auzefsosyoloji

Sosyoloji Final Soruları

Sosyoloji Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi birincil ilişkilere dayalı toplumsal grup oluşturur?
a) Ticaret odası
b)Dernek üyeleri
c)Aile bireyleri
d)Can kurtaran mahalle sakinleri
e) Erkin koray konserini dinlemeye gelenler.
Cevap: c)Aile bireyleri
2- Kültür, toplumsal yapı ve gündelik hayat arasındaki ilişki ve popüler kültür üzerinde yoğunlaşan ünlü okul aşağıdakilerden hangisidir?
a) Le Play Okulu
b) Chicago Okulu
c)Frankfurt Okulu
d)Annales Okulu
e)Birmingham Okulu
Cevap: e)Birmingham Okulu
3- Aşağıdaki kültür çeşitlerinden hangisi alt kültür olarak değerlendirilemez?
a) Elitist kültür
b) Çingene kültürü
c) Hip-hop kültürü
d) Eşcinsellik kültürü
e) Punk kültürü
Cevap: a) Elitist kültür
4- Bugünün kültürü, eski kuşakların deneyimlerinin ürünüdür ve halen yaşayan insanların deneyimlerine göre değişir ve zenginleşir. Parçada kültürün hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?
a) İnsan ihtiyaçlarının giderilmesine hizmet etmesi
b) Gelişmiş toplumların ürünü olarak ortaya çıkması
c) Toplumların ayırt edici özelliğinin olması
d) Toplumdaki bireyleri birbirine yaklaştırması
e) Kuşaktan kuşağa aktarılırken değişime uğraması
Cevap: e) Kuşaktan kuşağa aktarılırken değişime uğraması
5- Hangisi maddi kültür öğelerinden birine örnektir?
a) İnançlar
b) Araç gereçler
c) Gelenekler
d) Değerler
e) Ahlak kuralları
Cevap: b) Araç gereçler
Sosyoloji Final Soruları
6- Daha önceden kalabalık olan aile yapısının sanayileşme ile değişip çekirdek aileye dönüşmesinin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Toplumsal Değişim
b) Toplumsal kategori
c) Toplumsal grup
d) Toplumsal gelişme
Cevap: a) Toplumsal Değişim
7- Hangisi çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş birinin eğitim gibi olanakları değerlendirerek öğretmenlik yapmasını açıklayan bir kavramdır?
a) Kazanılmış statü
b) Doğuştan statü
c) Verilmiş statü
d) Rol çatışması
e) Rol pekişmesi
Cevap: a) Kazanılmış statü
8- Aşağıdakilerden hangisinde statü diğerlerinden farklıdır?
a) Üniversiteli kız öğrenci
b)Üniversite öğrencisi
c)Üniversite öğretim görevlisi
d)Üniversite müdür yardımcısı
e)Üniversite bilgi işlem sorumlusu
Cevap: a) Üniversiteli kız öğrenci
9- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumlar için söylenemez?
a) Toplumun birliğini ve devamını sağlama
b) İnsan eylemlerini düzene koyma
c) Sosyal bütünleşmeyi sağlama
d) Toplumsal ihtiyaçlardan kaynaklanma
e) Gelişmiş toplumlara özgü olma
Cevap: e) Gelişmiş toplumlara özgü olma
10- Grupların niteliklerine göre tanımlaması hangisinde verilmiştir?
a) Küçük gruplar büyük gruplar
b) Birincil gruplar ikincil gruplar
c) Sürekli gruplar-geçici gruplar
d) Resmi-gayri resmi gruplar
Cevap: b) Birincil gruplar ikincil gruplar
Sosyoloji Final Soruları
11- 7 kişiden oluşan, kendi içlerinde denetim yapan ve uzun süreli olan, bağları sıkı olan grup hangisidir?
a) Birinci grup
b) Cemaat grubu
c) İkincil grup
d) Aile
e) Kıvırcık saçlılar grubu
Cevap: c) İkincil grup
12- Aşağıdakilerden hangisi birincil grup ilişki olarak kabul edilmez?
