auzefÇalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileriEkonometriİktisada Giriş-1İktisatİşletmeMaliyeSağlık Kurumları İşletmeciliği

İktisada Giriş 1 Vize Soruları

İktisada Giriş 1 Vize Soruları

İktisat Biliminin Tanımı

Her toplumun belirli bir düzeyde karşı karşıya olduğu ve iktisadın temel uğraş alanı olan sorun aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kıtlık
b) Fayda
c) Fiyat
d) Enflasyon
e) Para

Cevap : a) Kıtlık

Aşağıdakilerden hangisi iktisat biliminin cevap aradığı bir soru değildir?

a) Hangi mallar üretilecek?
b) Mallar nasıl üretilecek?
c) Mallar kimler için üretilecek?
d) Malların üretilmesinden kim sorumlu olacak?
e) Ne kadar mal üretilecek?

Cevap : d) Malların üretilmesinden kim sorumlu olacak?

Aşağıdakilerden hangisi mikro iktisat ile ilgili değildir?

a) Fayda analizi
b) Büyüme
c) Tüketici dengesi
d) Üretici dengesi
e) Firma arzı

Cevap : b) Büyüme

Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın inceleme konularından biri değildir?

a) Toplam gelir
b) Toplam istihdam
c) Genel fiyat düzeyi
d) Gayrisafi millî hasıla
e) Firma arzı

Cevap : e) Firma arzı

Bir kavramı belirleyen çok sayıda değişkenden bir tanesinin değişebileceği, diğer değişkenlerin sabit kalacağı varsayımına ne ad verilir?

a) Homo economicus
b) Mutadis mutandis
c) Ceteris paribus
d) Laissez faire
e) Vice versa

Cevap : c) Ceteris paribus

Aşağıdakilerden hangisi ikame mala örnektir?

a) Reçel-peynir
b) Tavuk-koyun
c) Araba-benzin
d) Çay-şeker
e) Bilgisayar-masa

Cevap : b) Tavuk-koyun

İlişkili mallardan birinin fiyatında meydana gelen bir artış diğer malın talep miktarında artışa neden oluyorsa bu mallara ne ad verilir?

a) Giffen mal
b) Düşük mal
c) Normal mal
d) Tamamlayıcı mal
e) İkame mal

Cevap : e) İkame mal

A malının tamamlayıcısı olan B malının fiyatı artarsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

a) A malının talebi artar.
b) A malının talebi azalır.
c) B malının talebi artar.
d) B malının talebi değişmez.
e) A malının talebi değişmez.

Cevap : b) A malının talebi azalır.

Aşağıdaki durumlardan hangisinde talep eğrisi sola kaymaz?

a) İkame malın fiyatının artması
b) İkame malın fiyatının düşmesi
c) Tüketicinin gelirinin düşmesi
d) Tamamlayıcı malların fiyatının artması
e) Nüfus miktarının azalması

Cevap : a) İkame malın fiyatının artması

Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisinin kaymasına etki eden faktörlerden değildir?

a) Fiyatlardaki değişme
b) Tüketici sayısı
c) Gelirdeki değişme
d) Beklentiler
e) İkame mal fiyatı

Cevap : a) Fiyatlardaki değişme

İktisada Giriş 1 Vize Soruları

Talep Esnekliği Ve Arz Kavramı

Bir malın fiyatındaki yüzdesel değişme, talep edilen yüzdesel değişmeye eşit ise talebin fiyat esnekliği aşağıdakilerden hangisidir?

a) ed=1
b) ed<1 c) ed>1
d) ed=0
e) ed=8

Cevap : a) ed=1

Talep eğrisi dikey eksene paralel dik bir doğru biçiminde ise talebin fiyat esnekliğinin değeri kaçtır?

a) de:0
b) de:1
c) de>1
d) de<1
e) de:∞

Cevap : a) de:0

Talep esnekliğinde miktar ve fiyatları dikkate alan esneklik kavramı hangisidir?

a) Nokta esnekliği
b) Yay esnekliği
c) Çapraz esneklik
d) Gelir esnekliği
e) İlk gelir düzeyi

