auzefsosyoloji

Sosyoloji Vize Soruları Çıkmış Sorular

Sosyoloji Vize Soruları

Sosyoloji Vize Soruları
 
sosyoloji vize soruları

1- Sosyolojinin diğer disiplinlerle ilişkisini, farklılıklarını vs kahve metaforuyla anlatan düşünür kimdir?

Cevap: Anthony Giddens
2- Sosyolojik bilgi ile sağduyusal bilgi arasında 4 temel farktan söz eden kişi kimdir?
Cevap: Zygmunt Bauman
3- İlk dönem toplum biliminin özellikleri?
Cevap: Ansiklopediktir. Evrimcidir.
Pozitif bilim olarak sayılmaktadır,yeni sanayi toplum bilimi olmuştur,ideolojik bir karaktere sahiptir.
4- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
a) İlk dönem sosyolojisi, kapitalizmin gelişimi ve dünyevileşmeyle birlikte Kilise’nin temsil ettiği din anlayışının yaşadığı krizlere çözüm üretmek çabasındaydı.
b) Sosyoloji, doğa bilimlerine benzer biçimde pozitif bir bilim olarak tanımlanmaktadır.
c) İlk dönem sosyolojisi, ansiklopediktir.
d) İlk dönem sosyolojisi, evrimcidir.
e) İlk dönem sosyolojisi, bilimsel olduğu kadar ideolojik bir karakter de taşımaktaydı.
Cevap: a) İlk dönem sosyolojisi, kapitalizmin gelişimi ve dünyevileşmeyle birlikte Kilise’nin temsil ettiği din anlayışının yaşadığı krizlere çözüm üretmek çabasındaydı.
5- Newton modeli neyi öngörmektedir?
Cevap: Geçmiş ile gelecek arasında bisimetriyi öngörür.
6- Sokrates, Platon ve Aristotales hangi düzende yaşamışlardır?
Cevap: Site/Antik Çağ
7- Sosyoloji biliminin doğuşu hangi devrimle birlikte anılmakta ve sosyoloji o devrimin çocuğu sayılmaktadır?
a) Endüstri devrimi
b) Fransız devrimi
c) Rus devrimi
d) İngiliz Devrimi Anayasa Devrimi
Cevap: b) Fransız devrimi
8- Aşağıdakilerden hangisi modern toplumu meydana getiren 4 temel süreçten birisi değildir?
a) Bilimsel devrim
b) Felsefi devrim
c) Sanayi devrimi
d) Siyasi devrim
e) Dine dönüş
Cevap: e) Dine dönüş
9- Batı sosyolojisinde “cemaat-cemiyet” ayrımı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a) Ferdinand Tönnies
b) Frederich Engels
c) Saint Simon
d) Auguste Comte
e) F. LePlay
Cevap: a) Ferdinand Tönnies
10- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Sosyoloji, 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da ortaya çıkmış bir bilimdir.
b) Sosyoloji, modern sanayi toplumunun bilimi olarak ortaya çıkmıştır.
c) Sabahattin Bey, İttihat ve Terakki Fırkası’nın kurucularındandır.
d) Auguste Comte, sosyolojinin pozitif karakterine vurgu yapar.
e) İlk dönem sosyolojisinin özelliklerinden bir tanesi de evrimci oluşudur.
Cevap: c) Sabahattin Bey, İttihat ve Terakki Fırkası’nın kurucularındandır.
11- 18. yüzyılda sosyal bilimler ve sosyoloji büyük ölçüde …………………………………………………. bilimini model almışlardı.
Yukarıdaki boşluğa ne gelirse tamamlanır?
Cevap: doğa bilimlerini/biyolojiyi
12- ……………………………… toplumu ya da toplumsal ilişkileri bilimsel olarak inceler.
Yukarıdaki boşluğa ne gelirse tamamlanır?
Cevap: Sosyoloji
13- Toplumları Cemiyet ve Cemaat şeklinde ikili bir tasnife tabi tutan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: F. Tönnies
sosyoloji vize soruları

 

14- Sosyolojinin pozitif bir bilim olma niteliğini kim vurgulamıştır?

