auzefsosyolojiSosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş-1 Çıkmış Vize Soruları

Sosyolojiye Giriş-1 Çıkmış Vize Soruları

1. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi işlevselci kuram içerisinde değerlendirilemez?

Correct! Wrong!

C) Ralf Dahrendorf 🙂

2. Aşağıdakilerden hangisi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Kürsüsü öğretim üyelerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

E) Hilmi Ziya Ülken 🙂

3. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

B) Jeffrey Alexander – Etnometodoloji 🙂

4. "İnsanın başka insanlarla karşılıklı etkileşimi sonucunda belli bir toplumun 'yapma', 'duyma' ve 'düşünme' biçimlerini öğrenmesi ve içselleştirmesi süreci” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

A) Sosyalleşme 🙂

5. Ahmet Şuayb'in, düşüncelerine ilgi duyduğu ve Türkiye'de tanıttığı Batılı sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir? 

Correct! Wrong!

A) H. Spencer 🙂

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

C) Weber'in sosyolojisi, Türkiye'de ("Prens”) Sabahattin Bey tarafından tanıtılmış ve temsil edilmiştir. 🙂

7. Aşağıdaki isimlerden hangisi Post-Modernist teori içerisinde değerlendirilemez?

Correct! Wrong!

C) Emile Durkheim 🙂

8. Aşağıdakilerden hangisi, Eleştirel Teori'nin çalışmalarını yoğunlaştırdığı temel inceleme alanlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

A) Düzenin nasıl tesis edileceği. 🙂

9. Mübeccel B) Kıray'ın, 'bir değişme analizi' olarak değerlendirdiği Ereğli çalışmasında, yaşanan toplumsal değişmeyi açıklamak için geliştirdiği ve kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

B) Tampon kurum. 🙂

10. "Prens Sabahattin” olarak da anılan 'Sultanzade' Mehmet Sabahattin Bey'in sosyolojik yaklaşımlarını ve Osmanlı'nın kurtuluşuna ilişkin çözüm önerilerini içeren çalışması aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

B) Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?

11. Toplumsal ve kültürel eşitsizliklerin bir kuşaktan diğerine aktarılması ile ilgilenen ve bu sürecin üretimini "habitus” ve "kültürel sermaye” gibi iki kavram üzerinden açıklayan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

A) Pierre Bourdieu 🙂

12. II. Meşrutiyet'ten sonra sosyoloji alanında yapılan ilk tercümelerden biri olan "Anglo-Saksonların Esbab-ı Faikiyeti Nedir?" başlıklı çalışmanın yazarı Fransız sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

A) Edmond Demolins 🙂

13. Ülkemizde sosyolojiye ilgi duyan ilk isimlerden biri olan Ahmet Rıza, hangi Batılı sosyologun düşüncelerinin takipçisi olmuştur?

Correct! Wrong!

C) A. Comte 🙂

14. Gökalp'e göre, aşağıdakilerden hangisi kültür ile uygarlık arasındaki farkı ifade etmez?

Correct! Wrong!

D) Kültür bir ulustan diğerine değişmez; uygarlık ise toplumdan topluma değişir. 🙂

15. Aşağıdaki terimlerden hangisi, ilişkide bulunduğumuz kişilerde “ben kimim” , “neyim” sorularını tanımlar?

Correct! Wrong!

A) Rol 🙂

16. Charles H. Coley’in, kişisel ve uzun süreli ilişkileri paylaşan küçük gruba verdiği ad aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

C) Birincil Grup 🙂

17. Ayrışmış ve sıralanmış olan statülerden benzer olanları bir araya toplayarak bir düzeyler hiyerarşisi içinde düzenleme sürecine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

E) Toplumsal tabakalaşma

18. Kast sistemi aşağıdakilerden hangisine dayanan bir tabakalaşma sistemidir?

Correct! Wrong!

A) Doğuma 🙂

19. “Mustafa Nuri Antepli’nin kızı Ayşe Antepli, tıp eğitimini tamamladıktan sonra doktor oldu.” Yukarıdaki cümlede hangi sözcük kazanılmış statüdür?

Correct! Wrong!

B) Doktor 🙂

20. Aşağıdakilerden hangisi "verilmiş statü"ye bir örnek değildir?

Correct! Wrong!

21. Belli bir statüdeki bireyin bu statüyle ilgili davranışlarına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

D) Gerçek rol 🙂

22. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal davranış kalıplarının değiştirilmesinin yöntemlerinden birisidir? 

Correct! Wrong!

D) Moda 🙂

23. Charles H. Cooley, birincil ve ikincil Gruplar ayrımını geliştirirken aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini temel almıştır?

Correct! Wrong!

D) Grubun var oluş sürecini 🙂

24. “Aynı uyarıcıdan etkilenmekle birlikte, aralarında fiziksel ya da mekânsal bir yakınlık bulunmayan kimselerin oluşturduğu toplumsal kategori” şeklinde tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

D) Kitle 🙂

25. “Statülere belirgin toplumsal roller —hak ve sorumluluk dizileri— bağlayarak, diğer statülerden ayırma sürecidir.” Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

D) Toplumsal ayrışma 🙂

Sosyolojiye Giriş-1 Çıkmış Vize Soruları
1. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi işlevselci kuram içerisinde değerlendirilemez?
A) Herbert Spencer
B) Jeffrey Alexander
C) Ralf Dahrendorf 🙂
D) Talcott Parsons
E) Emile Durkheim
Cevap :

C) Ralf Dahrendorf 🙂

2. Aşağıdakilerden hangisi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Kürsüsü öğretim üyelerinden biri değildir?
A) Mediha Berkes
B) Niyazi Berkes
C) Pertev Naili Boratav
D) Behice Boran
E) Hilmi Ziya Ülken 🙂
Cevap :

E) Hilmi Ziya Ülken 🙂

3. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A) Ralf Dahrendorf – İktidar/Güç
B) Jeffrey Alexander – Etnometodoloji 🙂
C) Erving Goffman – Sembolik Etkileşimcilik
D) George H. Mead – Sembolik Etkileşimcilik
E) Lewis Coser – Çatışma Ağı.
Cevap :

B) Jeffrey Alexander – Etnometodoloji 🙂

Sosyolojiye Giriş-1 Çıkmış Vize Soruları
4. “İnsanın başka insanlarla karşılıklı etkileşimi sonucunda belli bir toplumun ‘yapma’, ‘duyma’ ve ‘düşünme’
biçimlerini öğrenmesi ve içselleştirmesi süreci” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Lütfen birini seçin:
A) Sosyalleşme 🙂
B) Sosyal benlik
C) Akıllanma
D) Bireyselleşme
E) Terbiye
Cevap :

A) Sosyalleşme 🙂

Sosyolojiye Giriş-1 Çıkmış Vize Soruları
5. Ahmet Şuayb’in, düşüncelerine ilgi duyduğu ve Türkiye’de tanıttığı Batılı sosyal bilimci aşağıdakilerden
hangisidir?
A) H. Spencer 🙂
B) F. Le Play
C) E) Durkheim
D) Hans Freyer
E) F. Tönnies
Cevap :

A) H. Spencer 🙂

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sabahattin Bey, Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyeti Cemiyeti’nin kurucusudur.
B) Sabahattin Bey, kalkınabilmemiz için tecemmüî (cemaatçi) toplum tipinden infiradî (bireyci) toplum tipine geçmemiz
gerektiğini savunmuştur.
C) Weber’in sosyolojisi, Türkiye’de (“Prens”) Sabahattin Bey tarafından tanıtılmış ve temsil edilmiştir. 🙂
D) Avrupa’nın İşçileri (1855, 6 cilt) Frederic LePlay’in önemli bir çalışmasıdır.
E) Türk sosyolojisi ilk döneminde ‘devletin beka’sı meselesini merkeze almış ve bu yönüyle de makro siyasetle yakın bir ilişki
içinde olmuştur.
Cevap :

C) Weber’in sosyolojisi, Türkiye’de (“Prens”) Sabahattin Bey tarafından tanıtılmış ve temsil edilmiştir. 🙂

7. Aşağıdaki isimlerden hangisi Post-Modernist teori içerisinde değerlendirilemez?
A) Jean Baudriallard
B) Michel Foucault
C) Emile Durkheim 🙂
D) Jacques Derrida
E) Jean-François Lyotard
Cevap :

C) Emile Durkheim 🙂

Sosyolojiye Giriş-1 Çıkmış Vize Soruları
8. Aşağıdakilerden hangisi, Eleştirel Teori’nin çalışmalarını yoğunlaştırdığı temel inceleme alanlarından biri değildir?
A) Düzenin nasıl tesis edileceği. 🙂
B) Kültür endüstrisi analizi.
C) Modern bilimsel analizin temeli olarak, bir bilgi teorisi olarak ve modern sosyolojinin temeli olarak ciddi bir pozitivizm ve
ampirizm eleştirisi.
D) Modern toplumda ‘bireyin göreli özerkliğinin bile neredeyse ortadan kalkma eğilimi sergilediği’, ‘rasyonalleşmiş,
otomatlaşmış, tamamen idare edilen bir dünya’ haline gelme eğilimindeki bir çağda, bireyselliğin varlığını sürdürebileceği
konusundaki karamsarlık.
E) Gelişmiş toplumlardaki yeni egemenlik biçimlerinin analizi.
Cevap :

A) Düzenin nasıl tesis edileceği. 🙂

9. Mübeccel B) Kıray’ın, ‘bir değişme analizi’ olarak değerlendirdiği Ereğli çalışmasında, yaşanan toplumsal
değişmeyi açıklamak için geliştirdiği ve kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapitalist kalkınma
B) Tampon kurum. 🙂
C) Sosyal gelişme
D) Şehirleşme
E) Çağdaşlaşma
Cevap :

B) Tampon kurum. 🙂

10. “Prens Sabahattin” olarak da anılan ‘Sultanzade’ Mehmet Sabahattin Bey’in sosyolojik yaklaşımlarını ve
Osmanlı’nın kurtuluşuna ilişkin çözüm önerilerini içeren çalışması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı İmparatorluğu’nun Kurtuluşu İçin Liberal Öneriler
B) Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
C) Türkiye’nin Kurtuluşu İçin Rehber?
D) Türkiye’nin Kurtuluşu İçin Sosyoloji?
E) Osmanlı İmparatorluğu Nasıl Kurtulur?
Cevap :

B) Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?

11. Toplumsal ve kültürel eşitsizliklerin bir kuşaktan diğerine aktarılması ile ilgilenen ve bu sürecin üretimini “habitus” ve “kültürel sermaye” gibi iki kavram üzerinden açıklayan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pierre Bourdieu 🙂
B) Randall Collins
C) Michel Foucault
D) Talcot Parsons
Cevap :

A) Pierre Bourdieu 🙂

12. II. Meşrutiyet’ten sonra sosyoloji alanında yapılan ilk tercümelerden biri olan “Anglo-Saksonların Esbab-ı Faikiyeti Nedir?” başlıklı çalışmanın yazarı Fransız sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edmond Demolins 🙂
B) Frederic Le Play
C) Auguste Comte
D) Pierre Lafitte
E) Henri Tourville
Cevap :

A) Edmond Demolins 🙂

13. Ülkemizde sosyolojiye ilgi duyan ilk isimlerden biri olan Ahmet Rıza, hangi Batılı sosyologun düşüncelerinin takipçisi olmuştur?

A) H. Spencer
B) F. Le Play
C) A. Comte 🙂
D) E. Durkheim
E) G. Simmel

Cevap :

C) A Comte 🙂

14. Gökalp’e göre, aşağıdakilerden hangisi kültür ile uygarlık arasındaki farkı ifade etmez?

A) Kültür manevi değerleri, uygarlık ise maddi değerleri kapsar.
B) Uygarlık iradî ve aklî süreçler sonucu sunî olarak oluşur, kültür ise doğal süreçte gelişir ve kökeninde duygular vardır.
C) Kültür ulusaldır, uygarlık ise evrenseldir.
D) Kültür bir ulustan diğerine değişmez; uygarlık ise toplumdan topluma değişir. 🙂
E) Kültürün değişmesi zaman alır, uygarlık ise çok daha hızlı değişir.

Cevap :

D) Kültür bir ulustan diğerine değişmez; uygarlık ise toplumdan topluma değişir. 🙂

15. Aşağıdaki terimlerden hangisi, ilişkide bulunduğumuz kişilerde “ben kimim” , “neyim” sorularını tanımlar?
A) Rol 🙂
B) Rol seti
C) Temel statü
D) Statü
E) Rol beklentisi
Cevap :

A) Rol 🙂

16. Charles H. Coley’in, kişisel ve uzun süreli ilişkileri paylaşan küçük gruba verdiği ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dışavurumcu Grup
B) İç grup
C) Birincil Grup 🙂
D) İkincil Grup
E) Dış grup

Cevap :

C) Birincil Grup 🙂

17. Ayrışmış ve sıralanmış olan statülerden benzer olanları bir araya toplayarak bir düzeyler hiyerarşisi içinde düzenleme sürecine ne ad verilir?

A) Toplumsal kategori
B) Kast
C) Sıralama
D) Toplumsal ayırma
E) Toplumsal tabakalaşma

Cevap :

E) Toplumsal tabakalaşma

18. Kast sistemi aşağıdakilerden hangisine dayanan bir tabakalaşma sistemidir?
A) Doğuma 🙂
B) Meritokrasiye
C) Bir kişinin toplumsal konumunun zaman içerisinde değişmesine
D) Kastlar arasındaki serbest hareketliliğe
E) Bireysel başarıya
Cevap :

A) Doğuma 🙂

19. “Mustafa Nuri Antepli’nin kızı Ayşe Antepli, tıp eğitimini tamamladıktan sonra doktor oldu.” Yukarıdaki cümlede hangi sözcük kazanılmış statüdür?
A) Ayşe
B) Doktor 🙂
C) Kızı
D) Antepli
E) Mustafa Nuri
Cevap :

B) Doktor 🙂

20. Aşağıdakilerden hangisi “verilmiş statü”ye bir örnek değildir?

A) Kadın
B) Teyze
C) Genç
D) Diş hekimi 🙂
E) Erkek

Cevap :

D) Diş hekimi 🙂

21. Belli bir statüdeki bireyin bu statüyle ilgili davranışlarına ne ad verilir?
:
A) İdeal rol
B) Statü-rol dengesi
C) Rol beklentisi
D) Gerçek rol 🙂
E) Rol pekiştirmesi
Cevap :

D) Gerçek rol 🙂

22. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal davranış kalıplarının değiştirilmesinin yöntemlerinden birisidir?

A) İdeoloji
B) Kamuoyu
C) Telkin
D) Moda 🙂
E) Propaganda

Cevap :

D) Moda 🙂

23. Charles H. Cooley, birincil ve ikincil Gruplar ayrımını geliştirirken aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini temel almıştır?
A) Bireyin gruba katılış biçimini
B) Grubun kuruluş biçimini
C) Toplumsal ilişki biçimini
D) Grubun var oluş sürecini 🙂
E) Grup üyelerinin eğitim düzeylerini
Cevap :

D) Grubun var oluş sürecini 🙂

24. “Aynı uyarıcıdan etkilenmekle birlikte, aralarında fiziksel ya da mekânsal bir yakınlık bulunmayan kimselerin
oluşturduğu toplumsal kategori” şeklinde tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?A) Toplumsal yığın
B) Aile
C) Siyasal parti
D) Kitle 🙂
E) Toplumsal grup
Cevap :

D) Kitle 🙂

25. “Statülere belirgin toplumsal roller —hak ve sorumluluk dizileri— bağlayarak, diğer statülerden ayırma sürecidir.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?A) Rol beklentisi
B) Toplumsal tabakalaşma
C) Rol seti
D) Toplumsal ayrışma 🙂
E) Anahtar statü
Cevap :

D) Toplumsal ayrışma 🙂

Sosyolojiye Giriş-1 Çıkmış Vize Soruları
Ders Kitabı

Sosyolojiye Giriş-1 Çıkmış Vize Soruları
Sosyolojiye Giriş-1

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!