Genel İktisat

Genel İktisat

Vize Final
Vize Deneme Sınavı -1 Final Deneme Sınavı -1
Vize Deneme Sınavı -2 Final Deneme Sınavı -2
Vize Deneme Sınavı -3 Final Deneme Sınavı -3
Vize Deneme Sınavı -4 Final Deneme Sınavı -4
Ünite -1 2021 Final Soruları
Ünite -2 Ünite -8
Ünite -3 Ünite -9
Ünite -4 Ünite -10
Ünite -5
Ünite -6
Ünite -7
Ünite Soruları (1-7)
2021 Vize Sorualrı

Auzef Genel İktisat Auzef Ders Kitabı PDF

Genel İktisat Ders Kitabı

Genel İktisat Ünite Vize Soruları

1.Bölüm

İktisat Biliminin Tanımı

1. Her toplumun belirli bir düzeyde karşı karşıya olduğu ve iktisadın temel uğraş alanı olan sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıtlık
B) Fayda
C) Fiyat
D) Enflasyon
E) Para

Cevap: A) Kıtlık

2. Aşağıdakilerden hangisi iktisat biliminin cevap aradığı bir soru değildir?

A) Hangi mallar üretilecek?
B) Mallar nasıl üretilecek?
C) Mallar kimler için üretilecek?

D) Malların üretilmesinden kim sorumlu olacak?
E) Ne kadar mal üretilecek?

Cevap: D) Malların üretilmesinden kim sorumlu olacak?

3. Aşağıdakilerden hangisi mikro iktisat ile ilgili değildir?

A) Fayda analizi
B) Büyüme
C) Tüketici dengesi
D) Üretici dengesi
E) Firma arzı

Cevap: B) Büyüme

4. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın inceleme konularından biri değildir?

A) Toplam gelir
B) Toplam istihdam
C) Genel fiyat düzeyi
D) Gayri safi milli hasıla
E) Firma arzı

Cevap: E) Firma arzı

5. Bir kavramı belirleyen çok sayıda değişkenden bir tanesinin değişebileceği, diğer değişkenlerin sabit kalacağı varsayımına ne ad verilir?

A) H(o)mo economicus
B) Mutadis mutandis
C) Ceteris paribus
D) Laissez faire
E) Vice versa

Cevap: C) Ceteris paribus

6. Aşağıdakilerden hangisi ikame mala örnektir?

A) Reçel – Peynir
B) Tavuk – Koyun
C) Araba – Benzin
D) Çay – Şeker
E) Bilgisayar – Masa

Cevap: B) Tavuk – Koyun

7. İlişkili mallardan birinin fiyatında meydana gelen bir artış diğer malın talep miktarında
artışa neden oluyorsa bu mallara ne ad verilir?

A) Giffen mal
B) Düşük mal
C) Normal mal
D) Tamamlayıcı mal
E) İkame mal

Cevap: E) İkame mal

8. A malının tamamlayıcısı olan B malının fiyatı artarsa, aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) A malının talebi artar
B) A malının talebi azalır
C) B malının talebi artar
D) B malının talebi değişmez
E) A malının talebi değişmez

Cevap: B) A malının talebi azalır

9. Aşağıdaki durumlardan hangisinde talep eğrisi sola kaymaz?

A) İkame malın fiyatının artması
B) İkame malın fiyatının düşmesi
C) Tüketicinin gelirinin düşmesi
D) Tamamlayıcı malların fiyatının azalması
E) Nüfus miktarının azalması

Cevap: A) İkame malın fiyatının artması

10. Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisinin kaymasına etki eden faktörlerden değildir?