Cevap: Comte
15- Sosyolojinin pozitif bir bilimi olduğuna inandığından toplumu incelerkende bilimsel yöntemlerin kullanılması gerektiğini söyleyen düşünür?
Cevap: Pozitivist Sosyolog Auguste Comte
16- Sosyolojide pozitivist sosyoloji olarak bilinen geleneği kuran sosyolog hangisidir?
Cevap: Auguste Comte
17- Toplumsal Statik ile toplumsal yapıyı, Toplumsal Dinamik ile de toplumsal değişmeyi incelemeyi öneren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Auguste Comte
18- Üç Hal Kanunu, aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
a) F. Tönnies
b) E. Durkheim
c) Georges Gurvitch
d) A. Comte
e) K. Marx
Cevap: d) A. Comte
19- Comte’un Üç Hâl Kanunu’na göre, toplumların gelişimi, sırasıyla, aşağıda belirtilen hangi seyri izlemektedir?
a) Köleci toplum – Feodal toplum – Kapitalist toplum
b) Teolojik toplum – Pozitif toplum – Metafizik toplum
c) Metafizik toplum – Pozitif toplum – Teolojik toplum
d) Teolojik toplum – Metafizik toplum- Pozitif toplum
e) Negatif toplum – Pozitif toplum – Endüstri toplumu
Cevap: d) Teolojik toplum – Metafizik toplum- Pozitif toplum
20- Sosyoloji Batı’da hangi felsefi akım temelinde ortaya çıkmış bir bilimdir?
a) Deneycilik felsefesi
b) Postmodern felsefe
c) Fonksiyonalist felsefe
d) Tarihsel maddecilik
e) Pozitivist felsefe
Cevap: e) Pozitivist felsefe
21- Sosyolojinin bir bilim olarak kurulması kimin vesilesiyle olmuştur?
Cevap: Emile Durkheim
22- Sosyoloji, aşağıdaki isimlerden hangisiyle birlikte bilim kimliği kazanarak üniversitelerde yer almış ve akademik meşruiyetini elde etmiştir?
a) Karl Marx
b) Ferdinand Tönnies
c) Emile Durkheim
d) Georg Simmel
e) Max Weber
Cevap: c) Emile Durkheim
23- Sosyolojiyi geleneksel felsefe sorunlarını ampirik bir yöntemle ele alarak açıklığa kavuşturmada kullanılabilecek yeni bir bilim olarak gören sosyolog?
Cevap: Emile Durkheim
24- “ Toplumsal işbölümü “sosyolojik yöntemin kuralları ve intihar” başlıklı çalışmalarıyla sosyolojinin manifestosunu yazdığı kabul edilen sosyolog?
Cevap: Emile Durkheim
25- Toplumsal dünyaya ilişkin bilginin deney ve gözlemle bilinebileceğini savunan düşünür?
Cevap: Durkheim
26- S. Simon ile başlayıp Comte, Le Play ve Durkheim ile devam eden ransız sosyoloji geleneğinin ortak paydası?
Cevap: Politik karışıklıktan, güç elde etmek için yapılan grup mücadelesinden ve iç çekişmelerden nefret ediştir.
27- Durkheim toplumu bir arada tutacak bir araç olarak hangi mesele üzerine eğilir?
Cevap: Ahlak meselesi
28- Durkheim in bilimsel yaşamının en son amacı nedir?
Cevap: Modern toplumun prototipi olarak Fransa ‘ya şeylerin doğasına en uygun olan uygar toplumsal bir din sağlamak
29- Durkheim in sosyolojinin gerçek kurucusu olarak adlandırılmayı hak edişinin sebebi?
Cevap: Geleceğin Fransası için yaşanabilir, aydınlanmanın birikimi ve fikirleri üzerine inşa edilmiş seküler modern bir toplum modeli önermiş olmak.
30- Durkheim ‘e göre sosyolojiyi çevreleyen ilk sorun nedir?
Cevap: Toplumsal dayanışma meselesi
sosyoloji vize soruları

 

31- Biçimsiz toplumlar, örgütlenmiş toplumlar diye toplumları sınıflandıran kimdir?

