auzefSosyal HizmetSosyal Hizmete Giriş

Sosyal Hizmete Giriş 2023-2024 Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimi öncesi sosyal refah uygulamalarının özelliklerinden biridir?

Cevap : B) Merhamete dayalı olması

Sanayi devrimi öncesi sosyal refah uygulamalarının özelliklerinden biri “B) Merhamete dayalı olması”dır. Bu dönemde sosyal yardım ve refah uygulamaları, genellikle kiliseler, hayır kurumları ve diğer topluluk temelli organizasyonlar tarafından yürütülürdü ve bu yardımlar daha çok bireysel merhamet, hayırseverlik ve bağışçılık anlayışına dayanırdı. Profesyonel sosyal hizmet uygulamaları, hak temelli yaklaşımlar ve kapsamlı devlet destekli sosyal güvenlik programları sanayi devrimi sonrasında gelişmeye başlamıştır. Sanayi devrimi öncesi dönemde, sosyal yardım daha çok ihtiyaç sahiplerine yönelik geçici ve acil yardımlar şeklindeydi ve genellikle toplumun sosyal ve ekonomik yapılarına entegre edilmiş bir sistemden ziyade, bireysel ve topluluk bazında gerçekleştirilen girişimlerdi.

#2. Yüksek düzeyde örgütsel yetkinliği olup müracaatçılarla profesyonellere oranla daha az temas kuran örgüt unsurları aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Yöneticiler

Yüksek düzeyde örgütsel yetkinliğe sahip olup müracaatçılarla (danışanlarla, müşterilerle) profesyonellere oranla daha az temas kuran örgüt unsurları “C) Yöneticiler”dir. Yöneticiler, bir organizasyonun stratejik planlaması, politika geliştirme, kaynak yönetimi ve genel işleyiş gibi yüksek düüzeydeki görevlerle ilgilenirler. Bu pozisyonlardaki bireyler genellikle günlük müşteri veya danışan etkileşimlerinden daha uzakta çalışırlar, bunun yerine organizasyonun büyük resmine odaklanırlar. Yöneticilerin temel görevleri arasında, kuruluşun hedeflerine ulaşmasını sağlamak, verimliliği ve etkinliği artırmak ve genel olarak kuruluşun başarılı olmasını sağlamak yer alır. Bu nedenle, onların müracaatçılarla doğrudan etkileşimi genellikle sınırlıdır.

#3. Gruplarla sosyal hizmet uygulamasında grubun olgunluk dönemi olarak tanımlanan ve üyelerin sosyal hizmet uzmanı aracılığı olmadan doğrudan birbiriyle etkileşme girdiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Eylem aşaması

Gruplarla sosyal hizmet uygulamasında, üyelerin sosyal hizmet uzmanı aracılığı olmadan doğrudan birbiriyle etkileşime girdiği ve grup dinamiklerinin en olgun seviyede olduğu aşama “C) Eylem aşaması”dır. Eylem aşaması, grup üyelerinin birbirleriyle daha rahat ve açık bir şekilde iletişim kurduğu, grup içindeki ilişkilerin ve etkileşimlerin geliştiği, ve grup hedeflerine yönelik somut adımların atıldığı dönemdir. Bu aşamada, grup üyeleri genellikle birbirlerine destek olmakta ve grup hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışmaktadır. Grup liderinin rolü bu aşamada daha çok rehberlik ve destek sağlamak şeklinde olup, grup üyeleri kendi aralarındaki etkileşimleri daha bağımsız bir şekilde yürütmeye başlarlar.

#4. Aşağıdakilerden hangisi psikodinamik kuramcılar arasında yer almaz?

Cevap : D) Aaron Beck

Psikodinamik kuramcılar arasında “D) Aaron Beck” yer almaz. Aaron Beck, bilişsel terapinin kurucusu olarak tanınır ve bilişsel kuramlarla ilgili çalışmalarıyla bilinir. Psikodinamik kuram ise Sigmund Freud’un fikirleriyle başlamış ve Melanie Klein, Heinz Kohut, John Bowlby, Erik Erikson gibi isimler tarafından geliştirilmiş bir psikoloji yaklaşımıdır. Bu kuram, bireylerin iç dünyaları, bilinçdışı süreçler ve erken çocukluk deneyimlerinin kişilik gelişimi üzerindeki etkilerine odaklanır. Aaron Beck’in çalışmaları ise daha çok bireylerin düşünceleri, duyguları ve davranışları arasındaki ilişkileri ve bu unsurların psikolojik sorunlara nasıl katkıda bulunduğunu incelemektedir.

