auzefÇalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileriEkonometriİktisatİşletmeKamu YönetimiMikro İktisatSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Mikro İktisat 2022-2023 Bütünleme Soruları

Mikro İktisat 2022 Bütünleme Soruları

#1. Ekonomideki tüm mal ve üretim faktörlerinin piyasa fiyatları arasındaki karşılıklı ilişkiyi inceleyen analiz aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Genel denge analizi

#2. A malının talep eğrisinin üzerinde sağa doğru bir hareketin olmasını aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?

Cevap : E) A malının fiyatı düşmüştür ve bunun sonucunda tüketiciler A malından daha fazla satın almak istemektedirler.

#3. Aşağıdaki oligopol modellerinden hangisi, firmalardan biri fiyat yükseltirse diğer firmaların fiyatı yükseltmeyeceği, ancak fiyatı düşürürse diğer firmaların da fiyatları düşüreceği varsayımına dayanır?

Cevap : E) Dirsekli talep eğrisi modeli

#4. Araba ile benzin nasıl mallardır?

Cevap : E) Tamamlayıcı mallar

#5. Tam rekabet piyasasında çalışan bir firmanın kapanma noktasının üstünde kalan marjinal maliyet eğrisi boyunca oluşan doğruya ne ad verilir?

Cevap : B) Kısa dönem arz eğrisi

#6. Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E) Orijine göre iç bükeydirler.

#7. Herhangi bir maldan talep edilen miktarın, aynı malın fiyatındaki değişmeye olan duyarlılık derecesine ne ad verilir?

Cevap : C) Talebin fiyat esnekliği

#8. Aşağıdakilerden hangisi az sayıda satıcı ve çok sayıda alıcının bulunduğu piyasa türüdür?

Cevap : C) Oligopol

#9. Üretim faktörlerini bir araya getirerek ne kadar üretim yapılacağına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

Cevap : A) Girişimci

#10. Hangi piyasada fiyat farklılaştırmasına gidilir?

Cevap : D) Monopol

SONUÇ

-

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Sına Soruları

Ekonometri Çıkan Sorular

Auzef İktisat

İşletme Final Soruları

Kamu Yönetimi

Mikro İktisdat

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Sına Soruları

Ekonometri Çıkan Sorular

Auzef İktisat

İşletme Final Soruları

Kamu Yönetimi

Mikro İktisdat

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Mikro İktisat 2022-2023 Bütünleme Soruları

Mikro İktisat 2022 Bütünleme Soruları

 

Mikro İktisat 2022 Bütünleme Soruları

1. Ekonomideki tüm mal ve üretim faktörlerinin piyasa fiyatları arasındaki karşılıklı ilişkiyi inceleyen analiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arz talep analizi
B) IS-LM analizi
C) Genel denge analizi
D) Serbest piyasa analizi
E) Neo klasik analiz

Cevap : C) Genel denge analizi

2. A malının talep eğrisinin üzerinde sağa doğru bir hareketin olmasını aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?

A) Üretim maliyetleri azaldığından üreticiler daha fazla A malı arz etmek istemektedirler.
B) A malının modası geçmiştir ve tüketiciler olası her fiyat düzeyinde daha az A malı satın almak istemektedirler.
C) Tüketicilerin tercihleri A malı lehine değişmiştir ve olası her fiyat düzeyinde A malından daha fazla satın almak istemektedirler.
D) A malının fiyatı yükselmiştir ve bunun sonucunda tüketiciler A malından daha az satın almak istemektedirler.
E) A malının fiyatı düşmüştür ve bunun sonucunda tüketiciler A malından daha fazla satın almak istemektedirler.

Cevap : E) A malının fiyatı düşmüştür ve bunun sonucunda tüketiciler A malından daha fazla satın almak
istemektedirler.

3. Aşağıdaki oligopol modellerinden hangisi, firmalardan biri fiyat yükseltirse diğer firmaların fiyatı yükseltmeyeceği, ancak fiyatı düşürürse diğer firmaların da fiyatları düşüreceği varsayımına dayanır?

A) Hicks modeli
B) Kartel modeli
C) Tam rekabet modeli
D) Monopolcü rekabet modeli
E) Dirsekli talep eğrisi modeli

Cevap : E) Dirsekli talep eğrisi modeli

4. Araba ile benzin nasıl mallardır?

A) İkame malları
B) Lüks mallar
C) Düşük mallar
D) Bağımsız mallar
E) Tamamlayıcı mallar

Cevap : E) Tamamlayıcı mallar

5. Tam rekabet piyasasında çalışan bir firmanın kapanma noktasının üstünde kalan marjinal maliyet eğrisi boyunca oluşan doğruya ne ad verilir?

A) Uzun dönem arz eğrisi
B) Kısa dönem arz eğrisi
C) Uzun dönem talep eğrisi
D) Genişleme yolu
E) Kısa dönem talep eğrisi

Cevap : B) Kısa dönem arz eğrisi

6. Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Sol yukarıdan sağ aşağıya inerler.
B) Birbirini kesmezler.
C) Negatif eğimli olmalarının nedeni azalan marjinal teknik ikame oranıdır.
D) Orijine göre dış bükeydirler.
E) Orijine göre iç bükeydirler.

Cevap : E) Orijine göre iç bükeydirler.