Cevap : b) Yay esnekliği

Çapraz talep esnekliği negatif olan mallara ne ad verilir?

a) Veblen Malı
b) İkame Malı
c) Tamamlayıcı Mal
d) Giffen Malı
e) Snop Mal

Cevap : c) Tamamlayıcı Mal

Parasal gelirde meydana gelen yüzde değişimin talep miktarında meydana gelen yüzde değişmeye oranına ne ad verilir?

a) Talebin fiyat esnekliği
b) Talebin gelir esnekliği
c) Talebin çapraz esnekliği
d) Talebin miktar esnekliği
e) Arz esnekliği

Cevap : b) Talebin gelir esnekliği

Bir malın talep edilen miktarının, bu malın fiyatı karşısındaki duyarlılığının ölçüsüne ne ad verilir?

a) Talebin gelir esnekliği
b) Talebin tercih esnekliği
c) Çapraz talep esnekliği
d) Talebin ikame esnekliği
e) Talebi fiyat esnekliği

Cevap : e) Talebi fiyat esnekliği

Aşağıdakilerden hangisi negatif gelir esnekliği olan mallardır?

a) Tamamlayıcı mallar
b) İkame mallar
c) Normal mallar
d) Düşük mallar
e) Serbest mallar

Cevap : d) Düşük mallar

İktisadi faaliyetlerde insan ihtiyaçlarını giderme amacına yönelik olarak mal ve hizmet üretilmesine ne denir?

a) Talep
b) Arz
c) Esneklik
d) Fayda
e) Tüketim

Cevap : b) Arz

Aşağıdakilerden hangisi arzı etkileyen faktörlerden değildir?

a) Üretim teknolojilerinin değişmesi
b) Maliyetlerdeki değişmeler
c) Malın fiyatındaki değişme
d) Diğer mal fiyatının değişmesi
e) Hava koşulları

Cevap : e) Hava koşulları

İktisada Giriş 1 Vize Soruları

Arz Esnekliği Ve Piyasa Kavramı

Arz eğrisi yatay eksene paralel bir doğru ise aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

a) Arz esnekliği sıfırdır.
b) Arz esnekliği birden küçüktür.
c) Arz esnekliği bire eşittir.
d) Arz esnekliği birden büyüktür.
e) Arz esnekliği sonsuzdur.

Cevap : e) Arz esnekliği sonsuzdur.

Arz ve talep eğrilerinin ters yönde ancak aynı miktarda kayması durumunda talep eğrisi sola arz eğrisi sağa kayarsa denge fiyatındaki ve miktarındaki değişme hangi yöndedir?

a) Denge fiyatı düşer, denge miktarı artar.
b) Denge fiyatı artar, denge miktarı düşer.
c) Denge fiyatı ve denge miktarı artar.
d) Denge fiyatı ve denge miktarı azalır.
e) Denge fiyatı düşer, denge miktarı değişmez.

Cevap : e) Denge fiyatı düşer, denge miktarı değişmez.

Bir malın talebi sabitken arzı azalırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

a) Denge miktarı artar, denge fiyatı sabit kalır.
b) Hem denge fiyatı hem de denge miktarı azalır.
c) Hem denge fiyatı hem de denge miktarı artar.
d) Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır.
e) Denge fiyatı azalır, denge miktarı sabit kalır.

Cevap : d) Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır.

Bir malın piyasa talep ve arz eğrilerinin kesişmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a) Denge fiyatını
b) Denge miktarını
c) Hem talep fazlasını hem de arz fazlasının olmadığı bir noktayı
d) Yukarıdakilerin hepsini
e) Hiçbiri

Cevap : d) Yukarıdakilerin hepsini

Arz esnekliği ve dönem uzunluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Piyasa döneminde arz esnekliği birden büyüktür.
b) Kısa dönemde arz esnekliği birden küçüktür.
c) Uzun dönemde arz esnekliği birden büyüktür.
d) Dönem uzunluğu arttıkça arz esnekliği büyür.
e) Çok kısa dönemde arz esnekliği sıfırdır.

