auzefBankacılık ve SigortacılıkGenel İktisatKamu YönetimiSağlık Kurumları İşletmeciliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Genel İktisat 2023-2024 Vize Soruları

Genel İktisat 2023-2024 Vize Soruları

#1. Bir malın fiyatındaki bir değişmenin diğer malın arz miktarında meydana getirdiği değişime verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Çapraz esneklik

#2. Aşağıdakilerden hangisi bir fayda yaratmak veya mevcut faydalara ilavelerde bulunmak amacıyla yapılan bütün faaliyetleri kapsayan kavramdır?

Cevap : D) Üretim

#3. Malların fiyatının düşmesi bütçe doğrusunu nasıl etkiler?

Cevap : C) Paralel sağa kaydırır

#4. Talep çapraz esnekliğinin sıfıra yaklaşması aşağıdaki hangi durumu ifade etmektedir?

Cevap : C) İkâmenin güç olduğu

#5. Eş maliyet doğrusu hangi durumu belirtmektedir?

Cevap : A) Faktör bileşiminin maliyetini


#6. Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrisinin özelliklerinden değildir?

Cevap : D) Eğri üzerindeki her nokta farklı üretim düzeyini gösterir

#7. Orijinden çıkan arz doğrusu dikey eksene yaklaşıyorsa aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : A) Tekelleşme

#8. Üretim miktarına bağlı olmayan maliyetler aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

Cevap : B) Sabit maliyet

#9. Arz edenlere yeni tesis kurarak arz düzeylerini arttırma imkanı veren dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Uzun dönem

#10. Teorik olarak faydanın ölçülebileceğini varsayan fayda görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Kardinal fayda


#11. Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin yer değiştirmesine etki eden faktörlerden biri değildir?

Cevap : B) Mal fiyatı

#12. Çapraz talep esnekliği pozitif olan mallara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) İkame mal

#13. Arz ve talep aynı oranda artarsa aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkar?

Cevap : B) Denge fiyatı değişmez

#14. İhtiyaçları tatmine yarayan unsurlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Mal

#15. Bir malın fiyatı arttıkça arz edilen miktarın artmasına, fiyat azalınca arz edilen miktarın azalmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Arz kanunu


#16. Bir malın talep edilen miktarının, bu malın fiyatı karşısındaki duyarlılığının ölçüsüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Talebin fiyat esnekliği

#17. Aşağıdakilerden hangisi uzun dönemde firma içi maliyetlerin yükselmesine neden olmaktadır?

Cevap : E) İçsel eksi ekonomiler

#18. Aşağıdakilerden hangisi çeşitli kullanma imkânlarından en yüksek tatmini veya en büyük getiri imkânının seçilmesini ifade etmektedir?

Cevap : E) Rasyonel davranış

#19. Tatmin edildiğinde haz ve doyum, tatmin edilmediğinde ise acı ve üzüntü veren duyguya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) İhtiyaç

#20. Aşağıdakilerden hangisi fayda ile ilgili bir kavramdır?

Cevap : D) Tüketicilerin tatmini


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef 2023-2024 Güz Dönemi

Genel İktisat 2023-2024 Vize Soruları

Giriş

Genel İktisat, öğrencilerin ekonomik sistemleri anlamaları ve analiz etmeleri için kritik bir ders olarak öne çıkar. Açıköğretim fakültesi öğrencileri için 2023-2024 dönemi vize soruları, bu ekonomik sistemlerin temelini oluşturan kavram ve teorileri anlamada önemli bir rol oynar. Bu makale, söz konusu vize sorularını derinlemesine inceleyerek öğrencilerin bu soruları kendi başlarına çözebilir hale gelmeleri için gerekli bilgi ve anlayışı sunmayı amaçlar.

Vize soruları, teorik bilginin pratik uygulamasına bir pencere açar. Bu sorular, sadece akademik başarı için değil, aynı zamanda günlük ekonomik kararları anlamada da öğrencilere yardımcı olur. Bu makalede, öğrencilerin ekonomik teorileri ve kavramları pratikte nasıl uygulayabileceklerini göstermek hedeflenmiştir.

