auzefSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerTürk İktisat Tarihi

Türk İktisat Tarihi 2022-2023 Final Soruları

Türk İktisat Tarihi 2022-2023 Final Soruları

1. I. Sultan II. Mesud’un tahttan indirilip esir edildiği 1299 yılında Osman bey bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı beyliğini kurdu.
II. Sultanönü/Eskişehir, Selçukluların 1074’te kasaba olarak fethedip kurup geliştirdiği önemli bir Selçuklu ticaret şehriydi.
III. Osman Bey’in yönetiminde Osmanlı beyliğinde tarım ticaret ve sanayi faaliyetleri birlikte yönetilmemekte aksine birbirinden ayrı gelişmekteydi.
Yukarıda verilen ifadelere göre hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : I ve II

2. I. Selçuklu sanayi devrimini başlatan büyük devlet adamı ve düşünürü olan Nizamül-Mülk’tür.
II. Ahi teşkilatının ve kümelenme modelinin kurucusu ve teorisyeni Ahi Evrendir.
III. Ahilik, ahiler tarafından kurulan vakıfların cami, tekke, zaviye, mektep ve medreseleri vasıtası ile kısa zamanda Anadolu’nun her yanına yayılmıştır.
IV. Ahi teşkilatları bulunduğu bölgelerde katı üretim kuralları uygulamış bu durum mamul mal üretimini olumsuz etkilemiştir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : I, II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi göçebelik, hayvancılık ve daimi savaş halinin Türklerin İslamiyet öncesi ekonomik ve sosyal hayatına olan etkilerinden birisi değildir?

Cevap : Tarımın Gelişmesi

4. I. İktisat tarihi iki önemli devrimsel olay ile örülüdür. Bu olaylardan birincisi tarım devrimi ikincisi de sanayi devrimidir.
II. iktisat tarihi araştırmalarının günümüzde en önemli sanayi ve tarım devrimleri olmuştur.
III. Sanayileşmenin kuralları matematiksel ve rasyonel denklemler olduğundan inceleme yapılırken ülke ayrımı yapılmamalıdır.
IV. sanayi devrimi ile birlikte toplumların tarihsel farklılıkları ortadan kalkmış, toplum tipleri birbirine benzer bir hale gelmiştir.
Yukarıda verilen İktisat tarihinin İnceleme Alanları hakkındaki önermelerden hangisi yada hangileri doğrudur?

Cevap : I ve II

5. Kürk yolu ve ipek yolu olarak bilinen ve doğuyu batıya bağlayan ilk uluslararası ticaret yolunu kurmuş ve işletmiş Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Hun İmparatorluğu

6. I. İktisat ile ilgili tüm konular ve veriler iktisadi performansla ilişkilidir.
II. İktisat ile ilgili tüm konular ve veriler iktisadi yapı ile ilişkilidir.
III. İktisat ile ilgili tüm konular ve veriler iktisadi performansla veya iktisadi yapıyla ilişkilidir.
IV. İktisat ile ilgili tüm konular ve verilerin iktisadi performans ile ilişkisi kurulamaz.
V. İktisat ile ilgili tüm konular ve verilerin iktisadi yapı ile ilişkisi kurulamaz.
Yukarıdaki iktisat ve yapı hakkında verilen maddelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : Yalnız III

7. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi Osmanlı Sanayileşme politikalarının kesintiye uğramasının doğrudan sebebidir?

Cevap : Teknoloji finanasmanındaki dışa bağımlılık

8. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin genel üretim – tüketim politikalarından değildir?

Cevap : Esnaf birliklerinin aralarında yıkıcı bir rekabet ortamı oluşturmak.

9. I. Selçuklulardan devralınan mali sistemin geliştirilmiş halidir.
II. 13. Yy ortalarından itibaren ilhanlıların da katkısı vardır.
III. 16. Yy da tamamen çökmüştür.
IV. Bazı batılı yazarlar batıdan 200 yıllık bir önceliği olduğunu savunur.
Osmanlı klasik dönem maliye sisteminin gelişimi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur.

Cevap : I, II ve IV

10. Osmanlı devletinde tarım üretiminin vergilendirilmesini ve askeri sivil-bürokrasinin ücretlerinin karşılanmasını sağlayan sistemin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Tımar Sistemi

11. Aşağıdaki iktisat ve veriler konusu hakkında verilen önermelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
I. İktisat ile ilgili tüm konular ve veriler iktisadi performasnla ilişkilidir.
II. İktisat ile ilgili tüm konular ve veriler iktisadi yapı ile ilişkilidir.
III. İktisat ile ilgili tüm konular ve veriler iktisadi performansla veya yapıyla ilişkilidir.
IV. İktisat ile ilgili tüm konular ve veriler iktisadi performans ile ilişkisi kurulamaz
V. İktisat ile ilgili tüm konular ve veriler iktisadi yapı ile ilişkisi kurulamaz.

Cevap : I, II, IV ve V

12. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin esnaf ile ilgili aktif politikalar izleyerek gerçekleştirmek istediği hedeflerden biri olamaz?

Cevap : Üretimi sınırlandırmak

13. Aşağıda Osmanlı Toprak Sistemi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Belli arazilerin bazı kimselere hayatları boyunca gelirlerin tahsisi miras yolu ile intikal etmesine yurtluk denir.

14. I. Sanayiye dayalı imtiyazlı üretim sistemi ülke içinde korunarak gelişmiştir.
II. Esnafın üretime getirdiği her türlü yenilik imtiyaz verilerek korunuyordu.
III. Türk sınai mülkiyet haklarının korunmaya başlandığı tarih 1220’den başlatılabilir.
IV. Türk esnaf üretiminde üretim araçlarının mülkiyeti her zaman devlete ait olmuştur.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap : I, II ve III

15. I. İthal mallarına tüketim vergisi koyma ve var olanların miktarını artırmak
II. Yerli sanayi üretimini vergiden muaf tutmak ve primle desteklemek
III. Devlete ait toprakların bir bölümünün topraksız köylüye dağıtılması
IV. Devlet kasasına para girişi sağlamak için vakıf arazilerinin yabancılara satılması
Yukarıdakilerin hangisi yada hangileri Liberal dönemde uygulanan iktisat politikalarındandır?

Cevap : I, II ve III

16. Selçukluların aynı ekonomide hem yerleşik tarım hem göçebe hayvancılığı gerçekleştirmesinin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : Şehir- Devlet, yurt – devlet gibi küçük ölçekli ekonomik coğrafyaların etkinliği artmıştır.

17. Aşağıdakilerden hangisi tımarlı sipahinin yükümlülüklerinden biri değildir?

Cevap : Tımar sahipleri tımarlı arazisi üzerinde vakıf kurmakla yükümlüdür.

18. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı bölgesinde iktisadi, sosyal dini kültürel faaliyetleri yürüterek öncü kurucu görevi üstlenenlerden biri değildir?

Cevap : Tüccarlar

19. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin esnafın teşkilatlandırılmasına yönelik güttüğü fiyat ve üretim politikaları araçları arasında değildir?

Cevap : Arpalıklar

20. Klasik dönem Osmanlı maliyesini oluşturan üç unsurla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Tımar yalnızca bitkisel tarım üretiminin vergilendirilmesini içerir.

Türk İktisat Tarihi

Türk İktisat Tarihi 2022-2023 Final Soruları

siyaset bilimi ve kamu yönetimi Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!