auzefİktisadi Düşünce TarihiİktisatSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

İktisadi Düşünce Tarihi (Güz) 2022-2023 Bütünleme Soruları

#1. Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi Arz Yanlı iktisadın en önemli savunucusudur?

Cevap : E) Arthur Laffer

#2. Post Keynesyen iktisada göre enflasyonun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Gelir dağılımından daha fazla pay alma mücadelesi

#3. Aşağıdakilerden hangisi Fizyokratlarla ilgili yanlış bir ifadedir?

Cevap : C) Zenginlik, dış ticaret fazlasına bağlıdır.

#4. Arz Yanlı İktisat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : C) Kamu harcamaları artırılmamalıdır.

#5. I. Para yansızdır. II. Para içseldir. III. Ücret ve fiyatlar rijittir. IV. Ekonomideki istikrarsızlıkların nedeni teknolojik şoklardır. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri reel konjonktür teorisinin temel varsayımları arasında yer almaktadır?

Cevap : D) I, II ve IV


#6. İktisadi yaklaşımlar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) Yeni Keynesyenlere göre öngörülmeyen para politikası çıktıyı daha fazla etkiler.

#7. I. Likidite tuzağı olgusu II. Yatırımların faiz esnekliğinin düşük olması III. Yatırımların tasarruflara bağlı olması Keynesyen iktisatta para politikasının etkisiz olmasına yukarıdakilerden hangisi/hangileri neden olmaktadır?

Cevap : D) I ve II

#8. Klasik iİktisadın devlete bakış açısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) Devlet müdahalesine gerek yoktur.

#9. "İktisadi karar birimleri zamanla bir iktisadi değişkenin nasıl bir süreç ile oluştuğunu öğrenir ve öğrendikleri bu bilgiyi ilgili değişkene ilişkin beklentileri düzenlemek amacıyla kullanır." Yeni klasikler tarafından ortaya atılan yukarıdaki görüş aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Cevap : B) Rasyonel beklentiler

#10. "Ulusların Zenginliği" adlı eser aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?

Cevap : B) Adam Smith


#11. I. Koordinasyon yetersizlikleri II. Fiyatların karışık ayarlanması III. Takoz etkisi IV. Piyasaların süpürülmesi V. Menü maliyetleri Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Yeni Keynesyen iktisatçılara göre ücret ve fiyatların yapışkan olma nedenleri arasında yer alır?

Cevap : E) I, II ve V

#12. Keynes'in "belirsizlik" fikrinin ihmal edildiği tezine dayanarak görüşlerini açıklayan iktisadi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Post Keynesyenler

#13. Aşağıdakilerden hangisi kamu tercihi teorisyenlerinin temel varsayımları arasında yer almaz?

Cevap : A) Maliye politikasının etkin olması

#14. Cambridge Tipi Miktar Teorisi'ne Pigou tarafından getirilen yenilik, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

Cevap : A) Servet amacıyla para talebi

#15. Keynesyen okula göre tüketim aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Cevap : B) Harcanabilir gelirin artan fonksiyonudur.


#16. Lucas'a göre "Para politikası ile milli geliri arttırmanın tek yolu şok politika uygulamaktır.” şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Lucas arz fonksiyonu

#17. Kurala dayalı para politikasını öneren iktisadi akım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Monetaristler

#18. Monetaristlere göre paranın dolanım hızıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Paranın dolanım hızı istikrarlı ve öngörülebilirdir.

#19. Piyasanın başarısızlığı fikrine karşı çıkıp, devletin başarısızlığını savunan ve seçmen, bürokrat, politikacılar ve baskı gruplarının davranışlarını analiz eden iktisadi akım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Kamu Tercihi Teorisi

#20. Klasiklere göre para talebiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : B) Para, yanlızca işlem amacıyla talep edilmektedir.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İktisadi Düşünce Tarihi (Güz) 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Piyasanın başarısızlığı fikrine karşı çıkıp, devletin başarısızlığını savunan ve seçmen, bürokrat, politikacılar ve baskı gruplarının davranışlarını analiz eden iktisadi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arz Yanlı İktisat
B) Reel Konjonktür Teorisi
C) Kamu Tercihi Teorisi
D) Yeni Keynesyenler
E) Yeni Klasikler

Cevap : C) Kamu Tercihi Teorisi

2. Arz Yanlı İktisat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Düşük vergi politikası izlenmelidir.
B) Yüksek kamu harcaması politikası izlenmelidir.
C) Kamu harcamaları artırılmamalıdır.
D) Sürpriz para politikası izlenmelidir.
E) Kurala dayalı para politikası izlenmelidir.