A) Fiyatlardaki değişme
B) Tüketici sayısı
C) Gelirdeki değişme
D) Beklentiler
E) İkame mal fiyatı

Cevap: A) Fiyatlardaki değişme

Genel İktisat Ünite Vize

2.Bölüm

Talep Esnekliği Ve Arz Kavramı

1. Bir malın fiyatındaki yüzdesel değişme, talep edilen yüzdesel değişmeye eşit ise talebin fiyat esnekliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) ed=1
B) ed<1
C) ed>1
D) ed=0
E) ed=8

Cevap: A) ed=1

2. Talep eğrisi dikey eksene paralel dik bir doğru biçiminde ise talebin fiyat esnekliğinin değeri kaçtır?

A) de:0
B) de:1
C) de>1
D) de<1
E) de:∞

Cevap: A) de:0

3. Talep esnekliğinde miktar ve fiyatları dikkate alan esneklik kavramı hangisidir?

A) Nokta esnekliği
B) Yay esnekliği
C) Çapraz esneklik
D) Gelir esnekliği
E) İlk gelir düzeyi

Cevap: B) Yay esnekliği

4. Çapraz talep esnekliği pozitif olan mallara ne ad verilir?

A) Veblen Malı
B) İkame Malı
C) Tamamlayıcı Mal
D) Giffen Malı
E) Snop Mal

Cevap: B) İkame Malı

5. Parasal gelirde meydana gelen yüzde değişimin talep miktarında meydana gelen yüzde değişmeye oranına ne ad verilir?

A) Talebin fiyat esnekliği
B) Talebin gelir esnekliği
C) Talebin çapraz esnekliği
D) Talebin miktar esnekliği
E) Arz esnekliği

Cevap: B) Talebin gelir esnekliği

6. Bir malın talep edilen miktarının, bu malın fiyatı karşısındaki duyarlılığının ölçüsüne ne ad verilir?

A) Talebin gelir esnekliği
B) Talebin tercih esnekliği
C) Çapraz talep esnekliği
D) Talebin ikame esnekliği
E) Talebin fiyat esnekliği

Cevap: E) Talebin fiyat esnekliği

7. Çapraz talep esnekliği pozitif olan mallara ne ad verilir?

A) Veblen Malı
B) İkame Malı
C) Tamamlayıcı Mal
D) Giffen Malı
E) Snop Mal

Cevap: B) İkame Malı

8. Aşağıdakilerden hangisi negatif gelir esnekliği olan mallardır?

A) Tamamlayıcı mallar
B) İkame mallar
C) Normal mallar
D) Düşük mallar
E) Serbest mallar

Cevap: D) Düşük mallar

9. İktisadi faaliyetlerde insan ihtiyaçlarını giderme amacına yönelik olarak mal ve hizmet üretilmesine ne denir?

A) Talep
B) Arz
C) Esneklik
D) Fayda
E) Tüketim

Cevap: B) Arz

10. Aşağıdakilerden hangisi arzı etkileyen faktörlerdendir?

A) Üretim teknolojilerinin değişmesi
B) Maliyetlerdeki değişmeler
C) Malın fiyatındaki değişme

D) Diğer mal fiyatının değişmesi
E) Hepsi

Cevap: E) Hepsi

Genel İktisat Ünite Vize

3.Bölüm

Arz Esnekliği Ve Piyasa Kavramı

1. Arz eğrisi yatay eksene paralel bir doğru ise aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A) Arz esnekliği sıfırdır.
B) Arz esnekliği birden küçüktür.
C) Arz esnekliği bire eşittir.
D) Arz esnekliği birden büyüktür.
E) Arz esnekliği sonsuzdur.

Cevap: E) Arz esnekliği sonsuzdur.

2. Arz ve talep eğrilerinin ters yönde ancak aynı miktarda kayması durumunda talep eğrisi sola arz eğrisi sağa kayarsa denge fiyatındaki ve miktarındaki değişme hangi yöndedir?

A) Denge fiyatı düşer denge miktarı artar
B) Denge fiyatı artar denge miktarı düşer
C) Denge fiyatı ve denge miktarı artar
D) Denge fiyatı ve denge miktarı azalır
E) Denge fiyatı düşer denge miktarı değişmez

Cevap: E) Denge fiyatı düşer denge miktarı değişmez

3. Bir malın talebi sabitken arzı azalırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Denge miktarı artar, denge fiyatı sabit kalır
B) Hem denge fiyatı hem de denge miktarı azalır
C) Hem denge fiyatı hem de denge miktarı artar
D) Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır
E) Denge fiyatı azalır, denge miktarı sabit kalır