a) Anne- Çocuk ilişkisi
b) Karı- Koca ilişkisi
c) Abla- Kardeş ilişkisi
d) Müşteri – Satıcı ilişkisi
e) Baba- Oğul ilişkisi
Cevap: d) Müşteri – Satıcı ilişkisi
13- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal grup olma özelliğini taşır?
a) Cankurtaran Spor Kulübü ***
b) Durakta bekleyenler
c) Sinema izleyicileri
d) Hastanede sıra bekleyenler
Cevap: a) Cankurtaran Spor Kulübü
14- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal grup oluşturur?
a) Kırmızı ışıkta bekleyenler
b)Karşıdan karşıya geçenler
c)Sinemaya film izlemeye gidenler
d) Çeteler***
e)Mitinge katılan insanlar
Cevap: d) Çeteler
15- Soru ideoloji ve devlet ideolojik aygıtlar çalışmasında devletin baskı aygıtları arasındaki farka dikkat çekenler teorisine aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rolant Borthes
b) Miçhel Foucault
c) Antignio
d) julihan Hall
e) Louis Athuser
Cevap: e) Louis Athuser
16- Aşağıdakilerden hangisi açık sınıflı bir toplumun özelliği değildir?
a) Demokratik, dinamik, ilerleyen bir toplum
b) Sosyal hareketlilik yaygındır
c) Tabakalar arasındaki geçişler belirli yasalara bağlanmıştır.
d) Fırsat eşitliği ve iş olanakları yaygındır
e) Bireysel yetenek ve başarılar statü değişimine yardımcı olur
Cevap: c) Tabakalar arasındaki geçişler belirli yasalara bağlanmıştır.
17- Maddi kültürlerin hızlı, manevi kültürlerin ise çok daha yavaş değiştiği şeklindeki iddiaya dayanan “kültürel gecikme kuramı” aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Tom Bottomore
b) W. F. Ogburn
c) Richard Appelbaum
d) Emre Kongar
e) Spenser
Cevap: b) W. F. Ogburn
18- Toplumdaki eşitsizliği ve kültür sorunlarını ele alan yaklaşım hangisidir?
a)Yapısal Fonksiyonel Model
b) Çatışmacı model.
Cevap: a)Yapısal Fonksiyonel Model
19- Aşağıdakilerden hangisi modern toplumu meydana getiren 4 temel süreçten biri değildir?
a) Bilimse devrim
b) Siyasi devrim
c) Sanayi devrimi
d) Felsefi devrim
e) Dine dönüş
Cevap: e) Dine dönüş
Sosyoloji Final Soruları
20- Batı sosyolojisinde “cemaat-cemiyet” ayrımı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a) Ferdinand Tönnies
b) Frederich Engels
c) Saint Simon
d) Auguste Comte
e) F. LePlay
Cevap: a) Ferdinand Tönnies
21- Üç Hal Kanunu, aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
a) F. Tönnies
b) E. Durkheim
c) Georges Gurvitch
d) A. Comte
e) K. Marx
Cevap: d) A. Comte
Sosyoloji Final Soruları
22- A. Comte’un Üç Hal Kanunu’na göre, toplumların gelişimi aşağıda belirtilen hangi seyri izlemektedir?
a) Köleci toplum – Feodal toplum – Kapitalist toplum
b) Teolojik toplum – Pozitif toplum – Metafizik toplum
c) Metafizik toplum – Pozitif toplum – Teolojik toplum
d) Teolojik toplum – Metafizik toplum- Pozitif toplum
e) Negatif toplum – Pozitif toplum – Endüstri toplumu
Cevap: d) Teolojik toplum – Metafizik toplum- Pozitif toplum
23- Türkiye’nin herhangi bir şehrinden tanıdığımız 3-5 kişiden hareketle o şehrin tamamına ilişkin olumlu ya da olumsuz bir genellemeye varmak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalıpyargı
b) Değer
c) Norm
d) Toplumsal kategori
Cevap: a) Kalıpyargı
24- Aşağıdakilerden hangisi birincil gruptur?
