Genel İktisat Final Deneme Sınavı -1

Genel İktisat Final Deneme Sınavı -1

#1. Aşağıdakilerden hangisi monopolün sonuçlarından değildir?

#2. Emek piyasasında monopson durumunda olan bir firmada emeğin marjinal (girdi) maliyeti nasıldır?

#3. Faktör piyasalarında monopol koşullarında marjinal faktör maliyeti neye eşit olmaktadır?

#4. Tek alıcı ve tek satıcının bulunduğu piyasa yapısında tek bir fiyatın bulunduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi iktisat biliminin cevap aradığı bir soru değildir?

#6. Marjinal maliyetin marjinal hasılatın aştığı bir üretim hacminde monopolcü bir firma şu hallerden hangisi ile karşı karşıya kalır?

#7. Piyasa yapısında malı satın alan alıcı aynı zamanda o malın satıcısı durumunda ise hangi piyasa türü söz konusu olmaktadır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisinin kaymasına etki eden faktörlerden değildir?

#9. Monopolcü bir firma, tüketici rantına el koymak için aşağıdakilerden hangisini yapar?

#10. Monopson piyasalarında satıcılara ödenen fiyat hangi piyasa yapısına göre düşük düzeyde kalmaktadır?

#11. Aşağıdakilerden hangisi ikame mala örnektir?

#12. Bir ülkede emek arzı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

#13. Tam rekabet koşulları altında çalışan bir faktör piyasasında marjinal faktör maliyeti aşağıdakilerden hangisine eşittir?

#14. Monopolcü firmanın daha fazla kar elde etmek için aynı ürünü farklı alt piyasalarda farklı fiyatlardan satmasına ne denir?

#15. Monopol piyasasında firmanın karlılık durumunun göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Monopolcü bir firmanın marjinal gelir eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#17. Monopolcü bir firmanın ortalama hasılat eğrisi nasıldır?

#18. Bir kişinin parasal ücreti ile satın alacağı mal ve hizmet miktarını gösteren kavrama ne ad verilir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi emek arzını belirleyen faktörlerden değildir?

#20. Faktör piyasalarında bilateral monopol koşullarında denge noktası nerede oluşmaktadır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Genel İktisat Final Deneme Sınavı -1

 

Genel İktisat Final Deneme Sınavı -1

Tam rekabet koşulları altında çalışan bir faktör piyasasında marjinal faktör maliyeti aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a) Marjinal fiziki ürünü
b) Faktörün fiyatına
c) Marjinal maliyete
d) Malın fiyatına
e) Marjinal verimliliğe

Cevap : b) Faktörün fiyatına

Emek piyasasında monopson durumunda olan bir firmada emeğin marjinal (girdi) maliyeti nasıldır?

a) Ücret haddinden büyüktür
b) Sermayenin marjinal (girdi) maliyetine eşittir
c) Ücret haddine eşittir
d) Emeğin marjinal maliyet eğrisi emek arz eğrisinin altında seyreder
e) Ücret haddinden küçüktür

Cevap : a) Ücret haddinden büyüktür

Faktör piyasalarında bilateral monopol koşullarında denge noktası nerede oluşmaktadır?

a) Faktör fiyatı = Marjinal faktör maliyetine
b) Faktör fiyatı = Marjinal ürün gelirine
c) Marjinal faktör maliyeti = Marjinal ürün gelirine
d) Ortalama faktör maliyeti = Marjinal ürün gelirine
e) Ortalama faktör maliyeti=Ortalama faktör gelirine

Cevap : c) Marjinal faktör maliyeti = Marjinal ürün gelirine

Aşağıdakilerden hangisi emek arzını belirleyen faktörlerden değildir?

a) Çalışma hayatını düzenleyen kanunlar
b) Nüfusun yaşlara göre dağılımı
c) Cinsiyet dağılımı
d) Reel ücretler
e) Emeğin verimliliği

Cevap : e) Emeğin verimliliği

Bir ülkede emek arzı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

a) Kişi sayısına
b) Çalışma süresine
c) İşin yoğunluğuna
d) Firma sayısına
e) İşgücünün mobilitesine

Cevap : d) Firma sayısına

Bir kişinin parasal ücreti ile satın alacağı mal ve hizmet miktarını gösteren kavrama ne ad verilir?

a) Nominal ücret
b) Reel ücret
c) Asgari ücret
d) Parasal ücret
e) Ekonomik ücret

Cevap : b) Reel ücret

Faktör piyasalarında monopol koşullarında marjinal faktör maliyeti neye eşit olmaktadır?

