auzefÇalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileriEkonometriFinansal MuhasebeİktisatİşletmeMaliye

Finansal Muhasebe 2022-2023 Bütünleme Soruları

Finansal Muhasebe 2022-2023 Bütünleme Soruları

#1. Bir işletme müşterisine 10.000 TL tutarında hizmet sunmuş, 4.000 TL'sini hemen tahsil etmiştir. Finansal olay ile ilgili günlük defter kaydı ne olur?

Cevap : E) Kasa borç tarafına 4.000 TL, ticari alacaklar borç tarafına 6.000 TL, hizmet gelir alacak tarafına 10.000 TL

#2. Yakamoz İşletmesi, Kalyon İşletmesi'nden 5 adet çam ağacını tanesi 500 TL'den nakliye sorumluluğu alıcıya ait olmak üzere kredili olarak satın almıştır. 300 TL'lik taşıma bedeli Yakamoz İşletmesi tarafından ödenmiştir. Yakamoz İşletmesi'nin bu finansal olay ile ilgili yapması gereken günlük kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Mal stoku borç tarafına 2.500 TL, ticari borçlar alacak tarafına 2.500 TL
Mal stoku borç tarafına 300 TL, nakit alacak tarafına 300 TL kaydedilir.

#3. Tahsili imkansız hale geldiği için daha önce kayıtlardan silinmiş olan bir alacak ileri bir tarihte tahsil edildiğinde yapılacak günlük defter kayıtları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) Ticari alacaklar hesabının borç tarafına kaydedilir.

#4. Arı İşletmesi 1.1.2022 tarihinde 200.000 TL tutarında bir makine satın almıştır. Makinenin yararlı ömrü 8 yıl, ömür sonu değeri ise 20.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Bu makine ile ilgili hızlandırılmış (eşit paylının iki katı oranın kullanıldığı) amortisman yöntemi uygulanıyorsa 31 Aralık 2023 tarihli bilançoda raporlanacak birikmiş amortisman tutarı ne kadardır?

Cevap : A) 87.500 TL

#5. Bir işletmenin belli bir tarihteki varlık, borç ve Özsermayesini gösteren finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Bilanço


#6. Hizmet geliri hesabının kapatılmasına ilişkin yapılan kayıt ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : C) Kâr veya zarar hesabının alacak tarafına kayıt yapılmalıdır.

#7. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem sonlarında kapatılmaz?

Cevap : A) Kazanılmamış gelirler

#8. Bir işletme 1 Kasım tarihinde bir ofis kiralamış ve 3 aylık kira bedeli olan 6.000 TL'yi peşin olarak ödemiştir. 1 Kasım tarihinde peşin ödenmiş kira hesabı borçlandırılmış, nakit hesabı alacaklandırılmıştır. Bu işletmenin 31 Aralık tarihindeki ayarlama kaydı ne olur?

Cevap : E) Kira gideri hesabı borç tarafına 4.000 TL, Peşin ödenmiş kira alacak tarafına 4.000 TL

#9. Hollanda İşletmesi 5 Nisan 2022 tarihinde 4/10, n/30 kredi koşuluyla 1.000 TL tutarında mal satmıştır. 14 Nisan 2022 tarihinde müşteri tarafından ödeme yapılmıştır. 14 Nisan 2022 tarihindeki alacak tahsilatına ilişkin Hollanda İşletmesinin yapması gereken günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Nakit hesabı borç tarafına 960 TL, satış iskontosu hesabı borç tarafına 40 TL, ticari alacaklar hesabı alacak tarafına 1.000 TL kaydedilir.

#10. Şüpheli Alacak Gideri hesabı ne tür bir hesaptır ve nasıl bakiye verir?

Cevap : D) Gider hesabı, borç bakiyesi


#11. Aşağıdakilerden hangisi bir varlık hesabıdır?

Cevap : C) Şerefiye

#12. Bulancak İşletmesi 1.1.2022 tarihinde 70.000 TL tutarında bir makine satın almıştır. Makinenin yararlı ömrü 5 yıl, ömür sonu değeri ise 10.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Bu makine ile ilgili hızlandırılmış (eşit paylının iki katı) amortisman yöntemi uygulanıyorsa 2023 yılına ilişkin amortisman gideri kaç olur?

Cevap : D) 16.800 TL

#13. 1 Ocak 2023 tarihinde yeni bir işletme kurulmuş ve kuruculardan Çınar Bey sermaye olarak arazisini koymuştur. Bu finansal olay ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) Varlıklar artmış, özsermaye artmıştır.

#14. A İşletmesi müşterisi olan B İşletmesinden, gelecek yıl için sunulacak eğitim hizmeti karşılığında 30.000 TL tahsil edilmiştir. Finansal olaya ilişkin günlük defter kaydı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) Kazanılmamış hizmet geliri hesabının alacak tarafına kaydedilir.

#15. Satış İskontoları finansal tablolarda ne şekilde raporlanır?

Cevap : B) Satış gelirinin altında eksi olarak


#16. İşletmenin faaliyetlerinde kullandığı ve kısa bir süre içerisinde tüketmeyi veya satmayı düşünmediği unsurlar bilançoda hangi grupta sınıflandırılmalıdır?

Cevap : C) Duran varlıklar

#17. Pisagor İşletmesi tek bir malın ticareti ile uğraşmaktadır. 2022 yılı Ocak ayında mala ilişkin hareketler yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Son giren ilk çıkar stok değerleme yöntemine göre 2022 yılı Ocak ayına ilişkin satılan malın maliyeti tutarı kaç liradır?

Cevap : D) 1.450 TL

#18. 10 Ocak 2022 tarihinde 1.000 TL tutarında mal stoku, 5/10,n/30 kredi koşuluyla satın alınmıştır. 18 Ocak 2022 tarihinde tedarikçiye ödeme yapılmıştır. Bu durumda 18 Ocak tarihinde meydana gelen finansal olaya ilişkin günlük defter kaydını nasıl olur? (İşletme sürekli envanter yöntemini kullanmaktadır.)

Cevap : C) Ticari borçlar hesabının borç tarafına 1.000 TL, nakit hesabını alacak tarafına 950 TL ve mal stoku hesabının alacak tarafına 50 TL kaydedilir.

#19. Pisagor İşletmesi tek bir malın ticareti ile uğraşmaktadır. 2022 yılı Ocak ayında mala ilişkin hareketler yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Bu tabloya göre ağırlıklı ortalama stok değerleme yöntemine göre 31 Ocak'ta hazırlanacak bir bilançoda raporlanacak mal stoku tutarı kaç olur?

Cevap : B) 825 TL

#20. Bir işletmenin varlıklar toplamı 20.000 TL, borçlar toplamı 12.000 TL ise özsermaye toplamı kaç TL olur?

Cevap : D) 8.000 TL


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef İktisat Sınav Soruları

Auzef İşletme Sınav Soruları

Finansal Muhasebe 2022-2023 Bütünleme Soruları

Varlık, Borç ve Özsermaye Kavramları ve Hesaplamaları

Giriş

Finansal muhasebede sıklıkla karşılaşılan temel kavramlar varlık, borç ve özsermayedir. Bu kavramların doğru anlaşılması, muhasebe dengesinin temelini oluşturur ve her muhasebe öğrencisinin bu kavramları kavraması gerekir.

Varlıkların Tanımı ve Türleri

Varlıklar, işletmenin sahip olduğu ve ekonomik değeri olan her şeyi ifade eder. Bunlar genellikle ikiye ayrılır: dönen varlıklar ve duran varlıklar.

– Dönen Varlıklar:

Nakit, banka mevduatları, alacak senetleri gibi kısa süre içinde nakde çevrilebilen varlıklardır.

– Duran Varlıklar:

Binalar, araçlar, makinalar gibi işletmenin uzun süre kullanımına yönelik varlıklardır.

Bu varlıkların değeri, işletmenin toplam varlık değerini oluşturur ve bilançoda bu değerlerin toplamı gösterilir.

Borçların Anlamı

Borçlar, işletmenin üçüncü şahıslara olan yükümlülükleridir ve genellikle kısa vadeli ve uzun vadeli olarak ikiye ayrılır.

– Kısa Vadeli Borçlar:

Bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlardır. Örnekler arasında tedarikçilere olan borçlar, kısa vadeli banka kredileri bulunur.

– Uzun Vadeli Borçlar:

Bir yıldan daha uzun sürede ödenmesi beklenen borçlardır. Örneğin, banka kredileri, tahvil ihraçları gibi.

Bu borçların toplamı, işletmenin toplam borç yükünü oluşturur ve bilançoda yer alır.

Özsermaye Hesaplama

Özsermaye, işletmenin varlıklarının toplam değerinden, borçlarının toplam değerinin çıkarılmasıyla hesaplanır. Bu, işletmenin net değerini veya sahiplerinin işletmeye olan net katkısını temsil eder.

Özsermaye = Toplam Varlıklar – Toplam Borçlar

Bu hesaplama, işletmenin mali sağlığı ve performansı hakkında önemli bilgiler sunar. Pozitif bir özsermaye değeri, işletmenin mali açıdan sağlıklı olduğunu gösterirken, negatif bir değer, potansiyel mali sorunların göstergesi olabilir.

Sonuç

Bu bölümde ele aldığımız varlık, borç ve özsermaye kavramları, finansal muhasebenin temel taşlarıdır. Öğrenciler bu kavramları anladığında, finansal tabloları yorumlama ve sınav sorularını çözme konusunda daha yetkin hale gelirler.

Finansal Tabloların Detaylı Analizi

Bu bölümde, finansal muhasebede sıkça kullanılan iki ana finansal tablo olan bilanço ve gelir tablosunun detaylı analizini yapacağız. Bu analiz, öğrencilere bu tabloların nasıl okunacağı ve yorumlanacağı konusunda rehberlik edecektir.

Bilanço Yapısı ve Okunması

Bilanço, işletmenin belirli bir tarihteki mali durumunu özetleyen bir finansal tablodur. İki ana bölümden oluşur: varlıklar ve pasifler (borçlar ve özsermaye).

– Varlıklar:

Varlıklar, bilançonun sol tarafında yer alır ve işletmenin sahip olduğu ekonomik kaynakları temsil eder.

– Pasifler:

Pasifler, bilançonun sağ tarafında yer alır ve işletmenin borçları ile özsermayesini içerir.

Bilanço, varlık ve pasiflerin eşit olduğu bir denklem üzerine kuruludur: Toplam Varlıklar = Toplam Borçlar + Özsermaye.

Bu bölümde, bilançonun okunması ve analiz edilmesi üzerine pratik örnekler sunacağız.

Gelir Tablosu Analizi

Gelir tablosu, işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu dönemde gerçekleşen giderleri gösterir. Bu tablo, işletmenin finansal performansını değerlendirmede kullanılır.

Ana unsurlar:

– Gelirler:

İşletmenin ürün veya hizmet satışlarından elde ettiği toplam gelir.

– Giderler:

İşletmenin operasyonlarını sürdürmek için yaptığı toplam harcamalar.

– Net Kar/Zarar:

Gelirlerin toplamından giderlerin çıkarılmasıyla elde edilen miktar.

Gelir tablosunun doğru analizi, işletmenin karlılığını ve mali sağlığını anlamak için kritik öneme sahiptir. Bu bölümde, gelir tablosunun nasıl okunacağı ve yorumlanacağına dair örnek vakalar ve açıklamalar sunacağız.

Sonuç

Bu bölümün sonunda, öğrencilerin bilanço ve gelir tablosu gibi temel finansal tabloları nasıl okuyacaklarını ve analiz edeceklerini anlamaları amaçlanmaktadır. Bu beceri, sınav sorularını çözmede ve gerçek hayattaki finansal kararları almada önemlidir

Amortisman Hesaplamaları ve Uygulamaları

Amortisman, işletmenin sabit varlıklarının yararlı ömürleri boyunca değer kaybını ifade eder ve muhasebe süreçlerinde önemli bir yere sahiptir. Bu bölüm, öğrencilere amortismanın temel kavramlarını, hesaplama yöntemlerini ve pratik uygulamalarını anlatmayı amaçlar.

Amortismanın Anlamı ve Türleri

– Amortisman Nedir?:

Sabit varlıkların (örneğin binalar, makinalar, araçlar) zamanla değer kaybetmesi ve bu değer kaybının muhasebeleştirilmesi süreci.

– Amortisman Türleri:

Düz (lineer) amortisman ve hızlandırılmış amortisman en yaygın iki türdür. Düz amortisman, varlığın maliyetini yararlı ömrü boyunca eşit olarak dağıtır. Hızlandırılmış amortisman ise varlığın değerinin başlangıç yıllarında daha hızlı azalmasını sağlar.

Örnek Amortisman Hesaplamaları

Bu bölümde, farklı amortisman yöntemlerinin nasıl uygulandığını gösteren pratik örnekler sunacağız. Öğrenciler, gerçek hayat senaryolarına dayalı amortisman hesaplamalarını adım adım takip ederek, bu kavramları daha iyi anlayacaklar.

– Düz Amortisman Örneği:

Bir makinenin maliyeti, yararlı ömrü ve bu süre zarfında yıllık amortisman giderlerinin nasıl hesaplandığı.

– Hızlandırılmış Amortisman Örneği:

Varlığın değerinin yıllara göre nasıl düştüğünün ve bu düşüşün finansal tablolara nasıl yansıtıldığının açıklanması.

Amortismanın Muhasebe ve Finansal Raporlamadaki Rolü

Amortisman, işletmelerin mali durumunu ve performansını anlamada önemli bir faktördür. Bu bölümde, amortismanın finansal tablolarda nasıl gösterildiği ve işletme kararlarına etkileri üzerinde durulacak.

Sonuç

Amortismanın doğru hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi, işletmelerin mali sağlığını doğru bir şekilde yansıtır ve stratejik karar alma süreçlerinde kritik bir rol oynar. Bu bölümün sonunda, öğrenciler amortismanın temel prensiplerini ve uygulama yöntemlerini anlamış olacaklar

Muhasebe Defter Kayıtlarının İncelenmesi

Bu bölüm, muhasebe defter kayıtlarının önemini ve finansal olayların muhasebe kayıtlarına nasıl yansıtıldığını kapsayacak. Özellikle sınavda bu konulara yönelik sorulara nasıl yaklaşılacağı üzerinde duracağız.

Defter Kayıtlarının Önemi

Muhasebe defter kayıtları, işletmenin tüm finansal işlemlerinin sistematik bir şekilde kaydedildiği kayıtlardır. Bu kayıtlar, işletmenin finansal durumunu ve işlem geçmişini anlamak için temel bir kaynaktır.

– Defter Kayıtları Nasıl Yapılır?:

Her finansal işlem, muhasebe defterlerine çift taraflı (borç ve alacak) kaydedilir. Bu, işlemin hem etkilediği hesabı hem de karşı hesabı gösterir.

– Muhasebe Denkleminin Korunması:

Defter kayıtları, muhasebe denklemini (Varlıklar = Borçlar + Özsermaye) her zaman dengede tutar.

Örnek Defter Kayıtları ve Analizleri

Bu bölümde, gerçek hayattan alınan örnek olaylar üzerinden muhasebe kayıtlarının nasıl yapıldığını adım adım göstereceğiz.

– Satış İşlemleri:

Ürün veya hizmet satışlarının nasıl kaydedildiği.

– Maliyet Hesaplamaları:

Satılan malın maliyetinin muhasebe defterlerine nasıl yansıtıldığı.

Defter Kayıtlarının Muhasebe Kararlarına Etkisi

Defter kayıtları, işletmenin finansal karar alma süreçlerinde temel bir rol oynar. Doğru kayıtlar, işletmelerin mali sağlığını doğru bir şekilde yansıtır ve stratejik planlama için gerekli bilgileri sağlar.

Sonuç

Bu bölümün sonunda, öğrenciler, muhasebe defter kayıtlarının önemini, nasıl yapıldığını ve işletmenin mali kararları üzerindeki etkilerini anlamış olacaklar. Bu bilgi, sınav sorularını çözmede ve gerçek hayattaki muhasebe uygulamalarında önemli bir rehber olacaktır.

Sınav Soruları İçin Özel İpuçları ve Stratejiler

Bu son bölüm, öğrencilere sınavda karşılaşacakları finansal muhasebe sorularını etkili bir şekilde nasıl çözeceklerine dair pratik ipuçları ve stratejiler sunacak.

Sınavda Karşılaşılacak Tipik Soru Örnekleri

Bu kısımda, öğrencilerin sınavlarda karşılaşabilecekleri tipik finansal muhasebe soru tiplerini ele alacağız. Bu, öğrencilere soru formatları ve beklentileri hakkında fikir vererek, sınavda karşılaştıklarında nasıl yaklaşmaları gerektiğini gösterecek.

– Teorik Sorular:

Kavramsal anlayışı test eden sorular.

– Uygulamalı Sorular:

Muhasebe denklemlerini ve hesaplamalarını içeren pratik sorular.

Çözüm Stratejileri ve İpuçları

Bu bölümde, etkili sınav teknikleri ve soru çözümünde dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durulacak.

– Zaman Yönetimi:

Sınav süresini etkin bir şekilde nasıl kullanacaklarına dair ipuçları.

– Soru Analizi:

Soruları dikkatlice okuma ve anahtar kavramları belirleme teknikleri.

– Yaklaşım Tarzları:

Çeşitli soru tiplerine nasıl yaklaşılacağı ve tipik hatalardan kaçınma yönergeleri.

