auzefBankacılık ve SigortacılıkGenel İktisatKamu YönetimiSağlık Kurumları İşletmeciliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Genel İktisat 2023-2024 Final Soruları

Genel İktisat 2023-2024 Final Soruları

#1. Ekonomide talep ve üretim yapısında meydana gelen değişiklik sonucu ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Yapısal işsizlik

#2. Deflasyon sürecinde uygulanmayacak tedbir aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Otonom yatırımları azaltma

#3. Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın ortalama geliri (OG) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) Sabittir ve fiyata eşittir.

#4. Kişilerin serbestçe kullanabileceği gelir aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır?

Cevap : D) Harcanabilir gelir

#5. Kaydi para yaratılmasında para fonksiyonunu gören unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Vadesiz mevduat


#6. Aşağıdakilerden hangisi bir malın denge fiyatını vermektedir?

Cevap : D) Piyasa arz ve talebinin kesiştiği nokta

#7. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomideki işsizlik oranının hesaplanmasında kullanılır?

Cevap : C) (İşsiz sayısı / İş gücü) x 100

#8. Aşağıdakilerden hangisi paranın ticarete konu olan her türlü işlemi yürüten özelliğini ifade etmektedir?

Cevap : B) Bölünebilir olması

#9. Aşağıdakilerden hangisi talebin fiyat esnekliğini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Cevap : E) Yeni alıcıların piyasaya girmesi

#10. Çok sayıda alıcı ve satıcı bulunurken farklılaştırılmış mal ve hizmetlerin satıldığı piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Monopollü rekabet piyasası


#11. Tam rekabet piyasasına ait bir firmada uzun dönemde kâr için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : A) Normaldir.

#12. Revalüasyon aşağıdakilerden hangisi nedeniyle uygulanmaktadır?

Cevap : B) Ödemeler dengesi fazlalığı

#13. Toplam faydanın maksimum olduğu durumda marjinal fayda nasıldır?

Cevap : B) Sıfır

#14. Monopolcünün karşılaştığı talep eğrisi nasıldır?

Cevap : C) Piyasa talep eğrisi ile aynıdır.

#15. Dönem üretiminin baz alınan bir yılın fiyatları ile hesaplanmasıyla bulunan gelir ölçüsüne ne ad verilmektedir?

Cevap : A) Reel gelir


#16. Üretici bütçesindeki değişim sonucu daha fazla faktör alımı ile üretim artışı söz konusu ise bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap : A) Genişleme yolu

#17. Aşağıdakilerden hangisi para politikası uygulamalarından biri değildir?

Cevap : D) Vergi oranlarında indirim yapılması

#18. Aşağıdakilerden hangisi sabit maliyetler arasında yer almamaktadır?

Cevap : D) Enerji

#19. Merkez Bankası enflasyonla mücadele politikasında aşağıdakilerden hangisini uygulamamaktadır?

Cevap : A) Reeskont oranlarının düşürülmesi

#20. Bir endüstrideki bütün firmaların arz eğrilerinin yatay toplamına ne ad verilmektedir?

Cevap : E) Piyasa arz eğrisi


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Genel İktisat 2023-2024 Final Soruları

Giriş

Ekonomi, bireylerin ve toplumların karar alma süreçlerini anlamada kilit bir rol oynar. Açıköğretim fakültesi öğrencileri için Genel İktisat dersi, bu kararları anlamak ve analiz etmek için gerekli araçları sağlar. Bu makale, 2023-2024 akademik yılında sunulan Genel İktisat final sorularını derinlemesine inceleyerek öğrencilerin ekonomik kavramları daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Final soruları, öğrencilere ekonomik teorileri ve kavramları pratik bir şekilde uygulama fırsatı sunar. Bu sorular, sadece sınavlarda başarılı olmak için değil, aynı zamanda günlük hayatta karşılaşılan ekonomik durumları analiz etme yeteneği kazanmak için de önemlidir. Bu makale, öğrencilere bu soruları kendi başlarına çözebilmeleri için gerekli bilgi ve anlayışı sunmayı hedeflemektedir.

Para ve Para Politikaları

Kaydi Para ve Vadesiz Mevduatın Rolü

Ekonomide para, sadece madeni veya kâğıt para olarak algılanmamalıdır; kaydi para, yani bankaların mevduat hesaplarındaki bakiyeler de önemli bir rol oynar. Vadesiz mevduat, bankaların müşteri fonlarını serbestçe kullanmasını ve bunun sonucunda ekonomiye daha fazla kaydi para sunmasını sağlar. Bu durum, bankaların kredi verme kapasitesini artırır ve genel ekonomik aktivite üzerinde kritik bir etki yaratır. Öğrencilerin, vadesiz mevduatın kaydi para yaratılmasındaki rolünü ve bunun ekonomik büyüme ve istikrar üzerindeki etkilerini anlamaları önemlidir.