#5. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet mesleğinin temel kavramları arasında yer almaz?

Cevap : B) Empati


#6. Aşağıdakilerden hangisi soru sorma becerisi bağlamında sosyal hizmet uzmanının kendisine sorması gereken sorulardan biri değildir?

Cevap : C) Sorduğum bu soru karşısında müracaatçının sessiz kalması nedeniyle yanlış bir soru mu sordum?

Soru sorma becerisi bağlamında sosyal hizmet uzmanının kendisine sorması gereken sorulardan biri “C) Sorduğum bu soru karşısında müracaatçının sessiz kalması nedeniyle yanlış bir soru mu sordum?” değildir. Bu soru, müracaatçının (danışanın) sessiz kalmasını doğrudan sosyal hizmet uzmanının sorduğu sorunun yanlışlığına bağlar, ki bu her zaman doğru bir varsayım olmayabilir. Müracaatçının sessiz kalması, birçok farklı nedene bağlı olabilir ve bu her zaman sorunun yanlışlığına işaret etmez. Soru sorma sürecinde sosyal hizmet uzmanlarının kendi sorularının amacını, yararını ve mesleki uygunluğunu değerlendirmeleri önemlidir. Bununla birlikte, müracaatçının tepkilerini dikkatle incelemek ve bu tepkilerin anlamını anlamaya çalışmak da önemlidir, ancak bu her durumda sorunun yanlış olduğu anlamına gelmez.

#7. Aşağıdakilerden hangisi yoksullar yasaları arasında en bilindik olandır?

Cevap : D) Elizabeth Yoksullar Yasası

Yoksullar yasaları arasında en bilindik olanı “D) Elizabeth Yoksullar Yasası” olarak bilinir. Bu yasa, resmi olarak 1601 yılında İngiltere ve Galler’de yürürlüğe giren ve “Elizabeth Poor Law” olarak da bilinen bir dizi düzenleme ve yasayı içerir. Elizabeth Yoksullar Yasası, yoksullara yardım sağlama konusunda yerel otoritelere sorumluluk veren ve modern sosyal hizmetlerin temelini oluşturan önemli bir yasal çerçeve sunmuştur. Bu yasa, yoksullukla mücadelede devletin rolünü tanımlamış ve yoksullara yardım sağlamak için yerel vergilerin kullanılmasını öngörmüştür.

#8. Aşağıdakilerden hangisi farklı sosyal bilim alanlarından elde edilen ve sosyal hizmetin mesleki bilgi potasında eritilen bilgidir?

Cevap : A) Eklektik bilgi

Farklı sosyal bilim alanlarından elde edilen ve sosyal hizmetin mesleki bilgi potasında eritilen bilgi “A) Eklektik bilgi” olarak adlandırılır. Eklektik bilgi, çeşitli disiplinlerden gelen bilgilerin bir araya getirilerek sosyal hizmet uygulamalarında kullanılmasını ifade eder. Bu, sosyal hizmetin çok disiplinli bir yaklaşıma sahip olmasının bir yansımasıdır ve psikoloji, sosyoloji, antropoloji, hukuk, ekonomi gibi farklı alanlardan gelen teorileri, araştırmaları ve uygulamaları içerir. Eklektik bilgi, sosyal hizmet uzmanlarının çeşitli durumlar ve ihtiyaçlarla etkili bir şekilde başa çıkmalarını sağlayan geniş ve çeşitli bir bilgi tabanı oluşturur.

#9. Müracaatçıların anlatımlarını neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde değerlendirmeyi gerektiren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Eleştirel dinleme

Müracaatçıların anlatımlarını neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde değerlendirmeyi gerektiren dinleme türü “A) Eleştirel dinleme”dir. Eleştirel dinleme, dinleyicinin konuşulanları analiz etmesini, neden-sonuç ilişkilerini değerlendirmesini ve sunulan bilgi ve argümanların mantıklı, tutarlı ve geçerli olup olmadığını sorgulamasını içerir. Bu tür dinleme, özellikle sosyal hizmet pratiğinde, müracaatçıların yaşadıkları durumları ve bu durumların altında yatan nedenleri anlamak ve çözüm yolları üretmek için önemlidir. Eleştirel dinleme, sadece söylenenleri duymakla kalmayıp, aynı zamanda anlam derinliği ve bağlamı göz önünde bulundurarak, konuşulanların daha geniş bir perspektiften değerlendirilmesini gerektirir.