Sonuç ve Motivasyon

Bu bölümün sonunda, öğrencilerin sınavda başarılı olabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve stratejilerle donatılmış olmaları hedefleniyor. Ayrıca, öğrencilere sınav sürecinde motivasyonlarını koruma ve stres yönetimi ile ilgili de tavsiyeler sunulacak.

Açıköğretim Öğrencileri İçin Finansal Muhasebe: Temel Kavramlar ve Soru Çözümleri

Yazar: @lolonolo_com

Giriş

Finansal muhasebe, işletmelerin mali işlemlerini kaydetme, özetleme ve raporlama sürecidir. Bu alanda başarılı olmak için, varlık, borç, özsermaye gibi temel kavramların iyi anlaşılması şarttır. Bu makale, açıköğretim öğrencilerine finansal muhasebenin temel kavramlarını ve sınav sorularını nasıl çözeceklerini anlatmayı amaçlamaktadır.

Varlık, Borç ve Özsermaye Kavramları ve Hesaplamaları

Varlık, borç ve özsermaye, muhasebenin temel taşlarıdır. Varlıklar, işletmenin ekonomik değerleri; borçlar, yükümlülükleri; özsermaye ise işletmenin net değeridir. Bu bölümde, bu kavramların detaylı açıklamaları ve hesaplama yöntemleri sunulmaktadır.

Finansal Tabloların Detaylı Analizi

Bilanço ve gelir tablosu, işletmenin mali durumunu gösteren temel finansal tablolardır. Bu bölüm, bu tabloların yapısını, okunmasını ve analiz edilmesini kapsar, böylece öğrenciler bu tabloları nasıl yorumlayacaklarını öğrenir.

Amortisman Hesaplamaları ve Uygulamaları

Amortisman, sabit varlıkların değer kaybını ifade eder. Bu bölümde, amortismanın ne olduğu, farklı hesaplama yöntemleri ve muhasebeleştirilmesi üzerine odaklanılmaktadır.

Muhasebe Defter Kayıtlarının İncelenmesi

Muhasebe defter kayıtları, işletmenin finansal işlemlerinin kaydedildiği kayıtlardır. Bu bölüm, bu kayıtların nasıl yapıldığı, önemi ve işletme kararları üzerindeki etkileri üzerine ayrıntılı bilgi sunmaktadır.

Sınav Soruları İçin Özel İpuçları ve Stratejiler

Bu bölüm, sınavda karşılaşılabilecek muhasebe sorularını nasıl çözecekleri konusunda öğrencilere pratik ipuçları ve stratejiler sunmaktadır.

Bu makale, açıköğretim öğrencilerine finansal muhasebe konularında rehberlik etmek ve sınav başarılarını artırmak amacıyla hazırlanmıştır. Makaledeki bilgiler ve yöntemler, öğrencilerin muhasebe derslerine daha iyi hazırlanmalarını sağlayacaktır.

Not: Bu makale, @lolonolo_com tarafından hazırlanmış olup, açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla sunulmuştur. Makalede yer alan bilgiler, herhangi bir resmi sınavla doğrudan ilgili değildir ve sadece eğitim amaçlı kullanılmalıdır

@lolonolo_com

Finansal Muhasebe 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Bir işletmenin varlıklar toplamı 20.000 TL, borçlar toplamı 12.000 TL ise özsermaye toplamı kaç TL olur?

A) Bu bilgiler ile hesaplanamaz.
B) 20.000 TL
C) -8.000 TL
D) 8.000 TL
E) 32.000 TL

Cevap : D) 8.000 TL

2. Bir işletmenin belli bir tarihteki varlık, borç ve Özsermayesini gösteren finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilanço
B) Nakit Akış Tablosu
C) Dağıtılmamış Kârlar Tablosu
D) Gelir Tablosu
E) Kâr veya Zarar Tablosu

Cevap : A) Bilanço

3. Bulancak İşletmesi 1.1.2022 tarihinde 70.000 TL tutarında bir makine satın almıştır. Makinenin yararlı ömrü 5 yıl, ömür sonu değeri ise 10.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Bu makine ile ilgili hızlandırılmış (eşit paylının iki katı) amortisman yöntemi uygulanıyorsa 2023 yılına ilişkin amortisman gideri kaç olur?

