auzefsosyolojiTürkiye'nin Toplumsal Yapısı

Türkiyenin Toplumsal Yapısı 2022-2023 Bütünleme Soruları

Türkiyenin Toplumsal Yapısı 2022-2023 Bütünleme Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’daki klasik hukuk sisteminin özelliklerinden biridir?

Cevap : B) Hukuk birliği yoktu.

#2. Türkiye’deki ilk askerî müdahale aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşmiştir?

Cevap : B) 27 Mayıs 1960

#3. Küreselleşme sürecine yol açan en önemli siyasal olay aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Sosyalist ülkeler bloğunun dağılması

#4. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrası toplumsal yapı analizlerinde canlanmaya yol açan tarihsel veya toplumsal koşullar arasında yer almaz?

Cevap : B) 1960 Darbesi ardından üniversite özerkliğinin sınırlanması

#5. Küreselleşme, insanların kültürel ürünlerle kurdukları bağı önemli ölçüde dönüştürmektedir. Bunun en önemli sebebi kültürün tüketildiği araçların giderek karşılıklı etkileşime dayalı bir hâl almasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlara örnek olarak gösterilebilir?

Cevap : D) İnternet

#6. TBMM’nin çıkardığı ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) 1921 Anayasası

#7. Osmanlı’da XIX. yüzyılda devletin kurtuluşunun Türki unsurları birleştirerek Büyük Turan’ı kurmaktan geçtiğini savunan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Pantürkizm

#8. Genellikle aşktan, yalnızlıktan, mahrumiyetten söz etmekle beraber gecekonduların dertlerini, sıkıntılarını anlatan, diğer yanda kültürel yabancılaşma, kimlik bunalımı, ait olma duygusunun yitirilmesi ve çaresizlik karşısında ölüm severlik duygusunu vurgulayarak 1960 ve 70’ler Türkiye'sine damgasını vuran, bu yönüyle kültür sosyologlarının da ilgisini çeken sanatçı ve bu sanatçının yaptığı müzik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Orhan Gencebay – Arabesk müzik

#9. Son birkaç yıldır kültür alanında yeniden politikleşme eğilimi gözlenmektedir. Ancak bu politikleşme, küreselleşme öncesi dönemin ciddi tarzından uzakta, yaratıcı bir dil ve yeni örgütlenme biçimleri içinde gerçekleşmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de politikleşen popüler kültür alanlarından biridir?

Cevap : D) Futbol

#10. Türkiye'nin Anayasal tarihi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Anayasaların tamamı toplumsal mutabakata dayanır.

#11. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki ilk çok partili seçimdir?

Cevap : B) 1930 yerel seçimi

#12. Anadolu hareketi, sonunda, benzer bir yapının ulaşabileceği en yüksek siyasal örgütlenme seviyesine ulaşmıştı. Yukarıdaki ifadede kastedilen siyasal kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Türkiye Büyük Millet Meclisi

#13. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde ilk sosyolojik çalışmaları yapan entelektüellerden biridir?

Cevap : D) Ziya Gökalp

#14. Nüfusun niteliğinin artması ile birlikte hem ekonomide verimlilik artar hem de toplumsal değerler değişir. Yukarıdaki değerlendirme aşağıdakilerden hangisinin toplumsal yapıyı etkilediğini ifade etmektedir?

Cevap : C) Demografi

#15. Geleneksel hemşehrilik ilişkileri sayesinde Türkiye’de, modernleşme sürecinde, köyden kente göçün pek çok sarsıcı etkisi yumuşamış; böylece göçün kalıcı olması mümkün olmuştur. Örneğin kente gelenler hemşerilik ilişkileri sayesinde hemşerilerinin yaşadığı devlet arazilerinde, hemen altına sığınacakları bir çatı kuruvermişler; böylece kentlerde gecekondu mahalleleri oluşmuş; ama bu sayede göçmenlerin barınma sorunu da çözülebilmiştir. Yukarıdaki analize dayanarak modernist bakış açısının aşağıdaki iddialarından hangisi çürütülebilir?

Cevap : C) Geleneksel yapılar, modernleşme önünde engeldir.

#16. Nüfusun yapısını, özelliklerini ve değişimlerini inceleyen bilim dalına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Demografi

#17. Türkiye’de yaygın evlilik sözleşmesi biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Hem resmî hem dinî nikâh

#18. Nüfus piramidi üzerinde aşağıdaki verilerden hangisi yer alır?

Cevap : E) Nüfusun yaş ve cinsiyetlere göre dağılımı

#19. Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç önderliğinde 1940 yılında hayata geçirilen ve temel hedefi kırsal bölgeler için öğretmen yetiştirmek olan, köy kökenli öğrencilere kültür dersleri yanı sıra, tarım ve teknik meslek dersleri de verilen, 1947 yılında gelen eleştiriler üzerine içeriği değişen eğitim projesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Köy Enstitüleri

#20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Türkiye’de yaygın olan aile tipini tanımlamaktadır?