Cevap : C) Kamu harcamaları artırılmamalıdır.

3. I. Koordinasyon yetersizlikleri
II. Fiyatların karışık ayarlanması
III. Takoz etkisi
IV. Piyasaların süpürülmesi
V. Menü maliyetleri
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Yeni Keynesyen iktisatçılara göre ücret ve fiyatların yapışkan olma nedenleri arasında yer alır?

A) II, III ve IV
B) I, III ve IV
C) Yalnız I
D) III, IV ve V
E) I, II ve V

Cevap : E) I, II ve V

4. Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi Arz Yanlı iktisadın en önemli savunucusudur?

A) David Ricardo
B) Milton Friedman
C) John Maynard Keynes
D) Arthur M. Okun
E) Arthur Laffer

Cevap : E) Arthur Laffer

5. Kurala dayalı para politikasını öneren iktisadi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni Keynesyenler
B) Yeni Klasikler
C) Monetaristler
D) Klasikler
E) Keynesyenler

Cevap : C) Monetaristler

6. I. Likidite tuzağı olgusu
II. Yatırımların faiz esnekliğinin düşük olması
III. Yatırımların tasarruflara bağlı olması
Keynesyen iktisatta para politikasının etkisiz olmasına yukarıdakilerden hangisi/hangileri neden olmaktadır?

A) II ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) I ve II
E) I ve III

Cevap : D) I ve II

7. Monetaristlere göre paranın dolanım hızıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Paranın dolanım hızı istikrarsızdır.
B) Paranın dolanım hızı istikrarsız ve öngörülebilirdir.
C) Paranın dolanım hızı kısa dönemde sabittir.
D) Paranın dolanım hızı istikrarlı ve öngörülebilirdir.
E) Paranın dolanım hızı istikrarlı, ancak öngörülemez.

Cevap : D) Paranın dolanım hızı istikrarlı ve öngörülebilirdir.

8. Keynes’in “belirsizlik” fikrinin ihmal edildiği tezine dayanarak görüşlerini açıklayan iktisadi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Neoklasik-Keynesci Sentezyenler
B) Parasalcılar
C) Yeni Keynesyenler
D) Post Keynesyenler
E) Reel Konjonktür Teorisyenleri

Cevap : D) Post Keynesyenler

9. Cambridge Tipi Miktar Teorisi’ne Pigou tarafından getirilen yenilik, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

A) Servet amacıyla para talebi
B) Paranın yanlı olduğu görüşü
C) İhtiyat güdüsüyle para talebi
D) İşlem güdüsüyle para talebi
E) Spekülasyon güdüsüyle para talebi

Cevap : A) Servet amacıyla para talebi

10. Aşağıdakilerden hangisi Fizyokratlarla ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Doğal düzen düzenler.
B) Tek vergi sistemi olmalıdır.
C) Zenginlik, dış ticaret fazlasına bağlıdır.
D) En iyi yönetim biçimi krallıktır.
E) Tek üretken sektör tarımdır.

Cevap : C) Zenginlik, dış ticaret fazlasına bağlıdır.

11. “İktisadi karar birimleri zamanla bir iktisadi değişkenin nasıl bir süreç ile oluştuğunu öğrenir ve öğrendikleri bu bilgiyi ilgili değişkene ilişkin beklentileri düzenlemek amacıyla kullanır.”
Yeni klasikler tarafından ortaya atılan yukarıdaki görüş aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Rasyonel olmayan beklentiler
B) Rasyonel beklentiler
C) Uyumcu beklentiler
D) Adaptif beklentiler
E) Uyarlamacı beklentiler

Cevap : B) Rasyonel beklentiler

12. “Ulusların Zenginliği” adlı eser aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?

