Genel İktisat

Genel İktisat Çıkmış Sorular

ve Deneme Sınavları

Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-2024 Final Soruları
2022 Vize Soruları 2023 Üç Ders Soruları
2021 Vize Soruları 2022-23 Büt. Soruları
Vize Deneme -1 2022 Final Soruları
Vize Deneme -2 2021 Final Soruları
Vize Deneme -3 Final Deneme -1
Vize Deneme -4 Final Deneme -2
Ünite-1 Final Deneme -3
Ünite-2 Final Deneme -4
Ünite-3 Ünite-8
Ünite-4 Ünite-9
Ünite-5 Ünite-10
Ünite-6 Ünite-11
Ünite-7 Ünite-12
Ünite Soruları (1-7) Ünite-13
Ünite-14

Auzef Genel İktisat
Bankacılık ve Sigortacılık
Endüstri Mühendisliği
Kamu Yönetimi
Sağlık Kurum

u İşletmeciliği
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Yönetim Bilişim Sistemleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Genel İktisat Vize Soruları

Giriş

Genel İktisat, öğrencilerin ekonomik sistemleri anlamaları ve analiz etmeleri için kritik bir ders olarak öne çıkar. Açıköğretim fakültesi öğrencileri için 2023-2024 dönemi vize soruları, bu ekonomik sistemlerin temelini oluşturan kavram ve teorileri anlamada önemli bir rol oynar. Bu makale, söz konusu vize sorularını derinlemesine inceleyerek öğrencilerin bu soruları kendi başlarına çözebilir hale gelmeleri için gerekli bilgi ve anlayışı sunmayı amaçlar.

Vize soruları, teorik bilginin pratik uygulamasına bir pencere açar. Bu sorular, sadece akademik başarı için değil, aynı zamanda günlük ekonomik kararları anlamada da öğrencilere yardımcı olur. Bu makalede, öğrencilerin ekonomik teorileri ve kavramları pratikte nasıl uygulayabileceklerini göstermek hedeflenmiştir.

Üretim ve Ekonomik Davranış

Üretim Kavramının Tanımı ve Önemi

Ekonomide üretim, ihtiyaçları karşılamak için mal ve hizmetlerin oluşturulma sürecidir. Bu süreç, ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturur ve toplumun genel refah seviyesini belirler. Üretimin, kaynakların etkin kullanımını ve yeni değerlerin yaratılmasını içermesi, ekonomik büyüme ve gelişme için hayati öneme sahiptir. Öğrenciler, üretimin ekonomideki rolünü ve farklı ekonomik sistemlerdeki işleyişini kavramalıdır.

Ekonomik Davranışın Çeşitleri

Ekonomik davranış, bireylerin ve kurumların kaynakları nasıl tahsis ettiklerini ve kararlarını nasıl verdiklerini inceleyen bir kavramdır. İktisadi davranış, kaynakların kısıtlı olduğu bir dünyada en iyi kullanımını sağlamak için yapılan seçimleri ifade eder. Rasyonel davranış ise, bireylerin veya kurumların maksimum fayda veya kârı elde etmek için yaptıkları seçimleri kapsar. Öğrenciler, bu davranış türlerinin ekonomik karar alma süreçleri üzerindeki etkilerini ve sonuçlarını anlamalıdır.

Fiyatlar ve Piyasa Etkileşimi

Fiyat ve Arz İlişkisi

Fiyatlar, bir malın arz ve talebini belirleyen temel faktördür. Arz kanunu, bir malın fiyatı arttıkça arz edilen miktarın artacağını ve fiyat azaldıkça azalacağını ifade eder. Bu durum, üreticilerin fiyat değişikliklerine nasıl tepki verdiklerini gösterir ve piyasa dengesini etkiler. Öğrenciler, arz kanununun piyasadaki dinamikleri ve fiyatların nasıl belirlendiğini anlamalıdır.

Çapraz ve Talep Esnekliği

Çapraz esneklik, bir malın fiyatındaki değişikliğin, başka bir malın talep miktarındaki değişikliği nasıl etkilediğini ölçer. Bu, özellikle ikame mallar ve tamamlayıcı mallar arasındaki ilişkileri anlamak için önemlidir. Talebin fiyat esnekliği ise, bir malın fiyatındaki değişikliklere tüketicilerin talep miktarıyla nasıl tepki verdiğini gösterir. Öğrenciler, fiyat esnekliğinin piyasa talebi ve tüketici davranışları üzerindeki etkilerini anlamalıdır.

