auzefSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerUluslararası İlişkiler Teorisi

Uluslararası İlişkiler Teorisi 2022-2023 Bütünleme Soruları

Uluslararası İlişkiler Teorisi 2022-2023 Bütünleme Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi realizmin 4 S kavramı olarak bilinen kavramları genel olarak tanımlar?

Cevap : B) Uluslararası ilişkilerde devletin merkezi rolüne ve uluslararası toplum içinde yüz yüze olduğu sorunlara işaret ederler.

#2. Aşağıdaki isimlerden hangileri İngiliz Okulu kuramının yakın dönem temsilcileri olarak gösterilir?

Cevap : B) Barry Buzan, Andrew Linklater ve Tim Dunne

#3. Aşağıdakilerden hangisi Marksist Uluslararası İlişkiler kuramı ya da Marksist Paradigma içinde yer almaz?

Cevap : B) Yeni idealizm

#4. Uluslararası ekonomik ve siyasi düzeni merkez, çevre ve yarı çevre ve bu kesimler arasındaki eşitsiz güç ilişkileri olarak açıklayan modele ne ad verilir?

Cevap : A) Dünya Sistemi Teorisi

#5. I-Uluslararası sistem bir insan tasarımı ve yapımıdır. II-Uluslararası sistem materyal unsurlar üzerinde var olmaz, düşünce ürünü olarak kurulur. III- Uluslararası sistemin yapısı anarşiktir ve bu, devletlerin düşünce ve bakışlarından bağımsız bir durumdur. Sosyal inşacılara göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap : A) I ve II


#6. Marksist uluslararası ilişkiler yaklaşımı içinde geçen alt yapı-üst yapı ilişkileri bağlamında aşağıdakilerden hangisinden bahsedilemez?

Cevap : D) Üst yapı, alt yapı üzerinde belirleyici bir etki ve üstünlüğe sahiptir.

#7. Aşağıdakilerden hangisi sosyal inşacılık teorisinin varsayım ve önerilerinden biri değildir?

Cevap : C) Uluslararası ilişkileri açıklamada düşünce ve algılama etkili değildir.

#8. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkiler kuramları için kullanılan tanımlama veya sınıflandırmalardan biri değildir?

Cevap : D) Pre-pozitivist teoriler

#9. Dış borç, mali yardımlar, sermaye hareketleri, mal, hizmet ve işgücü hareketliliği aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilişkilendirilebilir?

Cevap : C) Küreselleşme

#10. Uluslararası ilişkiler teorileri içinde klasik liberalizmi aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Cevap : D) Uluslararası ilişkilerde rekabet yerine işbirliği, ulusal çıkarlar yerine ortak çıkarlar, güç yerine ortak normlar belirleyici rol oynayabilir.


#11. Uluslararası ilişkileri açıklamada çağdaş kuramlardan olan neo-realizm ve neo-liberalizm yaklaşımları için kullanılan diğer isimler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

Cevap : E) Yeni gerçekçilik-Yeni idealizm

#12. Normatif teoriler aşağıdakilerden en iyi hangisi ile tanımlanır?

Cevap : A) Olay, olgu ve gerçekliği değerler penceresinden eleştirir.

#13. Uluslararası ilişkileri açıklamakta ajan-yapı veya yapan-yapı ilişkisini kullanan teorik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Sosyal İnşaacılık

#14. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz Okulu kuramının hem liberal hem de realist yönüne vurgu yapılmasının bir örneği olarak gösterilemez?

Cevap : E) Uluslararası sistemi ve sistemin yapısını dışlıyor olması

#15. Anarşik Toplum kitabı kim tarafından hangi yıl yayınlanmıştır?

Cevap : E) Hedley Bull – 1977


#16. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerin aktörlerinden biri değildir?

Cevap : C) Sendikalar

#17. “Uluslararası ilişkiler sadece devletler arasındaki bir ilişki değildir, devlet dışı bütün aktörleri, devletler dışındaki ilişkileri de içermelidir” ifadesi liberalizm içinde nasıl adlandırılır?

Cevap : E) Sosyolojik liberalizm

#18. Devletlerin uluslararası sistemde güçlerini veya güvenliklerini azamileştirmeleri çabaları aşağıdaki hangi ifadeler ile tanımlanır?

Cevap : D) Saldırgan realizm-savunmacı realizm

#19. Kurumsalcı liberalizm adıyla da bilinen neo liberalizmde adı geçen "rejim teorisi" aşağıdaki yazarlardan hangisi ile bilinir?

Cevap : B) Stephan Krasner​

#20. “Güçlü istediğini yapar, zayıf ise bunun acısına katlanmak zorundadır” sözü kime aittir?

Cevap : C) Thucydides


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Uluslararası İlişkiler Teorisi 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerin aktörlerinden biri değildir?