Cevap: Emile Durkheim

32- Dayanışma türlerini organik dayanışma ve mekanik dayanışma olmak üzere iki kısma ayıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a) C. H. Cooley
b) F. Le Play
c) A. Comte
d) Karl Marx
e) E. Durkheim
Cevap: e) E. Durkheim
33- Durkheim sosyolojisinin kabulüne göre toplumlar ne tür bir değişme seyri izlerler?
Ce4vap: Mekanik dayanışma içindeki toplumdan organik dayanışmalı topluma
34- Toplumsal ve dinsel oluşumları ekonomik alt yapıya dayandıran iktisat bilimcisi kimdir?
a) Karl Marx
b) Herbert Spencer
c) Max Weber
d) W. G. Sumner
e) A. Comte
Cevap: a) Karl Marx
35- Karl Marx’ın tarihsel gelişmenin anlaşılmasında kritik bir öneme sahip olduğunu öne sürdüğü kavram hangisidir?
Cevap: Üretim şekilleri
36- Toplumun ekonomik temelini üretim güçleri ve üretim şekilleri olarak ikiye ayıran kimdir?
Cevap: Karl Marx
36- Marks ın kapitalist girişimler içerisinde kabul ettiği iki ana bileşen?
Cevap: Sermaye – ücretli emek ***
37- Marks ın kuramının tepki alan kısmı?
Cevap: Sömürü ilişkisine dayalı sınıf çatışması
38- Marks ‘tan etkilendiği halde tarihin metaryalist yorumunu reddedip sınıf savaşını marks kadar önemsemeyen düşünür?
Cevap: Weber
39- Ekonomik etkenler kadar düşünce ve inançlarında değişim üzerinde aynı oranda etkiye sahip olduğunu savunan düşünür?
Cevap: Weber
40- “ Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu “ isimli eser aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
a) Max Weber
b) Karl Marx
c) Adam Smith
d) Herbert Spencer
e) M. Luther
Cevap: a) Max Weber
41- Max Weber’in “ Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu ” adlı eserinde amacı nedir?
Cevap: Düşünce ve inançların kapitalizmin gelişimi üzerindeki etkisini göstermekti.
42- Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı çalışmasında yaptığı analizde, toplumsal değişim sürecinde aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmiştir?
a) Ekonomik alt yapı
b) Toplumsal çatışma
c) İcatlar
d) Kültürel yayılma
e) Fikirler
Cevap: e) Fikirler
43- İlk dönem sosyologlarının yapı/sınıf gibi bireye dışsal unsurların belirleyiciliğine ilişkin yaklaşımlarının aksine, -Alman tarihçi okulunun izlerini yansıtan bir şekilde- bireylerin toplumsal eylemleri üzerine yoğunlaşılması gereğine vurgu yapan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a) Emile Durkheim
b) Karl Mannheim
c) Max Weber
d) Alfred Weber
e) Karl Marx
Cevap: c) Max Weber
44- “ideal tip” kavramsallaştırması, aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
a) Karl Marx
b) Max Weber
c) Vilfredo Pareto
d) E. Durkheim
e) Alfred Weber
Cevap: b) Max Weber
45- Weber in sosyolojik yaklaşımının ve yönteminin önemli parçası?
Cevap: İdeal Tip
46- Aşağıdaki şıklarda verilen eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
a) Emile Durkheim – ideal Tip
b) Karl Marx – Alman İdeolojisi
c) Auguste Comte – Düzen ve İlerleme
d) Max Weber – Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu
e) Thedor Adorno – Frankfurt Okulu
Cevap: a) Emile Durkheim – ideal Tip
47- Batı’nın biricikliğini gösterebilmek amacıyla Çin, Hindistan ve Yakındoğu dinlerini incelemek suretiyle din sosyolojisi çalışmalarına önemli katkılarda bulunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alfred Weber
b) Emile Durkheim
c) Rene Geuneon
d) Max Weber
e) Mircea Eliade
Cevap: d) Max Weber
48- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Comte, çatışmacı kuramın önde gelen ismidir.
b) Max Weber’in sosyolojisi Türkiye’de Sabahattin Bey tarafından tanıtılmış ve temsil edilmiştir.
c) Emile Durkheim, toplumsal iş bölümü kuramıyla modern toplumlarda kendine özgü faklı bir dayanışma tipinin var olduğunu göstermek istemiştir.
d) Freud, İntihar adlı çalışmasında üç intihar türü tespit etmiştir.
e) Auguste Comte, birey, aile, kurum, toplumsal düzen gibi konuların açıklamasını toplumsal dinamikte yapmıştır.
Cevap: c) Emile Durkheim, toplumsal iş bölümü kuramıyla modern toplumlarda kendine özgü faklı bir dayanışma tipinin var olduğunu göstermek istemiştir.
49- Modern toplumu birliğin bozulması bireyciliğin ön plana geçmesi anlamında kötüleyen düşünür?
Cevap: TÖNNİES
50- Üç Hal Kanunu, aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
Cevap: A. Comte
51- Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı eser, aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?
Cevap: Max Weber
52- Dayanışma türlerini organik dayanışma ve mekanik dayanışma olmak üzere iki kısma ayıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: E. Durkheim
53- Türk toplumunun ve düşüncesinin sosyoloji bilimi ile karşılaşması ilk kez aşağıda belirtilen hangi olay ve gelişme ile ilişkilidir?
a) Viyana Kuşatması ile
b) I. Dünya Savaşı’nda esir alınan Fransız subaylar aracılığı ile
c) Kanuni’nin Fransa seferi ile
d) Cumhuriyetin ilanı ile
e) Yenileşme girişimleri ve Batılılaşma siyaseti ile birlikte
Cevap: e) Yenileşme girişimleri ve Batılılaşma siyaseti ile birlikte
54- Avrupanın üstünlüğünün sebepleri olarak gördükleri bilime ve pozitif felsefeye duydukları inançla kendilerini inkilapları hızlandıracak bir zümre olarak gören zümre kimdir?
Cevap: Jöntürkler
55- Sosyoloji Kürsüsü Gökalp sonrasında kim tarafından ikinci kuruluşunu yaşamıştır?
Cevap: Hilmi Ziya Ülken
56- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Türkiye’de sosyoloji batılılaşma siyasetinin bir sonucu olarak ilgi görmüş, bu siyasetin başarıya ulaşmasını bir görev olarak üstlenmiş ve bu amaç doğrultusunda da aktarmacılığa/tercümeye dayalı bir karakter kazanmıştır.
b) Sabahattin Bey, Türkiye’nin bir ‘yönetim’ sorunu değil, ‘yapı’ sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirtmiştir.
c) Bir siyasi parti programı niteliği de taşıyan, Türkiye Nasıl Kurtarılabilir? başlıklı eser sosyologlarımızdan Sabahattin Bey’e aittir.
d) Ahmet Şuayp, Toplum Fikrinin Esasları (1910) başlıklı eserinde, Gabriel Tarde ve E. Durkheim’i tanıtıp tartışmıştır.
e) Sosyoloji, özellikle 19. yüzyıldaki siyasal ve ekonomik devrimlerin yarattığı toplumsal sorunlarla ilgilenmiş; her şeyin üstünde de modern sanayi toplumunun bilimi olmuştur.
Cevap: d) Ahmet Şuayp, Toplum Fikrinin Esasları (1910) başlıklı eserinde, Gabriel Tarde ve E. Durkheim’i tanıtıp tartışmıştır.
57- “Bazı Ankara Köyleri Üzerinde Bir Araştırma “ (1942) başlıklı çalışma aşağıdaki sosyologlarımızdan hangisine aittir?
a) Şerif Mardin
b) İbrahim Yasa
c) Behice Boran
d) Niyazi Berkes
e) Mahmut Makal
Cevap: d) Niyazi Berkes
sosyoloji vize soruları