Üretim ve Ekonomik Davranış

Üretim Kavramının Tanımı ve Önemi

Ekonomide üretim, ihtiyaçları karşılamak için mal ve hizmetlerin oluşturulma sürecidir. Bu süreç, ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturur ve toplumun genel refah seviyesini belirler. Üretimin, kaynakların etkin kullanımını ve yeni değerlerin yaratılmasını içermesi, ekonomik büyüme ve gelişme için hayati öneme sahiptir. Öğrenciler, üretimin ekonomideki rolünü ve farklı ekonomik sistemlerdeki işleyişini kavramalıdır.

Ekonomik Davranışın Çeşitleri

Ekonomik davranış, bireylerin ve kurumların kaynakları nasıl tahsis ettiklerini ve kararlarını nasıl verdiklerini inceleyen bir kavramdır. İktisadi davranış, kaynakların kısıtlı olduğu bir dünyada en iyi kullanımını sağlamak için yapılan seçimleri ifade eder. Rasyonel davranış ise, bireylerin veya kurumların maksimum fayda veya kârı elde etmek için yaptıkları seçimleri kapsar. Öğrenciler, bu davranış türlerinin ekonomik karar alma süreçleri üzerindeki etkilerini ve sonuçlarını anlamalıdır.

Fiyatlar ve Piyasa Etkileşimi

Fiyat ve Arz İlişkisi

Fiyatlar, bir malın arz ve talebini belirleyen temel faktördür. Arz kanunu, bir malın fiyatı arttıkça arz edilen miktarın artacağını ve fiyat azaldıkça azalacağını ifade eder. Bu durum, üreticilerin fiyat değişikliklerine nasıl tepki verdiklerini gösterir ve piyasa dengesini etkiler. Öğrenciler, arz kanununun piyasadaki dinamikleri ve fiyatların nasıl belirlendiğini anlamalıdır.

Çapraz ve Talep Esnekliği

Çapraz esneklik, bir malın fiyatındaki değişikliğin, başka bir malın talep miktarındaki değişikliği nasıl etkilediğini ölçer. Bu, özellikle ikame mallar ve tamamlayıcı mallar arasındaki ilişkileri anlamak için önemlidir. Talebin fiyat esnekliği ise, bir malın fiyatındaki değişikliklere tüketicilerin talep miktarıyla nasıl tepki verdiğini gösterir. Öğrenciler, fiyat esnekliğinin piyasa talebi ve tüketici davranışları üzerindeki etkilerini anlamalıdır.

Maliyetler ve Ekonomiler

Maliyet Kavramları ve Etkileri

Maliyetler, ekonomik faaliyetlerin temel bir bileşenidir ve bir ürün veya hizmetin üretiminde ne kadar kaynak tüketildiğini gösterir. Sabit maliyetler, üretim miktarına bağlı olmayan ve zamanla değişmeyen maliyetlerdir, örneğin kira veya ekipman amortismanı. Değişken maliyetler ise üretilen miktarla orantılı olarak değişir, örneğin hammadde ve işçilik maliyetleri. İçsel ve dışsal ekonomiler, üretim sürecindeki verimlilik artışları veya azalışları ifade eder ve firma maliyetlerini doğrudan etkiler. Öğrencilerin, bu maliyet yapılarını ve ekonomilerin etkilerini anlamaları, işletme ve pazar analizleri yaparken kritik öneme sahiptir.

Üretimde Maliyet Yapıları

Uzun dönemde firma içi maliyetlerin yükselmesi, genellikle içsel eksi ekonomilerin bir sonucudur. Bu, genellikle kapasite sınırlamaları, yönetim zorlukları veya verimlilikteki düşüşlerle ilişkilendirilir. Öğrencilerin, maliyet yapılarının uzun dönemde nasıl değişebileceğini ve bu değişikliklerin üretim kararları üzerindeki etkilerini anlamaları önemlidir

Mal ve Hizmetlerin Ekonomik Analizi

Mal ve Hizmetlerin Rolü

Ekonomide mal ve hizmetler, insan ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan temel unsurlardır. Mallar, fiziksel ve somut ürünlerdir, oysa hizmetler somut olmayan ve genellikle bir etkinlik veya performans şeklinde sunulan ürünlerdir. Her iki kategori de tüketicilere fayda sağlamak için tasarlanmıştır ve ekonominin temel yapı taşlarını oluşturur. Öğrencilerin, bu temel kavramları ve ekonomideki rollerini anlamaları, ekonomik faaliyetlerin geniş bir yelpazesinde daha bilinçli kararlar alabilmelerini sağlar.

Fayda ve Tüketici Tatmini

Fayda, bir mal veya hizmetin bir bireye sağladığı tatmin duygusunu ifade eder. Tüketici tatmini, faydanın bireysel değerlendirmesi olarak görülebilir ve tüketicilerin alım kararlarını etkileyen temel bir faktördür. Ekonomide fayda, hem kardinal hem de ordinal olarak değerlendirilebilir, bu da faydanın ölçülebilir veya sıralanabilir olduğu anlamına gelir. Öğrenciler, faydanın ekonomik kararlar ve tüketici davranışları üzerindeki etkilerini anlamalıdır

Sonuç

Bu makale, açıköğretim fakültesi öğrencileri için Genel İktisat 2023-2024 vize sorularının kapsamlı bir incelemesini sunmuştur. Ana odak, üretim ve ekonomik davranış, fiyatlar ve piyasa etkileşimi, maliyetler ve ekonomiler, mal ve hizmetlerin ekonomik analizi gibi temel ekonomik konseptlerin derinlemesine anlaşılmasını sağlamaktır.

Öğrenciler için, bu bilgilerin teorikten pratiğe aktarılması esastır. Teorik bilgi, sadece sınavlarda başarılı olmaya değil, aynı zamanda gerçek dünyadaki ekonomik olayları analiz etme ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmeye katkıda bulunur. Bu makalede sunulan içerikler, öğrencilerin sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda ekonomik düşünme ve karar verme becerilerinde de kendilerini geliştirmeleri için tasarlanmıştır.

Öğrencilerin bu alanlarda daha fazla bilgi edinmeleri ve uygulamalı öğrenme süreçlerine katılmaları, ekonomik teorilerin ve kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ve onları kariyerlerinde ve günlük yaşamlarında daha bilinçli ekonomik kararlar almaya hazırlayacaktır.

Genel İktisat 2023-2024 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi bir fayda yaratmak veya mevcut faydalara ilavelerde bulunmak amacıyla yapılan bütün faaliyetleri kapsayan kavramdır?

A) İhtiyaç
B) Tüketim
C) İktisadi davranış
D) Üretim
E) Rasyonel davranış

Cevap : D) Üretim

2. Bir malın fiyatındaki bir değişmenin diğer malın arz miktarında meydana getirdiği değişime verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiyat esnekliği
B) Nokta esnekliği
C) Çapraz esneklik
D) Yay esnekliği
E) Gelir esnekliği

Cevap : C) Çapraz esneklik

3. Malların fiyatının düşmesi bütçe doğrusunu nasıl etkiler?

A) Eğimini değiştirmez
B) Paralel sola kaydırır
C) Paralel sağa kaydırır
D) Etkilemez
E) Eğimini değiştirir

Cevap : C) Paralel sağa kaydırır

4. Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrisinin özelliklerinden değildir?

A) Paralel eğrilerdir
B) Marjinal teknik ikame özelliğini taşır
C) Dışbükeydir
D) Eğri üzerindeki her nokta farklı üretim düzeyini gösterir
E) Birbirlerini kesmezler

Cevap : D) Eğri üzerindeki her nokta farklı üretim düzeyini gösterir

5. Aşağıdakilerden hangisi uzun dönemde firma içi maliyetlerin yükselmesine neden olmaktadır?

A) Dışsal eksi ekonomiler
B) Alan ekonomileri
C) İçsel ekonomiler
D) Dışsal ekonomiler
E) İçsel eksi ekonomiler

Cevap : E) İçsel eksi ekonomiler

6. Teorik olarak faydanın ölçülebileceğini varsayan fayda görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplam fayda
B) Kardinal fayda
C) Marjinal fayda
D) Ordinal fayda
E) Azalan fayda

Cevap : B) Kardinal fayda

7. Üretim miktarına bağlı olmayan maliyetler aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A) Değişir maliyet
B) Sabit maliyet
C) Toplam maliyet
D) Marjinal maliyet
E) Ortalama değişir maliyet

Cevap : B) Sabit maliyet

8. Bir malın talep edilen miktarının, bu malın fiyatı karşısındaki duyarlılığının ölçüsüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talebin tercih esnekliği
B) Talebin gelir esnekliği
C) Çapraz talep esnekliği
D) Talebin fiyat esnekliği
E) Talebin ikame esnekliği

Cevap : D) Talebin fiyat esnekliği

9. Aşağıdakilerden hangisi çeşitli kullanma imkânlarından en yüksek tatmini veya en büyük getiri imkânının seçilmesini ifade etmektedir?

