auzefBankacılık ve SigortacılıkGenel İktisatKamu YönetimiSağlık Kurumları İşletmeciliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Genel İktisat 2022-2023 Bütünleme Soruları

Genel İktisat 2022-2023 Bütünleme Soruları

#1. İktisadın tanımı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) İktisat, para ve para benzerlerini incelemez.

#2. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden birisi değildir?

Cevap : E) Piyasaya giriş çıkış yoktur

#3. Aşağıdakilerden hangisi çok sayıda satıcı firmaya karşılık, alıcı sayısının tek olduğu piyasa türüdür?

Cevap : D) Monopson Piyasası

#4. Hangi kuruma bozuk paraları basma yetkisi verilmektedir?

Cevap : C) Maliye Bakanlığı

#5. Aşağıdakilerden hangisi firma dışı fakat endüstri içi kazanç durumunu ifade etmektedir?

Cevap : E) Dışsal ekonomiler


#6. Aşağıdakilerden hangisi altın ve gümüşe çevrilebilen paraları tanımlamaktadır?

Cevap : B) Temsili para

#7. Hangi işsizlik türü ekonominin en elverişli dönemlerinde bile görülebilmektedir?

Cevap : C) Friksiyonel işsizlik

#8. Üretici üretim miktarını arttırdıkça sermaye faktörünü daha fazla kullanılıyorsa genişleme yolu eğrisi nasıl bir durum göstermektedir?

Cevap : A) Sermaye eksenine doğru kıvrılmaktadır

#9. Belli bir üretim sektöründe gerekli olandan daha fazla emeğin istihdam edilmesi halinde fazla emeğe ne ad verilir?

Cevap : D) Gizli işsizlik

#10. Aşağıdakilerden hangisi yıllık üretimin baz alınan yılın fiyatları ile hesaplanması sonucu bulunan geliri ifade etmektedir?

Cevap : A) Reel milli gelir


#11. Talep çapraz esnekliğinin sıfıra yaklaşması aşağıdaki hangi durumu ifade etmektedir?

Cevap : B) İkâmenin güç

#12. Arz eğrisi üzerindeki iki nokta arasında kalan kısmının esnekliğine ne ad verilmektedir?

Cevap : A) Yay esnekliği

#13. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın normal kar elde etmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Marjinal maliyet = Marjinal gelir

#14. Arz edenlere yeni tesis kurarak arz düzeylerini arttırma imkanı veren dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Uzun dönem

#15. Enflasyonun yükselme ihtimalini arttıran unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Para miktarındaki artış


#16. Para politikası araçlarından en esnek olanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Açık piyasa işlemleri

#17. Paranın değer ölçüsü olma özelliğini kaybettiği enflasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Hiperenflasyon

#18. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide üretilmiş bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile hesaplanmış değerini vermektedir?

Cevap : B) GSMH

#19. Bir malın tüketim miktarları arttıkça marjinal faydanın seyri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : E) Azalır.

#20. Monopolcü firmanın daha fazla kar elde etmek için aynı ürünü farklı alt piyasalarda farklı fiyatlardan satmasına ne denir?

Cevap : C) Fiyat farklılaştırması


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Genel İktisat 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide üretilmiş bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile
hesaplanmış değerini vermektedir?

A) Harcanabilir Gelir
B) GSMH
C) Kişisel Gelir
D) SMH
E) GSYH

Cevap : B) GSMH

2. Aşağıdakilerden hangisi altın ve gümüşe çevrilebilen paraları tanımlamaktadır?

A) Kağıt para
B) Temsili para
C) Banknot
D) Sikke
E) Mal para

Cevap : B) Temsili para

3. Arz eğrisi üzerindeki iki nokta arasında kalan kısmının esnekliğine ne ad verilmektedir?

A) Yay esnekliği
B) Nokta esnekliği
C) Fiyat esnekliği
D) Çapraz esneklik
E) Gelir esnekliği

Cevap : A) Yay esnekliği

4. Enflasyonun yükselme ihtimalini arttıran unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faiz oranlarındaki artış
B) Para miktarındaki artış
C) Para miktarındaki azalış
D) Talep artışı
E) Döviz kurunda yükseliş

Cevap : B) Para miktarındaki artış

5. Aşağıdakilerden hangisi çok sayıda satıcı firmaya karşılık, alıcı sayısının tek olduğu piyasa türüdür?

A) Monopol Piyasası
B) İkili Monopol Piyasası
C) Monopollü Rekabet Piyasası
D) Monopson Piyasası
E) Oligopol Piyasası

Cevap : D) Monopson Piyasası

6. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın normal kar elde etmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marjinal maliyet = Marjinal gelir
B) Ortalama maliyet = Ortalama gelir
C) Fiyat = Ortalama gelir
D) Ortalama değişir maliyet = Marjinal gelir
E) Marjinal gelir = Ortalama gelir

Cevap : A) Marjinal maliyet = Marjinal gelir

7. Arz edenlere yeni tesis kurarak arz düzeylerini arttırma imkanı veren dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Piyasa dönemi
B) Resesyon dönemi
C) Stagflasyon dönemi
D) Uzun dönem
E) Kısa dönem

Cevap : D) Uzun dönem

8. Talep çapraz esnekliğinin sıfıra yaklaşması aşağıdaki hangi durumu ifade etmektedir?

A) İkâmenin az
B) İkâmenin güç
C) İkâmenin kolay
D) İkâmenin çok
E) İkâmenin tam

Cevap : B) İkâmenin güç

9. Hangi kuruma bozuk paraları basma yetkisi verilmektedir?

A) Devlet Planlama Teşkilatı
B) Merkez Bankası
C) Maliye Bakanlığı
D) Katılım Bankaları
E) Ticari Bankalar

Cevap : C) Maliye Bakanlığı

10. Belli bir üretim sektöründe gerekli olandan daha fazla emeğin istihdam edilmesi halinde fazla emeğe ne ad verilir?

A) Mevsimlik işsizlik
B) Friksiyonel işsizlik
C) Tam istihdam
D) Gizli işsizlik
E) Yapısal işsizlik

Cevap : D) Gizli işsizlik

11. Para politikası araçlarından en esnek olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faiz oranları
B) Zorunlu karşılık oranları
C) Açık piyasa işlemleri
D) Transfer harcamaları
E) Reeskont oranları

Cevap : C) Açık piyasa işlemleri

12. İktisadın tanımı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İktisat, ulusal ve uluslararası bazda ticareti inceler.
B) İktisat, tercih bilimidir.
C) İktisat, kıtlık bilimidir.
D) İktisat, para ve para benzerlerini incelemez.
E) İktisat, malların üretim ve değişimini içeren faaliyetleri inceler.

Cevap : D) İktisat, para ve para benzerlerini incelemez.

13. Aşağıdakilerden hangisi yıllık üretimin baz alınan yılın fiyatları ile hesaplanması sonucu bulunan geliri ifade etmektedir?

A) Reel milli gelir
B) Potansiyel GSMH
C) Harcanabilir gelir
D) Nominal milli gelir
E) Reel GSYİH

Cevap : A) Reel milli gelir

14. Monopolcü firmanın daha fazla kar elde etmek için aynı ürünü farklı alt piyasalarda farklı fiyatlardan satmasına ne denir?

A) Pazar bölmesi
B) Piyasa farklılaştırması
C) Fiyat farklılaştırması
D) Ürün farklılaştırması
E) Bölge farklılaştırması

Cevap : C) Fiyat farklılaştırması

15. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden birisi değildir?

A) Satıcı sayısı çoktur
B) Fiyat veridir
C) Mallar homojendir
D) Alıcı sayısı çoktur
E) Piyasaya giriş çıkış yoktur

Cevap : E) Piyasaya giriş çıkış yoktur

16. Hangi işsizlik türü ekonominin en elverişli dönemlerinde bile görülebilmektedir?

A) Gizli işsizlik
B) Yapısal işsizlik
C) Friksiyonel işsizlik
D) Konjoktürel işsizlik
E) İradi işsizlik

Cevap : C) Friksiyonel işsizlik

17. Üretici üretim miktarını arttırdıkça sermaye faktörünü daha fazla kullanılıyorsa genişleme yolu eğrisi nasıl bir durum göstermektedir?

A) Sermaye eksenine doğru kıvrılmaktadır
B) Düz bir doğru şeklindedir
C) Emek eksenine doğru kıvrılmaktadır
D) Sağa doğru artandır
E) Sola doğru artandır

Cevap : A) Sermaye eksenine doğru kıvrılmaktadır

18. Aşağıdakilerden hangisi firma dışı fakat endüstri içi kazanç durumunu ifade etmektedir?

A) Dışsal eksi ekonomiler
B) Ölçek ekonomileri
C) İçsel eksi ekonomiler
D) İçsel ekonomiler
E) Dışsal ekonomiler

Cevap : E) Dışsal ekonomiler

19. Paranın değer ölçüsü olma özelliğini kaybettiği enflasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kronik enflasyon
B) Sinsi enflasyon
C) Stagflasyon
D) Yapısal enflasyon
E) Hiperenflasyon

Cevap : E) Hiperenflasyon

20. Bir malın tüketim miktarları arttıkça marjinal faydanın seyri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Değişmez.
B) Önce azalır minumumdan sonra artar.
C) Önce artar maksimumdan sonra azalır.
D) Artar.
E) Azalır.

Cevap : E) Azalır.

telegram siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Genel İktisat 2022-2023 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!