Cevap: D) Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır

4. Bir malın piyasa talep ve arz eğrilerinin kesişmesi

A) Denge fiyatını
B) Denge m_ktarını
C) Hem talep fazlasını hem de arz fazlasının olmadığı bir noktayı
D) Yukarıdakilerin hepsini
E) Hiçbiri

Cevap: D) Yukarıdakilerin hepsini

5. Arz esnekliği ve dönem uzunluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Piyasa döneminde arz esnekliği birden büyüktür
B) Kısa dönemde arz esnekliği birden küçüktür
C) Uzun dönemde arz esnekliği birden büyüktür
D) Dönem uzunluğu arttıkça arz esnekliği büyür
E) Çok kısa dönemde arz esnekliği sıfırdır

Cevap: A) Piyasa döneminde arz esnekliği birden büyüktür

6. Esnek bir talep karşısında arzdaki artış ve azalışlarda aşağıdakilerden hangi durum ortaya çıkmaktadır?

A) Arz sağa kayınca fiyat düşmekte, sola kayınca fiyat yükselmekte
B) Fiyat düşmekte denge miktarı artmakta
C) Fiyatta küçük miktarda büyük oranlarda değişim olur
D) Fiyat yükselmekte denge miktarı azalmakta
E) Arz sola kayınca fiyat düşmekte,sağa kayınca fiyat yükselmekte

Cevap: C) Fiyatta küçük miktarda büyük oranlarda değişim olur

7. İşletmenin üretimde hiçbir şeyi değiştiremediği döneme ne ad verilir?

A) Piyasa dönemi
B) Kısa dönem
C) Orta dönem
D) Uzun dönem
E) Teknolojik dönem

Cevap: A) Piyasa dönemi

8. Tüketici rantı tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüketicinin fiili olarak ödediği miktar ile ödemeye razı olduğu miktar arasındaki fark

B) Tüketicinin ödemeye razı olduğu miktarla fiili olarak ödediği miktar arasındaki fark

C) Tüketicinin fiili olarak ödediği ve ödemeye razı olduğu miktarların toplamı

D) Tüketicinin ödemeye razı olduğu miktarın fiili olarak ödediği miktara bölümü

E) Tüketicinin fiili olarak ödediği miktar

Cevap: B) Tüketicinin ödemeye razı olduğu miktarla fiili olarak ödediği miktar arasındaki fark

9. Örümcek ağı teoremine göre herhangi bir nedenle piyasa dengesinin bozulması durumunda gittikçe dengeye yönelen dalgalanmalar sonucunda piyasa dengesinin kendiliğinden oluşması aşağıdakilerden hangisi geçerli olduğunda söz konusu olur?

A) Talep ve arz eğrilerinin aynı eğime sahip olması durumunda
B) Arz eğrisinin talep eğrisinden daha yatık olması durumunda
C) Talep eğrisinin esnekliğinin sıfır olması durumunda
D) Talep eğrisinin arz eğrisinden daha yatık olması durumunda
E) Arz esnekliğinin 1 olması durumunda

Cevap: D) Talep eğrisinin arz eğrisinden daha yatık olması durumunda

Genel İktisat Ünite Vize

4.Bölüm

Talep Tahlilleri

1. Çeşitli mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılaması ile yaratılan memnuniyete ne denir?

A) Değer
B) Harcama
C) Tüketim
D) Talep
E) Fayda

Cevap: E) Fayda

2. Teorik olarak faydanın ölçülebileceğini varsayan fayda görüşü aşağıdakilerden hangisi dir?

A) Kardinal fayda
B) Ordinal fayda
C) Marjinal fayda
D) Toplam fayda
E) Azalan fayda

Cevap: A) Kardinal fayda

3. Aşağıdakilerden hangisi farksızlık (kayıtsızlık) eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Orijinden uzaklaştıkça fayda seviyelerinin artması
B) Negatif eğimli olmaları
C) Birbirlerini ve eksenleri kesmemeleri
D) Genellikle orijine göre dışbükey olmaları
E) Her noktada aynı eğime sahip olmaları

Cevap: E) Her noktada aynı eğime sahip olmaları

4. Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin sabit geliri ile iki malı hangi miktarlarda tüketme olanaklarına sahip olduğunu gösteren seçim noktalarını birleştiren doğrudur?