#10. Aşağıdakilerden hangisi Payne tarafından sosyal hizmet örgütlerine ilişkin gerçekleştirilen sınıflandırmanın bir unsuru değildir?

Cevap : D) Enformen sosyal hizmet örgütleri

Payne tarafından sosyal hizmet örgütlerine ilişkin gerçekleştirilen sınıflandırmada “D) Enformen sosyal hizmet örgütleri” bir unsur olarak yer almaz. Malcolm Payne, sosyal hizmet örgütlerini çeşitli kategorilere ayırırken, kurumsal sosyal hizmet örgütleri, sosyal hizmet toplum ağ örgütleri, çok meslekli sosyal hizmet örgütleri ve sosyal hizmet saha örgütleri gibi terimleri kullanır. Bunlar, sosyal hizmetin farklı yönlerini ve kurumsal yapılarını temsil eder. Öte yandan, “enformen” (enforcement) terimi genellikle yasal veya düzenleyici kurumlarla ilişkilendirilir ve Payne’ın sosyal hizmet örgütleri sınıflandırmasında yer almaz.


#11. Aşağıdakilerden hangisi Nobel ödülüne sahip ve sosyal hizmet’in annesi olarak bilinen isimdir?

Cevap : A) Jane Addams

Nobel ödülüne sahip ve sosyal hizmetin annesi olarak bilinen isim “A) Jane Addams”dır. Jane Addams, modern sosyal hizmet uygulamalarının öncülerinden biri olarak kabul edilir ve 1931 yılında Nobel Barış Ödülü’nü kazanmıştır. Addams, özellikle Chicago’daki Hull House’un kuruluşu ve yönetimiyle tanınır, burası düşük gelirli ve göçmen topluluklara hizmet veren öncü bir sosyal hizmet kurumuydu. Addams, sosyal reform, kadın hakları ve barış hareketleriyle de aktif olarak ilgilenmiştir.

#12. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet örgütlerini başka örgütlerden ayırt edebilmeyi sağlayan özellikler arasında yer almaz?

Cevap : A) Örgütü oluşturan unsurların ve bireylerin çatışmalarının takibinin ve koordinasyonunu bulunması

Sosyal hizmet örgütlerini diğer örgütlerden ayırt edebilmeyi sağlayan özellikler arasında “A) Örgütü oluşturan unsurların ve bireylerin çatışmalarının takibinin ve koordinasyonunu bulunması” yer almaz. Bu özellik, birçok farklı türdeki örgüt için geçerli olabilecek genel bir yönetim ve organizasyon prensibi olup, özellikle sosyal hizmet örgütlerini diğer örgüt türlerinden ayırt edici bir özellik olarak görülmez.

#13. Aşağıdakilerden hangisi gruplarla sosyal hizmet uygulamasında yer alan önemli kavramlardan biri değildir?

Cevap : E) İzlenimler

Gruplarla sosyal hizmet uygulamasında yer alan önemli kavramlardan “E) İzlenimler” biri değildir. Gruplarla sosyal hizmet pratiğinde temel kavramlar genellikle grup dinamiğini, üye etkileşimlerini ve grup sürecinin terapötik yönlerini ifade eder. Güven, kabul, beklentiler ve aidiyet gibi kavramlar, grup üyeleri arasındaki ilişkilerin kalitesini ve grup sürecinin etkinliğini belirleyen anahtar unsurlardır. İzlenimler, bireysel yargılar veya algılamalar ile daha yakından ilişkilidir ve grup dinamiği veya terapötik süreç açısından temel bir kavram olarak kabul edilmez.

#14. Radikal sosyal hizmet kuramını etkileyen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Marksist kuram

Radikal sosyal hizmet kuramını en çok etkileyen kuram “C) Marksist kuram”dır. Marksist kuram, toplumun ekonomik yapıları ve sınıf mücadeleleri üzerine odaklanır ve bu perspektif, radikal sosyal hizmet yaklaşımının temelini oluşturur. Radikal sosyal hizmet, sosyal adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin kökenine inmeyi ve bu sorunların yapısal ve sistemik nedenlerini ele almayı hedefler. Marksist kuramın vurguladığı gibi, bu yaklaşım toplumsal değişimi, sınıf mücadelesini ve kapitalist sistem içerisindeki güç dinamiklerini önemli faktörler olarak görür.

