auzefİktisadi Büyüme Ve Kalkınmaİktisat

İktisadi Büyüme Ve Kalkınma 2022-2023 Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi Neo-Klasik Büyüme Modeli'ne katkı sunan iktisatçılardan biridir?

Cevap : B) Robert Solow

#2. Son yıllarda giderek daha fazla tartışılan ve büyümenin yerine odaklanılması istenilen 'küçülme' kavramının ortaya çıkışında en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) İklim krizi

#3. Rosenstein-Rodan, kişi başına gelir artış hızına göre az gelişmiş ülkeleri kaç gruba ayırmıştır?

Cevap : A) 3

#4. Bir yılın fiyatlarını baz alarak hesaplanan milli gelire ne ad verilir?

Cevap : D) Reel GSYİH

#5. Türkçeye "döngüsel ekonomi"" olarak çevrilen ve iklim krizi ile mücadelede en önemli ekonomik dönüşümü simgeleyen ekonomik yaklaşımın diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Sirküler ekonomi


#6. Dünyanın açık ara nüfusu en kalabalık iki ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Çin ve Hindistan

#7. Çevre sorunlarının tartışıldığı ilk uluslararası konferans aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Birleşmiş Milletler Beşerî Çevre Konferansı

#8. "..... büyüme modeli yatırımların hem arz cephesinden (kapasite yaratıcı etki) hem de talep cephesinden (gelir arttırıcı etki) iki farklı etkinin uzun dönemli sonuçlarına odaklanmaktadır." Yukarıdaki ifadede noktalı yere uygun düşen büyüme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) E. David Domar

#9. 19. yüzyılın sonlarında İngiltere'de yapılan yoksulluk araştırmaları sırasında geliştirilen yoksulluğun ilk tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Mutlak yoksulluk

#10. Döngüsel ekonomide R Merdiveni ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde döngüsel ekonominin temel hususlarını tanımlar.


#11. Lorenz eğrisi ve Gini katsayısı hangi amaç için kullanılmaktadır?

Cevap : E) Bir ülkenin gelir eşitsizliğini ölçmek için

#12. "Ekonomik İkililik Teorisi" ya da "Düalizm" kuramı kim tarafından ortaya konulmuştur?

Cevap : D) Arthur Lewis

#13. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yayımlanan 2022 İnsani Gelişme Raporu'na göre Türkiye, İnsani Gelişme Endeksi'nde 191 ülke arasında kaçıncı sırada yer almaktadır?

Cevap : D) 48.

#14. Eğitime yapılan 1 birim yatırımın 7 kat daha fazla getiri sağladığı eğitim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Okul öncesi

#15. 1950 yılında 2,5 milyar olan Dünya nüfusunun 2022 yılı Kasım ayı ortasında kaça ulaşması beklenmektedir?

Cevap : E) 8 milyar


#16. Nüfusun artmasıyla beraber daha önceden verimsiz olduğu için işletilmeyen toprağın devreye alınmasıyla ortaya çıkan rantı ifade eden, kıtlıktan doğan rant kavramını ortaya atan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) David Ricardo

#17. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası'na göre kentsel yoksulluğun temel boyutlarından biri değildir?

Cevap : C) İşsizlik

#18. Varsayımsal bir ekonomide iki mal üretilmekte olup, söz konusu ekonomiye ilişkin veriler yukarıdaki gibidir: Söz konusu ekonomi için 2018 yılına ilişkin Nominal GSYİH'yi ve 2018 yılı fiyatlarını baz alarak 2018 yılı reel GSYİH rakamları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : C)

#19. "Solow Artığı" ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Teknolojik yeniliklerdeki artış

#20. Dünya Sistemleri Kuramı kim tarafından geliştirilmiştir?