a) Aile
b) Siyasi partiler
c) Sendikalar
d) Kooperatifler
e) Üniversiteler
Cevap: a) Aile
25- Grupların niteliklerine göre tanımlaması hangisinde verilmiştir?
a) Küçük gruplar büyük gruplar
b) Birincil gruplar ikincil gruplar
c) Sürekli gruplar-geçici gruplar
d) Resmi-gayri resmi grup
Cevap: b) Birincil gruplar ikincil gruplar
26- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumlar için söylenemez?
a) Toplumun birliğini ve devamını sağlama
b) İnsan eylemlerini düzene koyma
c) Sosyal bütünleşmeyi sağlama
d) Toplumsal ihtiyaçlardan kaynaklanma
e) Gelişmiş toplumlara özgü olma
Cevap: e) Gelişmiş toplumlara özgü olma
27- Bireyin toplum yapısı içindeki yeri konumu nasıl adlandırılır?
a) Mevkii
b) Makam
c) Sınıf
d) Görev
e) Pozisyon
Cevap: a) Mevkii
28- Toplumsal grupları birincil ve İkincil gruplar diye ayıran düşünür kimdir?
a) Charles Horton Cooley
b) Joseph Fichter
c) Ferdinand Tönnies
d) Georg Simmel
e) Herbert Spencer
Cevap: a) Charles Horton Cooley
Sosyoloji Final Soruları
29-“Aynı uyarıcıdan etkilenmekle birlikte, aralarında fiziksel ya da mekânsal bir yakınlık bulunmayan kimselerin oluşturduğu toplumsal kategori” şeklinde tanımlanabilecek kavram hangisidir?
a) Toplumsal yığın
b) Aile
c) Siyasal parti
d) Kitle
e) Toplumsal grup
Cevap: d) Kitle
30- Aşağıdakilerden hangisi “verilmiş statü”ye bir örnek değildir?
a) Kadın
b) Teyze
c) Genç
d) Diş hekimi
e) Erkek
Cevap: d) Diş hekimi
31- Toplumsal rol, bireyler arasındaki belli, karşılıklı ilişkileri temsil eder. Çocuksuz ana baba, işçisiz işverenden söz edilemez.
Yukarıdaki paragrafta toplumsal rollerle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
a) Bir rolün bir role göre tanımlanması
b) Bireylerin aynı anda birden fazla rolü yüklenmesi
c) Bazı rollerin tüm toplumlarda görülebilmesi
d) Rollerin toplumsal yapıca belirlenmesi
e) Kimi rollerin birbirini pekiştirmesi
Cevap: a) Bir rolün bir role göre tanımlanması
32- Kendi çocuğunun davasında hakim olarak görevlendirilen bir baba, baba gibi davranırsa hakimlik görevini, hakim gibi davranırsa babalık görevini aksatacaktır. Bu kişinin içinde bulunduğu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?
a) Rol pekiştirmesi
b) Statü değişmesi
c) Rol çatışması
d) Prestij
e) Yabancılaşma
Cevap: c) Rol çatışması
Sosyoloji Final Soruları
33- En alt düzeydekinden en üst düzeyde olana kadar bir toplumda yaşayan ve aldıkları roller birbirleriyle bağlantı olarak (örgütlü biçimde) düşünüldüğünde toplumsal yapı ortaya çıkar. Bu paragraftan hareketle aşağıdaki genellemelerin hangisine ulaşılabilir?
a) Her birey statü ve rol bakımından diğerlerinden farklıdır.
b) Toplumsal yapının bir yönündeki aksama diğer yönleri de etkiler
c) Toplumsal yapının oluşumunda teknolojik faktörler önemli bir rol oynar
d) Toplumsal yapı statü ve rollerin örgütlenmiş halidir.
e) Toplumsal yapıda yer alan bireyler tabakalara ayrılır
Cevap: d) Toplumsal yapı statü ve rollerin örgütlenmiş halidir.