Maliyetler ve Ekonomiler

Maliyet Kavramları ve Etkileri

Maliyetler, ekonomik faaliyetlerin temel bir bileşenidir ve bir ürün veya hizmetin üretiminde ne kadar kaynak tüketildiğini gösterir. Sabit maliyetler, üretim miktarına bağlı olmayan ve zamanla değişmeyen maliyetlerdir, örneğin kira veya ekipman amortismanı. Değişken maliyetler ise üretilen miktarla orantılı olarak değişir, örneğin hammadde ve işçilik maliyetleri. İçsel ve dışsal ekonomiler, üretim sürecindeki verimlilik artışları veya azalışları ifade eder ve firma maliyetlerini doğrudan etkiler. Öğrencilerin, bu maliyet yapılarını ve ekonomilerin etkilerini anlamaları, işletme ve pazar analizleri yaparken kritik öneme sahiptir.

Üretimde Maliyet Yapıları

Uzun dönemde firma içi maliyetlerin yükselmesi, genellikle içsel eksi ekonomilerin bir sonucudur. Bu, genellikle kapasite sınırlamaları, yönetim zorlukları veya verimlilikteki düşüşlerle ilişkilendirilir. Öğrencilerin, maliyet yapılarının uzun dönemde nasıl değişebileceğini ve bu değişikliklerin üretim kararları üzerindeki etkilerini anlamaları önemlidir

Mal ve Hizmetlerin Ekonomik Analizi

Mal ve Hizmetlerin Rolü

Ekonomide mal ve hizmetler, insan ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan temel unsurlardır. Mallar, fiziksel ve somut ürünlerdir, oysa hizmetler somut olmayan ve genellikle bir etkinlik veya performans şeklinde sunulan ürünlerdir. Her iki kategori de tüketicilere fayda sağlamak için tasarlanmıştır ve ekonominin temel yapı taşlarını oluşturur. Öğrencilerin, bu temel kavramları ve ekonomideki rollerini anlamaları, ekonomik faaliyetlerin geniş bir yelpazesinde daha bilinçli kararlar alabilmelerini sağlar.

Fayda ve Tüketici Tatmini

Fayda, bir mal veya hizmetin bir bireye sağladığı tatmin duygusunu ifade eder. Tüketici tatmini, faydanın bireysel değerlendirmesi olarak görülebilir ve tüketicilerin alım kararlarını etkileyen temel bir faktördür. Ekonomide fayda, hem kardinal hem de ordinal olarak değerlendirilebilir, bu da faydanın ölçülebilir veya sıralanabilir olduğu anlamına gelir. Öğrenciler, faydanın ekonomik kararlar ve tüketici davranışları üzerindeki etkilerini anlamalıdır

Sonuç

Bu makale, açıköğretim fakültesi öğrencileri için Genel İktisat 2023-2024 vize sorularının kapsamlı bir incelemesini sunmuştur. Ana odak, üretim ve ekonomik davranış, fiyatlar ve piyasa etkileşimi, maliyetler ve ekonomiler, mal ve hizmetlerin ekonomik analizi gibi temel ekonomik konseptlerin derinlemesine anlaşılmasını sağlamaktır.

Öğrenciler için, bu bilgilerin teorikten pratiğe aktarılması esastır. Teorik bilgi, sadece sınavlarda başarılı olmaya değil, aynı zamanda gerçek dünyadaki ekonomik olayları analiz etme ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmeye katkıda bulunur. Bu makalede sunulan içerikler, öğrencilerin sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda ekonomik düşünme ve karar verme becerilerinde de kendilerini geliştirmeleri için tasarlanmıştır.

Öğrencilerin bu alanlarda daha fazla bilgi edinmeleri ve uygulamalı öğrenme süreçlerine katılmaları, ekonomik teorilerin ve kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ve onları kariyerlerinde ve günlük yaşamlarında daha bilinçli ekonomik kararlar almaya hazırlayacaktır.

