap : E) Cumhurbaşkanı – Başbakan

7. İktidarın oluşumunda koruma, düzen ve adalet arayışının belirleyici olduğunu ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Russell
B) Acton
C) Weber
D) Lipson
E) Duverger

Cevap : D) Lipson

8. Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun tarafından çerçevesi çizilen Umran ilmine ait bir kavram olarak nitelenemez?

A) Asabiyet
B) Göçebelik
C) Faal akıl
D) Mülk
E) Hadarilik

Cevap : C) Faal akıl

9. Modern demokrasilerde iktidar yapısının yaygın, çoğulcu ve üretken bir biçimde bireyi disipline edici bir süreç içinde ortaya çıktığını ileri süren isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Easton
B) Dahl
C) Faucault
D) Laswell
E) Philips

Cevap : C) Faucault

10. Marksist bir teoride işçinin iş gününün belli bir kısmını ücreti karşılığı çalışması, buna karşılık kalan kısmında ürettikleri ile oluşturduğu fazla Marksist Teori aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanmaktadır?

A) Artı Değer
B) Katma Değer
C) Değer
D) Satış Değeri
E) Emek Değeri

Cevap : A) Artı Değer

11. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile birlikte avantajlı konuma geçen kentlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Küresel ağlara bağlanma kapasitesi
B) Nitelikli işgücüne sahip olunması
C) Kamu yatırımlarının bulunması
D) Uluslararası sermaye çekebilme kapasitesi
E) Gelişmiş emlak piyasası

Cevap : C) Kamu yatırımlarının bulunması

12. Kaynakların dağıtımı ve uzlaşma sürecine ağırlık veren tanımlar siyasal hayatın aşağıda belirtilen hangi niteliği ile hareket ederler?

A) Grup rekabeti
B) Devletin karar alma tekeli
C) Kaynakların kıt olması
D) Siyasal sistemlerin istikrarlı yapısı
E) Sınıf çatışması

Cevap : D) Siyasal sistemlerin istikrarlı yapısı

13. Aşağıdaki hükümet sistemlerinden hangisinde yürütme kişi tarafından temsil edilir?

A) Başkanlık Sistemi
B) Yarı Başkanlık Sistemi
C) Meclis Hükümeti Sistemi
D) Parlamenter Sistem
E) Meclis Üstünlüğü Sistemi

Cevap : A) Başkanlık Sistemi

14. Aşağıdakilerden hangisi Sears’ın siyasal sosyalleşmeyi açıklayan temel yaklaşımlar arasında yer almaz?

A) İstikrar perspektifi
B) Kuşak farklılaşması perspektifi
C) Yaşam döngüsü perspektifi
D) Yaşam boyu açıklık perspektifi
E) Kırılma perspektifi

Cevap : B) Kuşak farklılaşması perspektifi

15. Rusya – Ukrayna savaşının Rusya’nın iç siyaseti üzerindeki etkilerine odaklanan bir siyaset bilimci daha çok aşağıdakilerden hangi sosyal bilim disiplinin verilerinden yararlanır?

A) Hukuk
B) İktisat
C) Uluslararası İlişkiler
D) Sosyoloji
E) İstatistik

Cevap : C) Uluslararası İlişkiler

16. Savaşa dayalı olarak ortaya çıkan iktidar ilişkisi olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baskıcı iktidar
B) Salt iktidar
C) Zorba iktidar
D) Askeri iktidar
E) Meşru iktidar

Cevap : B) Salt iktidar

17. Carnoy ve Castells tarafından küreselleşmeye verilen adan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Modern Ortaçağ
B) Batılılaşma
C) Tek Kültürlülük
D) Dijitalleşme
E) Amerikanlaşma

Cevap : E) Amerikanlaşma

18. Parlamenter sistemlerde hükümetin kurulabilmesini kolaylaştırıcı anayasal ve yasal düzenlemelere yer verilmesi aşağıdaki hangi kavramla ifade edilmektedir?

A) Uzlaşmacı Parlamentarizm
B) Aklileştirilmiş Parlamentarizm
C) Yarı Parlamentarizm
D) Çoğulcu Parlamentarizm
E) Başbakanlık Sistemi

Cevap : B) Aklileştirilmiş Parlamentarizm

19. Siyasal otoritelerin geliştirdikleri kamu politikaları üzerinde hayat buldukları coğrafyanın etkilerini inceleyen bir disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluslararası İlişkiler
B) Jeopolitik
C) Kamu Yönetimi
D) Ekonomi
E) Siyasal Coğrafya

Cevap : E) Siyasal Coğrafya

20. Yasal olarak tanınmayan yollarla siyasal katılma davranışı gösterilmesi ile ilgili kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyasal kültür
B) Parti tercihi
C) Siyasal hak
D) Olağan katılma
E) Olağan dışı katılma

Cevap : E) Olağan dışı katılma

Siyaset Bilimine Giriş

siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
siyaset bilimi ve kamu yönetimi Siyaset Bilimine Giriş, Küreselleşme, Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme Sınavı-3

Siyaset Bilimine Giriş 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!