A) 12.000 TL
B) 14.000 TL
C) 28.000 TL
D) 16.800 TL
E) 24.000 TL

Cevap : D) 16.800 TL

4. 1 Ocak 2023 tarihinde yeni bir işletme kurulmuş ve kuruculardan Çınar Bey sermaye olarak arazisini koymuştur. Bu finansal olay ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Varlıklar artmış, borçlar azalmıştır.
B) Varlıklar artmış, özsermaye azalmıştır.
C) Varlıklar azalmış, kâr artmıştır.
D) Varlıklar azalmış, özsermaye artmıştır.
E) Varlıklar artmış, özsermaye artmıştır.

Cevap : E) Varlıklar artmış, özsermaye artmıştır.

5. Hollanda İşletmesi 5 Nisan 2022 tarihinde 4/10, n/30 kredi koşuluyla 1.000 TL tutarında mal satmıştır. 14 Nisan 2022 tarihinde müşteri tarafından ödeme yapılmıştır. 14 Nisan 2022 tarihindeki alacak tahsilatına ilişkin Hollanda İşletmesinin yapması gereken günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nakit hesabı borç tarafına 1.000 TL, ticari alacaklar hesabı alacak tarafına 1.000 TL kaydedilir.
B) Nakit hesabı borç tarafına 960 TL, satış iskontosu hesabı borç tarafına 40 TL, ticari alacaklar hesabı alacak tarafına 1.000 TL kaydedilir.
C) Nakit hesabı borç tarafına 960 TL, satışlar hesabı borç tarafına 40 TL, ticari alacaklar hesabı alacak tarafına 1.000 TL kaydedilir.
D) Nakit hesabı borç tarafına 1.000 TL, satışlar hesabı alacak tarafına 40 TL, ticari alacaklar hesabı alacak tarafına 960 TL kaydedilir.
E) Nakit hesabı borç tarafına 1.000 TL, satış iskontosu alacak tarafına 40 TL, ticari alacaklar hesabı alacak tarafına 960 TL kaydedilir.

Cevap : B) Nakit hesabı borç tarafına 960 TL, satış iskontosu hesabı borç tarafına 40 TL, ticari alacaklar hesabı alacak tarafına 1.000 TL kaydedilir.

6. Finansal Muhasebe 2022-2023 Bütünleme Soruları 6. SORU-min
Pisagor İşletmesi tek bir malın ticareti ile uğraşmaktadır. 2022 yılı Ocak ayında mala ilişkin hareketler yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Bu tabloya göre ağırlıklı ortalama stok değerleme yöntemine göre 31 Ocak’ta hazırlanacak bir bilançoda raporlanacak mal stoku tutarı kaç olur?

A) 900 TL
B) 825 TL
C) 750 TL
D) 1.300 TL
E) 1.375 TL

Cevap : B) 825 TL

7. Hizmet geliri hesabının kapatılmasına ilişkin yapılan kayıt ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hizmet geliri hesabı giderler hesabına aktarılarak kapatılmalıdır.
B) Hizmet geliri hesabı kâr payı hesabına aktarılarak kapatılmalıdır.
C) Kâr veya zarar hesabının alacak tarafına kayıt yapılmalıdır.
D) Hizmet geliri hesabının alacak tarafına kayıt yapılmalıdır.
E) Hizmet geliri hesabı dağıtılmamış kârlar hesabına aktarılarak kapatılmaktadır.

Cevap : C) Kâr veya zarar hesabının alacak tarafına kayıt yapılmalıdır.

8. Yakamoz İşletmesi, Kalyon İşletmesi’nden 5 adet çam ağacını tanesi 500 TL’den nakliye sorumluluğu alıcıya ait olmak üzere kredili olarak satın almıştır. 300 TL’lik taşıma bedeli Yakamoz İşletmesi tarafından ödenmiştir. Yakamoz İşletmesi’nin bu finansal olay ile ilgili yapması gereken günlük kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mal stoku borç tarafına 2.800 TL, ticari borçlar alacak tarafına 2.800 TL kaydedilir.
B) Mal stoku borç tarafına 2.500 TL, ticari borçlar alacak tarafına 2.500 TL
Mal stoku borç tarafına 300 TL, nakit alacak tarafına 300 TL kaydedilir.
C) Mal stoku borç tarafına 2.500 TL, ticari borçlar alacak tarafına 2.500 TL kaydedilir.
D) Mal stoku borç tarafına 2.500 TL, ticari borçlar alacak tarafına 2.500 TL
Çıkış navlunu borç tarafına 300 TL, nakit alacak tarafına 300 TL kaydedilir.
E) Mal stoku borç tarafına 2.500 TL, ticari borçlar alacak tarafına 2.500 TL
Giriş navlunu borç tarafına 300 TL, nakit alacak tarafına 300 TL kaydedilir.