 

58- Aşağıdaki sosyolog ile eserini gösteren eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
a) Niyazi Berkes – Ereğli: Ağır Sanayi Öncesi Bir Sahil Kasabası
b) Ziya Gökalp – Türkçülüğün Esasları
c) Sabahattin Bey – Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
d) Hilmi Ziya Ülken – Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi
e) Mübeccel B. Kıray – Toplumsal Yapı Araştırmaları

Cevap: a) Niyazi Berkes – Ereğli: Ağır Sanayi Öncesi Bir Sahil Kasabası
59- Auguste Comte’un topluma ilişkin düşüncelerini, “Ulum-u İktisadiye ve İctimaiye Mecmuası “ndaki telif ve tercümeleriyle sistemli olarak ilk kez tanıtan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ahmet Rıza
b) Abdullah Cevdet
c) Salih Zeki
d) Rıza Tevfik
e) Satı el-Husri
Cevap: c) Salih Zeki
60- Weber ‘in sosyolojisi Türkiye’de kimin tarafından tanıtılmıştır?
Cevap: Abdullah cevdet
61- Meslek-i İçtimaî Cemiyet-i İlmiyyesi isimli sosyoloji derneği, aşağıdaki isimlerden hangisi tarafından kurulmuştur?
a) Mehmet Ali Şevki [Sevündük] Bey
b) Sabahattin Bey
c) Ahmet Şuayb
d) Ziya Gökalp
e) Necmeddin Sadak
Cevap: a) Mehmet Ali Şevki [Sevündük] Bey
62- Monografi yöntemini tanıttığı “Memleketi Tanıma Yolu ve Osmanlı Tarihinin İlm-i İçtima ile İzahı” isimli çalışmalar aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?
a) Mehmet Ali Şevki Bey
b) Mehmet İzzet
c) Ahmet Agayef
d) Hüseyinzade Ali
e) Yusuf Akçura
Cevap: a) Mehmet Ali Şevki Bey
63- Aşağıdakilerden hangisi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Kürsüsü öğretim üyelerinden biri değildir?
a) Mediha Berkes
b) Niyazi Berkes
c) Pertev Naili Boratav
d) Behice Boran
e) Hilmi Ziya Ülken
Cevap: e) Hilmi Ziya Ülken
64- Ahmet Şuayb’in, düşüncelerine ilgi duyduğu ve Türkiye’de tanıttığı Batılı sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
a) H. Spencer
b) F. Le Play
c) E. Durkheim
d) Hans Freyer
e) F. Tönnies
Cevap: a) H. Spencer
65- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Sabahattin Bey, Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyeti Cemiyeti’nin kurucusudur.
b) Sabahattin Bey, kalkınabilmemiz için tecemmüî (cemaatçi) toplum tipinden infiradî (bireyci) toplum tipine geçmemiz gerektiğini savunmuştur.
c) Weber’in sosyolojisi, Türkiye’de (“Prens”) Sabahattin Bey tarafından tanıtılmış ve temsil edilmiştir.
d) Avrupa’nın İşçileri (1855, 6 cilt) Frederic LePlay’in önemli bir çalışmasıdır.
e) Türk sosyolojisi ilk döneminde ‘devletin beka’sı meselesini merkeze almış ve bu yönüyle de makro siyasetle yakın bir ilişki içinde olmuştur.
Cevap: c) Weber’in sosyolojisi, Türkiye’de (“Prens”) Sabahattin Bey tarafından tanıtılmış ve temsil edilmiştir.
66- Mübeccel B. Kıray’ın, ‘bir değişme analizi’ olarak değerlendirdiği Ereğli çalışmasında, yaşanan toplumsal değişmeyi açıklamak için geliştirdiği ve kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kapitalist kalkınma.
b) Tampon kurum.
c) Sosyal gelişme.
d) Şehirleşme.
e) Çağdaşlaşma.
Cevap: b) Tampon kurum.
67- Ülkemizde sosyolojiye ilgi duyan ilk isimlerden biri olan Ahmet Rıza, hangi Batılı sosyologun düşüncelerinin takipçisi olmuştur?
a) H. Spencer
b) F. Le Play
c) A. Comte
d) E. Durkheim
e) G. Simmel
Cevap: c) A. Comte
68- Friedrich LePlay’in sosyolojik düşünceleri, Osmanlı ülkesinin problemlerinin tanımı ve çözümü için ilk kez ………………………………………. tarafından kullanılmıştır.
Yukarıdaki boşluğa ne gelirse tamamlanır?
Cevap: Sabahattin Bey/Prens Sabahattin
69- Ülkemizde sosyolojiye ilgi duyan ilk isimlerden biri olan Ahmet Rıza, hangi Batılı sosyologun düşüncelerini Türkiye’de tanıtmaya çalışmıştır?
Cevap: A. Comte
70- Ahmet Şuayip’in, düşüncelerine ilgi duyduğu ve Türkiye’de tanıttığı Batılı sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: H. Spencer
71- Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyeti Cemiyeti’nin kurucusu kimdir?
Cevap: Sabahattin Bey
72- Niyazi Berkes, Osmanlı’nın çağdaşlaşma/modernleşme tarihini, ………………………………………. tarihi olarak anlamaktadır.
Yukarıdaki boşluğa ne gelirse tamamlanır?
Cevap: Laikleşmenin/Sekülerleşmenin
73- Mübeccel B. Kıray, ‘bir değişme analizi’ olarak değerlendirdiği Ereğli çalışmasında ………………………. kavramıyla toplumsal değişmenin çok önemli bir yönünü, toplumların bir günden öbür güne ne tür değişimler geçirdiğini incelemiştir.
Yukarıdaki boşluğa ne gelirse tamamlanır?
Cevap: Tampon kurum
74- Türkleşmek, Muasırlaşmak, İslamlaşmak başlıklı eser, aşağıdaki düşünürlerimizden hangisine aittir?
Cevap: Z. Gökalp
75- Toplumsal Yapı Araştırmaları başlıklı çalışma aşağıdaki sosyologlarımızdan hangisine aittir?
Cevap: Mübeccel B. Kıray
76- Türkiye’de sosyolojinin iki kurucu ismi kimdir?
Cevap: Prens Sabahattin ve Ziya Gökalp
77- Türkiye’de Frederick Le play ‘in etkisinde kalan kimdir?
Cevap: Sabahattin Bey (Prens Sabahattin)
78- Sabahattin Bey’i etkileyen ve sosyoloji anlayışının temelini oluşturan Fransız düşünürleri çifti aşağıdakilerden hangisidir?
a) A. Comte- Karl Marx
b) Saint Simon -Max Weber
c) Frederic Le Play – Edmond Demolins
d) E. Durkheim – T. Parsons
e) M. Foucault – Pierre Bourdieu
Cevap: c) Frederic Le Play – Edmond Demolins
79- Osmanlı toplumunun ve ülkenin sorunlarını toplumsal yapı bağlamında ele alan ilk düşünürümüz?
Cevap: Sabahattin Bey
sosyoloji vize soruları