Para Politikalarının Ekonomi Üzerindeki Etkileri

Para politikası, bir ekonominin genel sağlığını etkileyen temel bir araçtır. Merkez bankaları, tedavüldeki banknot miktarını ayarlayarak veya reeskont oranlarını değiştirerek ekonominin genel yönünü kontrol eder. Örneğin, tedavüldeki banknot miktarının arttırılması genellikle ekonomik genişlemeyi teşvik ederken, reeskont oranlarının düşürülmesi kredi maliyetlerini azaltarak daha fazla yatırımı ve tüketimi teşvik edebilir. Öğrenciler, bu politikaların ekonomi üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini kavramalıdır

Milli Gelir ve İşsizlik

Milli Gelirin Ölçümü ve Türleri

Milli gelir, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinin toplam değerini ölçer ve ekonomik büyümenin temel göstergelerinden biridir. Reel gelir, dönem üretiminin sabit fiyatlarla hesaplanmasıyla elde edilir ve enflasyonun etkilerini dışarıda bırakarak gerçek büyümeyi gösterir. Öte yandan, nominal gelir, cari fiyatlarla hesaplanır ve enflasyonun etkilerini içerir. Öğrenciler, bu iki tür gelir ölçümünün farkını ve ekonomik analizdeki kullanımlarını anlamak için bu kavramları kavramalıdır.

İşsizlik Oranı Hesaplaması ve Ekonomik Etkileri

İşsizlik oranı, iş gücü piyasasının durumunu gösteren önemli bir göstergedir ve (İşsiz Sayısı / İş Gücü) x 100 formülü ile hesaplanır. Bu oran, ekonominin sağlığını ve iş gücü piyasasının verimliliğini yansıtır. Ekonomideki farklı işsizlik türleri – konjonktürel, friksiyonel ve yapısal işsizlik – çeşitli ekonomik koşullar ve politikaların sonucu olarak ortaya çıkar. Öğrencilerin, bu türlerin özelliklerini ve ekonomiye olan etkilerini anlamaları, işsizlik sorununun karmaşıklığını ve çözüm yollarını daha iyi kavramalarını sağlar

Piyasa Yapıları ve Rekabet

Farklı Piyasa Yapıları

Ekonomide çeşitli piyasa yapıları bulunmaktadır ve her biri farklı özellikler ve sonuçlar sergiler. Monopol piyasalar, tek bir satıcının hakim olduğu ve fiyatları belirleme gücüne sahip olduğu piyasalardır. Monopollü rekabet ise, birçok satıcının benzer, ancak tam olarak aynı olmayan ürünler sattığı bir yapıdır. Tam rekabet piyasaları, birçok alıcı ve satıcının olduğu ve hiçbirinin piyasa fiyatını etkileyemeyeceği piyasalardır. Öğrencilerin, bu farklı yapıların ekonomi üzerindeki etkilerini anlamaları, piyasa dinamiklerini ve tüketici refahını etkileyen faktörleri kavramalarını sağlar.

Rekabetin Ekonomiye Katkıları

Rekabet, ekonomik verimliliği ve inovasyonu teşvik eder. Tam rekabet piyasasında, bir firmanın ortalama geliri sabittir ve fiyata eşittir. Bu, firmaların maliyetlerini düşürmeye ve daha verimli olmaya teşvik eder, çünkü bu durumda kâr marjlarını artırmalarının tek yolu budur. Rekabetin teşvik ettiği inovasyon ve verimlilik artışları, tüketiciler için daha iyi ürünler ve hizmetler anlamına gelir. Öğrencilerin, rekabetin bu yönlerini anlamaları, pazar mekanizmalarının ve ekonomik politikaların etkinliğini değerlendirmelerine yardımcı olacaktır

Ekonomik Politikalar ve Etkileri

Ekonomik Krizlere Müdahale Yöntemleri

Ekonomik krizler, genellikle deflasyon veya enflasyon gibi durumlarla karakterize edilir ve bu durumlara müdahale etmek için çeşitli politikalar uygulanabilir. Deflasyon sürecinde, ekonominin canlandırılması için genellikle faiz oranlarının düşürülmesi, tüketici kredilerinin arttırılması ve gelir vergilerinde düzenlemeler yapılması gibi tedbirler alınır. Enflasyonla mücadelede ise, genellikle Merkez Bankası tarafından para politikaları, örneğin reeskont oranlarının yükseltilmesi ve zorunlu karşılık oranlarının arttırılması gibi yöntemler kullanılır. Öğrenciler, bu politikaların ekonomik dengeler üzerindeki etkilerini ve genel ekonomik sağlık için önemini kavramalıdır.

