auzefÇalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileriEkonometriFinansal MuhasebeİktisatİşletmeMaliye

Finansal Muhasebe 2023-2024 Final Soruları

Finansal Muhasebe 2023-2024 Final Soruları

#1. Manisa İşletmesi maliyeti 500 TL olan malları 800 TL karşılığında kredili olarak satmıştır. Satış İşlemine ilişkin olarak Manisa İşletmesi tarafından yapılması gerekli günlük defter kaydı veya kayıtları aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C)

#2. Fiyatların yükseldiği bir ortamda aşağıdaki stok maliyetleme yöntemlerinden hangisi, en yüksek kâr ve dönem sonu stok maliyeti tutarını verir?

Cevap : D) İlk giren ilk çıkar

#3. Ticaret İşletmelerinde Kâr veya Zarar Tablosu birkaç adımdan oluşmaktadır. İlk adım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Brüt Kâr

#4. Giresun İşletmesi 2 Eylül 2023 tarihinde 100 kg fındığı toplam 8.000 TL karşılığında kredili olarak satın almıştır. 4 Eylül 2023 tarihinde fındıkların tamamı tedarikçiye iade edilmiştir. Giresun İşletmesinin 4 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşen finansal olaylara ilişkin yapması gereken günlük defter kayıtları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak sunulmuştur?

Cevap : E) Ticari borçlar hesabının borç tarafına, mal stoku hesabının alacak tarafına kaydedilir.

#5. 31 Aralık 2023 tarihinde Tokat İşletmesine Aralık ayına ilişkin 500 TL tutarında su faturası gelmiştir. Faturanın son ödeme tarihi 15 Ocak 2024 tarihidir. 31 Aralık 2023 tarihinde yapılması gereken günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Su gideri hesabının borç tarafına, ödenecek su gideri hesabının alacak tarafına kaydedilir.


#6. Giresun İşletmesi 1 Eylül 2023 tarihinde 1 ton fındığı toplam 80.000 TL karşılığında nakit olarak satın almıştır. Fındıkların satın alınmasına ilişkin olarak Giresun İşletmesinin yapması gereken günlük defter kaydı sürekli envanter yöntemine göre aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak sunulmuştur?

Cevap : E) Mal stoku hesabının borç tarafına, nakit hesabının alacak tarafına kaydedilir.

#7. Maddi olmayan duran varlıkların maliyetinin dönemlere gider olarak dağıtılması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) İtfa

#8. Şüpheli alacak gideri hesabı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) Kâr veya zarar tablosunda, faaliyet giderleri altında sınıflandırılır.

#9. Çan İşletmesi 1 Ekim 2023 tarihinde 6 aylık ofis kirası bedeli olan 6.000 TL'yi peşin olarak ödemiştir ve peşin ödenen kira hesabını 6.000 TL tutarında borçlandırmış, nakit hesabını 6.000 TL tutarında alacaklandırmıştır. 31 Aralık 2023 tarihinde yapılması gerekli ayarlama kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Kira gideri hesabının borç tarafına 3.000 TL, peşin ödenmiş kira hesabının alacak tarafına 3.000 TL kaydedilir.

#10. İstanbul İşletmesi 1 Ocak 2021 tarihinde 400.000 TL değerinde bir demirbaş satın almıştır. Demirbaşın yararlı ömrü 5 yıl, ömür sonu değeri ise sıfır olarak tahmin edilmiştir. Bu demirbaş ile ilgili hızlandırılmış (eşit paylının iki katı) amortisman yöntemi uygulanıyorsa İstanbul İşletmesinin bu demirbaş ile ilgili olarak 2021 yılı kâr veya zarar tablosunda raporlanacak amortisman gideri tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) 160.000 TL


#11. Ozan Caymaz, İstanbul İşletmesini 5.000 TL nakit sermaye ile kurmuştur. İşletme 5.000 TL tutarında nakdi almış ve Ozan Caymaz adına hisse senedi düzenlemiştir. Bu finansal olayın İstanbul İşletmesinin muhasebe eşitliği üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Nakit artmıştır, Sermaye artmıştır.

#12. Kayahan İşletmesi tek bir malın ticaretini yapmaktadır. Ocak ayına ilişkin mal stoku hareketleri yukarıda sunulmuştur. İlk Giren İlk Çıkar stok değerleme yöntemine göre Ocak ayında raporlanacak brüt kâr tutarı kaç TL'dir?

