auzefÇocuk GelişimiSosyal HizmetsosyolojiSosyolojiye GirişYaşlı Bakımı

Sosyoloji 2021 Final Soruları -1

Sosyoloji 2021 Final Soruları -1

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Aşağıdakilerden hangisi dini tanımlamaktadır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojide bir kurum değildir ?

#3. Toplumun normlarına ve değerlerine uyum sağlamaya yönelik dolaylı ve resmî olmayan baskıları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi Taylor'un bilimsel yönetim anlayışının temel karakteristiklerinden biridir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi okulların işlevlerinden biri değildir ?


#6. Weber'e göre İslamiyet ilk döneminde ağırlıklı olarak aşağıdakilerden hangisinin dinidir?

#7. Hindistan’da kökleri binlerce yıl öncesine giden tabakalaşma sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi tarım toplumlarının özelliklerinden biridir?

#9. Antik Yunan ve Roma’da insanlar hangi dine inanmaktadırlar?

#10. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalistlere göre toplumsal istikrarın sağlanması için gerekli unsurlardan biridir?


#11. Poliandri aşağıdaki hangi gruplarda görülen bir evlilik türüdür?

#12. Daha çok toplumda istikrarın nasıl sürdürüleceği ile ilgilenen teori aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Soyun babaya dayandırıldığı aile tipine ne ad verilir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi pre-endüstriyel toplumlardaki çalışmanın özelliklerinden biri değildir?

#15. Devletin gücüyle hazırlanan ve uygulanan formel kurallara ne ad verilir?


#16. Giddens’a göre günümüzde aşağıdakilerden hangisi yurttaşlık hakları içinde yer almaz ?

#17. Aşağıdakilerden hangisi geniş ailenin özelliklerinden biridir?

#18. Cumhuriyetin kurulması ile birlikte Türkiye'de yaşayan Rumların Yunanistan'a ve Yunanistan'da yaşayan Türklerinde Türkiye'ye gönderilmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

#19. “Yurtseverlik” aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilen bir olgudur?

#20. Calvinist teoloji aşağıdaki hangi kültürel özellikleri yüceltmiştir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

Sosyoloji 2021 Final Soruları -1

1- Aşağıdakilerden hangisi dini tanımlamaktadır?

A) Din zorunlu inançlardandır.
B) Din doğaüstü ve esrarlı güçlerin varlığına inanmaktır.
C) Bir inanç sistemidir ve belirli pratikleri vardır.
D) Din Tanrı’nın varlığına inanmaktır.
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

2- Poliandri aşağıdaki hangi gruplarda görülen bir evlilik türüdür?

A) Todalar
B) Eskimolar
C) Türkler
D) Araplar
E) İngilizler

Cevap : A) Todalar

3- Toplumun normlarına ve değerlerine uyum sağlamaya yönelik dolaylı ve resmî olmayan baskıları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnformel toplumsal kontrol
B) Biçimsel kontrol
C) Kanuni kontrol
D) Resmî kontrol
E) Formel toplumsal kontrol

Cevap : A) İnformel toplumsal kontrol

4- Aşağıdakilerden hangisi tarım toplumlarının özelliklerinden biridir?

A) Fabrika üretimi düzeninin egemenliğinde bir sosyal örgütlenme biçimidir.
B) İnsanlar hayvanları avlayarak, balık tutarak hayatlarını idame ettirirler.
C) En çok değişen ve en çok değiştiren çağ olarak adlandırılmıştır.
D) Kasabalar ortaya çıkmış ve tüccarlarının ağları vasıtasıyla birbirine bağlanmıştır.
E) Yabani meyve ve bitkiler ile bal ve böcekleri toplayarak hayatlarını idame ettirirler.

Cevap : D) Kasabalar ortaya çıkmış ve tüccarlarının ağları vasıtasıyla birbirine bağlanmıştır.

5- Aşağıdakilerden hangisi Taylor’un bilimsel yönetim anlayışının temel karakteristiklerinden biridir?

A) Bireycilik
B) Çatışma
C) Minimal üretim
D) Her insanın etkinliğinin ve refahının maksimum düzeyde arttırılması
E) Babadan kalma yönetim anlayışı

Cevap : D) Her insanın etkinliğinin ve refahının maksimum düzeyde arttırılması
NOT: Taylor’un bilimsel yönetim anlayışının temel karakteristikleri şunlardır:
-Babadan kalma yönetim anlayışı yerine bilimsel yönetimin tesisi
-Çatışma değil, uyum
-Bireycilik değil, iş birliği
-Sınırlı üretim yerine maksimum üretim
-Her insanın etkinliğinin ve refahının maksimum düzeyde artırılmasıdır.

6- Cumhuriyetin kurulması ile birlikte Türkiye’de yaşayan Rumların Yunanistan’a ve Yunanistan’da yaşayan
Türklerinde Türkiye’ye gönderilmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A) Baskı
B) Çatışma
C) Rekabet
D) Mübadele
E) Toplumsal rol

Cevap : D) Mübadele

7- Devletin gücüyle hazırlanan ve uygulanan formel kurallara ne ad verilir?

A) Normlar
B) İnançlar
C) Halk yordamı
D) Kanunlar
E) Değerler

Cevap : D) Kanunlar

8- Hindistan’da kökleri binlerce yıl öncesine giden tabakalaşma sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kast
B) Feodalite
C) Sınıf
D) Zümre
E) Kölelik

Cevap : A) Kast

9- Calvinist teoloji aşağıdaki hangi kültürel özellikleri yüceltmiştir?

A) Tembellik hakkı
B) Tüketim
C) Haz
D) Boş zaman
E) Çok çalışma

Cevap : E) Çok çalışma

10- Aşağıdakilerden hangisi sosyolojide bir kurum değildir ?

A) Eğitim
B) Siyaset
C) Evlilik
D) Bireyler
E) Hukuk

Cevap : D) Bireyler

11- Aşağıdakilerden hangisi geniş ailenin özelliklerinden biridir?

A) Akrabalık bağları güçlüdür.
B) Akrabalık bağları zayıftır.
C) Çocuklar belirli bir yaşa geldiklerinde evden ayrılırlar.
D) Kişiler aileden önce gelir.
E) Endüstriyel toplumlarda daha yaygındır.

Cevap : A) Akrabalık bağları güçlüdür.

12- Aşağıdakilerden hangisi pre-endüstriyel toplumlardaki çalışmanın özelliklerinden biri değildir?

A) İnsanlar şimdikinden daha az çalışmaktadır.
B) Çalışma kölelere özgü bir iş olarak görülür.
C) Çalışma yüceltilen bir şeydir.
D) Geçim için yapılan bir faaliyettir.
E) Çalışma sezgisel bir hünerdir.

Cevap : C) Çalışma yüceltilen bir şeydir.

13- Aşağıdakilerden hangisi okulların işlevlerinden biri değildir ?

A) Öğrencilere ileride emek piyasasında ihtiyaç duyacakları değerler ve çeşitli beceriler kazandırılır.
B) İnsanlar okullarda yerleşik kurumlara saygı duymayı öğrenir.
C) Okullar bir tür toplumsal kontrol işlevi görür.
D) Ortak bir kimlik duygusu yaratarak siyasal ve toplumsal bütünleşmeyi sağlar.
E) İlk sosyalleşme kurumu okuldur.

Cevap : E) İlk sosyalleşme kurumu okuldur.

14- Daha çok toplumda istikrarın nasıl sürdürüleceği ile ilgilenen teori aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ektileşimci
B) Etiketlemeci
C) Hiçbiri
D) Çatışmacı
E) Fonksiyonalist

Cevap : E) Fonksiyonalist

15- “Yurtseverlik” aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilen bir olgudur?

A) Örftür.
B) Normdur.
C) Değerdir.
D) Anomidir.
E) Kanundur.

Cevap : C) Değerdir.

16- Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalistlere göre toplumsal istikrarın sağlanması için gerekli unsurlardan biridir?

A) Serbest piyasanın, sınıf çatışmasına ve işgücünün yabancılaşmasına yol açtığına inanırlar.
B) Kapitalizmin uzun vadede kendi kendisini yok edeceğini iddia ederler.
C) Ekonomik düzenin istikrarsızlığını vurgular.
D) Kapitalizmin ürettiği büyük ekonomik eşitsizliğe işaret ederler.
E) Kapitalist toplumlar, sürekli yenilik içinde oldukları için, çevrelerindeki değişime daha iyi uyum sağlarlar.

Cevap : E) Kapitalist toplumlar, sürekli yenilik içinde oldukları için, çevrelerindeki değişime daha iyi uyum sağlarlar.

17- Antik Yunan ve Roma’da insanlar hangi dine inanmaktadırlar?

A) Paflikyanlar
B) Panteizm
C) Ebiyonitler
D) Katharizm
E) Bogomiller

Cevap : B) Panteizm

18- Giddens’a göre günümüzde aşağıdakilerden hangisi yurttaşlık hakları içinde yer almaz ?

A) Siyasi
B) Refah
C) Verimlilik artışı
D) Sivil
E) Sosyal

Cevap : C) Verimlilik artışı
NOT: Giddens  günümüzde yurttaşlık haklarını da sivil, siyasi, sosyal ve refah olmak üzere dört grupta toplamaktadır.

19- Soyun babaya dayandırıldığı aile tipine ne ad verilir?

A) Anaerkil aile
B) Çekirdek aile
C) Dar aile
D) Ataerkil aile
E) Geniş aile

Cevap : D) Ataerkil aile

20- Weber’e göre İslamiyet ilk döneminde ağırlıklı olarak aşağıdakilerden hangisinin dinidir?

A) Dünya fatihi savaşçıların
B) Gezginlerin
C) Devamlı göç eden, sadakayla geçinip düşünceye dalan keşişlerin
D) Parya halkların
E) Zanaatkârların

Cevap : A) Dünya fatihi savaşçıların

Sosyoloji 2021 Final Soruları -1

Auzef Sosyolojiye Giriş, Sosyoloji 2021 Final Soruları -1
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!