Cevap : D) Immanuel Wallerstein


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İktisadi Büyüme Ve Kalkınma 2022-2023 Final Soruları

1. Rosenstein-Rodan, kişi başına gelir artış hızına göre az gelişmiş ülkeleri kaç gruba ayırmıştır?

A) 3
B) 1
C) 4
D) 2
E) 5

Cevap : A) 3

2. Döngüsel ekonomide R Merdiveni ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Döngüsel ekonominin çevre ekonomisi ile bağlantılarını sağlar.
B) Döngüsel ekonominin ulaşacağı en son aşamayı ifade eder.
C) Doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde döngüsel ekonominin temel hususlarını tanımlar.
D) Döngüsel ekonominin geri dönüşüm ekonomisi ile bağlantılarını sağlar.
E) Döngüsel ekonominin geleneksel ekonomi ile kıyasını sağlar.

Cevap : C) Doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde döngüsel ekonominin temel hususlarını tanımlar.

3. Dünyanın açık ara nüfusu en kalabalık iki ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çin ve Nijerya
B) Çin ve ABD
C) Çin ve Rusya
D) Çin ve Endonezya
E) Çin ve Hindistan

Cevap : E) Çin ve Hindistan

4. Lorenz eğrisi ve Gini katsayısı hangi amaç için kullanılmaktadır?

A) Firmaların gelir eşitsizliğini ölçmek için
B) Hane halklarının gelir eşitsizliğini ölçmek için
C) Bireylerin gelir eşitsizliğini ölçmek için
D) Firmaların gelir-gider eşitsizliğini ölçmek için
E) Bir ülkenin gelir eşitsizliğini ölçmek için

Cevap : E) Bir ülkenin gelir eşitsizliğini ölçmek için

5. “Solow Artığı” ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sermayenin hasılaya katkısı
B) Teknolojik yeniliklerdeki artış
C) İşgücündeki artış
D) Sermayenin marjinal verimliliğindeki artış
E) Sermaye stokundaki artış

Cevap : B) Teknolojik yeniliklerdeki artış

6. 19. yüzyılın sonlarında İngiltere’de yapılan yoksulluk araştırmaları sırasında geliştirilen yoksulluğun ilk tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mutlak yoksulluk
B) İnsani yoksulluk
C) Kırsal yoksulluk
D) Öznel yoksulluk
E) Göreli yoksulluk

Cevap : A) Mutlak yoksulluk

7. Nüfusun artmasıyla beraber daha önceden verimsiz olduğu için işletilmeyen toprağın devreye alınmasıyla ortaya çıkan rantı ifade eden, kıtlıktan doğan rant kavramını ortaya atan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karl Marx
B) John B. Say
C) Adam Smith
D) Robert Malthus
E) David Ricardo

Cevap : E) David Ricardo

8. Türkçeye “döngüsel ekonomi”” olarak çevrilen ve iklim krizi ile mücadelede en önemli ekonomik dönüşümü simgeleyen ekonomik yaklaşımın diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dolaşım ekonomisi
B) Sirküler ekonomi
C) Doğa ekonomisi
D) Dönüşüm ekonomisi
E) Çevre ekonomisi

Cevap : B) Sirküler ekonomi

9. Çevre sorunlarının tartışıldığı ilk uluslararası konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birleşmiş Milletler İklim Konferansı
B) Avrupa Birliği İklim Acil Konferansı
C) Birleşmiş Milletler Beşerî Çevre Konferansı
D) Dünya Çevre ve Kalkınma Konferansı
E) Avrupa Birliği Ortak Geleceğimiz Konferansı

Cevap : C) Birleşmiş Milletler Beşerî Çevre Konferansı

10. 1950 yılında 2,5 milyar olan Dünya nüfusunun 2022 yılı Kasım ayı ortasında kaça ulaşması beklenmektedir?

A) 6 milyar
B) 10 milyar
C) 9 milyar
D) 7 milyar
E) 8 milyar

Cevap : E) 8 milyar

11. Son yıllarda giderek daha fazla tartışılan ve büyümenin yerine odaklanılması istenilen ‘küçülme’ kavramının ortaya çıkışında en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mülteci sorunu
B) İklim krizi
C) Sıcak savaşlar ve iç çatışmalar
D) Ekonomik durgunluk
E) Gelir dağılımı dengesizliği

Cevap : B) İklim krizi

12. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası’na göre kentsel yoksulluğun temel boyutlarından biri değildir?