Cevap : a) Piyasa döneminde arz esnekliği birden büyüktür.

Esnek bir talep karşısında arzdaki artış ve azalışlarda aşağıdakilerden hangi durum ortaya çıkmaktadır?

a) Arz sağa kayınca fiyat düşmekte, sola kayınca fiyat yükselmekte.
b) Fiyat düşmekte, denge miktarı artmakta.
c) Fiyatta küçük miktarda büyük oranlarda değişim olur.
d) Fiyat yükselmekte, denge miktarı azalmakta.
e) Arz sola kayınca fiyat düşmekte, sağa kayınca fiyat yükselmekte.

Cevap : c) Fiyatta küçük miktarda büyük oranlarda değişim olur.

Denge fiyatına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Arz ve talep miktarının eşitlendiği fiyattır.
b) Arz fazlalığı yoktur.
c) Talep fazlalığı yoktur.
d) Piyasada mal darlığı vardır.
e) Denge fiyatından mal satın almak isteyen herkes mal alabilir.

Cevap : d) Piyasada mal darlığı vardır.

İşletmenin üretimde hiçbir şeyi değiştiremediği döneme ne ad verilir?

a) Piyasa dönemi
b) Kısa dönem
c) Orta dönem
d) Uzun dönem
e) Teknolojik dönem

Cevap : a) Piyasa dönemi

Tüketici rantı tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tüketicinin fiili olarak ödediği miktar ile ödemeye razı olduğu miktar arasındaki fark
b) Tüketicinin ödemeye razı olduğu miktarla fiili olarak ödediği miktar arasındaki fark
c) Tüketicinin fiili olarak ödediği ve ödemeye razı olduğu miktarların toplamı
d) Tüketicinin ödemeye razı olduğu miktarın fiili olarak ödediği miktara bölümü
e) Tüketicinin fiili olarak ödediği miktar

Cevap : b) Tüketicinin ödemeye razı olduğu miktarla fiili olarak ödediği miktar arasındaki fark

Örümcek ağı teoremine göre herhangi bir nedenle piyasa dengesinin bozulması durumunda gittikçe dengeye yönelen dalgalanmalar sonucunda piyasa dengesinin kendiliğinden oluşması aşağıdakilerden hangisi geçerli olduğunda söz konusu olur?

a) Talep ve arz eğrilerinin aynı eğime sahip olması durumunda
b) Arz eğrisinin talep eğrisinden daha yatık olması durumunda
c) Talep eğrisinin esnekliğinin sıfır olması durumunda
d) Talep eğrisinin arz eğrisinden daha yatık olması durumunda
e) Arz esnekliğinin 1 olması durumunda

Cevap : d) Talep eğrisinin arz eğrisinden daha yatık olması durumunda

İktisada Giriş 1 Vize Soruları

Talep Tahlilleri

Çeşitli mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılaması ile yaratılan memnuniyete ne denir?

a) Değer
b) Harcama
c) Tüketim
d) Talep
e) Fayda

Cevap : e) Fayda

Teorik olarak faydanın ölçülebileceğini varsayan fayda görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kardinal fayda
b) Ordinal fayda
c) Marjinal fayda
d) Toplam fayda
e) Azalan fayda

Cevap : a) Kardinal fayda

Aşağıdakilerden hangisi farksızlık (kayıtsızlık) eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?

a) Orijinden uzaklaştıkça fayda seviyelerinin artması
b) Negatif eğimli olmaları
c) Birbirlerini ve eksenleri kesmemeleri
d) Genellikle orijine göre dışbükey olmaları
e) Her noktada aynı eğime sahip olmaları

Cevap : e) Her noktada aynı eğime sahip olmaları

Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin sabit geliri ile iki malı hangi miktarlarda tüketme olanaklarına sahip olduğunu gösteren seçim noktalarını birleştiren doğrudur?

a) Maliyet kısıtı
b) Fiyat-tüketim eğrisi
c) Gelir-tüketim
d) Genişleme yolu
e) Bütçe doğrusu

Cevap : e) Bütçe doğrusu

Aşağıdakilerden hangisi kayıtsızlık eğrilerinin özelliklerindendir?

a) Pozitif eğimlidirler.
b) Birbirlerini keserler.
c) Üzerlerindeki her nokta farklı tatmin düzeyini gösterir.
d) Orijine göre dışbükeydirler.
e) Eksenleri keserler.