Genel İktisat 2023-2024 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi bir fayda yaratmak veya mevcut faydalara ilavelerde bulunmak amacıyla yapılan bütün faaliyetleri kapsayan kavramdır?

A) İhtiyaç
B) Tüketim
C) İktisadi davranış
D) Üretim
E) Rasyonel davranış

Cevap : D) Üretim

2. Bir malın fiyatındaki bir değişmenin diğer malın arz miktarında meydana getirdiği değişime verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiyat esnekliği
B) Nokta esnekliği
C) Çapraz esneklik
D) Yay esnekliği
E) Gelir esnekliği

Cevap : C) Çapraz esneklik

3. Malların fiyatının düşmesi bütçe doğrusunu nasıl etkiler?

A) Eğimini değiştirmez
B) Paralel sola kaydırır
C) Paralel sağa kaydırır
D) Etkilemez
E) Eğimini değiştirir

Cevap : C) Paralel sağa kaydırır

4. Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrisinin özelliklerinden değildir?

A) Paralel eğrilerdir
B) Marjinal teknik ikame özelliğini taşır
C) Dışbükeydir
D) Eğri üzerindeki her nokta farklı üretim düzeyini gösterir
E) Birbirlerini kesmezler

Cevap : D) Eğri üzerindeki her nokta farklı üretim düzeyini gösterir

5. Aşağıdakilerden hangisi uzun dönemde firma içi maliyetlerin yükselmesine neden olmaktadır?

A) Dışsal eksi ekonomiler
B) Alan ekonomileri
C) İçsel ekonomiler
D) Dışsal ekonomiler
E) İçsel eksi ekonomiler

Cevap : E) İçsel eksi ekonomiler

6. Teorik olarak faydanın ölçülebileceğini varsayan fayda görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplam fayda
B) Kardinal fayda
C) Marjinal fayda
D) Ordinal fayda
E) Azalan fayda

Cevap : B) Kardinal fayda

7. Üretim miktarına bağlı olmayan maliyetler aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A) Değişir maliyet
B) Sabit maliyet
C) Toplam maliyet
D) Marjinal maliyet
E) Ortalama değişir maliyet

Cevap : B) Sabit maliyet

8. Bir malın talep edilen miktarının, bu malın fiyatı karşısındaki duyarlılığının ölçüsüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talebin tercih esnekliği
B) Talebin gelir esnekliği
C) Çapraz talep esnekliği
D) Talebin fiyat esnekliği
E) Talebin ikame esnekliği

Cevap : D) Talebin fiyat esnekliği

9. Aşağıdakilerden hangisi çeşitli kullanma imkânlarından en yüksek tatmini veya en büyük getiri imkânının seçilmesini ifade etmektedir?

A) Seçici davranış
B) Zihinsel davranış
C) Finansal davranış
D) Bedensel davranış
E) Rasyonel davranış

Cevap : E) Rasyonel davranış

10. Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin yer değiştirmesine etki eden faktörlerden biri değildir?

A) Teknoloji
B) Mal fiyatı
C) Maliyetler
D) Diğer mal fiyatı
E) Geleceğe yönelik beklentiler

Cevap : B) Mal fiyatı

11. Arz ve talep aynı oranda artarsa aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkar?

A) Denge miktarı azalır
B) Denge fiyatı değişmez
C) Denge fiyatı düşer
D) Denge fiyatı sabit kalır
E) Denge fiyatı yükselir

Cevap : B) Denge fiyatı değişmez

12. Talep çapraz esnekliğinin sıfıra yaklaşması aşağıdaki hangi durumu ifade etmektedir?

A) İkâmenin çok olduğu
B) İkamenin kolay olduğu
C) İkâmenin güç olduğu
D) İkâmenin tam olduğu
E) İkâmenin az olduğu

Cevap : C) İkâmenin güç olduğu

13. Çapraz talep esnekliği pozitif olan mallara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Snop mal
B) Giffen malı
C) İkame mal
D) Tamamlayıcı mal
E) Veblen malı

Cevap : C) İkame mal

14. İhtiyaçları tatmine yarayan unsurlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emek
B) Faktör
C) Sermaye
D) Doğal kaynak
E) Mal

Cevap : E) Mal

15. Eş maliyet doğrusu hangi durumu belirtmektedir?

A) Faktör bileşiminin maliyetini
B) Sermaye maliyetini
C) Üretim maliyetini
D) Faktör tercihini
E) İşçi maliyetini