A) Uluslararası örgütler
B) Devletler
C) Sendikalar
D) Uluslararası hükümet dışı örgütler
E) Ulusaşırı ekonomik kuruluşlar

Cevap : C) Sendikalar

2. Kurumsalcı liberalizm adıyla da bilinen neo liberalizmde adı geçen “rejim teorisi” aşağıdaki yazarlardan hangisi ile bilinir?

A) John Mershaimer
B) Stephan Krasner​
C) John Locke
D) Adam Smith
E) Luther King

Cevap : B) Stephan Krasner​

3. Uluslararası ilişkiler teorileri içinde klasik liberalizmi aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

A) Uluslararası politikayı, uluslararası sistemin anarşik olan yapısı ve devletlerin sistem içindeki güvenlik algıları belirler.
B) İnsan doğası özü itibari ile bencil, kötü, yıkıcı ve güvenilmezdir.
C) Uluslararası politika tamamen devletin iç dinamikleri tarafından belirlenir.
D) Uluslararası ilişkilerde rekabet yerine işbirliği, ulusal çıkarlar yerine ortak çıkarlar, güç yerine ortak normlar belirleyici rol oynayabilir.
E) Devletlerin kararlarını insanın bencil ve rekabetçi doğası etkiler.

Cevap : D) Uluslararası ilişkilerde rekabet yerine işbirliği, ulusal çıkarlar yerine ortak çıkarlar, güç yerine ortak normlar belirleyici rol oynayabilir.

4. I-Uluslararası sistem bir insan tasarımı ve yapımıdır.
II-Uluslararası sistem materyal unsurlar üzerinde var olmaz, düşünce ürünü olarak kurulur.
III- Uluslararası sistemin yapısı anarşiktir ve bu, devletlerin düşünce ve bakışlarından bağımsız bir durumdur.
Sosyal inşacılara göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) Yalnız I

Cevap : A) I ve II

5. Uluslararası ilişkileri açıklamakta ajan-yapı veya yapan-yapı ilişkisini kullanan teorik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal İnşaacılık
B) Oyun Teorisi
C) Yeşil Siyaset
D) Feminizm
E) Post-Kolonyalizm

Cevap : A) Sosyal İnşaacılık

6. Marksist uluslararası ilişkiler yaklaşımı içinde geçen alt yapı-üst yapı ilişkileri bağlamında aşağıdakilerden hangisinden bahsedilemez?

A) Marks’a göre alt yapı; üretim ilişkileri ve ekonomiden oluşur.
B) Alt yapı, üst yapı üzerinde belirleyici bir etki ve üstünlüğe sahiptir.
C) Bir toplumda tarihsel ve ekonomik determinizm alt yapı-üst yapı ekseninde tanımlanmıştır.
D) Üst yapı, alt yapı üzerinde belirleyici bir etki ve üstünlüğe sahiptir.
E) Marksizm’de üst yapı yasal, siyasal, toplumsal ve kültürel kurumları ifade eder.

Cevap : D) Üst yapı, alt yapı üzerinde belirleyici bir etki ve üstünlüğe sahiptir.

7. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkiler kuramları için kullanılan tanımlama veya sınıflandırmalardan biri değildir?

A) Normatif teoriler
B) Reflektivist teoriler
C) Eleştirel teoriler
D) Pre-pozitivist teoriler
E) Pozitivist teoriler

Cevap : D) Pre-pozitivist teoriler

8. Uluslararası ekonomik ve siyasi düzeni merkez, çevre ve yarı çevre ve bu kesimler arasındaki eşitsiz güç ilişkileri olarak açıklayan modele ne ad verilir?

A) Dünya Sistemi Teorisi
B) Eleştirel teori
C) Latin Amerika Bağımlılık Teorisi
D) Hegemonik istikrar teorisi
E) Hegemonya

Cevap : A) Dünya Sistemi Teorisi

9. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz Okulu kuramının hem liberal hem de realist yönüne vurgu yapılmasının bir örneği olarak gösterilemez?

A) Yaklaşımın uluslararası normlar ve değerlere vurgu yapıyor olması
B) Uluslararası kurumlara önem atfediyor olması
C) Liberalizm ile realizm arasında bir yerde konumlanmış olması
D) Uluslararası sistemin anarşik yapısına vurgu yapıyor olması
E) Uluslararası sistemi ve sistemin yapısını dışlıyor olması

Cevap : E) Uluslararası sistemi ve sistemin yapısını dışlıyor olması

10. Anarşik Toplum kitabı kim tarafından hangi yıl yayınlanmıştır?

A) Hans Morgenthau – 1940
B) Andrew Linklater – 2014
C) Barry Buzan – 2004
D) Edward Carr – 1939
E) Hedley Bull – 1977

Cevap : E) Hedley Bull – 1977

11. “Uluslararası ilişkiler sadece devletler arasındaki bir ilişki değildir, devlet dışı bütün aktörleri, devletler dışındaki ilişkileri de içermelidir” ifadesi liberalizm içinde nasıl adlandırılır?