Cevap : d) Orijine göre dışbükeydirler.

Belirli bir zaman diliminde bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucu toplam faydada meydana gelen değişmeye ne denir?

a) Kardinal fayda
b) Ordinal fayda
c) Marjinal fayda
d) Maksimum fayda
e) Minimum fayda

Cevap : c) Marjinal fayda

Bir malın tüketilen miktarları eşit miktarlarda arttırıldığında her yeni birimin sağladığı faydanın küçüleceğini belirten yasaya ne ad verilir?

a) Azalan verimler yasası
b) Azalan marjinal fayda yasası
c) Talep yasası
d) Arz yasası
e) Gresham yasası

Cevap : b) Azalan marjinal fayda yasası

Aşağıdakilerden hangisi marjinal faydayı göstermektedir?

a) ∆Q ∕ ∆L
b) ∆TUa ∕ Qa
c) TUa ∕ ∆Qa
d) ∆TUa ∕ ∆Qa
e) TUa ∕ Qa

Cevap : d) ∆TUa ∕ ∆Qa

Mal fiyatı sabit iken tüketiciye daha fazla mal satın alma imkanını sağlayan eğri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gelir-tüketim eğrisi
b) Kayıtsızlık eğrisi
c) Eş-ürün eğrisi
d) Genişleme yolu
e) Bütçe doğrusu

Cevap : a) Gelir-tüketim eğrisi

Reel gelir arttığında tüketicinin talebinin azaldığı mala ne ad verilir?

a) Serbest mal
b) Ekonomik mal
c) Normal mal
d) Düşük mal
e) Esnek mal

Cevap : d) Düşük mal

İktisada Giriş 1 Vize Soruları

Arz Tahlilleri

Toprak, emek ve sermayeden oluşan kaynaklara ne ad verilir?

a) Çıktı
b) Üretim faktörü
c) Ürün
d) Doğal kaynak
e) İmalat

Cevap : b) Üretim faktörü

Mal ve hizmetlerin miktar ve faydasını yaratma ve arttırma işlemine ne ad verilmektedir?

a) Üretim
b) Tüketim
c) Arz
d) İhtiyaç
e) Talep

Cevap : a) Üretim

Bazı girdilerin değiştirilebileceği ancak her şeyin değiştirilmesi için yeterli uzunlukta olmayan döneme ne ad verilir?

a) Piyasa dönemi
b) Uzun dönem
c) Çok uzun dönem
d) Pazar dönemi
e) Kısa dönem

Cevap : e) Kısa dönem

Bütün girdilerinin miktarlarının değiştirilebileceği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Piyasa dönemi
b) Kısa dönem
c) Uzun dönem
d) Çok kısa dönem
e) Pazar dönemi

Cevap : c) Uzun dönem

Toplam fayda ilk etapta azalarak artar ve toplam fayda maksimuma ulaştıktan sonra azalmaya başlar. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Azalan marjinal fayda yasası
b) Artan marjinal fayda yasası
c) Değişen marjinal fayda yasası
d) Azalan toplam fayda yasası
e) Artan toplam fayda yasası

Cevap : a) Azalan marjinal fayda yasası

Üretim fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Her zaman doğrusal bir fonksiyondur.
b) Yalnızca ölçeğe göre sabit getiriyi gösterir.
c) Teknolojik gelişme fonksiyonu aşağıya kaydırır.
d) Üretim faktörlerinden birisinin değişmesi ile ortaya çıkan üretimi gösterir.
e) Fonksiyona giren üretim faktörlerinin marjinal fiziki ürünlerine ulaşmak mümkündür.

Cevap : e) Fonksiyona giren üretim faktörlerinin marjinal fiziki ürünlerine ulaşmak mümkündür.

