auzefSosyal Hizmetsosyoloji

Sosyoloji Soru ve Cevaplar -1

Sosyoloji Soru ve Cevaplar

Soru-1) 18. yüzyılda sosyal bilimler ve sosyoloji büyük ölçüde hangi bilimi model almışlardı?

Cevap: Doğa bilimlerini / biyoloji bilimlerini model almışlardı.

Soru-2) Toplumları Cemiyet ve Cemaat şeklinde ikili bir tasnife tabi tutan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Ferdinand Tönnies

Soru-3) Friedrich LePlay’in sosyolojik düşünceleri, Osmanlı ülkesinin problemlerinin tanımı ve çözümü için ilk kez kim tarafından kullanılmıştır?

Cevap: Prens Sabahattin

Soru-4) Ülkemizde sosyolojiye ilgi duyan ilk isimlerden biri olan Ahmet Rıza , hangi Batılı sosyologun düşüncelerini Türkiye’de tanıtmaya çalışmıştır?

Cevap: A. Comte

Soru-5) Ahmet Şuayip’in, düşüncelerine ilgi duyduğu ve Türkiye’de tanıttığı Batılı sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: H. Spencer

Soru-6) Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkezi Cemiyeti’nin kurucusu kimdir?

Cevap: Sabahattin Bey

Soru-7) Türkleşmek, Muasırlaşmak, İslamlaşmak başlıklı eser, düşünürlerimizden hangisine aittir?

Cevap: Ziya Gökalp

Soru-8) Toplumsal yapı araştırmaları başlıklı çalışma sosyologlarımızdan hangisine aittir?

Cevap: Mübeccel B. Kıray

Soru-9) Sosyoloji terimini ilk kullanan ve toplumu inceleyerek bilim dalı olarak öneren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Darwin

B) Mills

C) Weber

D) Comte

Cevap:  D) Comte

Soru-10) Bauman, sosyolojinin diğer akademik bilgilerle ilişkisini, benzerliklerini, farklılıklarını hangi metafor ile anlatmaktadır?

Cevap: Kütüphane

Sosyoloji Soru ve Cevaplar

Soru-11) S. Simon ile başlayıp Comte , Le Play ve Durkheim ile devam eden ransız sosyoloji geleneğinin ortak paydası nedir?

Cevap: Politik karışıklıktan , güç elde etmek için yapılan grup mücadelesinden ve iç çekişmelerden nefret ediştir.

Soru-12) Durkheim toplumu bir arada tutacak bir araç olarak hangi mesele üzerine eğilir?

Cevap: Ahlak meselesi

Soru-13) Durkheim’in bilimsel yaşamının en son amacı nedir?

Cevap: Modern toplumun prototipi olarak Fransa’ya şeylerin doğasına en uygun olan uygar toplumsal bir din sağlamak

Soru-14) Durkheim’in sosyolojinin gerçek kurucusu olarak adlandırılmayı hak edişinin sebebi nedir?

Cevap: Geleceğin Fransa’sı için yaşanabilir, aydınlanmanın birikimi ve fikirleri üzerine inşa edilmiş seküler modern bir toplum modeli önermiş olmak.

Soru-15) Durkheim’e göre sosyolojiyi çevreleyen ilk sorun nedir?

Cevap: Toplumsal dayanışma meselesi

Soru-16) Durkheim sosyolojisinin kabulüne göre toplumlar ne tür bir değişme seyri izlerler?

Cevap: Mekanik dayanışma içindeki toplumdan organik dayanışmalı topluma

Soru-17) Marks’ın kapitalist girişimler içerisinde kabul ettiği iki ana ileşen nedir?

Cevap: Sermaye- Ücretli emek

Soru-18) Marks’ın kuramının tepki alan kısmı?

Cevap: Sömürü ilişkisine dayalı sınıf çatışması

Soru-19) Yerleşik insan ilişkileri ve davranış kalıplarındaki farklılaşma aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap: Toplumsal değişme

Soru-20) “Değişmeyen tek şey değişimdir.” sözünü kim söylemiştir?

Cevap: Heraklitos

Sosyoloji Soru ve Cevaplar

Sosyal Hiz. Mevzuatı

Sosyal Hizmet Mevzuatı -1

Sosyal Hizmet Mevzuatı -12

Sosyoloji

Sosyoloji Testi-1

Sosyoloji Testi-2

Sosyal Psikoloji

Sosyal Psikoloji -1

Sosyal Antropoloji

Sosyal Antropolji -1

Sosyal Antropoloji -2

Psikoloji

Psikoloji -1

Psikoloji -2

Sosyal Güvenlik

Sosyal Güvenlik -1

Sosyal Güvenlik-2

 

 

Sosyal Hizmet Tarihi

Sosyal Hizmet Tarihi -1

Sosyal Hizmet Tarihi -2

Sosyal Hizet Tarihi -3

Sosyal Hizet Tarihi Ünite -1

Bakım ve Sosyal Hizmet

Bakım ve Sosyal hizmetTest-1

Yaşlılık Ve Sosyal hizmet

Yaşlılık ve Sosyal Hizmet-1

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet-1

İnsan hakları ve sosyal hizmet

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmetler-1

Türk Dili-2

Türk Dili test-1

Sosyal Politika

Sosyal Politika-1

Sosyal Politika Soru Cevap Editörün yazısı

Sosyoloji Lisans, Sosyoloji Soru ve Cevaplar -1
sosyoloji facebook grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!