Cevap : A) Faktör bileşiminin maliyetini

16. Bir malın fiyatı arttıkça arz edilen miktarın artmasına, fiyat azalınca arz edilen miktarın azalmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arz kanunu
B) Marjinal üretim
C) Fiyat kanunu
D) Üretim esnekliği
E) Arz esnekliği

Cevap : A) Arz kanunu

17. Aşağıdakilerden hangisi fayda ile ilgili bir kavramdır?

A) Tüketicilerin tercihi
B) Tüketicilerin sayısı
C) Tüketicilerin geliri
D) Tüketicilerin tatmini
E) Tüketicilerin ihtiyaçları

Cevap : D) Tüketicilerin tatmini

18. Orijinden çıkan arz doğrusu dikey eksene yaklaşıyorsa aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Tekelleşme
B) Liberalleşme
C) Serbest piyasa
D) Tam rekabet
E) Piyasa ekonomisi

Cevap : A) Tekelleşme

19. Arz edenlere yeni tesis kurarak arz düzeylerini arttırma imkanı veren dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Resesyon dönemi
B) Kısa dönem
C) Piyasa dönemi
D) Stagflasyon dönemi
E) Uzun dönem

Cevap : E) Uzun dönem

20. Tatmin edildiğinde haz ve doyum, tatmin edilmediğinde ise acı ve üzüntü veren duyguya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtiyaç
B) Fayda
C) Hizmet
D) Yarar
E) Talep

Cevap : A) İhtiyaç

Auzef 2023 2024 Güz Dönemi

Genel İktisat Final Soruları

Giriş

Ekonomi, bireylerin ve toplumların karar alma süreçlerini anlamada kilit bir rol oynar. Açıköğretim fakültesi öğrencileri için Genel İktisat dersi, bu kararları anlamak ve analiz etmek için gerekli araçları sağlar. Bu makale, 2023-2024 akademik yılında sunulan Genel İktisat final sorularını derinlemesine inceleyerek öğrencilerin ekonomik kavramları daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Final soruları, öğrencilere ekonomik teorileri ve kavramları pratik bir şekilde uygulama fırsatı sunar. Bu sorular, sadece sınavlarda başarılı olmak için değil, aynı zamanda günlük hayatta karşılaşılan ekonomik durumları analiz etme yeteneği kazanmak için de önemlidir. Bu makale, öğrencilere bu soruları kendi başlarına çözebilmeleri için gerekli bilgi ve anlayışı sunmayı hedeflemektedir.

Para ve Para Politikaları

Kaydi Para ve Vadesiz Mevduatın Rolü

Ekonomide para, sadece madeni veya kâğıt para olarak algılanmamalıdır; kaydi para, yani bankaların mevduat hesaplarındaki bakiyeler de önemli bir rol oynar. Vadesiz mevduat, bankaların müşteri fonlarını serbestçe kullanmasını ve bunun sonucunda ekonomiye daha fazla kaydi para sunmasını sağlar. Bu durum, bankaların kredi verme kapasitesini artırır ve genel ekonomik aktivite üzerinde kritik bir etki yaratır. Öğrencilerin, vadesiz mevduatın kaydi para yaratılmasındaki rolünü ve bunun ekonomik büyüme ve istikrar üzerindeki etkilerini anlamaları önemlidir.

Para Politikalarının Ekonomi Üzerindeki Etkileri

Para politikası, bir ekonominin genel sağlığını etkileyen temel bir araçtır. Merkez bankaları, tedavüldeki banknot miktarını ayarlayarak veya reeskont oranlarını değiştirerek ekonominin genel yönünü kontrol eder. Örneğin, tedavüldeki banknot miktarının arttırılması genellikle ekonomik genişlemeyi teşvik ederken, reeskont oranlarının düşürülmesi kredi maliyetlerini azaltarak daha fazla yatırımı ve tüketimi teşvik edebilir. Öğrenciler, bu politikaların ekonomi üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini kavramalıdır

Milli Gelir ve İşsizlik

Milli Gelirin Ölçümü ve Türleri

Milli gelir, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinin toplam değerini ölçer ve ekonomik büyümenin temel göstergelerinden biridir. Reel gelir, dönem üretiminin sabit fiyatlarla hesaplanmasıyla elde edilir ve enflasyonun etkilerini dışarıda bırakarak gerçek büyümeyi gösterir. Öte yandan, nominal gelir, cari fiyatlarla hesaplanır ve enflasyonun etkilerini içerir. Öğrenciler, bu iki tür gelir ölçümünün farkını ve ekonomik analizdeki kullanımlarını anlamak için bu kavramları kavramalıdır.