7. Herhangi bir maldan talep edilen miktarın, aynı malın fiyatındaki değişmeye olan duyarlılık derecesine ne ad verilir?

A) Arzın gelir esnekliği
B) Talebin çapraz esnekliği
C) Talebin fiyat esnekliği
D) Arzın fiyat esnekliği
E) Talebin gelir esnekliği

Cevap : C) Talebin fiyat esnekliği

8. Aşağıdakilerden hangisi az sayıda satıcı ve çok sayıda alıcının bulunduğu piyasa türüdür?

A) Tekel
B) Monopson
C) Oligopol
D) Tekelci rekabet
E) Tam rekabet

Cevap : C) Oligopol

9. Üretim faktörlerini bir araya getirerek ne kadar üretim yapılacağına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A) Girişimci
B) Toprak sahipleri
C) Bürokratlar
D) Emek arz edenler
E) Devlet

Cevap : A) Girişimci

10. Hangi piyasada fiyat farklılaştırmasına gidilir?

A) Tam rekabet
B) Oligopol
C) Monopolcu rekabet
D) Monopol
E) Duopol

Cevap : D) Monopol

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Ekonometri

İktisat

İşletme

Kamu Yönetimi

Mikro İktisdat

Mikro İktisat 2022 Bütünleme Çıkan Soruları

Mikro İktisat 2022 Bütünleme Soruları

11. Aşağıdakilerden hangisi Slutsky denklemi ile matematiksel olarak ifade edilmektedir?

A) Bütçe kısıtı
B) İkame ve gelir etkisi
C) Fayda fonksiyonu
D) Gelir ve tüketim etkisi
E) Üretim fonksiyonu

Cevap : B) İkame ve gelir etkisi

12. Buğday için talebin fiyat esnekliğinin 1’den küçük olduğu bilindiğine göre bir kuraklık sonucunda buğday arz eğrisi sola kayarsa buğday üreticilerinin toplam hâsılatı nasıl değişir?

A) Talep eğrisi de sola kayacağı için değişmez.
B) Artar.
C) Arz esnekliğinin eğimine bağlı olarak azalabilir veya artabilir.
D) Halkın buğday tüketiminde bir değişiklik olmayacağı için değişmez.
E) Azalır.

Cevap : B) Artar.

13. Bir kavramı belirleyen çok sayıda değişkenden bir tanesinin değişebileceği diğer değişkenlerin sabit
kalacağı varsayıma ne ad verilir?

A) H0mo economicus
B) Vice versa
C) Laissez faire
D) Ceteris paribus
E) Mutadis mutandis

Cevap : D) Ceteris paribus

14. Bir malın denge fiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Arz azalır, talep sabit kalırsa, denge fiyatı yükselir.
B) Talep azalır, arz sabit kalırsa denge fiyatı düşer.
C) Talep artar, arz azalırsa denge fiyatı yükselir.
D) Talep azalır ve arz artarsa denge fiyatı yükselir.
E) Arz artar, talep azalırsa denge fiyatı düşer.

Cevap : D) Talep azalır ve arz artarsa denge fiyatı yükselir.

15. Aşağıdakilerden hangisi firmanın toplam sabit maliyetleri içerisinde yer almaz?

A) Binaya ait sigorta primleri
B) Emlak vergileri
C) İşçilere ödenen ücretler
D) Binaya ödenen kira
E) Yönetici ve sekreter aylıkları

Cevap : C) İşçilere ödenen ücretler

16. I. Talep edilen mal miktarı
II. Talep edilen malın kalitesi
III. Faktörlerin verimliliği
IV. Diğer faktörlerin fiyatı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri faktör talebini etkilemez?

A) Yalnız III
B) Yalnız I
C) I ve III
D) Yalnız II
E) Yalnız IV

Cevap : D) Yalnız II

17. Piyasa dengesinin sağlandığı bir ekonomide işçi ücretlerinin artması arz eğrisini nasıl etkiler?

A) Sağa kaydırır.
B) Eğimini artırır.
C) Eğimini azaltır.
D) Sola kaydırır.
E) Değişmez.

Cevap : A) Sağa kaydırır.

18. Toplam sabit maliyet eğrisinin şekli hakkında ne söylenebilir?

A) Orijine göre içbükeydir.
B) Yatay eksene paraleldir.
C) Pozitif eğimlidir.
D) Negatif eğimlidir.
E) Orijine göre dışbükeydir.

Cevap : B) Yatay eksene paraleldir.

19. Tam rekabet piyasasında bulunan bir firma kârını maksimize etmek için nasıl bir yol izlemelidir?

A) Toplam hasılat ile toplam maliyet arasındaki farkın en fazla olduğu üretim düzeyini seçecektir.
B) Toplam hasılat ile marjinal maliyet arasındaki farkın en fazla olduğu üretim düzeyini seçecektir.
C) Toplam hasılatı, toplam maliyete eşitleyen üretim düzeyini seçecektir.
D) Toplam hasılat ile ortalama maliyet arasındaki farkın en fazla olduğu üretim düzeyini seçecektir.
E) Toplam hasılatı, ortalama maliyete eşitleyen üretim düzeyini seçecektir.

Cevap : A) Toplam hasılat ile toplam maliyet arasındaki farkın en fazla olduğu üretim düzeyini seçecektir.

20. Tam fiyat farklılaştırması yapan tekelci bir firma aşağıdakilerden hangisini maksimize eder?

A) Üretici artığı
B) Refah kaybı
C) Toplam maliyet
D) Etkinsizlik
E) Tüketici artığı

Cevap : A) Üretici artığı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Ekonometri

İktisat

İşletme

Kamu Yönetimi

Mikro İktisdat

Mikro İktisat 2022 Final Soruları Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
siyaset bilimi ve kamu yönetimi siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Mikro İktisat 2022-2023 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!