auzefsosyoloji

Sosyoloji Çalışma Soruları Vize Final

Sosyoloji Çalışma Soruları

Sosyoloji Çalışma Soruları
 

1-1954 ve 1989 yılları arasında demokratik ülkeler dışında bir çok savaş olmuştur kaç tanedir
A 25 B 32 C 34 D 29 E 4
Cevap: C 34
2-çoğulcu ve geniş anlamda laik olmayan bir demokrasi düşünemeyiz der
A Milis B weber C dahl D touren E marks
Cevap: D touren
3-fedeol toplumlarda Tabakalasma nin en önemli belirleyicisi
A mal B Statu C hizmet D İŞ gücü E Toprak
Cevap: E Toprak
4-Hareketliliği her iki yönde etkileyen yani( yatay yada dikey)Toplumsal hareketlilik çeşididir
A göç B siyasal yapı C egitim D çekirdek aile E yeni iş
Cevap: B siyasal yapı
5-Küreselleşme sürecinin ortaya çıkmasındaki faktörlerden dir
A teknolojinin etkisi B ideolojik faktörler C ekonomik faktörlerler D hepsi E hiç fikrim yok
Cevap: D hepsi
6-Hymatlos ne demek
A otoritesiz B yurtsuz C devletsiz D ulussuz E sığınmacı
Cevap: C devletsiz
Sosyoloji Çalışma Soruları
7-Modern devletlerin karakteristik özelliklerinden değil
A egemenlik B yurttaşlık C ulusculuk D cumhuriyet E hepsi
Cevap: D cumhuriyet
8-Devlet sözcüğünün siyasi litareture girmesini sağladı
A dahl B machivelli c marks D weber E mills
Cevap:B machivelli
9-Demokrasinin politik kurumlarını açıklar
A weber B dahl C marks D durkheim E mills
Cevap:B dahl
1-1954 ve 1989 yılları arasında demokratik ülkeler dışında bir çok savaş olmuştur kaç tanedir
A 25 B 32 C 34 D 29 E 4
Cevap: C 34

10-Fonksiyonolistlere göre devletin ihtiyaclarindan olamaz
A düzeni sağlamak B diğer devletlerle ilişki C sistemi yonlendirmek D otoritenin reddi E hepsi 