34- Hangisi çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş birinin eğitim gibi olanakları değerlendirerek öğretmenlik yapmasını açıklayan bir kavramdır?
a) Kazanılmış statü
b) Doğuştan statü
c) Verilmiş statü
d) Rol çatışması
e) Rol pekişmesi
Cevap: a) Kazanılmış statü
35- Belli bir statüdeki bireyin bu statüyle ilgili davranışlarına ne ad verilir?
a) İdeal rol
b) Statü-rol dengesi
c) Rol beklentisi
d) Gerçek rol
e) Rol pekiştirmesi
Cevap: d) Gerçek rol
36-“Metro yolcuları-işçiler-futbol takımı” sırasıyla aşağıdaki tanımlardan hangisine uyar?
a) Yığın-toplumsal kategori-toplumsal grup
b) Kitle- yığın- toplumsal kategori
c) Yığın – kitle- kalabalık
d) Toplumsal grup – yığın – kitle
Cevap: a) Yığın-toplumsal kategori-toplumsal grup
Sosyoloji Final Soruları
37- Rol çatışması yaşanmasının sebebi hangisidir?
a) Taşınan statülerin birbirini olumsuz etkilemesi
b) Taşınan statülerin birbirini olumlu etkilemesi
c) Statülerin düşük olması
d) Statülerin sayısının fazla olması
Cevap: a) Taşınan statülerin birbirini olumsuz etkilemesi
38- Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş (kazanılmış) statülerin özelliklerinden değildir?
a) Doğuştandır.
b) Kişilerin seçme hakkı yoktur.
c) Başkalarından kaynaklanan nedenlerle edinilebilir.
d) Kişinin kendi çabası sonucu elde edilebilir.
Cevap: d) Kişinin kendi çabası sonucu elde edilebilir.
39-Statü ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Herkesin birden fazla statüye sahip olabilir.
b) Toplumsal statüler iki yolla kazanılır.
c) Biyolojik faktörler statüde önemli değildir.
d) Bazı statüler birbirine bağlıdır.
e) Bireysel nitelik ve uğraşlarla statü kazanılabilir.
Cevap: c) Biyolojik faktörler statüde önemli değildir.
40- Bireylerin ve grupların statüler arasındaki giriş çıkış süreci ne olarak adlandırılır?
a) Toplumsal hareketlilik
b) Toplumsal düşüş
c9 Toplumsal iletişim
d) Toplumsal tabakalaşma
e) Toplumsal arayış
Cevap: a) Toplumsal hareketlilik
41- Kültürel unsurların zamanla farklılaşıp yeni biçimler alması (kültürel yozlaşma)
Bir toplumun başka bir toplumun kültüründen etkilenmesi (kültürel değişme)
Kültürel unsurların değişme hızlarının birbirinden farklı olması (Kültürel gecikme)
Yeni kültür ortamına ayak uydurmama (Kültür şoku)
Yukarıda tanımı verilmeyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kültürel değişme
b) Kültürel gecikme
c) Kültürel yozlaşma
d) Kültür şoku
e) Alt kültür
Cevap: e) Alt kültür
42-Bir toplumda gelenek, inanç, vs değerlerin oluşması ve gelecek kuşaklara aktarılması nedir?
a) Norm
b) Kültür
c) Miras
d) Toplumsal değişim
Cevap: b) Kültür
Sosyoloji Final Sorular
43-“Bir toplumun üyeleri tarafından üretilen fiziksel şeylerdir ve bu nesneler koltuktan fermuara her şeydir.” Tanımı hangisine aittir?
a) Maddi Kültür
b) Maddi olmayan kültür
c) Kültürel değişim
d) Kültür yozlaşması
e) Kültür şoku
Cevap: a) Maddi Kültür

Sosyoloji Final Soruları
Ders Kitabı

Sosyoloji Final Soruları
Sosyoloji Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!