Cevap : C) 1.400 TL

#13. Bursa İşletmesi 3.000 TL tutarında ödeme yaparak bir bina satın almıştır. Finansal olaya ilişkin günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Binalar hesabının borç tarafına, nakit hesabının alacak tarafına kaydedilir.

#14. Yozgat İşletmesi 1 Ocak 2023 tarihinde 60.000 TL tutarında bir traktör satın almıştır. Traktörün yararlı ömrünün 8 yıl ve yararlı ömür sonundaki hurda değerinin 4.000 TL olması beklenmektedir. Traktör için eşit paylı amortisman yönteminin kullanılması kararlaştırılmıştır. Traktör için 31 Aralık 2023 tarihinde hesaplanacak amortisman tutarı kaç TL'dir?

Cevap : D) 7.000 TL

#15. Sofya İşletmesinin varlıklarının piyasa değeri 70.000 TL, borçlarının piyasa değeri 40.000 TL dir. Plevne İşletmesi Sofya İşletmesinin tamamını 45.000 TL karşılığında satın almıştır. Bu bilgiye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) 15.000 TL tutarında şerefiye ortaya çıkmıştır


#16. Döneme ilişkin olarak ödenen kâr payları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) Kâr veya Zarar Tablosunda raporlanmaz, dönem sonlarında kapatılır.

#17. İstanbul İşletmesinin bir müşterisinden alacağı bulunmaktadır. Alacağın vadesi geldiğinde tahsilat yapılamamış, müşterinin banka borçları nedeniyle iş yerine haciz koyulduğu anlaşılmıştır. İstanbul İşletmesinin sahip olduğu bu alacak ile ilgili yapması gereken günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Şüpheli Alacak Gideri Hesabının borç tarafına, Şüpheli Alacak Karşılığı Hesabının alacak tarafına

#18. Van İşletmesinin Hizmet Geliri Hesabı dönem sonunda 5.000 TL alacak bakiyesi vermektedir. Van İşletmesinin hizmet geliri hesabının dönem sonunda kapatılmasına yönelik yapılacak günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Hizmet geliri hesabının borç tarafına, kâr veya zarar hesabının alacak tarafına kaydedilir.

#19. Kavala İşletmesinin 2023 yılı itibarıyla Satışlar Hesabının bakiyesi 300.000 TL, Satış İade ve İndirimleri Hesabının bakiyesi 40.000 TL, Çıkış Navlunu Hesabının bakiyesi 20.000 TL ve Satılan Malın Maliyeti Hesabının bakiyesi 150.000 TL'dir. Kavala İşletmesinin 2023 yılı kâr veya zarar tablosunda raporlanacak brüt kâr ne kadardır?

Cevap : B) 110.000 TL

#20. İşletmenin belli bir dönem boyunca elde ettiği gelirleri ve bu gelirleri elde edebilmek için katlandığı giderleri gösteren finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Kâr veya Zarar Tablosu


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Finansal Muhasebe 2023-2024 Final Soruları

Bu makale, lolonolo_com tarafından sunulmaktadır ve finans ve muhasebe öğrencilerinin final sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Her bölüm, final sınavındaki bir soruya odaklanarak öğrencilerin konuyu daha iyi kavramalarını sağlamayı hedefliyor.

Giriş: Finansal Muhasebenin Önemi

Finansal muhasebe, işletmelerin mali durumunu, performansını ve nakit akışlarını anlamada kritik bir rol oynar. Bu alandaki bilgi, işletme yöneticilerine, yatırımcılara ve diğer paydaşlara önemli kararlar alırken rehberlik eder. Bu makalede, finansal muhasebenin temel kavramları ve 2023-2024 dönemi final sınavında çıkan sorular üzerinden uygulamalı örnekler sunulacaktır. Amortisman hesaplamaları, şüpheli alacaklar, sermaye ve nakit akışları, stok maliyetleme yöntemleri ve brüt kâr hesaplamaları gibi konular üzerinde durulacak.

Finansal muhasebe öğrencilerinin bu konularda derinlemesine bilgi sahibi olmaları, hem akademik başarıları için hem de iş hayatında karşılaşacakları mali kararlar için önem taşır.