Cevap : A) Akrabalarla yakın ilişkilerini sürdüren çekirdek aile

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Türkiyenin Toplumsal Yapısı 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Küreselleşme sürecine yol açan en önemli siyasal olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyalist ülkeler bloğunun dağılması
B) Milliyetçiliğin rakipsiz ideoloji olarak yükselmesi
C) Dünya savaşı
D) Ulus üstü şirketlerin öne çıkması
E) Dünyanın ABD ve Rusya arasında iki kutba ayrılması

Cevap : A) Sosyalist ülkeler bloğunun dağılması

2. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrası toplumsal yapı analizlerinde canlanmaya yol açan tarihsel veya toplumsal koşullar arasında yer almaz?

A) Batı’da ve Türkiye’de ivme kazanan güçlü sol politik hareketlerin bilim dünyasını da etkilemesi
B) 1960 Darbesi ardından üniversite özerkliğinin sınırlanması
C) Sınıfsal yapının dönüşmesi
D) İthal ikameci kalkınma modelinin benimsenmesi ve köyden kente kalıcı kitlesel göçün başlaması
E) Türkiye’nin kutuplaşan dünyada ABD yanında yer alması ile beraber ivme kazanan dışa açılması

Cevap : B) 1960 Darbesi ardından üniversite özerkliğinin sınırlanması

3. Nüfusun niteliğinin artması ile birlikte hem ekonomide verimlilik artar hem de toplumsal değerler değişir.
Yukarıdaki değerlendirme aşağıdakilerden hangisinin toplumsal yapıyı etkilediğini ifade etmektedir?

A) Teknolojik gelişmeler
B) Tarihsel süreç
C) Demografi
D) Coğrafi çevre
E) Ekonomi

Cevap : C) Demografi

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Türkiye’de yaygın olan aile tipini tanımlamaktadır?

A) Akrabalarla yakın ilişkilerini sürdüren çekirdek aile
B) Birkaç kuşağın bir arada yaşadığı geniş aile
C) Tek ebeveyn ve çocuktan oluşan aile
D) Çok karılılığa dayanan aile
E) Akrabalık ilişkilerinden tamamen kopmuş, izole çekirdek aile

Cevap : A) Akrabalarla yakın ilişkilerini sürdüren çekirdek aile

5. Türkiye’deki ilk askerî müdahale aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşmiştir?

A) 12 Mayıs 1971
B) 27 Mayıs 1960
C) 12 Mart 1971
D) 12 Eylül 1980
E) 12 Eylül 1982

Cevap : B) 27 Mayıs 1960

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde ilk sosyolojik çalışmaları yapan entelektüellerden biridir?

A) Behice Boran
B) İbrahim Yasa
C) Namık Kemal
D) Ziya Gökalp
E) Mübeccel Kıray

Cevap : D) Ziya Gökalp

7. Osmanlı’da XIX. yüzyılda devletin kurtuluşunun Türki unsurları birleştirerek Büyük Turan’ı kurmaktan geçtiğini savunan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlıcılık
B) Sosyalizm
C) Pantürkizm
D) İslamcılık
E) Batıcılık

Cevap : C) Pantürkizm

8. Türkiye’de yaygın evlilik sözleşmesi biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Noter sözleşmesi ile evlilik
B) Sadece resmî nikah
C) Nikâhsız birliktelik
D) Sadece dinî nikâh
E) Hem resmî hem dinî nikâh

Cevap : E) Hem resmî hem dinî nikâh

9. Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç önderliğinde 1940 yılında hayata geçirilen ve temel hedefi kırsal bölgeler için öğretmen yetiştirmek olan, köy kökenli öğrencilere kültür dersleri yanı sıra, tarım ve teknik meslek dersleri de verilen, 1947 yılında gelen eleştiriler üzerine içeriği değişen eğitim projesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köy Enstitüleri
B) Kız Sanat Enstitüleri
C) Köy Öğretmen Okulları
D) Yüksek Öğretmen Okulları
E) Yatılı Bölge Okulları

Cevap : A) Köy Enstitüleri

10. Nüfus piramidi üzerinde aşağıdaki verilerden hangisi yer alır?

A) Nüfusun bölgeler arasında dağılımı
B) Nüfusun gelire göre dağılımı
C) Nüfusun gelecekteki tahminî büyüklüğü
D) Nüfus büyüklüğünün zaman içindeki değişimi
E) Nüfusun yaş ve cinsiyetlere göre dağılımı

Cevap : E) Nüfusun yaş ve cinsiyetlere göre dağılımı

11. Türkiye’nin Anayasal tarihi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Anayasaların tamamı toplumsal mutabakata dayanır.
B) 1961 ve 1982 anayasaları darbelerden sonra çıkarılmıştır.
C) 1961 Anayasası temel demokratik hakları güvence altına alır.
D) Anayasalar sık sık değişmiştir.
E) İlk iki anayasa güçler birliği ilkesine dayanır.