Aşağıdakilerden hangisi aynı toplam ürün miktarını sağlamaya imkân verecek girdi bileşimlerinin geometrik yerlerini birleştiren eğridir?

a) Kayıtsızlık eğrisi
b) Eş-ürün eğrisi
c) Farksızlık eğrisi
d) Anlaşma eğrisi
e) Bağıt eğrisi

Cevap : b) Eş-ürün eğrisi

Eş-ürün eğrilerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi faktörler arası ikame olduğu varsayımının sonucudur?

a) Üzerindeki her noktanın eşit üretim düzeyini göstermesi
b) Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek üretim düzeyini göstermesi
c) Birbirlerini ve genellikle eksenleri kesmemesi
d) Azalan (negatif) eğimli olması
e) Orijine göre dışbükey olması

Cevap : d) Azalan (negatif) eğimli olması

Eş-maliyet doğrusu aşağıdakilerden hangi durumu belirtir?

a) Üreticinin teknik seçimleri
b) Faktör bileşimini
c) Faktör bileşiminin maliyetini
d) Eş-ürün eğrileri ile teğet olma durumunu
e) Eş-ürün eğrilerinin birbirlerini kesme durumunu

Cevap : c) Faktör bileşiminin maliyetini

Üretici bütçesindeki değişim sonucu daha fazla faktör alımı ile üretim artışı söz konusu ise bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a) Gelir tüketim eğrisi
b) Eş-ürün eğrisi
c) Bütçe doğrusu
d) Genişleme yolu
e) Eş-maliyet doğrusu

Cevap : d) Genişleme yolu

İktisada Giriş 1 Vize Soruları

Üretim Maliyetleri

Üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin değiştirilmesine olanak sağlayan döneme ne ad verilir?

a) Kısa dönem
b) Çok kısa dönem
c) Orta dönem
d) Uzun dönem
e) Piyasa dönemi

Cevap : a) Kısa dönem

Bütün girdilerinin miktarlarının değiştirilebileceği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Piyasa dönemi
b) Kısa dönem
c) Uzun dönem
d) Çok kısa dönem
e) Pazar dönemi

Cevap : c) Uzun dönem

Değişir maliyetler toplamının üretim miktarına bölünmesi ile elde edilen maliyet kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Marjinal maliyet
b) Ortalama toplam maliyet
c) Ortalama sabit maliyet
d) Ortalama değişir maliyet
e) Sabit maliyet

Cevap : d) Ortalama değişir maliyet

Aşağıdakilerden hangisi sabit maliyetlere bir örnek değildir?

a) Fabrikanın kirası
b) İşçi ücretleri
c) Belediye harçları
d) Bina ve arazi vergileri
e) Amortismanlar

Cevap : b) İşçi ücretleri

Firmanın birim üretim başına düşen maliyetine ne ad verilir?

a) Ortalama toplam maliyet
b) Ortalama sabit maliyet
c) Ortalama değişken maliyet
d) Marjinal maliyet
e) Toplam maliyet

Cevap : a) Ortalama toplam maliyet

Kısa dönem ortalama maliyet eğrisinin U biçiminde olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ölçeğe göre artan ve azalan verimler
b) Ölçeğe göre artan ve sabit verimler
c) Sabit marjinal verimler kanunu
d) Sabit ve artan marjinal verimler kanunu
e) Artan ve azalan marjinal verimler kanunu

Cevap : e) Artan ve azalan marjinal verimler kanunu

Ölçek ekonomileri söz konusu olduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Uzun dönem ortalama maliyet düşer.
b) Uzun dönem ortalama maliyet artar.
c) Kısa dönem ortalama maliyet artar.
d) Kısa dönem ortalama maliyet düşer.
e) Kısa dönem ortalama maliyet değişmez.

Cevap : a) Uzun dönem ortalama maliyet düşer.