Amortisman Hesaplamaları

Hızlandırılmış Amortisman Yöntemi

Hızlandırılmış amortisman yöntemi, demirbaşın maliyetinin yararlı ömrü boyunca eşit paylının iki katı oranında amortisman gideri olarak dağıtılmasını içerir. Örneğin, İstanbul İşletmesi tarafından satın alınan 400.000 TL değerindeki demirbaş için, 5 yıllık yararlı ömrü dikkate alındığında, ilk yıl için hesaplanan amortisman gideri 160.000 TL’dir. Bu yöntem, demirbaşın daha hızlı değer kaybetmesi beklenen durumlarda tercih edilir.

Eşit Paylı Amortisman Yöntemi

Eşit paylı amortisman yöntemi, demirbaşın maliyetinin yararlı ömrü boyunca eşit yıllık tutarlarda amortisman gideri olarak dağıtılmasını sağlar. Yozgat İşletmesi tarafından alınan traktör örneğinde, 60.000 TL tutarındaki traktör için 8 yıllık yararlı ömrü ve 4.000 TL hurda değeri göz önünde bulundurulduğunda, yıllık amortisman gideri 7.000 TL olarak hesaplanır. Bu yöntem, demirbaşın değerinin yıllar içinde eşit oranda düşmesi beklenen durumlarda kullanılır.

Şüpheli Alacaklar ve Muhasebe Kayıtları

Şüpheli Alacakların Muhasebesi

Şüpheli alacaklar, tahsilatı belirsiz veya zor olan alacaklardır. Bu tür alacaklar, finansal tablolarda gerçekçi bir değer yansıtması için önemlidir. Örneğin, İstanbul İşletmesinin bir müşteriden tahsil edilemeyen alacağı için muhasebe kaydı yapılırken, “Şüpheli Alacak Gideri” hesabı borçlandırılır ve “Şüpheli Alacak Karşılığı” hesabı alacaklandırılır. Bu işlem, kâr veya zarar tablosunda faaliyet giderleri altında raporlanır ve bilançoda ticari alacaklar altında eksi değer olarak gösterilir.

Şüpheli Alacak Giderlerinin Finansal Tablolara Etkisi

Şüpheli alacak gideri, işletmenin net karını etkileyen bir unsurdur. Tahsilatı şüpheli olan alacaklar için ayrılan karşılıklar, işletmenin kârını azaltır ve finansal sağlığının daha gerçekçi bir göstergesi olarak hizmet eder. Bu, yatırımcılar ve diğer paydaşlar için işletmenin alacak yönetimi ve mali durumu hakkında önemli bilgiler sağlar. Şüpheli alacak karşılıkları, işletmelerin risk yönetimi ve mali planlaması açısından önemli bir rol oynar

Sermaye ve Nakit Akışları

Sermaye Artışı ve Muhasebe Eşitliği

Sermaye, işletmelerin sahipleri veya hissedarları tarafından işletmeye yatırılan değerdir. Örneğin, Ozan Caymaz’ın İstanbul İşletmesine yaptığı 5.000 TL’lik nakit sermaye yatırımı, işletmenin nakit varlığını ve sermayesini artırır. Bu durum, muhasebe eşitliğinde “Nakit artmıştır, Sermaye artmıştır” şeklinde yansır. Bu artış, işletmenin finansal sağlamlığını ve yatırım kapasitesini gösterir.

Nakit Akışlarının İşletme Performansına Etkisi

Nakit akışları, işletmenin nakit giriş ve çıkışlarını ifade eder ve işletmenin likiditesi ve finansal esnekliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Nakit akışlarının yönetimi, işletmenin borçlarını zamanında ödeyebilme kapasitesi, yatırım yapabilme yeteneği ve acil durumlar için yeterli likiditeyi koruyabilme yeteneğini belirler. Etkili bir nakit akışı yönetimi, işletmenin uzun vadeli finansal sağlığını ve sürdürülebilirliğini destekler.

Stok Maliyetleme Yöntemleri ve Brüt Kâr Hesaplamaları

Stok Maliyetleme Yöntemlerinin Kâr Üzerindeki Etkileri

Stok maliyetleme yöntemleri, envanterin maliyetinin hesaplanmasında kullanılan yöntemlerdir ve işletmenin brüt kârını doğrudan etkiler. Örneğin, “İlk Giren İlk Çıkar” (FIFO) ve “Son Giren İlk Çıkar” (LIFO) yöntemleri, stokların maliyetini farklı şekillerde hesaplar. Fiyatların yükseldiği bir ortamda, LIFO yöntemi genellikle daha yüksek maliyet ve dolayısıyla daha düşük brüt kâr, FIFO ise daha düşük maliyet ve daha yüksek brüt kâr sonucunu verir. Bu, işletmenin finansal performansı ve vergi yükümlülükleri üzerinde önemli etkilere sahip olabilir.