İşsizlik Oranı Hesaplaması ve Ekonomik Etkileri

İşsizlik oranı, iş gücü piyasasının durumunu gösteren önemli bir göstergedir ve (İşsiz Sayısı / İş Gücü) x 100 formülü ile hesaplanır. Bu oran, ekonominin sağlığını ve iş gücü piyasasının verimliliğini yansıtır. Ekonomideki farklı işsizlik türleri – konjonktürel, friksiyonel ve yapısal işsizlik – çeşitli ekonomik koşullar ve politikaların sonucu olarak ortaya çıkar. Öğrencilerin, bu türlerin özelliklerini ve ekonomiye olan etkilerini anlamaları, işsizlik sorununun karmaşıklığını ve çözüm yollarını daha iyi kavramalarını sağlar

Piyasa Yapıları ve Rekabet

Farklı Piyasa Yapıları

Ekonomide çeşitli piyasa yapıları bulunmaktadır ve her biri farklı özellikler ve sonuçlar sergiler. Monopol piyasalar, tek bir satıcının hakim olduğu ve fiyatları belirleme gücüne sahip olduğu piyasalardır. Monopollü rekabet ise, birçok satıcının benzer, ancak tam olarak aynı olmayan ürünler sattığı bir yapıdır. Tam rekabet piyasaları, birçok alıcı ve satıcının olduğu ve hiçbirinin piyasa fiyatını etkileyemeyeceği piyasalardır. Öğrencilerin, bu farklı yapıların ekonomi üzerindeki etkilerini anlamaları, piyasa dinamiklerini ve tüketici refahını etkileyen faktörleri kavramalarını sağlar.

Rekabetin Ekonomiye Katkıları

Rekabet, ekonomik verimliliği ve inovasyonu teşvik eder. Tam rekabet piyasasında, bir firmanın ortalama geliri sabittir ve fiyata eşittir. Bu, firmaların maliyetlerini düşürmeye ve daha verimli olmaya teşvik eder, çünkü bu durumda kâr marjlarını artırmalarının tek yolu budur. Rekabetin teşvik ettiği inovasyon ve verimlilik artışları, tüketiciler için daha iyi ürünler ve hizmetler anlamına gelir. Öğrencilerin, rekabetin bu yönlerini anlamaları, pazar mekanizmalarının ve ekonomik politikaların etkinliğini değerlendirmelerine yardımcı olacaktır

Ekonomik Politikalar ve Etkileri

Ekonomik Krizlere Müdahale Yöntemleri

Ekonomik krizler, genellikle deflasyon veya enflasyon gibi durumlarla karakterize edilir ve bu durumlara müdahale etmek için çeşitli politikalar uygulanabilir. Deflasyon sürecinde, ekonominin canlandırılması için genellikle faiz oranlarının düşürülmesi, tüketici kredilerinin arttırılması ve gelir vergilerinde düzenlemeler yapılması gibi tedbirler alınır. Enflasyonla mücadelede ise, genellikle Merkez Bankası tarafından para politikaları, örneğin reeskont oranlarının yükseltilmesi ve zorunlu karşılık oranlarının arttırılması gibi yöntemler kullanılır. Öğrenciler, bu politikaların ekonomik dengeler üzerindeki etkilerini ve genel ekonomik sağlık için önemini kavramalıdır.