Aşağıdakilerden hangisi firma dışı fakat endüstri içi kazanç durumunu ifade etmektedir?

a) İçsel ekonomiler
b) İçsel-eksi ekonomiler
c) Dışşal ekonomiler
d) Dışsal-eksi ekonomiler
e) Artan maliyetli endüstri

Cevap : c) Dışşal ekonomiler

Piyasa denge koşulu hangi durumda oluşmaktadır?

a) Arz ve talebin birbirine eşit olması
b) Talebin arzdan fazla olması
c) Arzın talepten fazla olması
d) Arz ve talep edenlerin kararları doğrultusunda
e) Arz ve talebin eşit olmaması

Cevap : a) Arz ve talebin birbirine eşit olması

Denge fiyatına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Arz ve talep miktarının eşitlendiği fiyattır.
b) Arz fazlalığı yoktur.
c) Talep fazlalığı yoktur.
d) Piyasada mal darlığı vardır.
e) Denge fiyatından mal satın almak isteyen herkes mal alabilir.

Cevap : d) Piyasada mal darlığı vardır.

İktisada Giriş 1 Vize Soruları

Piyasa Şekilleri

Birbiriyle ile rekabet eden az sayıda firmanın bulunduğu ve her birinin üretimindeki değişmelerin piyasa fiyatını etkileyebilecek durumda olduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Oligopson
b) Monopol
c) Oligopol
d) Tekelci rekabet
e) Monopson

Cevap : c) Oligopol

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabete ait bir özellik değildir?

a) Atomize
b) Mobilite
c) Homojenlik
d) Şeffaflık
e) Ürün farklılaştırması

Cevap : e) Ürün farklılaştırması

Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın ortalama geliri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a) Firmanın marjinal maliyetine
b) Malın satış fiyatına
c) Firmanın toplam maliyetine
d) Firmanın toplam gelirine
e) Firmanın üretim miktarına

Cevap : b) Malın satış fiyatına

Tam rekabet piyasasında firmanın kârını azamileştirmek için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir?

a) Marjinal maliyet = Marjinal hasılat
b) Ortalama maliyet = Ortalama hasılat
c) Marjinal hasılat = Ortalama hasılat
d) Fiyat = Ortalama hasılat
e) Ortalama değişken maliyet = Marjinal hasılat

Cevap : a) Marjinal maliyet = Marjinal hasılat

Toplam gelir ile toplam maliyetin birbirine eşit olduğu üretim düzeyine ne denir?

a) Kapanma noktası
b) Maksimum kâr noktası
c) Başa baş noktası
d) Denge noktası
e) Minimum zarar noktası

Cevap : c) Başa baş noktası

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasalarının karakteristik özelliklerinden biri değildir?

a) Alıcı ve satıcıların tam bilgiye sahip olması
b) Çok sayıda satıcı olması
c) Çok sayıda alıcı olması
d) Piyasaya girişte kısıtlamalar olması
e) Malların homojen olması

Cevap : d) Piyasaya girişte kısıtlamalar olması

Tam rekabette uzun dönemde firmaların normal kârla yetinmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Herkesin bilgiye eşit uzaklıkta olması
b) Malın homojen olması
c) Piyasaya giriş çıkışların serbest olması
d) Alıcıların çok olması
e) Alıcıların fiyatı etkileyememesi

Cevap : c) Piyasaya giriş çıkışların serbest olması

Uzun dönemde tam rekabet piyasasına ait bir firmada aşırı kâr için ne söylenebilir?

a) Sıfırdır.
b) Var ama çok az
c) Pozitif
d) Azalarak artar.
e) Üretim miktarı arttıkça artar.

Cevap : c) Pozitif

Hiçbir reklam harcaması yapmayan bir endüstri aşağıdaki piyasalardan hangisi içindedir?

a) Tam rekabet
b) Oligopol
c) Monopol
d) Eksik rekabet
e) Monopollü rekabet

Cevap : a) Sıfırdır.

İkamesi bulunmayan bir malın tekel durumundaki satıcısına ne denir?

a) Monopollü rekabet
b) Tam rekabet
c) Monopson
d) Oligopol
e) Monopol

Cevap : e) Monopol

 

İktisada Giriş 1 Vize Soruları İktisat Lisans Açık Öğretim
telegram iktisat Auzef İktisada Giriş 1

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!