 

80- “Prens Sabahattin” olarak da anılan Mehmet Sabahattin Bey’in kitabının adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Osmanlı İmparatorluğu’nu Kurtarmak
b) Osmanlı İmparatorluğu Nasıl Kurtulur?
c) Türkiye Nasıl Kurtulur?
d) Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
e) Türkiye’nin Kurtuluşu İçin Rehber

Cevap: d) Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
81- Sabahattin Bey in düşünceleri en toplu halde hangi eserinde bulunur?
Cevap: Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
82- Osmanlının sorunun hükümdar değişikliğiyle değil toplumsal yapının değiştirİlmesi ile çözülebileceğini savunan düşünür?
Cevap: Sabahattin Bey
83- Sabahattin Bey, aşağıdaki hangi siyasi partiyi hedef alan muhalif mektuplar yayınlamıştır?
a) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
b) Ahrar Fırkası
c) Milli Müceddit Fırkası
d) İttihat ve Terakki Fırkası
e) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Cevap: d) İttihat ve Terakki Fırkası
84- Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyeti merkezinin kurucusu kimdir?
Cevap: Sabahattin Bey
85- Toplumları kamucu ve bireyci diye iki guruba ayıran sosyoloğumuz kimdir?
Cevap: Sabahattin Bey
86- Türkiye’nin bir yönetim değil bir yapı sorunu ile karşı karşıya olduğunu söyleyen kimdir?
Cevap: Sabahattin Bey
87- Sabahattin Bey’e göre, cemaatçi toplum tipinden bireyci toplum tipine geçişimizi sağlayacak şey aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yönetim değişikliği
b) İktisadi gelişmişlik
c) Sanayi toplumu oluşumuz
d) Yerel idarelerin güçlendirilmesi
e) Eğitim
Cevap: e) Eğitim
88- Türkiye’de korporatist düşüncenin ilk ve hala en yetkin sistematik düşünürü kimdir?
Cevap: Ziya Gökalp
89- Gökalp’te karşımıza çıkan, toplumu, birbirine karşılıklı bağımlı ve işlevsel bakımdan birbirini tamamlayan parçalardan oluşan, organik ve kendi içinde uyumlu bir bütün olarak gören toplum ve ekonomi modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a) Korporatizm
b) Muhafazakârlık
c) Milliyetçilik
d) Sosyolojizm
e) Pozitivizm
Cevap: a) Korporatizm
90- Ülkemizde ilk sosyoloji kürsüsünü kuran ve burada sosyoloji dersleri veren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yusuf Akçura
b) (“Prens”) Sabahattin Bey
c) Ahmet Şuayb
d) Ziya Gökalp
e) Şerif Mardin
Cevap: d) Ziya Gökalp
91- 1915’de İçtimaiyyat Daru’l-Mesaisi adı altında ilk sosyoloji enstitüsünü kuran kimdir?
Cevap: Ziya Gökalp
92- Türkiye’de Durkheim ‘in etkisinde kalan kimdir?
Cevap: Ziya Gökalp
93- Ziya Gökalp’in sosyoloji anlayışının kökeninde aşağıdaki sosyologlardan hangisi bulunmaktadır?
a) Emile Durkheim
b) Max Weber
c) Saint Simon
d) Frederic Le Play
e) Rene Worms
Cevap: a) Emile Durkheim
94- Üç Tarz-ı Siyaset başlıklı eser, aşağıdaki düşünürlerimizden hangisine aittir?
a) Yusuf Akçura
b) Hüseyinzade Ali
c) Ziya Gökalp
d) Ahmet Ağaoğlu
e) Hüseyin Kazım Kadr
Cevap: a) Yusuf Akçura
95- Yusuf Akçura’nın tartışmaya açtığı ve değerlendirdiği, sorunlarımızdan kurtulabilmek için imkân dahilinde gördüğü “üç tarz-ı siyaset” aşağıdakilerden hangileridir?
a) Hürriyet – Eşitlik – Adalet
b) Türkleşmek – İslamlaşmak – Muasırlaşmak
c) Milliyetçilik – Cumhuriyetçilik – İnkılapçılık
d) Osmanlıcılık – İslamcılık – Türkçülük
e) İslamcılık – Kozmopolitizm – Milliyetçilik
Cevap: d) Osmanlıcılık – İslamcılık – Türkçülük
96- “Türkleşmek, Muasırlaşmak, İslamlaşmak “ başlıklı eser, aşağıdaki düşünürlerimizden hangisine aittir?
a) Hüseyinzade Ali
b) Yusuf Akçura
c) Ziya Gökalp