#15. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet mesleğinin geleneksel yöntemlerinden biridir?

Cevap : B) Gruplarla sosyal hizmet

Sosyal hizmet mesleğinin geleneksel yöntemlerinden biri “B) Gruplarla sosyal hizmet”tir. Gruplarla sosyal hizmet, bireylerin grup içindeki etkileşimlerini ve dinamiklerini kullanarak çeşitli sorunları ele almayı ve çözümlemeyi içerir. Bu yöntem, grup üyelerinin birbirlerinden öğrenmelerini, destek almalarını ve ortak sorunları çözme yollarını keşfetmelerini teşvik eder. Gruplarla sosyal hizmet, sosyal becerilerin geliştirilmesi, kişisel büyüme, sorun çözme ve topluluk oluşturma gibi birçok alanda uygulanabilir.


#16. Grupla sosyal hizmet uygulamasında katılımcıların kişilerarası ilişkilerde başarılı olmalarına yardımcı olmayı amaçlayan grup türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Sosyalizasyon grupları

Grupla sosyal hizmet uygulamalarında katılımcıların kişilerarası ilişkilerde başarılı olmalarına yardımcı olmayı amaçlayan grup türü, “E) Sosyalizasyon grupları” olarak tanımlanabilir. Sosyalizasyon grupları, bireylerin sosyal becerilerini geliştirmelerine, toplum içinde daha etkili iletişim kurmalarına ve kişilerarası ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu gruplar, sosyal etkileşim ve ilişkilerde başarıya ulaşmaları için üyelerine gerekli araçları ve destekleri sağlar.

#17. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet mesleğinin yapı taşlarından biridir?

Cevap : B) Değer temeli

Sosyal hizmet mesleğinin yapı taşlarından biri “B) Değer temeli”dir. Sosyal hizmet mesleği, bireyin onurunu ve değerini, sosyal adaleti, insan haklarını ve insanların kendi kaderlerini tayin etme yetkilerini vurgulayan temel değerler üzerine kurulmuştur. Bu değerler, sosyal hizmet uygulamalarının temelini oluşturur ve meslek etiği, müdahale yöntemleri ve müvekkillere (danışanlara) yaklaşımlarını şekillendirir. Meslek, bu değerleri somut hizmetlere dönüştürmek ve toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermek için teorik ve uygulamalı bilgi (A ve D), insan farklılıklarına duyarlılık (C) ve sosyal politikaya (E) odaklanır. Ancak, bu unsurların tümü, mesleğin temel değerleriyle uyumlu bir şekilde entegre edilir.

#18. Temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini barındıran yoksulluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Kadın yoksulluğu

Temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini barındıran yoksulluk türü “E) Kadın yoksulluğu”dur. Kadın yoksulluğu, özellikle kadınların karşılaştığı ekonomik dezavantajları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin bir sonucu olarak yaşadıkları yoksulluk durumunu ifade eder. Bu, kadınların işgücü piyasasında daha düşük ücretlerle karşılaşmaları, yüksek oranda yarı zamanlı veya düşük ücretli işlerde çalışmaları, çocuk bakımı ve ev işleri gibi ücretsiz emekle daha fazla yüklenmeleri gibi faktörlere bağlıdır. Ayrıca, kadınların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşadıkları zorluklar da kadın yoksulluğunu etkileyen önemli faktörler arasındadır. Bu tür yoksulluk, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını ve sosyal güvenliklerini sınırlar ve genel olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin bir göstergesi olarak kabul edilir.

#19. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının yetkin olma yükümlülüğünü vurgulayan sorumlu türüdür?

Cevap : E) Profesyonelliğe yönelik etik sorumluluk

Sosyal hizmet uzmanlarının yetkin olma yükümlülüğünü vurgulayan sorumlu türü, “E) Profesyonelliğe yönelik etik sorumluluk”tur. Bu sorumluluk, sosyal hizmet uzmanlarının mesleki bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutmalarını, profesyonel gelişimlerini sürdürmelerini ve uygulamalarında en yüksek standartları korumalarını gerektirir. Ayrıca, uzmanların mesleki yeterliliklerini geliştirmek, mesleki etik ilkeleri anlamak ve uygulamak, ve mesleki uygulamalarını sürekli olarak değerlendirmek ve iyileştirmekle ilgilidir. Bu, sosyal hizmetin etkinliğini ve toplum üzerindeki olumlu etkisini maksimize etmeyi amaçlar.