Brüt Kâr Hesaplamalarında Dikkate Alınması Gerekenler

Brüt kâr, satışlardan malın satılan maliyetinin düşülmesiyle elde edilen kârdır. Kavala İşletmesi örneğinde, brüt kârın hesaplanmasında satışlar, satış iade ve indirimleri, çıkış navlunu ve satılan malın maliyeti gibi unsurlar dikkate alınır. İşletmenin brüt kârı, bu unsurların dengeli bir şekilde yönetilmesiyle optimize edilebilir. Brüt kâr, işletmenin satış performansı ve maliyet yönetimi becerilerinin bir göstergesi olarak işlev görür.

Sonuç ve Öneriler

Bu makalede ele alınan konular, finansal muhasebede temel kavramları ve uygulamaları kapsar. Öğrencilerin bu konuları anlamaları, hem akademik başarıları için hem de gelecekteki profesyonel kariyerleri için önemlidir.

Finansal muhasebe öğrencilerine önerimiz, amortisman hesaplamaları, şüpheli alacaklar, sermaye artışları, nakit akışları, stok maliyetleme yöntemleri ve brüt kâr hesaplamaları gibi temel konular üzerinde derinlemesine çalışmalarıdır. Bu konularda sağlam bir temel, öğrencilerin işletmelerin mali durumlarını analiz etmelerine ve etkili mali kararlar almalarına olanak sağlayacaktır.

Bu makale, lolonolo_com tarafından sunulmuştur. Amacımız, finans ve muhasebe öğrencilerinin kritik muhasebe konularında bilinçlenmelerini ve sınavlarında başarılı olmalarını desteklemektir.

@lolonolo_com

Finansal Muhasebe 2023-2024 Final Soruları

1. İstanbul İşletmesi 1 Ocak 2021 tarihinde 400.000 TL değerinde bir demirbaş satın almıştır. Demirbaşın yararlı ömrü 5 yıl, ömür sonu değeri ise sıfır olarak tahmin edilmiştir. Bu demirbaş ile ilgili hızlandırılmış (eşit paylının iki katı) amortisman yöntemi uygulanıyorsa İstanbul İşletmesinin bu demirbaş ile ilgili olarak 2021 yılı kâr veya zarar tablosunda raporlanacak amortisman gideri tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 160.000 TL
B) 80.000 TL
C) 240.000 TL
D) 120.000 TL
E) 320.000 TL

Cevap : A) 160.000 TL

2. Şüpheli alacak gideri hesabı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kâr veya zarar tablosunda, faaliyet giderleri altında sınıflandırılır.
B) Kâr veya zarar tablosunda, satılan malın maliyeti altında sınıflandırılır.
C) Kâr veya zarar tablosunda, olağan dışı giderler altında sınıflandırılır.
D) Bilançoda ticari alacaklar altında eksi değer ile sınıflandırılır.
E) Bilançoda ticari alacaklar altında artı değer ile sınıflandırılır.

Cevap : A) Kâr veya zarar tablosunda, faaliyet giderleri altında sınıflandırılır.

3. Ozan Caymaz, İstanbul İşletmesini 5.000 TL nakit sermaye ile kurmuştur. İşletme 5.000 TL tutarında nakdi almış ve Ozan Caymaz adına hisse senedi düzenlemiştir. Bu finansal olayın İstanbul İşletmesinin muhasebe eşitliği üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nakit azalmıştır, Sermaye azalmıştır.
B) Nakit artmıştır, Sermaye etkilenmemiştir.
C) Nakit artmıştır, Sermaye azalmıştır.
D) Nakit artmıştır, Sermaye artmıştır.
E) Nakit azalmıştır, Sermaye artmıştır.

Cevap : D) Nakit artmıştır, Sermaye artmıştır.