d) Ahmet Ağaoğlu
e) Ahmet Rıza
Cevap: c) Ziya Gökalp
97- Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler adlı çalışma aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?
a) Mehmet Ali Şevki Bey
b) Muhammed Kürt Ali
c) İsmail Beşikçi
d) Ziya Gökalp
e) Behice Boran
Cevap: d) Ziya Gökalp
98- Modern toplumda bir dayanışma olduğunu söyleyen düşünür?
Cevap: Ziya Gökalp
99- Ziya Gökalp’e göre kültür bir ulusun güzel sanatlarının ahlakının ve hukunun temelidir. Dolayısıyla kültür bir toplumun ortak duygu düşünce ve davranış özelliklerini gösterir. Uygarlık ise bilimsel buluş ve teknolojik gelişmeleri kapsar. Gökalp’e göre aşağıdakilerden hangisi kültür ile uygarlık arasında ki farkı ifade etmez?
a) Kültür ulusaldır, uygarlık ise evrenseldir.
b) Kültür manevi değerleri, uygarlık ise maddi değerleri kapsar.
c) Uygarlık bireyin iradesiyle gerçekleştirdiği davranışlar sonucu oluşur, kültür ise doğal süreçte gelişir.
d) Uygarlık bir ulustan diğerine değişmediği hâlde kültür toplumdan topluma değişir.
e) Kültürün değişmesi zaman alır, uygarlık ise daha hızlı değişir.
Cevap: c) Uygarlık bireyin iradesiyle gerçekleştirdiği davranışlar sonucu oluşur, kültür ise doğal süreçte gelişir.
100- Weber de karşımıza çıkan düzen ve ahlak kavramları Gökalp’de hangi kavramlarla karşılanır?
Cevap: Ulus& terakki
sosyoloji vize soruları
101- Ziya Gökalp’in, kültür ile uygarlık (hars ile medeniyet) arasında bir yere konumlandırdığı ve toplumun elitleri arasında başlayıp taklit yoluyla zaman içerisinde topluma yayılan bir olgu olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gelenek
b) Örf
c) Tezhip
d) Ahlak
e) Yaşam tarzı
Cevap: c) Tezhip
102- Ziya Gökalp’in, ‘dinî, ahlakî ve bediî duyguların toplamı’ olarak tarif ettiği ve millî bir özelliğe sahip olduğunu ifade ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hars
b) Medeniyet
c) Millet şuuru
d) Milliyetçilik
e) Ahlak
Cevap: a) Hars
103- Ziya Gökalp kültür ve uygarlık ayrımı temelindeki kuramı ile yapmak istediği şey aşağıdakilerden hangisidir?
a) İttihat Terakki Cemiyeti’nin birliğini ve başarısını temin etmek.
b) Parlamenter bir imparatorluk haline gelmemizi sağlamak.
c) Hem Müslüman ve Türk kimliğimizi korumanın, hem de Batı uygarlığının ürünü teknolojiyi alarak kalkınmanın ve Batı uygarlığının bir parçası olmanın mümkün olduğunu göstermek.
d) Teknoloji ve ahlakın birbirinden ayrılamaz şeyler olduğunu ve dolayısıyla kalkınabilmek için, Batı’nın kültürünü ve uygarlığını birbirinden ayırmadan topyekun olarak almak zorunda olduğumuzu göstermek.
e) Tüm Türklerin birliğini kurmak.
Cevap:c) Hem Müslüman ve Türk kimliğimizi korumanın, hem de Batı uygarlığının ürünü teknolojiyi alarak kalkınmanın ve Batı uygarlığının bir parçası olmanın mümkün olduğunu göstermek.
104- Ziya Gökalp’in kuramına göre Türk toplumunun değişimi ne tür bir seyir izlemektedir?
a) Göçebe toplumdan yerleşik topluma
b) Ümmet toplumundan millet toplumuna
c) Kozmopolit toplumdan endüstri toplumuna
d) Monarşik toplumdan meşrutiyet toplumuna
e) Cemaatçi toplumdan bireyci topluma
Cevap: b) Ümmet toplumundan millet toplumuna
105- Durkheim’in sosyolojik düşüncesinin ve toplum anlayışının önemli kavramlarından biri olan kolektif şuur [kolektif bilinç] kavramının Ziya Gökalp düşüncesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Millet şuuru
b) Kolektif bilinç
c) Ulusal kimlik
d) Cemaatin beraberlik ruhu
e) Aidiyet bilinci
Cevap: a) Millet şuuru
106- Gökalp batı kapitalizmi hakkındaki düşüncesi nedir?