Fiyat Esnekliği ve Piyasa Arzı

Fiyat esnekliği, bir mal veya hizmetin fiyatındaki değişimin talep miktarı üzerindeki etkisini ifade eder. Fiyat esnekliğini etkileyen faktörler arasında ikame malların varlığı, gelire göre harcama miktarı ve harcama alışkanlıklarının değişim hızı bulunur. Bir endüstrideki bütün firmaların arz eğrilerinin yatay toplamı, piyasa arz eğrisini oluşturur ve bu, piyasa fiyatının belirlenmesinde kritik bir rol oynar. Öğrencilerin, fiyat esnekliği ve piyasa arzının temel kavramlarını anlamaları, piyasa dinamiklerini ve ekonomik politika kararlarının etkilerini değerlendirmelerine yardımcı olacaktır

Sonuç

Bu makale, açıköğretim fakültesi öğrencileri için Genel İktisat 2023-2024 final sorularının derinlemesine incelenmesini sağlamıştır. Bu inceleme, öğrencilere para ve para politikaları, milli gelir ve işsizlik, piyasa yapıları ve rekabet, ekonomik politikalar ve bunların etkileri gibi temel ekonomik kavramları anlamada yardımcı olmuştur.

Öğrenciler için, bu bilgilerin pratikte uygulanabilirliği son derece önemlidir. Teorik bilginin sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda günlük ekonomik kararları ve anlayışları da desteklemesi gerekmektedir. Bu makalede sunulan bilgilerin, öğrencilere sadece sınavlarında değil, aynı zamanda ekonomik olayları anlama ve analiz etme yeteneklerinde de yardımcı olması amaçlanmıştır.

Öğrencilerin bu konularda daha fazla bilgi edinmeleri ve pratik uygulamalar yapmaları, ekonomik teorilerin ve kavramların derinlemesine anlaşılmasında kritik öneme sahiptir. Bu anlayış, onlara kariyerlerinde ve günlük yaşamlarında daha bilinçli ekonomik kararlar alma yeteneği kazandıracaktır

@lolonolo_com

Genel İktisat 2023-2024 Final Soruları

1. Kaydi para yaratılmasında para fonksiyonunu gören unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çek
B) Vadesiz mevduat
C) Senet
D) Mal para
E) Kâğıt para

Cevap : B) Vadesiz mevduat

2. Dönem üretiminin baz alınan bir yılın fiyatları ile hesaplanmasıyla bulunan gelir ölçüsüne ne ad verilmektedir?

A) Reel gelir
B) Kişisel gelir
C) Millî gelir
D) Harcanabilir gelir
E) Nominal gelir

Cevap : A) Reel gelir

3. Çok sayıda alıcı ve satıcı bulunurken farklılaştırılmış mal ve hizmetlerin satıldığı piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monopson piyasası
B) Tam rekabet piyasası
C) Oligopol piyasası
D) Monopol piyasası
E) Monopollü rekabet piyasası

Cevap : E) Monopollü rekabet piyasası

4. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomideki işsizlik oranının hesaplanmasında kullanılır?

A) [(Çalışanlar – İş gücü) / Çalışanlar] x 100
B) (Çalışanlar / Toplam Nüfus) x 100
C) (İşsiz sayısı / İş gücü) x 100
D) [(İşsiz sayısı / Toplam nüfus)] x 100
E) [(Çalışanlar – İşsizler) / İş gücü] x 100

Cevap : C) (İşsiz sayısı / İş gücü) x 100

5. Aşağıdakilerden hangisi para politikası uygulamalarından biri değildir?

A) Tedavüldeki banknot miktarının arttırılması
B) Merkez Bankasının tahvil satması
C) Kredi faizlerinin arttırılması
D) Vergi oranlarında indirim yapılması
E) Reeskont oranlarının düşürülmesi

Cevap : D) Vergi oranlarında indirim yapılması

6. Toplam faydanın maksimum olduğu durumda marjinal fayda nasıldır?

A) Bir
B) Sıfır
C) Minimum
D) İki
E) Maksimum

Cevap : B) Sıfır

7. Merkez Bankası enflasyonla mücadele politikasında aşağıdakilerden hangisini uygulamamaktadır?

A) Reeskont oranlarının düşürülmesi
B) Zorunlu karşılık oranının yükseltilmesi
C) Reeskont oranlarının yükseltilmesi
D) Piyasaya devlet tahvili satılması
E) Kanuni rezerv oranının yükseltilmesi