#20. Sosyal hizmet uzmanlarının görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmek için gerekli bilgiyi, beceri ve öz farkındalığa sahip olmak anlamına gelen sosyal hizmet hizmetin temel değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Yetkinlik

Sosyal hizmet uzmanlarının görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmek için gerekli bilgi, beceri ve öz farkındalığa sahip olmak anlamına gelen sosyal hizmetin temel değeri “D) Yetkinlik”tir. Yetkinlik, sosyal hizmet pratiğinde, uzmanların mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmelerini, hizmet verdikleri bireyler ve topluluklar karşısında etkili ve sorumlu hizmet sunmalarını gerektirir. Bu, hem sürekli eğitim ve kendini geliştirme hem de mesleki uygulamalarda en yüksek standartları sürdürme anlamına gelir. Yetkinlik, sosyal hizmet uzmanlarının mesleki sorumluluklarını yerine getirirken bilgiye dayalı ve etik standartlara uygun hareket etmelerini temel alır.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyal Hizmete Giriş 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet mesleğinin yapı taşlarından biridir?

A) Teori temeli
B) Değer temeli
C) İnsan farklılıkları temeli
D) Uygulama temeli
E) Sosyal politika temeli

Cevap : B) Değer temeli

2. Temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini barındıran yoksulluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuk yoksulluğu
B) Yaşlı yoksulluğu
C) Engelli yoksulluğu
D) Genç yoksulluğu
E) Kadın yoksulluğu

Cevap : E) Kadın yoksulluğu

3. Müracaatçıların anlatımlarını neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde değerlendirmeyi gerektiren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eleştirel dinleme
B) Soyutlayıcı dinleme
C) Seçici dinleme
D) Not alarak dinleme
E) Aktif dinleme

Cevap : A) Eleştirel dinleme

4. Aşağıdakilerden hangisi farklı sosyal bilim alanlarından elde edilen ve sosyal hizmetin mesleki bilgi potasında eritilen bilgidir?

A) Eklektik bilgi
B) Mesleki bilgi
C) Kişisel bilgi
D) Kuramsal bilgi
E) Olgusal bilgi

Cevap : A) Eklektik bilgi

5. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet örgütlerini başka örgütlerden ayırt edebilmeyi sağlayan özellikler arasında yer almaz?

A) Örgütü oluşturan unsurların ve bireylerin çatışmalarının takibinin ve koordinasyonunu bulunması
B) Sosyal hizmet örgütlerinin hammaddesinin ve ana kaynağının insan olması
C) Hizmet süreçlerine müracaatçının katkı ve katılımını önem önemsemesi
D) Sosyal refahı koruma ve geliştirme hedefi ile sosyal kontrol sağlama
E) Hizmet sunduğu bireyleri geliştirmek isteyen yapılar olması

Cevap : A) Örgütü oluşturan unsurların ve bireylerin çatışmalarının takibinin ve koordinasyonunu bulunması

6. Gruplarla sosyal hizmet uygulamasında grubun olgunluk dönemi olarak tanımlanan ve üyelerin sosyal hizmet uzmanı aracılığı olmadan doğrudan birbiriyle etkileşme girdiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geçiş aşaması
B) Değerlendirme aşaması
C) Eylem aşaması
D) Başlangıç aşaması
E) Sonlandırma aşaması

Cevap : C) Eylem aşaması

7. Aşağıdakilerden hangisi gruplarla sosyal hizmet uygulamasında yer alan önemli kavramlardan biri değildir?

A) Güven
B) Kabul
C) Beklentiler
D) Aidiyet
E) İzlenimler

Cevap : E) İzlenimler

8. Sosyal hizmet uzmanlarının görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmek için gerekli bilgiyi, beceri ve öz farkındalığa sahip olmak anlamına gelen sosyal hizmet hizmetin temel değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dürüstlük ve güvenilirlik
B) İnsan ilişkilerinin önemi
C) Sosyal adalet
D) Yetkinlik
E) Hizmet

Cevap : D) Yetkinlik

9. Aşağıdakilerden hangisi Payne tarafından sosyal hizmet örgütlerine ilişkin gerçekleştirilen sınıflandırmanın bir unsuru değildir?