4. Yozgat İşletmesi 1 Ocak 2023 tarihinde 60.000 TL tutarında bir traktör satın almıştır. Traktörün yararlı ömrünün 8 yıl ve yararlı ömür sonundaki hurda değerinin 4.000 TL olması beklenmektedir. Traktör için eşit paylı amortisman yönteminin kullanılması kararlaştırılmıştır. Traktör için 31 Aralık 2023 tarihinde hesaplanacak amortisman tutarı kaç TL’dir?

A) 9.000 TL
B) 14.000 TL
C) 7.500 TL
D) 7.000 TL
E) 15.000 TL

Cevap : D) 7.000 TL

5. Ticaret İşletmelerinde Kâr veya Zarar Tablosu birkaç adımdan oluşmaktadır. İlk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Brüt Kâr
B) Faaliyet Kâri
C) Amortisman Öncesi Kâr
D) Net Kâr
E) Vergi Öncesi Kâr

Cevap : A) Brüt Kâr

6. İstanbul İşletmesinin bir müşterisinden alacağı bulunmaktadır. Alacağın vadesi geldiğinde tahsilat yapılamamış, müşterinin banka borçları nedeniyle iş yerine haciz koyulduğu anlaşılmıştır. İstanbul İşletmesinin sahip olduğu bu alacak ile ilgili yapması gereken günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şüpheli Alacak Karşılığı Hesabının borç tarafına, Şüpheli Alacak Gideri Hesabının alacak tarafına
B) Şüpheli Alacak Karşılığı Hesabının borç tarafına, Alacaklar Hesabının borç tarafına
C) Şüpheli Alacaklar Hesabının borç tarafına, Şüpheli Alacak Gideri Hesabının alacak tarafına
D) Şüpheli Alacak Gideri Hesabının borç tarafına, Şüpheli Alacak Karşılığı Hesabının alacak tarafına
E) Şüpheli Alacaklar Hesabının borç tarafına, Alacaklar Hesabının alacak tarafına

Cevap : D) Şüpheli Alacak Gideri Hesabının borç tarafına, Şüpheli Alacak Karşılığı Hesabının alacak tarafına

7. 31 Aralık 2023 tarihinde Tokat İşletmesine Aralık ayına ilişkin 500 TL tutarında su faturası gelmiştir. Faturanın son ödeme tarihi 15 Ocak 2024 tarihidir. 31 Aralık 2023 tarihinde yapılması gereken günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su gideri hesabının borç tarafına, ödenecek su gideri hesabının alacak tarafına kaydedilir.
B) Su gideri hesabının borç tarafına, nakit hesabının alacak tarafına kaydedilir.
C) Ödenecek su gideri hesabının borç tarafına, nakit hesabının alacak tarafına kaydedilir.
D) Peşin ödenmiş su gideri hesabının borç tarafına, nakit hesabının alacak tarafına kaydedilir.
E) Kayıt ödeme tarihinde yapılır.

Cevap : A) Su gideri hesabının borç tarafına, ödenecek su gideri hesabının alacak tarafına kaydedilir.

8. Döneme ilişkin olarak ödenen kâr payları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kâr veya Zarar Tablosunda raporlanmaz, dönem sonlarında kapatılmaz.
B) Bilançoda varlık olarak raporlanır, dönem sonlarında kapatılmaz.
C) Kâr veya Zarar tablosunda raporlanır, dönem sonlarında kapatılır.
D) Kâr veya Zarar tablosunda raporlanır, dönem sonlarında kapatılmaz.
E) Kâr veya Zarar Tablosunda raporlanmaz, dönem sonlarında kapatılır.

Cevap : E) Kâr veya Zarar Tablosunda raporlanmaz, dönem sonlarında kapatılır.

9. Van İşletmesinin Hizmet Geliri Hesabı dönem sonunda 5.000 TL alacak bakiyesi vermektedir. Van İşletmesinin hizmet geliri hesabının dönem sonunda kapatılmasına yönelik yapılacak günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hizmet geliri hesabının alacak tarafına, kâr veya zarar hesabının borç tarafına kaydedilir.
B) Hizmet geliri hesabının borç tarafına, dağıtılmamış kârlar hesabının alacak tarafına kaydedilir.
C) Hizmet geliri hesabının borç tarafına, kâr veya zarar hesabının alacak tarafına kaydedilir.
D) Hizmet geliri hesabının borç tarafına, kâr payları hesabının alacak tarafına kaydedilir.
E) Kâr veya zarar hesabının borç tarafına, kâr payı hesabının alacak tarafına kaydedilir.