Cevap : A) Reeskont oranlarının düşürülmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi talebin fiyat esnekliğini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) İkame mal varlığı
B) Mala harcanan miktarın gelire oranı
C) Harcama alışkanlıklarının değişim hızı
D) Piyasanın yapısı
E) Yeni alıcıların piyasaya girmesi

Cevap : E) Yeni alıcıların piyasaya girmesi

9. Bir endüstrideki bütün firmaların arz eğrilerinin yatay toplamına ne ad verilmektedir?

A) Arz eğrisi
B) Sanayi talep eğrisi
C) Talep eğrisi
D) Firma arz eğrisi
E) Piyasa arz eğrisi

Cevap : E) Piyasa arz eğrisi

10. Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın ortalama geliri (OG) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ortalama maliyete bağlı olarak artar.
B) Üretimle birlikte azalır.
C) Üretimle birlikte artar.
D) Önce artar, sonra azalır.
E) Sabittir ve fiyata eşittir.

Cevap : E) Sabittir ve fiyata eşittir.

11. Deflasyon sürecinde uygulanmayacak tedbir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ücretleri arttırma
B) Ucuz faizli kredi
C) Otonom yatırımları azaltma
D) Tüketici kredilerini arttırma
E) Gelir ve kurumlar vergisindeki düzenlemeler

Cevap : C) Otonom yatırımları azaltma

12. Kişilerin serbestçe kullanabileceği gelir aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır?

A) Millî gelir
B) GSYİH
C) Kişisel gelir
D) Harcanabilir gelir
E) Safi millî gelir

Cevap : D) Harcanabilir gelir

13. Revalüasyon aşağıdakilerden hangisi nedeniyle uygulanmaktadır?

A) İthalat azlığı
B) Ödemeler dengesi fazlalığı
C) İhracat azlığı
D) İthalat fazlası
E) Ödemeler dengesi azlığı

Cevap : B) Ödemeler dengesi fazlalığı

14. Monopolcünün karşılaştığı talep eğrisi nasıldır?

A) Tam rekabettekinden daha yatiktir.
B) Marjinal gelirin altındadır.
C) Piyasa talep eğrisi ile aynıdır.
D) Sonsuz esnektir.
E) Monopollü rekabettekinden daha esnektir.

Cevap : C) Piyasa talep eğrisi ile aynıdır.

15. Aşağıdakilerden hangisi paranın ticarete konu olan her türlü işlemi yürüten özelliğini ifade etmektedir?

A) Homojen olması
B) Bölünebilir olması
C) Taklit edilememesi
D) Taşınabilir olması
E) Dayanıklı olması

Cevap : B) Bölünebilir olması

16. Aşağıdakilerden hangisi bir malın denge fiyatını vermektedir?

A) Piyasa talebinin piyasa arzını aştığı herhangi bir düzey
B) Piyasa arzının piyasa talebini aştığı herhangi bir düzey
C) Malın karaborsa fiyatı
D) Piyasa arz ve talebinin kesiştiği nokta
E) Malın maliyeti ile piyasa fiyatı arasındaki fark

Cevap : D) Piyasa arz ve talebinin kesiştiği nokta

17. Aşağıdakilerden hangisi sabit maliyetler arasında yer almamaktadır?

A) Kira
B) Sigorta masrafları
C) Faiz
D) Enerji
E) Ücretler

Cevap : D) Enerji

18. Ekonomide talep ve üretim yapısında meydana gelen değişiklik sonucu ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konjonktürel işsizlik
B) Friksiyonel işsizlik
C) Yapısal işsizlik
D) İradi işsizlik
E) Gizli işsizlik

Cevap : C) Yapısal işsizlik

19. Tam rekabet piyasasına ait bir firmada uzun dönemde kâr için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Normaldir.
B) Çok düşüktür.
C) Üretim miktarı arttıkça artar.
D) Pozitiftir.
E) Azalarak artar.

Cevap : A) Normaldir.

20. Üretici bütçesindeki değişim sonucu daha fazla faktör alımı ile üretim artışı söz konusu ise bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Genişleme yolu
B) Marjinal ikame oranı
C) Eş ürün eğrisi
D) Eş maliyet doğrusu
E) Marjinal teknik ikame oranı

Cevap : A) Genişleme yolu

Genel İktisat

Genel İktisat
Genel İktisat 2023-2024 Final Soruları

Bankacılık Ve Sigortacılık

Endüstri Mühendisliği

Genel İktisat

kamu yönetimi

Sağlık Kurumu İşletmeciliği

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!