A) Kurumsal sosyal hizmet örgütleri
B) Sosyal hizmet toplum ağ örgütleri
C) Çok meslekli sosyal hizmet örgütleri
D) Enformen sosyal hizmet örgütleri
E) Sosyal hizmet saha örgütleri

Cevap : D) Enformen sosyal hizmet örgütleri

10. Yüksek düzeyde örgütsel yetkinliği olup müracaatçılarla profesyonellere oranla daha az temas kuran örgüt unsurları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denetçiler
B) Gönüllüler
C) Yöneticiler
D) Destek personelleri
E) Liderler

Cevap : C) Yöneticiler

11. Aşağıdakilerden hangisi psikodinamik kuramcılar arasında yer almaz?

A) Heinz Kohut
B) Melanie Klein
C) John Bowlby
D) Aaron Beck
E) Erik Erikson

Cevap : D) Aaron Beck

12. Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimi öncesi sosyal refah uygulamalarının özelliklerinden biridir?

A) Hak temelli olması
B) Merhamete dayalı olması
C) Profesyonelliğe dayalı olması
D) İstihdamla uyumlu olması
E) Geniş kapsamlı

Cevap : B) Merhamete dayalı olması

13. Aşağıdakilerden hangisi yoksullar yasaları arasında en bilindik olandır?

A) 1834 Yasaları
B) 1300 Yoksullar Yasası
C) Gilbert Yasası
D) Elizabeth Yoksullar Yasası
E) 1800 Yoksullar Yasası

Cevap : D) Elizabeth Yoksullar Yasası

14. Radikal sosyal hizmet kuramını etkileyen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Psikoanalitik kuram
B) Sistem kuramı
C) Marksist kuram
D) Bilişsel davranışçı kuram
E) Psikodinamik kuram

Cevap : C) Marksist kuram

15. Grupla sosyal hizmet uygulamasında katılımcıların kişilerarası ilişkilerde başarılı olmalarına yardımcı olmayı amaçlayan grup türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başkasına yardım grupları
B) Açık ve kapalı gruplar
C) Terapi grupları
D) Psikoeğitim grupları
E) Sosyalizasyon grupları

Cevap : E) Sosyalizasyon grupları

16. Aşağıdakilerden hangisi Nobel ödülüne sahip ve sosyal hizmet’in annesi olarak bilinen isimdir?

A) Jane Addams
B) Virginia Satir
C) Mary Richmond
D) Alice Salomon
E) Barbara Solomon

Cevap : A) Jane Addams

17. Aşağıdakilerden hangisi soru sorma becerisi bağlamında sosyal hizmet uzmanının kendisine sorması gereken sorulardan biri değildir?

A) Aynı soruyu daha önce sormuş muydum?
B) Sorduğum bu soruya alacağım cevap ne işime yarayacak?
C) Sorduğum bu soru karşısında müracaatçının sessiz kalması nedeniyle yanlış bir soru mu sordum?
D) Alacağım cevap müracaatçıyı tanımam açısından ne kadar yararlı?
E) Bu soruyu mesleki görüşme gereği değil de kendi merakımdan mı sordum?

Cevap : C) Sorduğum bu soru karşısında müracaatçının sessiz kalması nedeniyle yanlış bir soru mu sordum?

18. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet mesleğinin temel kavramları arasında yer almaz?

A) Sosyal hizmetler
B) Empati
C) Müracaatçı
D) Sosyal işlevcilik
E) Sosyal inceleme raporu

Cevap : B) Empati

19. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet mesleğinin geleneksel yöntemlerinden biridir?

A) Yöntemlerle sosyal hizmet
B) Gruplarla sosyal hizmet
C) Araştırmalarla sosyal hizmet
D) Uygulamalarla sosyal hizmet
E) Ailelere sosyal hizmet

Cevap : B) Gruplarla sosyal hizmet

20. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının yetkin olma yükümlülüğünü vurgulayan sorumlu türüdür?

A) Meslektaşlara yönelik etik sorumluluk
B) Uygulama ortamına yönelik etik sorumluluk
C) Topluma yönelik etik sorumluluk
D) Müracaatçılara yönelik etik sorumluluk
E) Profesyonelliğe yönelik etik sorumluluk

Cevap : E) Profesyonelliğe yönelik etik sorumluluk

Sosyal Hizmete Giriş

Auzef Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmete Giriş 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!