auzefsosyolojiSosyoloji Tarihi-I

Sosyolojiye Giriş-1 Vize Çıkmış Sorular (2016)

Sosyolojiye Giriş-1 Vize Çıkmış Sorular (2016)

1-Toplumu bireylerin, grupların güç elde etmek için birbirleriyle mücadele ettikleri ve çatışmanın denetim altına alınmasını bir grubun geçici bir süre için rakiplerini bastırdığı bir arena olarak değerlendiren sosyolojik kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: e. Çatışma Kuramı

2-Aşağıdaki kuramcılardan hangisi işlevselci kuram içerisinde değerlendirilemez?

Correct! Wrong!

Cevap: c. Ralf Dahrendorf

3-"İnsanın başka insanlarla karşılıklı etkileşimi sonucunda belli bir toplumun 'yapma', 'duyma' ve 'düşünme' biçimlerini öğrenmesi ve içselleştirmesi süreci” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: a. Sosyalleşme

4-Batı sosyolojisinde “cemaat-cemiyet” ayrımı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Cevap: a.Ferdinand Tönnies

5-Sosyoloji Batı'da hangi felsefi akım temelinde ortaya çıkmış bir bilimdir?

Correct! Wrong!

Cevap: e. Pozitivist felsefe

6- ideal tip" kavramsallaştırması aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Cevap: b. Max Weber

7-Aşağıdakilerden hangisi modern toplumu meydana getiren 4 temel süreçten birisi değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: e. Dine dönüş

8-Sosyoloji biliminin doğuşu hangi devrimle birlikte anılmakta ve sosyoloji o devrimin çocuğu sayılmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap: b. Fransız devrimi

9-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap: c. Sabahattin Bey, İttihat ve Terakki Fırkası’nın kurucularındandır.

10- Üç Hal Kanunu, aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Cevap: d. A. Comte

11-A. Comte’un Üç Hal Kanunu’na göre, toplumların gelişimi aşağıda belirtilen hangi seyri izlemektedir?

Correct! Wrong!

Cevap: d. Teolojik toplum – Metafizik toplum- Pozitif toplum

12-“ Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu “ isimli eser aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Cevap: a. Max Weber

13- Türk toplumunun ve düşüncesinin sosyoloji bilimi ile karşılaşması ilk kez aşağıda belirtilen hanği

Correct! Wrong!

Cevap: e. Yenileşme girişimleri ve Batılılaşma siyaseti ile birlikte

14-Mübeccel B. Kıray’ın, ‘bir değişme analizi’ olarak değerlendirdiği Ereğli çalışmasında, yaşanan toplumsal değişmeyi açıklamak için geliştirdiği ve kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: b. Tampon kurum.

15-Ülkemizde sosyolojiye ilgi duyan ilk isimlerden biri olan Ahmet Rıza, hangi Batılı sosyologun düşüncelerinin takipçisi olmuştur?

Correct! Wrong!

Cevap: c. A. Comte

16-Sabahattin Bey’i etkileyen ve sosyoloji anlayışının temelini oluşturan Fransız düşünürleri çifti aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: c. Frederic Le Play – Edmond Demolins

17- Prens Sabahattin” olarak da anılan ‘Sultanzade’ Mehmet Sabahattin Bey’in sosyolojik yaklaşımlarını ve Osmanlı’nın kurtuluşuna ilişkin çözüm önerilerini içeren çalışması aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: b. Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?

18- Ülkemizde ilk sosyoloji kürsüsünü kuran ve burada sosyoloji dersleri veren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: d. Ziya Gökalp

19-Yusuf Akçura’nın tartışmaya açtığı ve değerlendirdiği, sorunlarımızdan kurtulabilmek için imkân dahilinde gördüğü “üç tarz-ı siyaset” aşağıdakilerden hangileridir?

Correct! Wrong!

Cevap: d. Osmanlıcılık – İslamcılık – Türkçülük

20-“Açık işlevler” ve “örtük işlevler” ayrımını yapan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: e. Robert K. Merton

Sosyolojiye Giriş-1 Vize Çıkmış Sorular (2016)

Çıkmış Vize Soruları 2016
1-Aşağıdakilerden hangisi modern toplumu meydana getiren 4 temel süreçten birisi değildir?
a. Bilimsel devrim
b. Felsefi devrim
c. Sanayi devrimi
d. Siyasi devrim
e. Dine dönüş
Cevap: e. Dine dönüş
2-Sosyoloji biliminin doğuşu hangi devrimle birlikte anılmakta ve sosyoloji o devrimin çocuğu sayılmaktadır?
a. Endüstri devrimi
b. Fransız devrimi
c. Rus devrimi
d. İngiliz Devrimi
e. Anayasa Devrimi
Cevap: b. Fransız devrimi
3-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Sosyoloji, 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da ortaya çıkmış bir bilimdir.
b. Sosyoloji, modern sanayi toplumunun bilimi olarak ortaya çıkmıştır.
c. Sabahattin Bey, İttihat ve Terakki Fırkası’nın kurucularındandır.
d. Auguste Comte, sosyolojinin pozitif karakterine vurgu yapar.
e. İlk dönem sosyolojisinin özelliklerinden bir tanesi de evrimci oluşudur.
Cevap: c. Sabahattin Bey, İttihat ve Terakki Fırkası’nın kurucularındandır.
4- Üç Hal Kanunu, aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
a. F. Tönnies
b. E. Durkheim
c. Georges Gurvitch
d. A. Comte
e. K. Marx
Cevap: d. A. Comte
5-A. Comte’un Üç Hal Kanunu’na göre, toplumların gelişimi aşağıda belirtilen hangi seyri izlemektedir?
a. Köleci toplum – Feodal toplum – Kapitalist toplum
b. Teolojik toplum – Pozitif toplum – Metafizik toplum
c. Metafizik toplum – Pozitif toplum – Teolojik toplum
d. Teolojik toplum – Metafizik toplum- Pozitif toplum
e. Negatif toplum – Pozitif toplum – Endüstri toplumu
Cevap: d. Teolojik toplum – Metafizik toplum- Pozitif toplum
Sosyolojiye Giriş-1 Vize Çıkmış Sorular (2016)
6-“ Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu “ isimli eser aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
a. Max Weber
b. Karl Marx
c. Adam Smith
d. Herbert Spencer
e. M. Luther
Cevap: a. Max Weber
7- Türk toplumunun ve düşüncesinin sosyoloji bilimi ile karşılaşması ilk kez aşağıda belirtilen hanği
olayla ve gelişme ile ilgilidir ? (yeni soru – güncllendi)
a. Viyana Kuşatması ile
b. I. Dünya Savaşı’nda esir alınan Fransız subaylar aracılığı ile
c. Kanuni’nin Fransa seferi ile
d. Cumhuriyetin ilanı ile
e. Yenileşme girişimleri ve Batılılaşma siyaseti ile birlikte
Cevap: e. Yenileşme girişimleri ve Batılılaşma siyaseti ile birlikte
8-Mübeccel B. Kıray’ın, ‘bir değişme analizi’ olarak değerlendirdiği Ereğli çalışmasında, yaşanan toplumsal değişmeyi açıklamak için geliştirdiği ve kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kapitalist kalkınma.
b. Tampon kurum.
c. Sosyal gelişme.
d. Şehirleşme.
e. Çağdaşlaşma.
Cevap: b. Tampon kurum.
9-Ülkemizde sosyolojiye ilgi duyan ilk isimlerden biri olan Ahmet Rıza, hangi Batılı sosyologun düşüncelerinin takipçisi olmuştur?
a. H. Spencer
b. F. Le Play
c. A. Comte
d. E. Durkheim
e. G. Simmel
Cevap: c. A. Comte
10-Sabahattin Bey’i etkileyen ve sosyoloji anlayışının temelini oluşturan Fransız düşünürleri çifti aşağıdakilerden hangisidir?
a. A. Comte- Karl Marx
b. Saint Simon -Max Weber
c. Frederic Le Play – Edmond Demolins
d. E. Durkheim – T. Parsons
e. M. Foucault – Pierre Bourdieu
Cevap: c. Frederic Le Play – Edmond Demolins
Sosyolojiye Giriş-1 Vize Çıkmış Sorular (2016)
11- Prens Sabahattin” olarak da anılan ‘Sultanzade’ Mehmet Sabahattin Bey’in sosyolojik yaklaşımlarını ve Osmanlı’nın kurtuluşuna ilişkin çözüm önerilerini içeren çalışması aşağıdakilerden hangisidir?
a. Osmanlı İmparatorluğu’nun Kurtuluşu İçin Liberal Öneriler
b. Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
c. Türkiye’nin Kurtuluşu İçin Rehber
d. Türkiye’nin Kurtuluşu İçin Sosyoloji
e. Osmanlı İmparatorluğu Nasıl Kurtulur?
Cevap: b. Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
12- Ülkemizde ilk sosyoloji kürsüsünü kuran ve burada sosyoloji dersleri veren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yusuf Akçura
b . (“Prens”) Sabahattin Bey
c. Ahmet Şuayb
d. Ziya Gökalp
e. Şerif Mardin
Cevap: d. Ziya Gökalp
13-Yusuf Akçura’nın tartışmaya açtığı ve değerlendirdiği, sorunlarımızdan kurtulabilmek için imkân dahilinde gördüğü “üç tarz-ı siyaset” aşağıdakilerden hangileridir?
a. Hürriyet – Eşitlik – Adalet
b. Türkleşmek – İslamlaşmak – Muasırlaşmak
c. Milliyetçilik – Cumhuriyetçilik – İnkılapçılık
d. Osmanlıcılık – İslamcılık – Türkçülük
e. İslamcılık – Kozmopolitizm – Milliyetçilik
Cevap: d. Osmanlıcılık – İslamcılık – Türkçülük
14-“Açık işlevler” ve “örtük işlevler” ayrımını yapan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a. Talcott Parsons
b. Lewis Coser
c. Randall Collins
d. Emile Durkheim
e. Robert K. Merton
Cevap: e. Robert K. Merton
15-Toplumu bireylerin, grupların güç elde etmek için birbirleriyle mücadele ettikleri ve çatışmanın denetim altına alınmasını bir grubun geçici bir süre için rakiplerini bastırdığı bir arena olarak değerlendiren sosyolojik kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yapısalcılık
b. Etnometodoloji
c. Yeni-İşlevselcilik
d. İşlevselcilik
e. Çatışma Kuramı
Cevap: e. Çatışma Kuramı
Sosyolojiye Giriş-1 Vize Çıkmış Sorular (2016)
16-Aşağıdaki kuramcılardan hangisi işlevselci kuram içerisinde değerlendirilemez?
a. Herbert Spencer
b. Jeffrey Alexander
c. Ralf Dahrendorf
d. Talcott Parsons
e. Emile Durkheim
Cevap: c. Ralf Dahrendorf
17-“İnsanın başka insanlarla karşılıklı etkileşimi sonucunda belli bir toplumun ‘yapma’, ‘duyma’ ve ‘düşünme’ biçimlerini öğrenmesi ve içselleştirmesi süreci” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sosyalleşme
b. Sosyal benlik
c. Akıllanma
d. Bireyselleşme
e. Terbiye
Cevap: a. Sosyalleşme
18-Batı sosyolojisinde “cemaat-cemiyet” ayrımı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a.Ferdinand Tönnies
b.Frederich Engels
c.Saint Simon
d.Auguste Comte
e.F. LePlay
Cevap: a.Ferdinand Tönnies
19-Sosyoloji Batı’da hangi felsefi akım temelinde ortaya çıkmış bir bilimdir?
a. Deneycilik felsefesi
b. Postmodern felsefe
c. Fonksiyonalist felsefe
d. Tarihsel maddecilik
e. Pozitivist felsefe
Cevap: e. Pozitivist felsefe
20- ideal tip” kavramsallaştırması aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
a. Karl Marx
b. Max Weber
c. Vilfredo Pareto
d. E. Durkheim
e. Alfred Weber
Cevap: b. Max Weber

Facebook
Sosyoloji Grubu

Sosyolojiye Giriş-1
Sosyolojiye Giriş-1 Anasayfa

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!