auzefÇocuk GelişimiFelsefeSosyal HizmetsosyolojiSosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 12

Eğitim

Türkiye’de Eğitim

#1. Üretim sürecinde teknolojik değişim eğitimi nasıl etkilemiştir?

#2. Eğitim ve toplum arasındaki ilişkileri konu .....................alır.

#3. Millî Eğitim Temel Kanunu Türk milli eğitiminin ilkeleri içinde aşağıdakilerden hangisi mevcut değildir?

#4. Günümüzde eğitimin yaygınlaşması ve kalabalıklaşması aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

#5. Aşağıdakilere hangisi fonksiyonalistlere göre okulların açık fonksiyonlarından biridir?


#6. Geleceğin toplumunda eğitim konusunda aşağıdakilerden hangisi Masuda’nın öngörüleri arasında yer almamaktadır?

#7. Eğitimin, seçkinler sınıfı (ya da egemenliği) yarattığını iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimcilerin eğitim konusundaki düşüncelerini yansıtır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalist kurama göre okulların kültürün aktarılması noktasındaki fonksiyonlarından biridir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi çatışmacı kuramcıların eğitime yönelik iddiaları arasında yer almaz?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Türkiye’de Eğitim

Eğitimin Anlamı
Fonksiyonalist Teori Açısından Eğitim
Çatışmacı Teori Açısından Eğitim
Sembolik Etkileşimcilik Açısından Eğitim
Eğitimde Çağdaş Yönelimler
Geleceğin Eğitimi
Türkiye’de Eğitim
Eğitim, bilgi ve becerilerin kuşaktan kuşağa aktarılması ve bireyde istendik
davranışların yaratılmasıdır.

Türkiye’de Eğitim

Bölüm Soruları

1) Eğitimin, seçkinler sınıfı (ya da egemenliği) yarattığını iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çatışmacı kuram
b) Fonksiyonalist kuram
c) Etkileşim kuram
d) Feminist kuram
e) Hiçbiri

Cevap : a) Çatışmacı kuram

2) Üretim sürecinde teknolojik değişim eğitimi nasıl etkilemiştir?

a) Bir etkisi olmamıştır.
b) İş gücünün vasıf gereksinimini azaltmıştır.
c) İş gücünün vasıf gereksinimini artırmıştır.
d) Hiçbiri
e) Hepsi

Cevap : c) İş gücünün vasıf gereksinimini artırmıştır.

3) Geleceğin toplumunda eğitim konusunda aşağıdakilerden hangisi Masuda’nın öngörüleri arasında yer almamaktadır?

a) Formel okul sınırlamaları enformasyon toplumunda ortadan kalkacaktır.
b) Şimdiki kapalı eğitim sistemleri yerlerini bilgi networklarına bırakacaktır.
c) Bu durum gelişmiş bölgeler ile gelişmemiş bölgeler arasındaki boşluğu ortadan kaldıracaktır.
d) Kendi kendine öğrenme eğitimin ana şekli olacaktır.
e) Yetişkinler gelecekte daha az eğitim ihtiyacı duyacaklar.

Cevap : e) Yetişkinler gelecekte daha az eğitim ihtiyacı duyacaklar.

4) Millî Eğitim Temel Kanunu Türk milli eğitiminin ilkeleri içinde aşağıdakilerden hangisi mevcut değildir?

a) Genellik ve eşitlik
b) Fırsat ve imkân eşitliği
c) Demokrasi eğitimi
d) Eleştirel düşünme ve sorgulama
e) Bilimsellik

Cevap : d) Eleştirel düşünme ve sorgulama

5) Aşağıdakilerden hangisi çatışmacı kuramcıların eğitime yönelik iddiaları arasında yer
almaz?
a) Eğitim egemen sınıflara hizmet eder.
b) Eğitim toplumsal eşitsizliği yeniden üretir.
c) Eğitim zenginliği meşrulaştırır.
d) Eğitim kapitalizmin gereksinim duyduğu iş gücünü yetiştirir.
e) Eğitim toplumdaki adaletsizlikleri ortadan kaldırır.

Cevap : e) Eğitim toplumdaki adaletsizlikleri ortadan kaldırır.

6) Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalist kurama göre okulların kültürün aktarılması noktasındaki fonksiyonlarından biridir?

a) Öğrencilere ileride emek piyasasında ihtiyaç duyacakları değerler ve çeşitli beceriler kazandırılır.
b) Mevcut değerler, inançlar ve normlar okullar vasıtasıyla genç kuşaklara aktarılır.
c) Onlara dakik, disiplinli ve programlı olmak öğretilir.
d) Öğrencileri kişisel olmayan toplum kurallarına göre sosyalleştirir.
e) Eğitimin fonksiyonlarından birisi de ortak bir kimlik duygusu yaratarak siyasal ve
toplumsal bütünleşmeyi sağlamaktır.

Cevap : b) Mevcut değerler, inançlar ve normlar okullar vasıtasıyla genç kuşaklara aktarılır.

7) Aşağıdakilere hangisi fonksiyonalistlere göre okulların açık fonksiyonlarından biridir?

a) Gençlerin emek piyasasına katılmalarını geciktirmektedir.
b) Üniversite kampüsleri gençlerin tanıştıkları yerlerdir.
c) Ortak bir kimlik duygusu yaratarak siyasal ve toplumsal bütünleşmeyi sağlar.
d) Birçok kişinin yaşam boyu süren dostlukları da bu kurumlarda kurulmaktadır.
e) Bazı gençler gelecekteki eşlerini bu kampüslerde seçmektedirler.

Cevap : c) Ortak bir kimlik duygusu yaratarak siyasal ve toplumsal bütünleşmeyi sağlar.

8) Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimcilerin eğitim konusundaki düşüncelerini yansıtır?

a) Yeteneksiz olarak etiketlenen öğrenciler, bir süre sonra o rolü içselleştireceklerdir.
b) Toplumu bütünleştiren kültürel norm ve değerlerin öğretildiği yerdir.
c) Okullar, varlıklı/üst sınıfların çıkarlarına hizmet eder.
d) Toplumdaki eşitsizliği sürdürür.
e) Başarı için herkese eşit şans sunmaktadır.

Cevap : a) Yeteneksiz olarak etiketlenen öğrenciler, bir süre sonra o rolü içselleştireceklerdir.

9) Günümüzde eğitimin yaygınlaşması ve kalabalıklaşması aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

a) Kaliteyi arttırmıştır.
b) Pratikleşme
c) Değersizleşme
d) Bürokratikleşme
e) Hiçbiri

Cevap : d) Bürokratikleşme

10) Eğitim ve toplum arasındaki ilişkileri konu …………………alır.

Cevap : eğitim sosyolojisi

Türkiye’de Eğitim

Auzef Sosyolojiye Giriş, Türkiye’de Eğitim
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!