Cevap: Bazı yönlerini almamak koşuluyla alınması gerekli olan bir model
107- “Prens Sabahattin” olarak da anılan ‘Sultanzade’ Mehmet Sabahattin Bey’in sosyolojik yaklaşımlarını ve Osmanlı’nın kurtuluşuna ilişkin çözüm önerilerini içeren çalışması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Osmanlı İmparatorluğu’nun Kurtuluşu İçin Liberal Öneriler
b) Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
c) Türkiye’nin Kurtuluşu İçin Rehber
d) Türkiye’nin Kurtuluşu İçin Sosyoloji
e) Osmanlı İmparatorluğu Nasıl Kurtulur?
Cevap: b) Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
108-II. Meşrutiyet’ten sonra sosyoloji alanında yapılan ilk tercümelerden biri olan “Anglo-Saksonların Esbab-ı Faikiyeti Nedir?” başlıklı çalışmanın yazarı Fransız sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
a) Edmond Demolins
b) Frederic Le Play
c) Auguste Comte
d) Pierre Lafitte
e) Henri Tourville
Cevap: a) Edmond Demolins
109- Gökalp’e göre, aşağıdakilerden hangisi kültür ile uygarlık arasındaki farkı ifade etmez? Lütfen birini seçin:
a) Kültür manevi değerleri, uygarlık ise maddi değerleri kapsar.
b) Uygarlık iradî ve aklî süreçler sonucu sunî olarak oluşur, kültür ise doğal süreçte gelişir ve kökeninde duygular vardır.
c) Kültür ulusaldır, uygarlık ise evrenseldir.
d) Kültür bir ulustan diğerine değişmez; uygarlık ise toplumdan topluma değişir.
e) Kültürün değişmesi zaman alır, uygarlık ise çok daha hızlı değişir.
Cevap: d) Kültür bir ulustan diğerine değişmez; uygarlık ise toplumdan topluma değişir.
110- Friedrich LePlay’in sosyolojik düşünceleri, Osmanlı ülkesinin problemlerinin tanımı ve çözümü için ilk kez ………………………………………. tarafından kullanılmıştır.
Yukarıdaki boşluğa ne gelirse tamamlanır?
Cevap: Sabahattin Bey / Prens Sabahattin
111- ………………………………….. , Türkiye’nin bir ‘yönetim’ sorunu değil, ‘yapı’ sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirtmiştir.
Yukarıdaki boşluğa ne gelirse tamamlanır?
Cevap: Sabahattin Bey / Prens Sabahattin
112- II. Meşrutiyet’ten sonra sosyoloji alanında ilk yapılan tercümelerden biri olan “Anglo-Saksonların Esbab-ı Faikiyeti Nedir?” başlıklı çalışmanın yazarı Fransız sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Edmond Demolins
113- Toplumları kamucu ve bireyci toplumlar olmak üzere ikiye ayıran sosyologumuz aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Sabahattin Bey
114- Emile Durkheim’in sosyolojik düşüncelerini Türkiye koşullarına uyarlayan sosyologumuz aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Ziya Gökalp
115- Toplumun işleyisini canlı bir organizmanın işleyişiyle mukayeseli bir biçimde ele alan sistemin adı nedir?
Cevap: İşlevselcilik
116- Emile Durkheim ile şekillenip Talcott Parsons tarafından geliştirilen sosyoloji teorisi?
Cevap: Yapısal İşlevselcilik
117- Tabakalaşmayı toplum hayatı için kaçınılmaz ve evrensel bir ön koşul olarak gören sosyoloji akımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pragmatizm
b) Frankfurt Okulu
c) Çatışmacı Kuram
d) Marksizm
e) İşlevselcilik
Cevap: e) İşlevselcilik
118- İşlevselcilerin hayatta kalmak için sürekli dengesini korumaya çalışan bir canlı organizma olarak toplum benzetmelerinin yanısıra,toplumu açıklmak için “sistemler” yaklaşımını kullanan?
Cevap: Talcott Parsons
119- Sosyolojiyi “toplumsal eylemin bilimi” olarak tanımlayan Amerikalı sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
a) Max Weber
b) Karl Marks
c) Emile Durkheim
d) Talcott Parsons
e) C. Wright Mills
Cevap: d) Talcott Parsons