A) Maliyet kısıtı
B) Fiyat-tüketim eğrisi
C) Gelir- tüketim
D) Genişleme yolu
E) Bütçe doğrusu

Cevap: E) Bütçe doğrusu

5. Aşağıdakilerden hangisi kayıtsızlık eğrilerinin özelliklerindendir?

A) Pozitif eğimlidirler
B) Birbirlerini keserler
C) Üzerlerindeki her nokta farklı tatmin düzeyini gösterir
D) Orijine göre dışbükeydirler
E) Eksenleri keserler

Cevap: D) Orijine göre dışbükeydirler

6. Belirli bir zaman diliminde bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucu toplam faydada meydana gelen değişmeye ne denir?

A) Kardinal fayda
B) Ordinal fayda
C) Marinal fayda
D) Maksimum fayda
E) Minimum fayda

Cevap: C) Marjinal fayda

7. Bir malın tüketilen miktarları eşit miktarlarda arttırıldığında, her yeni birimin sağladığı faydanın küçüleceğini belirten yasaya ne ad verilir?

A) Azalan verimler yasası
B) Azalan marjinal fayda yasası
C) Talep yasası
D) Arz yasası
E) Gresham yasası

Cevap: B) Azalan marjinal fayda yasası

8. Aşağıdakilerden hangisi marjinal faydayı göstermektedir?

A) ΔQ ∕ ΔL
B) ΔTUa ∕ Qa
C) TUa ∕ ΔQa
D) ΔTUa ∕ ΔQa
E) TUa ∕ Qa

Cevap: D) ΔTUa ∕ ΔQa

9. Mal fiyatı sabit iken tüketiciye daha fazla mal satın alma imkanını sağlayan eğri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gelir-tüketim eğrisi
B) Kayıtsızlık eğrisi
C) Eş ürün eğrisi
D) Genişleme yolu
E) Bütçe doğrusu

Cevap: A) Gelir-tüketim eğrisi

10. Reel gelir arttığında tüketicinin talebinin azaldığı mala ne ad verilir?

A) Serbest mal
B) Ekonomik mal
C) Normal mal
D) Düşük mal
E) Esnek mal

Cevap: D) Düşük mal

Genel İktisat Ünite Vize

5.Bölüm

Arz Tahlilleri

1. Toprak, emek ve sermayeden oluşan kaynaklara ne ad verilir?

A) Çıktı
B) Üretim faktörü
C) Ürün
D) Doğal kaynak
E) İmalat

Cevap: B) Üretim faktörü

2. Mal ve hizmetlerin miktar ve faydasını yaratma ve arttırma işlemine ne ad verilmekted_r?

A) Üretim
B) Tüketim
C) Arz
D) İhtiyaç
E) Talep

Cevap: A) Üretim

3. Bazı girdilerin değiştirilebileceği ancak her şeyin değiştirilmesi için yeterli uzunlukta olmayan döneme ne ad verilir?

A) Piyasa dönemi
B) Uzun dönem
C) Çok uzun dönem
D) Pazar dönemi
E) Kısa dönem

Cevap: E) Kısa dönem

4. Bütün girdilerinin miktarlarının değiştirilebileceği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Piyasa dönemi
B) Kısa dönem
C) Uzun dönem
D) Çok kısa dönem
E) Pazar dönemi

Cevap: C) Uzun dönem

5. Toplam fayda ilk etapta azalarak artar ve toplam fayda maksimuma ulaştıktan sonra azalmaya başlar. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azalan marjinal fayda yasası
B) Artan marjinal fayda yasası
C) Değişen marjinal fayda yasası

D) Azalan toplam fayda yasası
E) Artan toplam fayda yasası

Cevap: A) Azalan marjinal fayda yasası

6. Üretim fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Her zaman doğrusal bir fonksiyondur
B) Yalnızca ölçeğe göre sabit getiriyi gösterir
C) Teknolojik gelişme fonksiyonu aşağıya kaydırır
D) Üretim faktörlerinden birisinin değişmesi ile ortaya çıkan üretimi gösterir
E) Fonksiyona giren üretim faktörlerinin marjinal fiziki ürünlerine ulaşmak mümkündür

Cevap: E) Fonksiyona giren üretim faktörlerinin marjinal fiziki ürünlerine ulaşmak mümkündür

7. Aşağıdakilerden hangisi, aynı toplam ürün miktarını sağlamaya imkan verecek girdi bileşimlerinin geometrik yerlerini birleştiren eğridir?