A) John Maynard Keynes
B) Adam Smith
C) Robert Barro
D) David Ricardo
E) François Quesnay

Cevap : B) Adam Smith

13. Aşağıdakilerden hangisi kamu tercihi teorisyenlerinin temel varsayımları arasında yer almaz?

A) Maliye politikasının etkin olması
B) Metodolojik bireycilik
C) Homoeconomicus
D) Katalaksi
E) Devletin başarısızlığı

Cevap : A) Maliye politikasının etkin olması

14. Keynesyen okula göre tüketim aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Sürekli gelirin artan fonksiyonudur.
B) Harcanabilir gelirin artan fonksiyonudur.
C) Harcanabilir gelirin azalan fonksiyonudur.
D) Ömür boyu gelirin fonksiyonudur.
E) Sürekli gelirin azalan fonksiyonudur.

Cevap : B) Harcanabilir gelirin artan fonksiyonudur.

15. Post Keynesyen iktisada göre enflasyonun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Para arzı artışları
B) Sürpriz para politikaları
C) Ekonominin tam istihdama ulaşması
D) Ücretlerin ve fiyatların yapışkan olması
E) Gelir dağılımından daha fazla pay alma mücadelesi

Cevap : E) Gelir dağılımından daha fazla pay alma mücadelesi

16. Klasiklere göre para talebiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Para talebi sürekli gelire, beşerî servete, beşerî olmayan servete ve beklenen enflasyon oranına bağlıdır.
B) Para, yanlızca işlem amacıyla talep edilmektedir.
C) Para, yalnızca spekülatif amaçla talep edilmektedir.
D) Para işlem, ihtiyat ve spekülatif amaçla talep edilmektedir.
E) Para işlem ve spekülatif amaçla talep edilmektedir.

Cevap : B) Para, yanlızca işlem amacıyla talep edilmektedir.

17. Lucas’a göre “Para politikası ile milli geliri arttırmanın tek yolu şok politika uygulamaktır.” şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Piyasaların temizlenmesi
B) Lucas kritiği
C) Politika etkinsizliği
D) Hoş olmayan monetarist aritmetik
E) Lucas arz fonksiyonu

Cevap : E) Lucas arz fonksiyonu

18. Klasik iİktisadın devlete bakış açısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Devlet müdahalesine gerek yoktur.
B) Devlet kriz dönemlerinde kamu harcamalarını kullanmalıdır.
C) Devlet kriz olsun ya da olmasın her dönemde piyasaya etkin müdahale etmelidir.
D) Devlet kriz dönemlerinde piyasaya yön vermelidir.
E) Devlet kriz dönemlerinde vergi politikasını kullanmalıdır.

Cevap : A) Devlet müdahalesine gerek yoktur.

19. İktisadi yaklaşımlar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Yeni Keynesyenlere göre öngörülmeyen para politikası çıktıyı daha fazla etkiler.
B) Keynesyenlere göre paranın dolaşım hızı istikrarlıdır.
C) Monetaristlere göre emek arzı, reel ücretin artan fonksiyonudur.
D) Klasiklere göre yatırımın faiz esnekliği düşüktür.
E) Yeni Klasiklere göre öngörülen para politikası çıktıyı hem kisa hem de uzun dönemde etkiler.

Cevap : A) Yeni Keynesyenlere göre öngörülmeyen para politikası çıktıyı daha fazla etkiler.

20. I. Para yansızdır.
II. Para içseldir.
III. Ücret ve fiyatlar rijittir.
IV. Ekonomideki istikrarsızlıkların nedeni teknolojik şoklardır.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri reel konjonktür teorisinin temel varsayımları arasında yer almaktadır?

A) Yalnız III
B) Yalnız I
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) I ve II

Cevap : D) I, II ve IV

İktisadi Düşünce Tarihi

İktisadi Düşünce Tarihi

İktisadi Düşünce Tarihi (Güz) 2022-2023 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!