Cevap : B) Mal stoku borç tarafına 2.500 TL, ticari borçlar alacak tarafına 2.500 TL
Mal stoku borç tarafına 300 TL, nakit alacak tarafına 300 TL kaydedilir.

9. Finansal Muhasebe 2022-2023 Bütünleme Soruları 9. SORU-min
Pisagor İşletmesi tek bir malın ticareti ile uğraşmaktadır. 2022 yılı Ocak ayında mala ilişkin hareketler yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Son giren ilk çıkar stok değerleme yöntemine göre 2022 yılı Ocak ayına ilişkin satılan malın maliyeti tutarı kaç liradır?

A) 1.300 TL
B) 1.000 TL
C) 1.400 TL
D) 1.450 TL
E) 1.200 TL

Cevap : D) 1.450 TL

10. Bir işletme 1 Kasım tarihinde bir ofis kiralamış ve 3 aylık kira bedeli olan 6.000 TL’yi peşin olarak ödemiştir. 1 Kasım tarihinde peşin ödenmiş kira hesabı borçlandırılmış, nakit hesabı alacaklandırılmıştır. Bu işletmenin 31 Aralık tarihindeki ayarlama kaydı ne olur?

A) Peşin ödenmiş kira borç tarafına 2.000 TL, Kira gideri hesabı alacak tarafı 2.000 TL
B) Peşin ödenmiş kira borç tarafına 6.000 TL, nakit hesabı alacak tarafına 6.000 TL
C) Peşin ödenmiş kira borç tarafına 4.000 TL, Kira gideri hesabı alacak tarafı 4.000 TL
D) Kira gideri hesabı borç tarafına 2.000 TL, Peşin ödenmiş kira alacak tarafına 2.000 TL
E) Kira gideri hesabı borç tarafına 4.000 TL, Peşin ödenmiş kira alacak tarafına 4.000 TL

Cevap : E) Kira gideri hesabı borç tarafına 4.000 TL, Peşin ödenmiş kira alacak tarafına 4.000 TL

Finansal Muhasebe 2022-2023 Bütünleme Soruları

11. İşletmenin faaliyetlerinde kullandığı ve kısa bir süre içerisinde tüketmeyi veya satmayı düşünmediği unsurlar bilançoda hangi grupta sınıflandırılmalıdır?

A) Uzun vadeli borçlar
B) Kısa vadeli borçlar
C) Duran varlıklar
D) Dönen varlıklar
E) Özsermaye

Cevap : C) Duran varlıklar

12. Bir işletme müşterisine 10.000 TL tutarında hizmet sunmuş, 4.000 TL’sini hemen tahsil etmiştir. Finansal olay ile ilgili günlük defter kaydı ne olur?

A) Hizmet gelir borç tarafına 10.000 TL, kasa alacak tarafına 4.000 TL, ticari borçlar alacak tarafına 6.000 TL
B) Hizmet gelir borç tarafına 10.000 TL, kasa alacak tarafına 4.000 TL, ticari borçlar borç tarafına 6.000 TL
C) Hizmet gelir borç tarafına 10.000 TL, kasa borç tarafına 4.000 TL, ticari borçlar alacak tarafına 6.000 TL
D) Kasa borç tarafına 4.000 TL, ticari borçlar borç tarafına 6.000 TL, hizmet gelir alacak tarafına 10.000 TL
E) Kasa borç tarafına 4.000 TL, ticari alacaklar borç tarafına 6.000 TL, hizmet gelir alacak tarafına 10.000 TL

Cevap : E) Kasa borç tarafına 4.000 TL, ticari alacaklar borç tarafına 6.000 TL, hizmet gelir alacak tarafına 10.000 TL

13. Aşağıdakilerden hangisi bir varlık hesabıdır?

A) Kâr payı
B) Sermaye
C) Şerefiye
D) Borç senetleri
E) Gelecek aylara ait gelirler

Cevap : C) Şerefiye

14. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem sonlarında kapatılmaz?