A) Kayıtsızlık eğrisi
B) Eş ürün eğrisi
C) Farksızlık eğrisi
D) Anlaşma eğrisi
E) Bağıt eğrisi

Cevap: B) Eş ürün eğrisi

8. Eş ürün eğrilerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi faktörler arası ikame olduğu varsayımının sonucudur?

A) Üzerindeki her noktanın eşit üretim düzeyini göstermesi
B) Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek üretim düzeyini göstermesi
C) Birbirlerini ve genellikle eksenleri kesmemesi
D) Azalan (negatif) eğimli olması
E) Orijine göre dışbükey olması

Cevap: D) Azalan (negatif) eğimli olması

9. Eş maliyet doğrusu aşağıdakilerden hangi durumu belirtir?

A) Üreticinin teknik seçimleri
B) Faktör bileşimini
C) Faktör bileşiminin maliyetini

D) Eş ürün eğrileri ile teğet olma durumunu
E) Eş ürün eğrilerinin birbirlerini kesme durumunu

Cevap: C) Faktör bileşiminin maliyetini

10. Üretici bütçesindeki değişim sonucu daha fazla faktör alımı ile üretim artışı söz konusu ise bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Gelir tüketim eğrisi
B) Eş ürün eğrisi
C) Bütçe doğrusu
D) Genişleme yolu
E) Eş maliyet doğrusu

Cevap: D) Genişleme yolu

Genel İktisat Ünite Vize

6.Bölüm

Üretim Maliyetleri

1. Üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin değiştirilmesine olanak sağlayan döneme ne ad verilir?

A) Kısa dönem
B) Çok kısa dönem
C) Orta dönem
D) Uzun dönem
E) Piyasa dönemi

Cevap: A) Kısa dönem

2. Bütün girdilerinin miktarlarının değiştirilebileceği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Piyasa dönemi
B) Kısa dönem
C) Uzun dönem
D) Çok kısa dönem
E) Pazar dönemi

Cevap: C) Uzun dönem

3. Değişir maliyetler toplamının üretim miktarına bölünmesi ile elde edilen maliyet kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marjinal maliyet
B) Ortalama toplam maliyet
C) Ortalama sabit maliyet
D) Ortalama değişir maliyet
E) Sabit maliyet

Cevap: D) Ortalama değişir maliyet

4. Aşağıdakilerden hangisi sabit maliyetlere bir örnek değildir?

A) Fabrikanın kirası
B) İşçi ücretleri
C) Belediye harçları
D) Bina ve arazi vergileri
E) Amortismanlar

Cevap: B) İşçi ücretleri

5. Firmanın birim üretim başına düşen maliyetine ne ad verilir?

A) Ortalama toplam maliyet
B) Ortalama sabit maliyet
C) Ortalama değişken maliyet
D) Marjinal maliyet
E) Toplam maliyet

Cevap: A) Ortalama toplam maliyet

6. Kısa dönem ortalama maliyet eğrisinin U biçiminde olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölçeğe göre artan ve azalan verimler
B) Ölçeğe göre artan ve sabit verimler
C) Sabit marjinal verimler kanunu
D) Sabit ve artan marjinal verimler kanunu
E) Artan ve azalan marjinal verimler kanunu

Cevap: E) Artan ve azalan marjinal verimler kanunu

7. Ölçek ekonomileri söz konusu olduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Uzun dönem ortalama maliyet düşer
B) Uzun dönem ortalama maliyet artar
C) Kısa dönem ortalama maliyet artar
D) Kısa dönem ortalama maliyet düşer
E) Kısa dönem ortalama maliyet değişmez

