auzefİnsan Hakları ve DemokratikleşmeSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

İnsan Hakları ve Demokratikleşme 2022-2023 Final Soruları

İnsan Hakları ve Demokratikleşme 2022-2023 Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi. Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmedeki düzenlemelerden değildir?

Cevap : Taraflar ulusal azınlıkların gerektiğinde self determinasyon (kendi kaderini tayin) hakkı uyarınca özerk bir devlete dönüşmesini destekler ve güvenceye alırlar.

2- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na göre temel hak ve özgürlüklerin durdurulması için aranan şartlardandır?

Cevap : Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına dokunulmamalıdır.

3- İnsan haklarının ihlaline ilişkin denetim yollarından “1235 usulü” ve “1503 usulü” aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine aittir?

Cevap : Birleşmiş Milletler

4- Aşağıdaki hak veya hürriyetlerden hangisi İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde ve ek protokollerinde yer almamıştır?

Cevap : Sosyal güvenlik hakkı

5- Aşağıdakilerden suçlardan hangisi Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargı alanına girmez?

Cevap : Vergi Suçları

6- Aşağıdakilerden hangisi olağan dönemlerde temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması ile ilgili yanlıştır?

Cevap : Sınırlama yalnızca Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yapılabilir.

7- Demokratik bir toplum düzeninde ifade özgürlüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : İfade özgürlüğü toplumun geneline aykırı gelen, onları rahatsız eden düşüncelerin açıklanması açısından geçerli olamaz.

8- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na göre yaşama hakkı ile ilgili doğrudur?

Cevap : Negatif statü haklarındandır.

9- Aşağıdakilerden hangisi İfade özgürlüğü ile ilgili İnsan Haklan Avrupa Mahkemesi içtihatlarında öngörülen ilkelerden biri değildir?

Cevap : Siyasetçileri eleştirmenin sınırı çok dar tutulmuştur.

10- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın adil yargılanma hakkına ilişkin getirdiği güvencelerden biri değildir?

Cevap : Kanuna aykırı olarak elde edilmiş, bulgular olağanüstü hal dönemlerinde, delil kapsamında kabul edilebilir.

11- İşverenin iş yerinde faaliyetleri tamamen durdurması ve işçileri topluca işten uzaklaştırma hakkına ne ad verilir?

Cevap : Lokavt Hakkı

12- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın adil yargılanmaya ilişkin düzenlemelerden biri değildir?

Cevap : Suç ve cezalar olağanüstü hallerde geriye yürütülebilir.

13- Aşağıdakilerden hangisi sendika kurma ve üyeliği ile ilgili olarak 1982 Anayasası’nda yer alan kurallardan biri değildir?

Cevap : Memurlar sendika üyesi olamaz.

14- Anayasası’na göre kişiler. toplu işlendiği iddia edilen suçlarda. tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için süre gerekli süre hariç, en geç ne kadar süre içinde hâkim önüne çıkarılmalıdır?

Cevap : 4 gün

15- Ölüm Cezası İnşan Haklan Avrupa Sözleşmesi’nin hangi protokolüyle kesin olarak kaldırılmıştır?

Cevap : 13 nolu Protokol

16- 1982 Anayasası’na göre, Yüksek Seçim Kurulunun oluşumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Bir kısım üyelerini Yargıtay, bir kısım üyelerini ise Danıştay seçer.

17- Aşağıdakilerden hangisi Anayasaya göre vatandaşlıkla ilgili yanlış bir bilgidir?

Cevap : Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır.

18- İnsan haklarım, bireyin. devlet karşısındaki konumu ve durumu. bireyin devletten beklediği edimin niteliği açısından. negatif, pozitif vs. aktif statü sınıflayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : George Jellinek

19- “Hâkim kararı olmadıkça kimsenin konutuna girilemez. aranamaz. eşyalarına el konulamaz.”
Bu cümlede sözü edilen hak aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Özel Hayatın Gizliliği

20- 1982 Anayasası’na göre, siyasal partilere karşı açılan kapatma davaları hangi mahkemede görülür?

Cevap : Anayasa Mahkemesi

İnsan Hakları ve Demokratikleşme

siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi

İnsan Hakları ve Demokratikleşme 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!