Fiyat Esnekliği ve Piyasa Arzı

Fiyat esnekliği, bir mal veya hizmetin fiyatındaki değişimin talep miktarı üzerindeki etkisini ifade eder. Fiyat esnekliğini etkileyen faktörler arasında ikame malların varlığı, gelire göre harcama miktarı ve harcama alışkanlıklarının değişim hızı bulunur. Bir endüstrideki bütün firmaların arz eğrilerinin yatay toplamı, piyasa arz eğrisini oluşturur ve bu, piyasa fiyatının belirlenmesinde kritik bir rol oynar. Öğrencilerin, fiyat esnekliği ve piyasa arzının temel kavramlarını anlamaları, piyasa dinamiklerini ve ekonomik politika kararlarının etkilerini değerlendirmelerine yardımcı olacaktır

Sonuç

Bu makale, açıköğretim fakültesi öğrencileri için Genel İktisat 2023-2024 final sorularının derinlemesine incelenmesini sağlamıştır. Bu inceleme, öğrencilere para ve para politikaları, milli gelir ve işsizlik, piyasa yapıları ve rekabet, ekonomik politikalar ve bunların etkileri gibi temel ekonomik kavramları anlamada yardımcı olmuştur.

Öğrenciler için, bu bilgilerin pratikte uygulanabilirliği son derece önemlidir. Teorik bilginin sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda günlük ekonomik kararları ve anlayışları da desteklemesi gerekmektedir. Bu makalede sunulan bilgilerin, öğrencilere sadece sınavlarında değil, aynı zamanda ekonomik olayları anlama ve analiz etme yeteneklerinde de yardımcı olması amaçlanmıştır.

Öğrencilerin bu konularda daha fazla bilgi edinmeleri ve pratik uygulamalar yapmaları, ekonomik teorilerin ve kavramların derinlemesine anlaşılmasında kritik öneme sahiptir. Bu anlayış, onlara kariyerlerinde ve günlük yaşamlarında daha bilinçli ekonomik kararlar alma yeteneği kazandıracaktır

@lolonolo_com

Genel İktisat 2023-2024 Final Soruları

1. Kaydi para yaratılmasında para fonksiyonunu gören unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çek
B) Vadesiz mevduat
C) Senet
D) Mal para
E) Kâğıt para

Cevap : B) Vadesiz mevduat

2. Dönem üretiminin baz alınan bir yılın fiyatları ile hesaplanmasıyla bulunan gelir ölçüsüne ne ad verilmektedir?

A) Reel gelir
B) Kişisel gelir
C) Millî gelir
D) Harcanabilir gelir
E) Nominal gelir

Cevap : A) Reel gelir

3. Çok sayıda alıcı ve satıcı bulunurken farklılaştırılmış mal ve hizmetlerin satıldığı piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monopson piyasası
B) Tam rekabet piyasası
C) Oligopol piyasası
D) Monopol piyasası
E) Monopollü rekabet piyasası

Cevap : E) Monopollü rekabet piyasası

4. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomideki işsizlik oranının hesaplanmasında kullanılır?

A) [(Çalışanlar – İş gücü) / Çalışanlar] x 100
B) (Çalışanlar / Toplam Nüfus) x 100
C) (İşsiz sayısı / İş gücü) x 100
D) [(İşsiz sayısı / Toplam nüfus)] x 100
E) [(Çalışanlar – İşsizler) / İş gücü] x 100

Cevap : C) (İşsiz sayısı / İş gücü) x 100

5. Aşağıdakilerden hangisi para politikası uygulamalarından biri değildir?

A) Tedavüldeki banknot miktarının arttırılması
B) Merkez Bankasının tahvil satması
C) Kredi faizlerinin arttırılması
D) Vergi oranlarında indirim yapılması
E) Reeskont oranlarının düşürülmesi

Cevap : D) Vergi oranlarında indirim yapılması

6. Toplam faydanın maksimum olduğu durumda marjinal fayda nasıldır?

A) Bir
B) Sıfır
C) Minimum
D) İki
E) Maksimum

Cevap : B) Sıfır

7. Merkez Bankası enflasyonla mücadele politikasında aşağıdakilerden hangisini uygulamamaktadır?

A) Reeskont oranlarının düşürülmesi
B) Zorunlu karşılık oranının yükseltilmesi
C) Reeskont oranlarının yükseltilmesi
D) Piyasaya devlet tahvili satılması
E) Kanuni rezerv oranının yükseltilmesi

Cevap : A) Reeskont oranlarının düşürülmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi talebin fiyat esnekliğini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) İkame mal varlığı
B) Mala harcanan miktarın gelire oranı
C) Harcama alışkanlıklarının değişim hızı
D) Piyasanın yapısı
E) Yeni alıcıların piyasaya girmesi