Cevap: A) Uzun dönem ortalama maliyet düşer

8. Aşağıdakilerden hangisi firma dışı fakat endüstri içi kazanç durumunu ifade etmektedir?

A) İçsel ekonomiler
B) İçsel-eksi ekonomiler
C) Dışsal ekonomiler
D) Dışsal-eksi ekonomiler
E) Artan maliyetli endüstri

Cevap: C) Dışşal ekonomiler

9. Piyasa denge koşulu hangi durumda oluşmaktadır?

A) Arz ve talebin birbirine eşit olması
B) Talebin arzdan fazla olması
C) Arzın talepten fazla olması

D) Arz ve talep edenlerin kararları doğrultusunda
E) Arz ve talebin eşit olmaması

Cevap: A) Arz ve talebin birbirine eşit olması

10. Denge fiyatına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Arz ve talep miktarının eşitlendiği fiyattır
B) Arz fazlalığı yoktur
C) Talep fazlalığı yoktur
D) Piyasada mal darlığı vardır
E) Denge fiyatından mal satın almak isteyen herkes mal alabilir

Cevap: D) Piyasada mal darlığı vardır

Genel İktisat Ünite Vize

7.Bölüm

Piyasa Şekilleri

1. Birbiriyle ile rekabet eden az sayıda firmanın bulunduğu ve her birinin üretimindeki değişmelerin piyasa fiyatını etkileyebilecek durumda olduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oligopson
B) Monopol
C) Oligopol
D) Tekelci rekabet
E) Monopson

Cevap: C) Oligopol

2. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabete ait bir özellik değildir?

A) Atomize
B) Mobilite
C) Homojenlik
D) Şeffaflık
E) Ürün farklılaştırması

Cevap: E) Ürün farklılaştırması

3. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın ortalama geliri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) Firmanın marjinal maliyetine
B) Malın satış fiyatına
C) Firmanın toplam maliyetine
D) Firmanın toplam gelirine
E) Firmanın üretim miktarına

Cevap: B) Malın satış fiyatına

4. Tam rekabet piyasasında firmanın karını azamileştirmek için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir?

A) Marjinal maliyet = Marjinal hasılat
B) Ortalama maliyet = Ortalama hasılat
C) Marjinal hasılat = Ortalama hasılat
D) Fiyat = Ortalama hasılat
E) Ortalama değişken maliyet = Marjinal hasılat

Cevap: A) Marjinal maliyet = Marjinal hasılat

5. Toplam gelir ie toplam maliyetin birbirine eşit olduğu üretim düzeyine ne denir?

A) Kapanma noktası
B) Maksimum kar noktası
C) Başa baş noktası
D)Denge noktası
E) Minimum zarar noktası

Cevap: C) Başa baş noktası

6. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasalarının karakteristik özelliklerinden biri değildir?

A) Alıcı ve satıcıların tam bilgiye sahip olması
B) Çok sayıda satıcı olması
C) Çok sayıda alıcı olması
D) Piyasaya girişte kısıtlamalar olması
E) Malların homojen olması

Cevap: D) Piyasaya girişte kısıtlamalar olması

7. Tam rekabette uzun dönemde firmaların normal karla yetinmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herkesin bilgiye eşit uzaklıkta olması
B) Malın homojen olması
C) Piyasaya giriş çıkışların serbest olması
D) Alıcıların çok olması
E) Alıcıların fiyatı etkileyememesi

Cevap: C) Piyasaya giriş çıkışların serbest olması

8. Uzun dönemde tam rekabet piyasasına ait bir firmada aşırı kâr için ne söylenebilir?

A) Sıfırdır
B) Var ama çok az
C) Pozitif
D) Azalarak artar
E) Üretim miktarı arttıkça artar

Cevap: A) Sıfırdır

9. Hiçbir reklam harcaması yapmayan bir endüstri aşağıdaki piyasalardan hangisi içindedir?

A) Tam rekabet
B) Oligopol
C) Monopol
D) Eksik rekabet
E) Monopollü rekabet

Cevap: A) Tam rekabet

10. İkamesi bulunmayan bir malın tekel durumundaki satıcısına ne denir?

A) Monopollü rekabet
B) Tam rekabet
C) Monopson
D) Oligopol
E) Monopol

Cevap: E) Monopol

Genel İktisat

telegram
siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Genel İktisat

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: