auzefÇocuk GelişimiFelsefeSosyal HizmetsosyolojiSosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 9

Siyaset

#1. Bir kişinin kutsallığına, kahramanlık gücüne ya da örnek alınacak niteliklerine dayanan otorite aşağıdakilerden hangisidir?

NOT: Weber, ideal (saf) tip otorite adını verdiği geleneksel, yasal ve karizmatik otorite olmak üzere üç tür meşru otoriteden bahseder.

Geleneksel otorite: Burada otoritenin kaynağı geleneklerdir. Liderler kendilerine miras yoluyla geçen otoritelerini kullanırlar.

Rasyonel-hukuki otorite (Yasal): Burada liderlerin otoriteleri,akılcı esaslara göre oluşturulmuş kanunlara dayanır.

Karizmatik otorite: Bir kişinin kutsallığına, kahramanlık gücüne ya da örnek alınacak niteliklerine dayanır.

#2. Aşağıdakilerden hangisi Giddens’e göre yurttaşların sivil haklarından biridir?

#3. Weber’e göre aşağıdakilerden hangisi rasyonel otoritenin özelliklerinden biridir?

#4. Farklı çıkarları temsil eden birey ya da gruplar arasındaki yarışa..............denir.

#5. Kurumsallaşmış ve yönetilenler tarafından benimsenen meşru iktidara ne ad verilir?


#6. İktidarın (veya hükümetin) yönetmeye hakkı olduğuna ilişkin yurttaşların inancı nasıl adlandırılır?

#7. Demokrasi ile yönetilen ülkelerin otoriter ve totaliter rejimlerden en önemli farkı aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Belli bir toprak parçası üzerinde egemen, yasal düzeni ve politikalarını uygulamak için askerî güç kullanma kapasitesi olan bir aygıt……........tir.

#9. Weber’e göre insanları itaat etmeye ve arzu etmedikleri şeyleri yapmaya zorlayabilme yetisine ne ad verilir?

#10. “İktidar Seçkinleri” aşağıdakilerden hangisnin eseridir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Siyaset

İktidar ve Otorite
Siyasal Düzenin Sosyolojik Analizi
Devlet Kavramı
Otoriteryen Devlet
Totaliteryan Devletler
Demokrasi

İktidar,

insanları itaat etmeye ve arzu etmedikleri şeyleri yapmaya zorlayabilme
olarak tanımlamaktadır.

Otorite,

kurumsallaşmış ve yönetilenler tarafından benimsenen meşru iktidardır.

Bölüm Soruları

1) Weber’e göre insanları itaat etmeye ve arzu etmedikleri şeyleri yapmaya zorlayabilme yetisine ne ad verilir?

a) Baskı
b) İktidar
c) Otorite
d) Liderlik
e) Hiçbiri

Cevap : b) İktidar

2) İktidarın (veya hükümetin) yönetmeye hakkı olduğuna ilişkin yurttaşların inancı nasıl adlandırılır?

a) Meşruiyet
b) İman
c) Diktatörlük
d) Demokrasi
e) Hiçbiri

Cevap : a) Meşruiyet

3) Bir kişinin kutsallığına, kahramanlık gücüne ya da örnek alınacak niteliklerine dayanan otorite aşağıdakilerden hangisidir?

a) Geleneksel otorite
b) Akılcılcı otorite
c) Yasal otorite
d) Karizmatik otorite
e) Hiçbiri

Cevap : d) Karizmatik otorite

4) “İktidar Seçkinleri” aşağıdakilerden hangisinin eseridir?

a) Wrigth Mills
b) Max Weber
c) Sokrates
d) Habermas
e) Giddens

Cevap : a) Wrigth Mills

5) Demokrasi ile yönetilen ülkelerin otoriter ve totaliter rejimlerden en önemli farkı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bir fark yoktur.
b) Otoriter/totaliter rejimlerde yolsuzluk olmaz.
c) Demokrasi halkın rızasına dayanır yani meşrudur.
d) Demokrasi sorunsuz bir rejimdir.
e) Hiçbiri

Cevap : c) Demokrasi halkın rızasına dayanır yani meşrudur.

6) Kurumsallaşmış ve yönetilenler tarafından benimsenen meşru iktidara ne ad verilir?

a) Otorite
b) Meşruiyet
c) İktidar
d) Totalitarizm
e) Bürokrasi

Cevap : a) Otorite

7) Weber’e göre aşağıdakilerden hangisi rasyonel otoritenin özelliklerinden biridir?

a) Otoriteyi elinde bulunduranların kutsal olduklarına inanılır.
b) Otoriteyi elinde bulunduran kişi bir üst değil, bir efendidir.
c) Memurlarını uzmanlık bilgilerine veya sosyal statülerine göre değil, kendilerine
bağlılık derecesine göre seçerler.
d) Bireyler liderlere değil, kurallara itaat ederler.
e) Onun idari görevlileri resmî görevliler olmayıp kişisel hizmetçileridir.

Cevap : d) Bireyler liderlere değil, kurallara itaat ederler.

8) Aşağıdakilerden hangisi Giddens’e göre yurttaşların sivil haklarından biridir?

a) İfade özgürlüğü
b) Seçme ve seçilme hakkı
c) İşsizlik sigortası
d) Sakatlık ödeneği
e) Yaşlılık ödeneği

Cevap : a) İfade özgürlüğü

9) Farklı çıkarları temsil eden birey ya da gruplar arasındaki yarışa…………..denir.

Cevap : siyaset

10) Belli bir toprak parçası üzerinde egemen, yasal düzeni ve politikalarını uygulamak için askerî güç kullanma kapasitesi olan bir aygıt…………..tir.

Cevap : devlet

Siyaset

Auzef Sosyolojiye Giriş, Siyaset
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!