A) Kazanılmamış gelirler
B) Satılan malın maliyeti
C) Satışlar
D) Satış iade ve indirimleri
E) Kâr payı

Cevap : A) Kazanılmamış gelirler

15. Satış İskontoları finansal tablolarda ne şekilde raporlanır?

A) Satış gelirine ilave olarak
B) Satış gelirinin altında eksi olarak
C) Kısa vadeli borçlar altında
D) Faaliyet gideri olarak
E) Mal stokuna ilave olarak

Cevap : B) Satış gelirinin altında eksi olarak

16. Tahsili imkansız hale geldiği için daha önce kayıtlardan silinmiş olan bir alacak ileri bir tarihte tahsil edildiğinde yapılacak günlük defter kayıtları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Nakit hesabının alacak tarafına kaydedilir.
B) Şüpheli alacak karşılığı hesabının borç tarafına kaydedilir.
C) Şüpheli alacak gideri hesabının borç tarafına kaydedilir.
D) Şüpheli alacak karşılığı hesabının alacak tarafı kaydedilir.
E) Ticari alacaklar hesabının borç tarafına kaydedilir.

Cevap : E) Ticari alacaklar hesabının borç tarafına kaydedilir.

17. Arı İşletmesi 1.1.2022 tarihinde 200.000 TL tutarında bir makine satın almıştır. Makinenin yararlı ömrü 8 yıl, ömür sonu değeri ise 20.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Bu makine ile ilgili hızlandırılmış (eşit paylının iki katı oranın kullanıldığı) amortisman yöntemi uygulanıyorsa 31 Aralık 2023 tarihli bilançoda raporlanacak birikmiş amortisman tutarı ne kadardır?

A) 87.500 TL
B) 38.750 TL
C) 112.500 TL
D) 83.750 TL
E) 37.500 TL

Cevap : A) 87.500 TL

18. Şüpheli Alacak Gideri hesabı ne tür bir hesaptır ve nasıl bakiye verir?

A) Gider hesabı, alacak bakiyesi
B) Varlık hesabı, borç bakiyesi
C) Kontra varlık hesabı, borç bakiyesi
D) Gider hesabı, borç bakiyesi
E) Borç hesabı, alacak bakiyesi

Cevap : D) Gider hesabı, borç bakiyesi

19. A İşletmesi müşterisi olan B İşletmesinden, gelecek yıl için sunulacak eğitim hizmeti karşılığında 30.000 TL tahsil edilmiştir. Finansal olaya ilişkin günlük defter kaydı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kazanılmamış hizmet geliri hesabının alacak tarafına kaydedilir.
B) Ticari alacaklar hesabının borç tarafına kaydedilir.
C) Hizmet geliri hesabının alacak tarafına kaydedilir.
D) Hizmet geliri hesabının borç tarafına kaydedilir.
E) Nakit hesabının alacak tarafına kaydedilir.

Cevap : A) Kazanılmamış hizmet geliri hesabının alacak tarafına kaydedilir.

20. 10 Ocak 2022 tarihinde 1.000 TL tutarında mal stoku, 5/10,n/30 kredi koşuluyla satın alınmıştır. 18 Ocak 2022 tarihinde tedarikçiye ödeme yapılmıştır. Bu durumda 18 Ocak tarihinde meydana gelen finansal olaya ilişkin günlük defter kaydını nasıl olur? (İşletme sürekli envanter yöntemini kullanmaktadır.)

A) Nakit hesabının borç tarafına 1.000 TL, ticari borçlar hesabının alacak tarafına 1.000 TL kaydedilir.
B) Ticari borçlar hesabının borç tarafına 1.000 TL, nakit hesabının alacak tarafına 1.000 TL kaydedilir.
C) Ticari borçlar hesabının borç tarafına 1.000 TL, nakit hesabını alacak tarafına 950 TL ve mal stoku hesabının alacak tarafına 50 TL kaydedilir.
D) Ticari borçlar hesabının borç tarafına 1.000 TL, nakit hesabının alacak tarafına 950 TL ve alış iskontosu hesabının alacak tarafına 50 TL kaydedilir.
E) Ticari borçlar hesabının borç tarafına 950 TL, nakit hesabının alacak tarafına 950 TL kaydedilir.

Cevap : C) Ticari borçlar hesabının borç tarafına 1.000 TL, nakit hesabını alacak tarafına 950 TL ve mal stoku hesabının alacak tarafına 50 TL kaydedilir.

Finansal Muhasebe

Finansal Muhasebe 2022-2023 Bütünleme Soruları

Auzef Finansal Muhasebe 2022-2023 Bütünleme Soruları

İktisat Lisans Açık Öğretim, Finansal Muhasebe Vize Deneme Sınavı Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Finansal Muhasebe Vize Deneme Sınavı
İşletme Lisans Açık Öğretim, finansal muhasebe Facebook Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Finansal Muhasebe 2022-2023 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!