Cevap: D otoritenin reddi
11- Totoryen devletler toplumsal düzeni sağlamak için neye başvurur
A baskı B korku C sinir dışı D alıkoyma E yurttasliktan cikartma
Cevap: B korku
12-modern toplumların egemen kurumudur.
A millet B devlet C iktidar D demokrasi E otorite
Cevap: B devlet
Sosyoloji Çalışma Soruları
13-Mills, seçkinlerin seçimler ve başka araçlar yoluyla halk tarafından denetlendiği görüşünü de reddetmiştir. ….. bu görüşlerin belirsiz ve inandırıcılıktan uzak olduğunu söylüyor. Gerekçe olarak da yöneticilerin birlik içinde olmadıklarını ifade ediyor. Boşlukta isim
A weber B marks C sennet D battomer E durkheim
Cevap: D battomer
14-Kitabinda siyasi, askerî ve ekonomik seçkinlerin iktidar üzerindeki etkilerini sorgular.
A marks B weber C durkheim D milis E sennet
Cevap:D milis
15-Bir kisinin ya da grubun digerlerinin davranislarini kontrol etmesini ifade eden toplumsal iliskiye ne ad verilir?
A. Iktidar B.Otorite C. Siyaset D.mesruiyet E. Mesru olmayan iktidar
Cevap:A. Iktidar
16-liderlerin ortaya çıkmasında toplumsal koşullar son derce önemlidir. Özellikle toplumsal krizlerin ve umutsuzlukların artmış olduğu dönemlerde insanlar kendi kurtarıcılarını kendileri yaratmaktadırlar. Bu lider tipi
A geleneksel B karizmatik C rasyonalist D hicbiri E fikrim yok
Cevap: B karizmatik
17-……İngilizcede author (yani yazar) sözcüğünden gelmekte ve üretkenliği çağrıştırmaktadır. Buna karşılık …… sözcüğü ise baskıcı bir kişiyi ya da sistemi tanımlamak için kullanılmaktadır. bosluklara uygun gelen tanım
A otoriter otorite B otorite otoriter C meşruiyet iktidar D iktidar meşruiyet E siyaset politika
Cevap: B otorite otoriter
18-Asagidakilerden hangisi ideal(saf) tip otorite olan mesru otorite turlerinden degildir?
A. Geleneksel Otorite B. Rasyonel-hukuki otorite C. Realist otorite D. Karizmatik otorite E. Hicbiri
Cevap: C. Realist otorite
Sosyoloji Çalışma Soruları
19-Eğitim ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
A bilgi ve becerilerin kuşaktan kuşağa aktarılması
B bireyde istendik davranışların yaratılması
C Eğitim bir tür sosyalleşme sürecidir
D Toplumsal tabakalaşmayı etkileyen bir araçtır
E toplumda eşitsizlikleri artırabildiği gibi azaltabilirde
F Hepsi
Cevap: F Hepsi
20-Otoryen devlet toplumu ezmek ve sindirmek için yetinir totoryen devlet seferber eder coşturur
A doğru B yanlış C tam tersi D hicbiri
Cevap: A doğru
21-Sosyologlar iktidarla ilgili daha çok neye odaklanır
A kabul B red C şekil D uyum E dagilim
Cevap: E dagilim
22-Sosyoloji biliminin doğuşu hangi devrimle birlikte anılmaktan ve sosyoloji o devrimin çocuğu sayılmaktadır?
Cevap: Fransız Devrimi
23-Sosyolojinin diğer disiplinlerle ilişkisini farklılıklarını vs kahve metaforu ile anlatan düşünür kimdir?
Cevap : Giddens
24-Sokrates, Platon ve Aristoteles hangi düzeyde yaşamışlardır?
Cevap: Site/ Antik Çağ
Sosyoloji Çalışma Soruları
25-Batı sosyolojisinde cemaat cemiyet ayrımı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
Cevap: Tönnies
26-teknolojik olarak gelişmemiş basit toplumlarda farklılaşmayi sağlayan faktörler hangileridir. ?
A rol B kazanilmiş statü C mal ve mülk sahibi olma D yaş ve cinsiyet E kültürel gelenek
Cevap: D yaş ve cinsiyet
27-toplumsal hareketlilik, bir toplumsal ….. diğerine geçiş olarak tanımlanabilir.
A ROL B grup C STATU D İŞ E HEPSi
Cevap: C STATU
28-genellikle…… toplumsal hareketliliğin en önemli aracı olarak görülmüştür.
A iş B rol C statü D otorite E eğitim
Cevap: E eğitim
29-….küreselleşmenin en çok eleştirilen sonucudur?
A toplum benzemesi B statülerin artması C rol catismalarinin yaşanması D toplumsal eşitsizlik E Tabakalasma
Cevap: D toplumsal eşitsizlik
Sosyoloji Çalışma Soruları
30-Otoryen devlet toplumu ezmek ve sindirmek için yetinir totoryen devlet seferber eder coşturur
A doğru B yanlış C tam tersi D hicbiri
Cevap:A doğru
31-kölelik kavramı içinde düşünülemez ?
A kölelik bazı insanların tıpkı bir mal gibi sahip olmasıdır
B avcı ve toplayıcı toplumlarda nadirdir
C tarım toplumlarında son derece yaygındır
D borçlar kanunların ihlali savaş ve fetihler köleliğe yol açmıştır
E kutsal kitaplar bu sistemi kaldırmak için kurallar geliştirmiştir.
Cevap: E kutsal kitaplar bu sistemi kaldırmak için kurallar geliştirmiştir.
32-weber e göre toplumsal Tabakalasma ya hangi faktörlere bakarak anlarız. ?
A toplumsal prestij hiyerarsilerine
B ekonomik eşitsizlikler
C siyasal eşitsizlikler
D hepsi
E hicbiri
Cevap: D hepsi
33-marks a göre sosyal düzene geçişte tarihsel rol kime aitdir.?
A burjuvazi ve prefosyoneller B sahip olanlar C ara sınıflar D beyaz yakalar E plotearya
Cevap: E plotearya
34-hangi toplumsal Tabakalasma sistemi içerisinde bireysel özellikler ön plandadır
A zümre B kast C sınıf D kölelik E hicbiri
Cevap: C sınıf
35-toplumsal hareketlilik içerisinde yukarıya doğru dikey hareketliliği etkileyen çok sayıda faktör vardır hangisi bu faktörlerden sayılamaz?
A göç politikası B nüfus artış hızı C doğuştan statuler D kentleşme E yeni iş imkanları
Cevap: C doğuştan statuler
36-Demokrasi liberal piyasa ekonomisi ile özdeşleşmiştir. Ancak piyasa ekonomisinin mevcudiyeti demokrasinin mevcudiyetini kanıtlamaz. Liberal piyasa ekonomisi, demokrasinin ön koşuludur ancak yeterli koşulu değildir.
Sosyoloji Çalışma Soruları
37-toplumsal Tabakalaşma kavramı içinde değerlendirilmez A toplumsal Tabakalaşma yaşamda benzer avantaj ve dezavantajları paylaşan insan grubudur B toplumsal tabaka belirli sayıdaki bireylerin toplamıdır C tabakaların üyeleri toplumsal ilişkiler ve etkileşim rolüyle birbirine bağlıdır D toplumsal Tabakalaşma belirli bir hiyerarşi içinde insanların sıralamasını ifade eder E Tabakalaşma ödüllere ve fırsatlara eşit bir biçimde ulaşılamayan mesleklere yada tabakalara göre toplumun bölünmesidir
Cevap: B toplumsal tabaka belirli sayıdaki bireylerin toplamıdır
38-aşağıdaki ülkelerden hangisi küreselleşmenin sanayileşmiş ülkeler arasında olduğunu gösterir
A türkiye B Almanya ve İngiltere C hindistan D Japonya E abd
Cevap: E abd
39-nsanların gelirlerine, eğitim düzeylerine ve yaşam tarzlarına göre toplum içinde hiyerarşik bir biçimde sıralanmasına ne denir?
A) Toplumsal hareketlilik B) Toplumsal tabakalaşma C) Toplumsal Değişme D) Toplumsal prestij E) Toplumsal Sapma
Cevap: B) Toplumsal tabakalaşma
40-Daha çok Batı toplumlarında görülür
A sivil haklar B siyasi haklar C sosyal haklar D refah hakları E hepsi
Cevap: D refah hakları
41-Webere göre kişilerin mal yaşam ve kişisel yasantilari için sahip oldukları tipik olanaklardir?
A sınıf B sınıf terimi C statü D sınıf konumu E statü onuru yada prestiji
Cevap: D sınıf konumu
42-Aynı konumda bulunan insanlar grubudur
A statü B sınıf terimi C sınıf konumu D statü onuru yada prestiji E bilmiom
Cevap: B sınıf terimi
Sosyoloji Çalışma Soruları
43-Webere göre sosyal toplulukdur
A sınıf B Statu C hepsi D hicbiri E bilmiom
Cevap: B Statu
44-Belli bir çevreye mensup olmak isteyen herkesten herseyden once belirli bir hayat tarzına sahip olmasının beklentisinmdir?
A sınıf B sınıf terimi C sınıf konumu D statü prestiji yada onuru E statu
Cevap: D statü prestiji yada onuru
45-Not=webere göre sınıf objektif bir kavramdır. Statü ise sübjektif. Sınıflar ekonomik faktörlerle ilgilidir statü ise grupların hayat tarzini belirler.statu ye hem mülksuzler girer hemde mülk sahibi olanlar. Küreselleşme kavramı ilk olarak hangi yıllarda kullanılmıştır
A 1950 B 1960 C 1980 D 2000 E 1945
Cevap: B 1960
46-Onlar küreselleşme sürecinin ekonomik yada teknolojik gelişmelerin sonunda ortaya çıkan bir olgu olmaktan ziyade ideolojik bir tutum olduğunu söyler
A aşırı küreselleşmeciler B kuşkucular C dönüşümcüler D orta doğu ülkeleri E doğu Çin Asya ülkeleri
Cevap: B kuskuşular
47-Aşırı küreselleşmeciler: Bunlar radikaller diye de anılmaktadırlar. Bunlara göre endüstri uygarlığının bir ürünü olan ulus devlet, küreselleşme sürecine paralel olarak önemini yitirmiştir. Artık küresel piyasa, politikanın yerini almaktadır çünkü piyasa mekanizması hükûmetlerden daha rasyonel çalışmaktadır.
Sosyoloji Çalışma Soruları
48-Küreselleşme sürecinin toplumsal sonuçlarını açıklamada kullanılan kavramlardan dir
A risk B belirsizlik C eşitsizlik D kaygı E hepsi
Cevap: E hepsi
49-Küreselleşme sürecinde yeni ola kavramlardandir
A yeni piyasalar B yeni aletler C yeni aktörler D yeni kurallar E hepsi
Cevap: E hepsi
5-Tek bir siyasal topluluğun parçası olma duygusudur semboller ve inançlar bütünüdür
A egemenlik B yurttaşlık C ulusculuk D hepsi E hicbiri
Cevap: C ulusculuk
51-Küreselleşme süreci içinde anlatılmaz
A dünya finansal piyasalarında hergün 1.5 trilyon dolardan fazla el değişmektedir
B piyasalar antitrost kanunlarıyla yeniden duzenlenmektedir
C mobil telefonlar internet balataları ve medya networklari küreselleşmenin teknolojik alt yapısını oluşturmaktadır
D küreselleşme paranın ve malların dolasimidan daha fazla bir şey değildir
E küreselleşme tek yanlı bir süreç değildir daha çok diyalektik bir süreçte zıt eğilimleri de ihtiva ederek gelişir
Cevap: D küreselleşme paranın ve malların dolasimidan daha fazla bir şey değildir
52-Küreselleşmenin tanımlarından değildir
A Her alanda mesafenin daha az önemli hale gelerek siyasal ekonomik ve kültürel alanlarda dünyanın daha çok bütünnleşmesidir
B zaman mekan kavramlarının eski anlamini yitirmesi sınırların ortadan kaybolmaya başlaması ve yeryüzündeki tüm insanların ve ülkelerin karşılıklı bağımlılığın artması
C dünya çapındaki toplumsal ilisilerin yogunlasmasi
D ekonomiden kültüre hemen hemen yeryüzünün her alanındaki değişim E ülkelerin birbirine bağliliklarinin artması
Cevap: E ülkelerin birbirine bağliliklarinin artması
53-Küreselleşme sürecinin toplumsal sonuçlarını açıklamada kullanılan kavramdır
A Risk B belirsizlik C Eşitsizlik D Kaygı E Hepsi
Cevap: E Hepsi
54-Küreselleşme Sürecinde Yeni Olan maddeler
A yeni piyasa B yeni alet C yeni aktörler D yeni kurallar E hepsi
Cevap: E hepsi
55-rigth Mills iktidar Seçkinleri isimli çalışmasında siyasi, askerî ve ekonomik seçkinlerin iktidar üzerindeki etkilerini sorgular. Mills, iktidar seçkinlerini iktidar araçlarına göre (komuta konumlarını işgal edenler olarak) tanımlamaktadır
56-Toplumsal statik ile toplumsal yapıyı toplumsal dinamik ile de toplumsal değişmeyi incelemeyi öneren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Auguste Comte
57-Onlara göre endüstri uygarlığının bir ürünü olan ulus devlet küreselleşme sürecine paralel olarak önemini yitirmiştir
A dönüşümculer B kuskucular C aşırı Küresellesmeciler D giddens E bauman
Cevap: B kuskucular
Sosyoloji Çalışma Soruları
Auzef Sosyoloji
Auzef Sosyoloji ANASAYFA
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR
register
LOLONOLO’YA ÜYE OL

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!