A) Neo-liberalizm
B) Karşılıklı bağımlılık liberalizmi
C) Cumhuriyetçi liberalizm
D) Kurumsal liberalizm
E) Sosyolojik liberalizm

Cevap : E) Sosyolojik liberalizm

12. Aşağıdakilerden hangisi realizmin 4 S kavramı olarak bilinen kavramları genel olarak tanımlar?

A) Uluslararası işbirliğine işaret ederler.
B) Uluslararası ilişkilerde devletin merkezi rolüne ve uluslararası toplum içinde yüz yüze olduğu sorunlara işaret ederler.
C) Uluslararası politik ekonomi ile ilgili kavramlardır.
D) Uluslararası örgütlenmeye önem verirler.
E) Uluslararası sistemin hegemonik yapısına atıfta bulunurlar.

Cevap : B) Uluslararası ilişkilerde devletin merkezi rolüne ve uluslararası toplum içinde yüz yüze olduğu
sorunlara işaret ederler.

13. Normatif teoriler aşağıdakilerden en iyi hangisi ile tanımlanır?

A) Olay, olgu ve gerçekliği değerler penceresinden eleştirir.
B) Disipline önemli bir katkı getirmez.
C) Ana akım teorilerin tekrarıdır.
D) Uluslararası ilişkilerde etik konusuna yer vermez.
E) Somut ve rasyonel veri veya yöntemleri kullanır.

Cevap : A) Olay, olgu ve gerçekliği değerler penceresinden eleştirir.

14. Uluslararası ilişkileri açıklamada çağdaş kuramlardan olan neo-realizm ve neo-liberalizm yaklaşımları için kullanılan diğer isimler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Sosyal inşaacılık-Post yapısalcılık
B) Klasik realizm-Klasik liberalizm
C) Neo liberalizm-Yeni idealizm
D) Kurumsalcı realizm-Yapısalcı realizm
E) Yeni gerçekçilik-Yeni idealizm

Cevap : E) Yeni gerçekçilik-Yeni idealizm

15. Devletlerin uluslararası sistemde güçlerini veya güvenliklerini azamileştirmeleri çabaları aşağıdaki hangi ifadeler ile tanımlanır?

A) Rejimler-sistemler
B) Birim-sistem analizi
C) Neo-neo debate
D) Saldırgan realizm-savunmacı realizm
E) Güç dengesi-statüko

Cevap : D) Saldırgan realizm-savunmacı realizm

16. “Güçlü istediğini yapar, zayıf ise bunun acısına katlanmak zorundadır” sözü kime aittir?

A) H. Morgenthau
B) A. Wendt
C) Thucydides
D) K. Waltz
E) E. Carr

Cevap : C) Thucydides

17. Aşağıdakilerden hangisi sosyal inşacılık teorisinin varsayım ve önerilerinden biri değildir?

A) Uluslararası sistemde anarşi bir gerçeklik değil, düşünce ve algılamanın ürünü olan bir durumdur.
B) Düşünce ile maddi varlık arasında aktörlerin dünyayı nasıl algıladığını belirleyen dinamik bir ilişki vardır.
C) Uluslararası ilişkileri açıklamada düşünce ve algılama etkili değildir.
D) Sosyal gerçeklik sübjektif şekilde kurulur, çünkü sosyal kurallar düzenleyici ve inşa edicidir.
E) Sosyal gerçeklik ve gözlem objektif değil, sübjektiftir.

Cevap : C) Uluslararası ilişkileri açıklamada düşünce ve algılama etkili değildir.

18. Dış borç, mali yardımlar, sermaye hareketleri, mal, hizmet ve işgücü hareketliliği aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilişkilendirilebilir?

A) Diplomasi
B) Devlet kontrolü
C) Küreselleşme
D) Uluslararası toplum
E) Bölgeselleşme

Cevap : C) Küreselleşme

19. Aşağıdaki isimlerden hangileri İngiliz Okulu kuramının yakın dönem temsilcileri olarak gösterilir?

A) Alexander Wendt, Edward Carr ve Hans Morgenthau
B) Barry Buzan, Andrew Linklater ve Tim Dunne
C) Jobert Jervis, Graham Allison ve Barry Buzan
D) Hedley Bull, Adam Watson ve Martin Wight
E) Kenneth Waltz, Hidemi Sugunami ve Stephan Krasner

Cevap : B) Barry Buzan, Andrew Linklater ve Tim Dunne

20. Aşağıdakilerden hangisi Marksist Uluslararası İlişkiler kuramı ya da Marksist Paradigma içinde yer almaz?

A) Bağımlılık okulu
B) Yeni idealizm
C) Neo-Marksizm
D) Emperyalizm tezi
E) Dünya Sistemi Teorisi

Cevap : B) Yeni idealizm

siyaset bilimi ve kamu yönetimi Uluslararası İlişkiler Teorisi 2022-2023 Vize Soruları
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Lisans Açık Öğretim Uluslararası İlişkiler Teorisi 2022-2023 Vize Soruları
Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup

Uluslararası İlişkiler Teorisi 2022-2023 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!