Cevap : E) Yeni alıcıların piyasaya girmesi

9. Bir endüstrideki bütün firmaların arz eğrilerinin yatay toplamına ne ad verilmektedir?

A) Arz eğrisi
B) Sanayi talep eğrisi
C) Talep eğrisi
D) Firma arz eğrisi
E) Piyasa arz eğrisi

Cevap : E) Piyasa arz eğrisi

10. Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın ortalama geliri (OG) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ortalama maliyete bağlı olarak artar.
B) Üretimle birlikte azalır.
C) Üretimle birlikte artar.
D) Önce artar, sonra azalır.
E) Sabittir ve fiyata eşittir.

Cevap : E) Sabittir ve fiyata eşittir.

11. Deflasyon sürecinde uygulanmayacak tedbir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ücretleri arttırma
B) Ucuz faizli kredi
C) Otonom yatırımları azaltma
D) Tüketici kredilerini arttırma
E) Gelir ve kurumlar vergisindeki düzenlemeler

Cevap : C) Otonom yatırımları azaltma

12. Kişilerin serbestçe kullanabileceği gelir aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır?

A) Millî gelir
B) GSYİH
C) Kişisel gelir
D) Harcanabilir gelir
E) Safi millî gelir

Cevap : D) Harcanabilir gelir

13. Revalüasyon aşağıdakilerden hangisi nedeniyle uygulanmaktadır?

A) İthalat azlığı
B) Ödemeler dengesi fazlalığı
C) İhracat azlığı
D) İthalat fazlası
E) Ödemeler dengesi azlığı

Cevap : B) Ödemeler dengesi fazlalığı

14. Monopolcünün karşılaştığı talep eğrisi nasıldır?

A) Tam rekabettekinden daha yatiktir.
B) Marjinal gelirin altındadır.
C) Piyasa talep eğrisi ile aynıdır.
D) Sonsuz esnektir.
E) Monopollü rekabettekinden daha esnektir.

Cevap : C) Piyasa talep eğrisi ile aynıdır.

15. Aşağıdakilerden hangisi paranın ticarete konu olan her türlü işlemi yürüten özelliğini ifade etmektedir?

A) Homojen olması
B) Bölünebilir olması
C) Taklit edilememesi
D) Taşınabilir olması
E) Dayanıklı olması

Cevap : B) Bölünebilir olması

16. Aşağıdakilerden hangisi bir malın denge fiyatını vermektedir?

A) Piyasa talebinin piyasa arzını aştığı herhangi bir düzey
B) Piyasa arzının piyasa talebini aştığı herhangi bir düzey
C) Malın karaborsa fiyatı
D) Piyasa arz ve talebinin kesiştiği nokta
E) Malın maliyeti ile piyasa fiyatı arasındaki fark

Cevap : D) Piyasa arz ve talebinin kesiştiği nokta

17. Aşağıdakilerden hangisi sabit maliyetler arasında yer almamaktadır?

A) Kira
B) Sigorta masrafları
C) Faiz
D) Enerji
E) Ücretler

Cevap : D) Enerji

18. Ekonomide talep ve üretim yapısında meydana gelen değişiklik sonucu ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konjonktürel işsizlik
B) Friksiyonel işsizlik
C) Yapısal işsizlik
D) İradi işsizlik
E) Gizli işsizlik

Cevap : C) Yapısal işsizlik

19. Tam rekabet piyasasına ait bir firmada uzun dönemde kâr için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Normaldir.
B) Çok düşüktür.
C) Üretim miktarı arttıkça artar.
D) Pozitiftir.
E) Azalarak artar.

Cevap : A) Normaldir.

20. Üretici bütçesindeki değişim sonucu daha fazla faktör alımı ile üretim artışı söz konusu ise bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Genişleme yolu
B) Marjinal ikame oranı
C) Eş ürün eğrisi
D) Eş maliyet doğrusu
E) Marjinal teknik ikame oranı

Cevap : A) Genişleme yolu

Genel İktisat

Auzef Genel İktisat Auzef Ders Kitabı PDF

Genel İktisat Ders Kitabı

Genel İktisat

telegram
siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Genel İktisat

error: Content is protected !!