a) Marjinal ürün gelirine
b) Faktör arzına
c) Faktör talebine
d) Faktör fiyatına
e) Faktörün verimliliğine

Cevap : d) Faktör fiyatına

Emek arzı ve emek talebi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Emek talebi nominal ücretin fonksiyonudur
b) Emek arzı nominal ücretin fonksiyonudur
c) Emek talebi reel ücretin emek arzı nominal ücretin fonksiyonudur
d) Emek talebi ve emek arzı reel ücretin fonksiyonudur
e) Emek talebi reel ücretin emek arzı faizin fonksiyonudur

Cevap : d) Emek talebi ve emek arzı reel ücretin fonksiyonudur

Bireysel emek arz eğrisinin önce artan sonra azalan seyir izlemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yüksek-düşük gelir etkisi
b) Çalışma süresinin uzun-kısa oluşu
c) Gelir-ikame etkisi
d) Yaşlı-geç işgücü
e) Coğrafi mobilite

Cevap : c) Gelir-ikame etkisi

Ücretlerin artması sonucu boş zamanın fırsat maliyeti artmıştır, yani birey çalışma saatini arttırmıştır. Bu duruma ne ad verilir?

a) İkame etkisi
b) Gelir etkisi
c) Toplam etki
d) Ücret etkisi
e) Hicks etkisi

Cevap : a) İkame etkisi

Genel İktisat Final 2021 Deneme Sınavı –

Firmaların emek talebi nasıl bir taleptir?

a) Yansıma talep
b) Türev talep
c) Normal talep
d) Efektif talep
e) Üretim talebi

Cevap : b) Türev talep

Aşağıdaki hangi durumda ücret düzeyi tam rekabet şartlarına göre belirlenmektedir?

a) Emek arzı ile emek talebinin eşitliğinde
b) Marjinal faktör maliyetinin marjinal ürün gelirine eşitliğinde
c) Ortalama faktör maliyetinin marjinal ürün gelirine eşitliğinde
d) Faktör arzının faktör talebinden yüksek olması durumunda
e) Ortalama faktör maliyetinin ortalama gelire eşitliğinde

Cevap : a) Emek arzı ile emek talebinin eşitliğinde

Hem emek talebinin düştüğü, hem de ücret düzeyinin düştüğü piyasa yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bilateral monopol
b) Monopol
c) Monopson
d) Tam rekabet
e) Oligopson

Cevap : c) Monopson

Sermaye ve emek birbirinin ikame faktörü durumunda ise ücretlerin artması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

a) Emek talebinin azalması
b) Sermaye talebinin azalması
c) Emek yoğun teknolojilerin kullanılması
d) İstihdamın artmasına
e) Sermaye yerine emeğin ikame edilmesine

Cevap : a) Emek talebinin azalması

Hicks analizinde ücret hangi düzeyde belirlenmektedir?

a) Marjinal faktör maliyetinin marjinal ürün gelirine eşitliğinde
b) Emek arzı ile emek talebi eşitlendiğinde
c) İşçi sendikasının dayanma gücü ile işverenin fedakarlık oranında
d) Gelir etkisi ile ikame etkisi eşitliğinde
e) Gelir etkisi ikame etkisinden fazla olduğunda

Cevap : c) İşçi sendikasının dayanma gücü ile işverenin fedakarlık oranında

Bir işverenin işçiye ödeyeceği maksimum ücret sınırını aşağıdakilerden hangisi belirler?

a) Türev talep
b) Ücret oranı
c) İşçinin toplam maliyeti
d) İşçinin marjinal ürün geliri
e) İşçinin verimi

Cevap : d) İşçinin marjinal ürün geliri

Bilateral monopol piyasalarında sendika neyi önlemeye çalışmaktadır?

a) Sosyal hak
b) Düşük istihdam
c) Düşük ücret
d) Monopolcu istismarını
e) Monopsoncu istismarını

Cevap : e) Monopsoncu istismarını

Hangi piyasa yapısında sendikalar fiyat belirleyici duruma gelmektedir?

a) Tam rekabet
b) Monopol
c) Monopson
d) Bilateral monopol
e) Duopson

Cevap : d) Bilateral monopol

Asgari ücretin belirleyici unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

a) İşin verimi
b) Asgari ölçüler içinde insanca yaşama
c) İşçinin cinsiyeti
d) İşçinin yeteneği
e) İşçinin eğitim durumu

Cevap : b) Asgari ölçüler içinde insanca yaşama

telegram siyaset bilimi ve kamu yönetimi

 

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: