auzefÇalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileriEkonometriİktisatİşletmeKamu YönetimiMikro İktisatSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Mikro İktisat 2023-2024 Vize Soruları

Mikro İktisat 2023-2024 Vize Soruları

#1. A malının talep eğrisinin üzerinde sağa doğru bir hareketin olmasını aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?

Cevap : C) A malının fiyatı düşmüştür ve bunun sonucunda tüketiciler A malından daha fazla satın almak istemektedirler.

#2. Sosyalist sistemde ana ekonomik sorunların çözümünü gerçekleştiren yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Merkezî otorite

#3. Araba ile benzin nasıl mallardır?

Cevap : D) Tamamlayıcı mallar

#4. Orijine göre içbükey üretim imkanları eğrisi, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

Cevap : E) Artan fırsat maliyetinin

#5. Bir kavramı belirleyen çok sayıda değişkenden bir tanesinin değişebileceği diğer değişkenlerin sabit kalacağı varsayıma ne ad verilir?

Cevap : A) Ceteris paribus

#6. Herhangi bir maldan talep edilen miktarın, aynı malın fiyatındaki değişmeye olan duyarlılık derecesine ne ad verilir?

Cevap : E) Talebin fiyat esnekliği

#7. Aşağıdakilerden hangisi devletin üreticiyi korumaya yönelik yaptığı müdahalelerden biri değildir?

Cevap : B) Tavan fiyat uygulaması

#8. "İnsan ihtiyaçlarının, bu ihtiyaçları tatmin etmede kullanılan kaynaklardan daha fazla olması nedeniyle ..... sorunu ortaya çıkar." Yukarıdaki cümlede boşluğa gelmesi gereken uygun ifade hangisidir?

Cevap : C) kıtlık

#9. Bir malın denge fiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Talep azalır ve arz artarsa denge fiyatı yükselir.

#10. Bir piyasadaki bütün firmaların arz eğrilerinin yatay toplamına ne ad verilir?

Cevap : E) Piyasa arz eğrisi

#11. Aşağıdakilerden hangisi Slutsky denklemi ile matematiksel olarak ifade edilmektedir?

Cevap : D) İkame ve gelir etkisi

#12. Aşağıdakilerden hangisi arz kaymasına neden olan faktörlerden biri değildir?

Cevap : C) Üretilen ürünün fiyatındaki değişme

#13. Bir malın fiyatı %10 azaldığında talebi %13 artmıştır. Bu malın talebinin fiyat esnekliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Esnek talep

#14. Şeker hastası olan Bay X’in kullandığı ilacın ikamesi yoksa ve hükümet aynı ilaca %10 Katma Değer Vergisi koyarsa bu malın arz esnekliği hakkında ne söylenebilir?

Cevap : A) Sıfır esnektir.

#15. Piyasa dengesinin sağlandığı bir ekonomide işçi ücretlerinin artması arz eğrisini nasıl etkiler?

Cevap : D) Sağa kaydırır.

#16. Aşağıdakilerden hangisi M malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olmaz?

Cevap : B) M düşük bir mal ise tüketici gelirinin azalması

#17. Aşağıdakilerden hangisi spesifik vergilere örnek olabilir?

Cevap : E) Alınan otomobil ile ilgili MTV ödenmesi

#18. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir X malı için talep eğrisi üzerinde sağa doğru harekete sebep olur?

Cevap : B) X malının fiyatındaki bir azalış

#19. Aşağıdakilerden hangisi tüketici dengesindeki varsayımlardan biri değildir?

Cevap : D) Tüketici malın kendine sağladığı marjinal faydayı bilmez.

#20. Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız mal ve hizmet grubu içerisinde yer almaz?

Cevap : C) Araba

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Mikro İktisat 2023-2024 Vize Soruları

Ekonometri

iktisat

İşletme

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

Siyaset Bilimi ve kamu Yönetimi

 

Mikro İktisat 2023-2024 Vize Soruları

Ekonometri

iktisat

İşletme

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

Siyaset Bilimi ve kamu Yönetimi

 

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Mikro İktisat 2023-2024 Vize Soruları

Auzef Ekonometri

Auzef iktisat

Auzef İşletme

Auzef Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

Auzef Siyaset Bilimi ve kamu Yönetimi

 

Mikro İktisat 2023-2024 Vize Soruları

Mikro İktisatta Talep Esnekliği ve Piyasa Dengesi: Analiz ve Uygulama

Giriş: Mikro ekonomi, bireylerin ve firmaların kararlarını inceleyen, mal ve hizmetlerin talep ve arzını analiz eden bir disiplindir. Bu makalede, mikro iktisat kapsamında önemli konulardan biri olan talep esnekliği ve piyasa dengesi ele alınacaktır.

1. Talep Esnekliği:

Mikro iktisatta, bir malın fiyatındaki değişmelere karşı talebin ne kadar duyarlı olduğunu ölçen talep esnekliği kavramı büyük bir öneme sahiptir. Soru 3’e odaklanarak, bir malın fiyatındaki %10’luk bir azalmanın talebi %13 artırması durumunu ele alacağız. Bu durum, esnek talep kavramını ortaya koyar ve tüketicilerin fiyat değişimlerine duyarlı olduklarını gösterir.

2. Piyasa Dengesi:

Piyasa dengesi, talep ve arzın birleştiği noktada gerçekleşen fiyat ve miktarın belirlendiği kritik bir konsepttir. Soru 6’ya odaklanarak, işçi ücretlerinin artması durumunda arz eğrisinin nasıl sağa kaydığını ele alacağız. Bu durum, işgücü piyasasında nasıl bir denge oluştuğunu ve ücret artışlarının nasıl bir etki yarattığını anlamamıza yardımcı olacaktır.

3. Vergi ve Devlet Müdahaleleri:

Soru 5 ve soru 12’ye odaklanarak, spesifik vergilerin (MTV örneği) ekonomideki etkilerini ve devletin üreticiyi korumaya yönelik müdahalelerini inceleyeceğiz. Vergi politikaları ve fiyat kontrol önlemleri gibi konular, mikro iktisatın devlet müdahalelerini anlamamıza yardımcı olacaktır.

4. Arz Esnekliği:

Soru 4’e odaklanarak, ilaç fiyatlarındaki vergi değişikliklerinin arz esnekliği üzerindeki etkilerini tartışacağız. Bu durum, özellikle hastalıklara yönelik tedavi ürünlerinde nasıl bir esneklik olduğunu anlamamıza yardımcı olacak ve sağlık ekonomisiyle ilgili önemli bilgiler sunacaktır.

5. Diğer Konular:

Makalede ayrıca talep eğrisi, arz eğrisi, üretim imkanları eğrisi gibi temel kavramlar da ele alınacak ve bu kavramların ekonomik kararlar üzerindeki etkileri incelenecektir.

Sonuç: Mikro iktisat, ekonomik aktörlerin kararlarını ve piyasa dinamiklerini anlamamıza olanak tanıyan önemli bir disiplindir. Bu makale, talep esnekliği, piyasa dengesi, vergi ve devlet müdahaleleri gibi konuları ele alarak okuyuculara mikro iktisadın temel prensiplerini açıklamayı ve günlük hayatta karşılaşılan ekonomik olayları anlamayı amaçlamaktadır.

Mikro İktisat 2023-2024 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi M malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olmaz?

A) Tamamlayıcı mal olan N’nin fiyatının artması
B) M düşük bir mal ise tüketici gelirinin azalması
C) M normal bir mal ise tüketici gelirinin azalması
D) İkame mal olan T’nin fiyatının azalması
E) M malını tüketen insanların sayısının azalmasına yol açan bir doğal afet

Cevap : B) M düşük bir mal ise tüketici gelirinin azalması

2. Araba ile benzin nasıl mallardır?

A) Lüks mallar
B) İkame malları
C) Düşük mallar
D) Tamamlayıcı mallar
E) Bağımsız mallar

Cevap : D) Tamamlayıcı mallar

3. Bir malın fiyatı %10 azaldığında talebi %13 artmıştır. Bu malın talebinin fiyat esnekliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Esnek talep
B) Birim esnek talep
C) Tam esnek talep
D) Tam esnek olmayan talep
E) Nokta talep esnekliği

Cevap : A) Esnek talep

4. Şeker hastası olan Bay X’in kullandığı ilacın ikamesi yoksa ve hükümet aynı ilaca %10 Katma Değer Vergisi koyarsa bu malın arz esnekliği hakkında ne söylenebilir?

A) Sıfır esnektir.
B) Esnektir.
C) Esnek değildir.
D) Birim esnektir.
E) Sonsuz esnektir.

Cevap : A) Sıfır esnektir.

5. Aşağıdakilerden hangisi spesifik vergilere örnek olabilir?

A) Alınan elbisenin satış değeri üzerinden vergi hesaplanması
B) Kurumlar vergisi hesaplanması
C) Kitabın satış değeri üzerinden KDV hesaplanması
D) Şirketin elde ettiği matrah üzerinden vergi hesaplanması
E) Alınan otomobil ile ilgili MTV ödenmesi

Cevap : E) Alınan otomobil ile ilgili MTV ödenmesi

6. Piyasa dengesinin sağlandığı bir ekonomide işçi ücretlerinin artması arz eğrisini nasıl etkiler?

A) Sola kaydırır.
B) Eğimini artırır.
C) Eğimini azaltır.
D) Sağa kaydırır.
E) Değişmez.

Cevap : D) Sağa kaydırır.

7. Aşağıdakilerden hangisi Slutsky denklemi ile matematiksel olarak ifade edilmektedir?

A) Bütçe kısıtı
B) Fayda fonksiyonu
C) Gelir ve tüketim etkisi
D) İkame ve gelir etkisi
E) Üretim fonksiyonu

Cevap : D) İkame ve gelir etkisi

8. Aşağıdakilerden hangisi tüketici dengesindeki varsayımlardan biri değildir?

A) Tüketici rasyonel hareket etmektedir.
B) Azalan marjinal fayda kanunu geçerlidir.
C) Piyasadaki mal ve hizmetlerin fiyatları sabittir.
D) Tüketici malın kendine sağladığı marjinal faydayı bilmez.
E) Tüketicinin geliri sabittir.

Cevap : D) Tüketici malın kendine sağladığı marjinal faydayı bilmez.

9. Orijine göre içbükey üretim imkanları eğrisi, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A) Azalan fırsat maliyetinin
B) İkame malların maliyetinin
C) Gelişen teknolojinin
D) Sabit fırsat maliyetinin
E) Artan fırsat maliyetinin

Cevap : E) Artan fırsat maliyetinin

10. Bir piyasadaki bütün firmaların arz eğrilerinin yatay toplamına ne ad verilir?

A) Talep eğrisi
B) Arz eğrisi
C) Sanayi talep eğrisi
D) Firma arz eğrisi
E) Piyasa arz eğrisi

Cevap : E) Piyasa arz eğrisi

11. Herhangi bir maldan talep edilen miktarın, aynı malın fiyatındaki değişmeye olan duyarlılık derecesine ne ad verilir?

A) Talebin gelir esnekliği
B) Arzın gelir esnekliği
C) Arzın fiyat esnekliği
D) Talebin çapraz esnekliği
E) Talebin fiyat esnekliği

Cevap : E) Talebin fiyat esnekliği

12. Aşağıdakilerden hangisi devletin üreticiyi korumaya yönelik yaptığı müdahalelerden biri değildir?

A) Kira kontrolleri
B) Tavan fiyat uygulaması
C) Taban fiyat uygulaması
D) Fiyat desteği
E) İthalat kotaları

Cevap : B) Tavan fiyat uygulaması

13. Aşağıdakilerden hangisi arz kaymasına neden olan faktörlerden biri değildir?

A) Diğer mal fiyatlarındaki değişme
B) Üretim maliyetlerinin değişmesi
C) Üretilen ürünün fiyatındaki değişme
D) Üretici sayısındaki değişme
E) Üretim teknolojisinde değişme

Cevap : C) Üretilen ürünün fiyatındaki değişme

14. Bir malın denge fiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Talep azalır ve arz artarsa denge fiyatı yükselir.
B) Arz azalır, talep sabit kalırsa, denge fiyatı yükselir.
C) Arz artar, talep azalırsa denge fiyatı düşer.
D) Talep artar, arz azalırsa denge fiyatı yükselir.
E) Talep azalır, arz sabit kalırsa denge fiyatı düşer.

Cevap : A) Talep azalır ve arz artarsa denge fiyatı yükselir.

15. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir X malı için talep eğrisi üzerinde sağa doğru harekete sebep olur?

A) İkame mal fiyatındaki bir artış
B) X malının fiyatındaki bir azalış
C) Tüketici gelirindeki bir artış
D) X malının fiyatındaki bir artış
E) Tüketici gelirindeki bir azalış

Cevap : B) X malının fiyatındaki bir azalış

16. Sosyalist sistemde ana ekonomik sorunların çözümünü gerçekleştiren yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanların istekleri
B) Merkezî otorite
C) Görünmez el
D) Uluslararası ticaret
E) Uluslararası ekonomik kurumlar

Cevap : B) Merkezî otorite

17. “İnsan ihtiyaçlarının, bu ihtiyaçları tatmin etmede kullanılan kaynaklardan daha fazla olması nedeniyle ….. sorunu ortaya çıkar.”
Yukarıdaki cümlede boşluğa gelmesi gereken uygun ifade hangisidir?

A) azalan marjinal maliyet
B) artan marjinal maliyet
C) kıtlık
D) çarpan
E) artık

Cevap : C) kıtlık

18. Bir kavramı belirleyen çok sayıda değişkenden bir tanesinin değişebileceği diğer değişkenlerin sabit kalacağı varsayıma ne ad verilir?

A) Ceteris paribus
B) Mutadis mutandis
C) H(o)mo economicus
D) Vice versa
E) Laissez faire

Cevap : A) Ceteris paribus

19. A malının talep eğrisinin üzerinde sağa doğru bir hareketin olmasını aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?

A) Tüketicilerin tercihleri A malı lehine değişmiştir ve olası her fiyat düzeyinde A malından daha fazla satın almak istemektedirler.
B) A malının fiyatı yükselmiştir ve bunun sonucunda tüketiciler A malından daha az satın almak istemektedirler.
C) A malının fiyatı düşmüştür ve bunun sonucunda tüketiciler A malından daha fazla satın almak istemektedirler.
D) Üretim maliyetleri azaldığından üreticiler daha fazla A malı arz etmek istemektedirler.
E) A malının modası geçmiştir ve tüketiciler olası her fiyat düzeyinde daha az A malı satın almak istemektedirler.

Cevap : C) A malının fiyatı düşmüştür ve bunun sonucunda tüketiciler A malından daha fazla satın almak istemektedirler.

20. Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız mal ve hizmet grubu içerisinde yer almaz?

A) Şeker
B) Ekmek
C) Araba
D) Elma
E) Et

Cevap : C) Araba

Mikro İktisat 2023-2024 Vize Soruları

siyaset bilimi ve kamu yönetimi siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook
error: Content is protected !!