Cevap : A) Anayasaların tamamı toplumsal mutabakata dayanır.

12. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’daki klasik hukuk sisteminin özelliklerinden biridir?

A) Hukukun üstünlüğü ilkesi benimsenmişti.
B) Hukuk birliği yoktu.
C) Gelişmiş bir kamu hukuku mevcuttu.
D) Geçerli kurallar, padişah tarafından yayınlanan fetvalara dayanırdı.
E) Şeriat, tek hâkim hukuk sistemiydi.

Cevap : B) Hukuk birliği yoktu.

13. Nüfusun yapısını, özelliklerini ve değişimlerini inceleyen bilim dalına verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Beşerî Coğrafya
B) Psikoloji
C) Nüfus Sosyolojisi
D) Antropoloji
E) Demografi

Cevap : E) Demografi

14. Geleneksel hemşehrilik ilişkileri sayesinde Türkiye’de, modernleşme sürecinde, köyden kente göçün pek çok sarsıcı etkisi yumuşamış; böylece göçün kalıcı olması mümkün olmuştur. Örneğin kente gelenler hemşerilik ilişkileri sayesinde hemşerilerinin yaşadığı devlet arazilerinde, hemen altına sığınacakları bir çatı kuruvermişler; böylece kentlerde gecekondu mahalleleri oluşmuş; ama bu sayede göçmenlerin barınma sorunu da çözülebilmiştir.
Yukarıdaki analize dayanarak modernist bakış açısının aşağıdaki iddialarından hangisi çürütülebilir?

A) Modernleşme beraberinde geleneksel değerlerin sarsılmasını getirir.
B) Geleneksel toplumlar Batı’daki tarihsel aşamalardan geçerek modernleşecektir.
C) Geleneksel yapılar, modernleşme önünde engeldir.
D) Piyasa ekonomisinin yerleşmesi, demokratik kurumların güçlenmesine yol açar.
E) Modernleşme bireylerin yalnızlaşması ve yabancılaşması ile sonuçlanır.

Cevap : C) Geleneksel yapılar, modernleşme önünde engeldir.

15. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki ilk çok partili seçimdir?

A) 1954 yerel seçim
B) 1930 yerel seçimi
C) 1934 genel seçimi
D) 1950 genel seçimi
E) 1946 genel seçimi

Cevap : B) 1930 yerel seçimi

16. Genellikle aşktan, yalnızlıktan, mahrumiyetten söz etmekle beraber gecekonduların dertlerini, sıkıntılarını anlatan, diğer yanda kültürel yabancılaşma, kimlik bunalımı, ait olma duygusunun yitirilmesi ve çaresizlik karşısında ölüm severlik duygusunu vurgulayarak 1960 ve 70’ler Türkiye’sine damgasını vuran, bu yönüyle kültür sosyologlarının da ilgisini çeken sanatçı ve bu sanatçının yaptığı müzik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erol Büyükburç – Pop müzik
B) Muzaffer Sarısözen – Sanat müziği
C) Ferdi Tayfur – Halk müziği
D) Orhan Gencebay – Arabesk müzik
E) Küçük Emrah – Fantezi pop müzik

Cevap : D) Orhan Gencebay – Arabesk müzik

17. TBMM’nin çıkardığı ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1982 Anayasası
B) 1938 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1961 Anayasası
E) 1921 Anayasası

Cevap : E) 1921 Anayasası

18. Anadolu hareketi, sonunda, benzer bir yapının ulaşabileceği en yüksek siyasal örgütlenme seviyesine ulaşmıştı.
Yukarıdaki ifadede kastedilen siyasal kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Heyet-i Temsiliye
B) Halk Fırkası
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi
D) Anadolu Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
E) Felah-ı Vatan grubu

Cevap : C) Türkiye Büyük Millet Meclisi

19. Küreselleşme, insanların kültürel ürünlerle kurdukları bağı önemli ölçüde dönüştürmektedir. Bunun en önemli sebebi kültürün tüketildiği araçların giderek karşılıklı etkileşime dayalı bir hâl almasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlara örnek olarak gösterilebilir?

A) Televizyon
B) Gazete
C) Roman
D) İnternet
E) Sinema

Cevap : D) İnternet

20. Son birkaç yıldır kültür alanında yeniden politikleşme eğilimi gözlenmektedir. Ancak bu politikleşme, küreselleşme öncesi dönemin ciddi tarzından uzakta, yaratıcı bir dil ve yeni örgütlenme biçimleri içinde gerçekleşmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de politikleşen popüler kültür alanlarından biridir?

A) Çok satan pop müzik
B) Yüksek edebiyat
C) Magazin basını
D) Futbol
E) Klasik müzik

Cevap : D) Futbol

Auzef Sosyoloji
Telegram Sosyoloji

Türkiyenin Toplumsal Yapısı 2022-2023 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!