Cevap : C) Hizmet geliri hesabının borç tarafına, kâr veya zarar hesabının alacak tarafına kaydedilir.

10. Fiyatların yükseldiği bir ortamda aşağıdaki stok maliyetleme yöntemlerinden hangisi, en yüksek kâr ve dönem sonu stok maliyeti tutarını verir?

A) Hareketli ortalama
B) Ağırlıklı ortalama
C) Son giren ilk çıkar
D) İlk giren ilk çıkar
E) Has maliyet

Cevap : D) İlk giren ilk çıkar

Finansal Muhasebe 2023-2024 Final Soruları

11. Çan İşletmesi 1 Ekim 2023 tarihinde 6 aylık ofis kirası bedeli olan 6.000 TL’yi peşin olarak ödemiştir ve peşin ödenen kira hesabını 6.000 TL tutarında borçlandırmış, nakit hesabını 6.000 TL tutarında alacaklandırmıştır. 31 Aralık 2023 tarihinde yapılması gerekli ayarlama kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kira gideri hesabının borç tarafına 6.000 TL, nakit hesabının alacak tarafına 6.000 TL kaydedilir.
B) Kira gideri hesabının borç tarafına 3.000 TL, peşin ödenmiş kira hesabının alacak tarafına 3.000 TL kaydedilir.
C) Peşin ödenmiş kira hesabının borç tarafına 3.000 TL, kira gideri hesabının alacak tarafına 3.000 TL kaydedilir.
D) Kira gideri hesabının borç tarafına 6.000 TL, peşin ödenmiş kira hesabının alacak tarafına 6.000 TL kaydedilir.
E) Nakit hesabının borç tarafına 3.000 TL, peşin ödenmiş kira hesabının alacak tarafına 3.000 TL kaydedilir.

Cevap : B) Kira gideri hesabının borç tarafına 3.000 TL, peşin ödenmiş kira hesabının alacak tarafına 3.000 TL kaydedilir.

12. Giresun İşletmesi 1 Eylül 2023 tarihinde 1 ton fındığı toplam 80.000 TL karşılığında nakit olarak satın almıştır. Fındıkların satın alınmasına ilişkin olarak Giresun İşletmesinin yapması gereken günlük defter kaydı sürekli envanter yöntemine göre aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak sunulmuştur?

A) Mal stoku hesabının borç tarafına, ticari borçlar hesabının alacak tarafına kaydedilir.
B) Mal stoku hesabının alacak tarafına, ticari borçlar hesabının borç tarafına kaydedilir.
C) Mal stoku hesabının borç tarafına, satılan malların maliyeti hesabının alacak tarafına kaydedilir.
D) Mal stoku hesabının alacak tarafına, nakit hesabının borç tarafına kaydedilir.
E) Mal stoku hesabının borç tarafına, nakit hesabının alacak tarafına kaydedilir.

Cevap : E) Mal stoku hesabının borç tarafına, nakit hesabının alacak tarafına kaydedilir.

13. Giresun İşletmesi 2 Eylül 2023 tarihinde 100 kg fındığı toplam 8.000 TL karşılığında kredili olarak satın almıştır. 4 Eylül 2023 tarihinde fındıkların tamamı tedarikçiye iade edilmiştir. Giresun İşletmesinin 4 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşen finansal olaylara ilişkin yapması gereken günlük defter kayıtları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak sunulmuştur?

A) Nakit hesabının borç tarafına, mal stoku hesabının alacak tarafına kaydedilir.
B) Mal stoku hesabının borç tarafına, nakit hesabının alacak tarafına kaydedilir.
C) Mal stoku hesabının borç tarafına, ticari borçlar hesabının alacak tarafına kaydedilir..
D) Mal stoku hesabının borç tarafına, satış iskontoları hesabının alacak tarafına kaydedilir.
E) Ticari borçlar hesabının borç tarafına, mal stoku hesabının alacak tarafına kaydedilir.

Cevap : E) Ticari borçlar hesabının borç tarafına, mal stoku hesabının alacak tarafına kaydedilir.