A) Gelir yoksulluğu
B) Sağlık ve eğitimden yoksunluk
C) İşsizlik
D) Güvensizlik
E) Güçsüzlük

Cevap : C) İşsizlik

13. “….. büyüme modeli yatırımların hem arz cephesinden (kapasite yaratıcı etki) hem de talep cephesinden (gelir arttırıcı etki) iki farklı etkinin uzun dönemli sonuçlarına odaklanmaktadır.”
Yukarıdaki ifadede noktalı yere uygun düşen büyüme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) E. David Domar
B) Robert Solow
C) David Ricardo
D) Neo-Klasik
E) Roy F. Harrod

Cevap : A) E. David Domar

14. Eğitime yapılan 1 birim yatırımın 7 kat daha fazla getiri sağladığı eğitim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okul öncesi
B) Üniversite
C) Mesleki eğitim
D) İlkokul
E) Lise

Cevap : A) Okul öncesi

15. “Ekonomik İkililik Teorisi” ya da “Düalizm” kuramı kim tarafından ortaya konulmuştur?

A) Mauro Marini
B) Giovanni E. Reyes
C) Milton Friedman
D) Arthur Lewis
E) J. Maynard Keynes

Cevap : D) Arthur Lewis

16. İktisadi Büyüme Ve Kalkınma 2022-2023 Final Soruları 16. SORU-min
Varsayımsal bir ekonomide iki mal üretilmekte olup, söz konusu ekonomiye ilişkin veriler yukarıdaki gibidir:
Söz konusu ekonomi için 2018 yılına ilişkin Nominal GSYİH’yi ve 2018 yılı fiyatlarını baz alarak 2018 yılı reel GSYİH rakamları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) İktisadi Büyüme Ve Kalkınma 2022-2023 Final Soruları 16. SORU A ŞIKKI-min
B) İktisadi Büyüme Ve Kalkınma 2022-2023 Final Soruları 16. SORU B ŞIKKI-min
C) İktisadi Büyüme Ve Kalkınma 2022-2023 Final Soruları 16. SORU C ŞIKKI-min
D) İktisadi Büyüme Ve Kalkınma 2022-2023 Final Soruları 16. SORU D ŞIKKI-min
E) İktisadi Büyüme Ve Kalkınma 2022-2023 Final Soruları 16. SORU E ŞIKKI-min

Cevap : C)

17. Dünya Sistemleri Kuramı kim tarafından geliştirilmiştir?

A) Gunder Frank
B) Giovanni E. Reyes
C) Mauro Marini
D) Immanuel Wallerstein
E) Arthur Lewis

Cevap : D) Immanuel Wallerstein

18. Aşağıdakilerden hangisi Neo-Klasik Büyüme Modeli’ne katkı sunan iktisatçılardan biridir?

A) Harrod-Domar
B) Robert Solow
C) Milton Friedman
D) Adam Smith
E) David Ricardo

Cevap : B) Robert Solow

19. Bir yılın fiyatlarını baz alarak hesaplanan milli gelire ne ad verilir?

A) Dönemsel Milli Gelir
B) Nominal GSYİH
C) Temel Milli Gelir
D) Reel GSYİH
E) Satın Ama Gücü Paritesi

Cevap : D) Reel GSYİH

20. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yayımlanan 2022 İnsani Gelişme Raporu’na göre Türkiye, İnsani Gelişme Endeksi’nde 191 ülke arasında kaçıncı sırada yer almaktadır?

A) 52.
B) 55.
C) 68.
D) 48.
E) 61.

Cevap : D) 48.

İktisadi Büyüme Ve Kalkınma

İktisadi Büyüme Ve Kalkınma

İktisadi Büyüme Ve Kalkınma 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!