A) Seçici davranış
B) Zihinsel davranış
C) Finansal davranış
D) Bedensel davranış
E) Rasyonel davranış

Cevap : E) Rasyonel davranış

10. Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin yer değiştirmesine etki eden faktörlerden biri değildir?

A) Teknoloji
B) Mal fiyatı
C) Maliyetler
D) Diğer mal fiyatı
E) Geleceğe yönelik beklentiler

Cevap : B) Mal fiyatı

11. Arz ve talep aynı oranda artarsa aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkar?

A) Denge miktarı azalır
B) Denge fiyatı değişmez
C) Denge fiyatı düşer
D) Denge fiyatı sabit kalır
E) Denge fiyatı yükselir

Cevap : B) Denge fiyatı değişmez

12. Talep çapraz esnekliğinin sıfıra yaklaşması aşağıdaki hangi durumu ifade etmektedir?

A) İkâmenin çok olduğu
B) İkamenin kolay olduğu
C) İkâmenin güç olduğu
D) İkâmenin tam olduğu
E) İkâmenin az olduğu

Cevap : C) İkâmenin güç olduğu

13. Çapraz talep esnekliği pozitif olan mallara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Snop mal
B) Giffen malı
C) İkame mal
D) Tamamlayıcı mal
E) Veblen malı

Cevap : C) İkame mal

14. İhtiyaçları tatmine yarayan unsurlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emek
B) Faktör
C) Sermaye
D) Doğal kaynak
E) Mal

Cevap : E) Mal

15. Eş maliyet doğrusu hangi durumu belirtmektedir?

A) Faktör bileşiminin maliyetini
B) Sermaye maliyetini
C) Üretim maliyetini
D) Faktör tercihini
E) İşçi maliyetini

Cevap : A) Faktör bileşiminin maliyetini

16. Bir malın fiyatı arttıkça arz edilen miktarın artmasına, fiyat azalınca arz edilen miktarın azalmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arz kanunu
B) Marjinal üretim
C) Fiyat kanunu
D) Üretim esnekliği
E) Arz esnekliği

Cevap : A) Arz kanunu

17. Aşağıdakilerden hangisi fayda ile ilgili bir kavramdır?

A) Tüketicilerin tercihi
B) Tüketicilerin sayısı
C) Tüketicilerin geliri
D) Tüketicilerin tatmini
E) Tüketicilerin ihtiyaçları

Cevap : D) Tüketicilerin tatmini

18. Orijinden çıkan arz doğrusu dikey eksene yaklaşıyorsa aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Tekelleşme
B) Liberalleşme
C) Serbest piyasa
D) Tam rekabet
E) Piyasa ekonomisi

Cevap : A) Tekelleşme

19. Arz edenlere yeni tesis kurarak arz düzeylerini arttırma imkanı veren dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Resesyon dönemi
B) Kısa dönem
C) Piyasa dönemi
D) Stagflasyon dönemi
E) Uzun dönem

Cevap : E) Uzun dönem

20. Tatmin edildiğinde haz ve doyum, tatmin edilmediğinde ise acı ve üzüntü veren duyguya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtiyaç
B) Fayda
C) Hizmet
D) Yarar
E) Talep

Cevap : A) İhtiyaç

Genel İktisat

Bankacılık Ve Sigortacılık

Endüstri Mühendisliği

Genel İktisat

kamu yönetimi

Sağlık Kurumu İşletmeciliği

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Genel İktisat
Genel İktisat 2023-2024 Vize Soruları

Bankacılık Ve Sigortacılık

Endüstri Mühendisliği

Genel İktisat

kamu yönetimi

Sağlık Kurumu İşletmeciliği

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!