14. İşletmenin belli bir dönem boyunca elde ettiği gelirleri ve bu gelirleri elde edebilmek için katlandığı giderleri gösteren finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özkaynak Değişim Tablosu
B) Nakit Akış Tablosu
C) Kâr veya Zarar Tablosu
D) Finansal Durum Tablosu
E) Amortisman Tablosu

Cevap : C) Kâr veya Zarar Tablosu

15. Sofya İşletmesinin varlıklarının piyasa değeri 70.000 TL, borçlarının piyasa değeri 40.000 TL dir. Plevne İşletmesi Sofya İşletmesinin tamamını 45.000 TL karşılığında satın almıştır.
Bu bilgiye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) 25.000 TL tutarında satın alma kazancı ortaya çıkmıştır.
B) 25.000 TL tutarında şerefiye ortaya çıkmıştır.
C) 15.000 TL tutarında satın alma kazancı ortaya çıkmıştır.
D) 65.000 TL tutarında şerefiye ortaya çıkmıştır.
E) 15.000 TL tutarında şerefiye ortaya çıkmıştır

Cevap : E) 15.000 TL tutarında şerefiye ortaya çıkmıştır

16. Kavala İşletmesinin 2023 yılı itibarıyla Satışlar Hesabının bakiyesi 300.000 TL, Satış İade ve İndirimleri Hesabının bakiyesi 40.000 TL, Çıkış Navlunu Hesabının bakiyesi 20.000 TL ve Satılan Malın Maliyeti Hesabının bakiyesi 150.000 TL’dir.
Kavala İşletmesinin 2023 yılı kâr veya zarar tablosunda raporlanacak brüt kâr ne kadardır?

A) 150.000 TL
B) 110.000 TL
C) 260.000 TL
D) 90.000 TL
E) 130.000 TL

Cevap : B) 110.000 TL

17. Maddi olmayan duran varlıkların maliyetinin dönemlere gider olarak dağıtılması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eskime
B) İtfa
C) Tükenme
D) Yıpranma
E) Amortisman

Cevap : B) İtfa

18. Bursa İşletmesi 3.000 TL tutarında ödeme yaparak bir bina satın almıştır. Finansal olaya ilişkin günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Binalar hesabının alacak tarafına, ticari alacaklar hesabının borç tarafına kaydedilir.
B) Binalar hesabının borç tarafına, nakit hesabının alacak tarafına kaydedilir.
C) Binalar hesabının borç tarafına, ticari borçlar hesabının alacak tarafına kaydedilir.
D) Binalar hesabının alacak tarafına, nakit hesabının borç tarafına kaydedilir.
E) Binalar hesabının alacak tarafına, banka kredilerinin borç tarafına kaydedilir.

Cevap : B) Binalar hesabının borç tarafına, nakit hesabının alacak tarafına kaydedilir.

19. Finansal Muhasebe 2023-2024 Final Soruları 19. SORU-min
Kayahan İşletmesi tek bir malın ticaretini yapmaktadır. Ocak ayına ilişkin mal stoku hareketleri yukarıda sunulmuştur. İlk Giren İlk Çıkar stok değerleme yöntemine göre Ocak ayında raporlanacak brüt kâr tutarı kaç TL’dir?

A) 1.840 TL
B) 1.320 TL
C) 1.400 TL
D) 3.600 TL
E) 1.500 TL

Cevap : C) 1.400 TL

20. Manisa İşletmesi maliyeti 500 TL olan malları 800 TL karşılığında kredili olarak satmıştır. Satış İşlemine ilişkin olarak Manisa İşletmesi tarafından yapılması gerekli günlük defter kaydı veya kayıtları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Finansal Muhasebe 2023-2024 Final Soruları 20. SORU A ŞIKKI-min
B) Finansal Muhasebe 2023-2024 Final Soruları 20. SORU B ŞIKKI-min
C) Finansal Muhasebe 2023-2024 Final Soruları 20. SORU C ŞIKKI-min
D) Finansal Muhasebe 2023-2024 Final Soruları 20. SORU D ŞIKKI-min
E) Finansal Muhasebe 2023-2024 Final Soruları 20. SORU E ŞIKKI-min

Cevap : C)

Finansal Muhasebe

Finansal Muhasebe 2023-2024 Final Soruları

Finansal Muhasebe 2023-2024 Final Soruları

İktisat Lisans Açık Öğretim, Finansal Muhasebe Vize Deneme Sınavı Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Finansal Muhasebe Vize Deneme Sınavı
İşletme Lisans Açık Öğretim, finansal muhasebe Facebook Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Finansal Muhasebe 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!