 

120- Parsons’a göre toplumlar, birbirinden oldukça farklı alt-sistemlerden oluşan, hepsi birbiriyle karşılıklı ilişki ve bağımlılık içinde bulunan, bağımsız ve kendine-yeten sistemlerdir. Aşağıdakilerden hangisi, Parsons’a göre, bu alt-sistemlerin her birinin, bir toplumun varlığını sürdürebilmek için yerine getirmesi zorunlu olan 4 temel ihtiyaçtan bir tanesi değildir?
a) Çatışma
b) Adaptasyon
c) Varlığını Sürdürme
d) Amaca Ulaşma
e) Bütünleşme

Cevap: a) Çatışma
121- “Açık işlevler” ve “örtük işlevler” ayrımını yapan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a) Talcott Parsons
b) Lewis Coser
c) Randall Collins
d) Emile Durkheim
e) Robert K. Merton
Cevap: e) Robert K. Merton
122- Aşağıdaki sosyologlardan hangisi, işlevselci kuramın önde gelen savunucularındandır?
a) Saint-Simon
b) Wilbert E. Moore
c) C. Wright Mills
d) K. Marx
e) R. Dahrendorf
Cevap: b) Wilbert E. Moore
123- Toplumu bireylerin, grupların güç elde etmek için birbirleriyle mücadele ettikleri ve çatışmanın denetim altına alınmasını bir grubun geçici bir süre için rakiplerini bastırdığı bir arena olarak değerlendiren sosyolojik kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yapısalcılık
b) Etnometodoloji
c) Yeni-İşlevselcilik
d) İşlevselcilik
e) Çatışma Kuramı
Cevap: e) Çatışma Kuramı
124- Çatışma teorisinin beslendiği iki kaynak?
Cevap: Karl Marx,Weber
125- Amacı toplumu açıklamak, sosyal reformlar yapmak, Amerikan toplumuna sosyolojiyi tanıtmak olan ve Weber, Marks tan etkilenerek çatışma teorisine yönelen düşünür?
Cevap: Wright Mills
sosyoloji vize soruları

126- Toplumun sınıflar ve sınıfa dayalı çıkarlar bağlamında çözümlenebileceğine ilişkin Marks ‘ın görüşüne karşı çıkıp alan kavramını kullanan ?

Cevap: Pierre Bourdieu
128- Pierre Bourdieu nun bahsettiği üç temel sermaye tipi?
Cevap: Ekonomik, toplumsal ve kültürel sermaye.
129- Kültürel sermaye teorisinde habitus kavramını geliştiren?
Cevap: Pierre Bourdieu
130- “Nesnel şartlar altında oluşturulan ancak bu şartların değişmesinden sonra bile devam etme eğiliminde olan, kazanılmış ve sürekliliği olan bir algılama, düşünce ve eylem şemaları sistemidir.” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?
a) Habitus
b) Kültürel Sermaye
c) İdeoloji
d) Toplumsal Eylem
e) Yanlış Bilinç
Cevap: a) Habitus
131- Okulların toplumsal ve kültürel eşitsizlikleri bir kuşaktan diğerine aktarması ile ilgilenen ve bu sürecin üretimini “Habitus” ve “Kültürel Sermaye” gibi iki kavram üzerinden açıklayan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
a) E. Durkheim
b) Randall Collins
c) Pierre Bourdieu
d) Michel Foucault
e) Talcot Parsons
Cevap: c) Pierre Bourdieu
132- Aşağıdakilerden hangisi Pierre Bourdieu’ya ait bir kavram değildir?
a) Örtük İşlevler
b) Habitus
c) Güç alanı
d) Kültürel Sermaye
e) Toplumsal Sermaye
Cevap: a) Örtük İşlevler
133- “Sosyolojik analizin toplumsal dayanışma ve değerler uzlaşısına değil, değişme ve çatışmaya yoğunlaşması” gerektiğini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a) Talcott Parsons
b) Jeffrey Alexander
c) Herbert Blumer
d) Robert K. Merton
e)Ralf Dahrendorf
Cevap: e)Ralf Dahrendorf
134- Dahrendorf toplumu kaç gruba ayırır?
Cevap: 1- Yarı gruplar 2-çıkar grupları ve 3- çatışma grupları
135- Çatışmanın kökenlerini tartışırken insanın psikolojisi ve duygularının oynadığu rol üzerinde çokça duran düşünür?
Cevap: Lewis Coser
136- Collins a göre bütün toplumların peşinde koşacakları 3 meta nedir?
Cevap: Servet güç saygınlık
137- Aşağıdaki sosyologlardan hangisi çatışma kuramı içerisinde değerlendirilemez?
a) Emile Durkheim
b) Karl Marx
c) Ralf Dahrendorf
d) Randall Collins
e) C. Wright Mills
Cevap: a) Emile Durkheim
138- “Esas itibariyle, Simmel’in ifadesiyle ‘toplumun atomları’ arasındaki etkileşim üzerine odaklanan bir toplumsal psikolojik bakış açısı” olarak tanımlanabilen sosyolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sembolik etkileşim
b) Çatışmacı kuram
c) İşlevselcilik
d) Etnometodoloji
e) Anlamacı/yorumlayıcı sosyoloji
Cevap: a) Sembolik etkileşim
139- Bir toplumsal pratik ya da kurumun işleyişinin araştırılmasını o pratik ya da kurumun toplumun varlığının devamının yaptığı katkının çözümlenmesi olarak gören sosyoloji kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çatışmacı kuram
b) Sembolik etkileşim
c) İşlevselcilik
d) Anlamacı/yorumlayıcı sosyoloji
e) Etnometodoloji
Cevap: c) İşlevselcilik
140- Sembolik etkileşimciliğin ortaya çıktğı ülke?
Cevap: ABD
141- Sembolik etkileşimciliğin öncü isimleri?
Cevap: Georg Simmel- Robert Park – William Isaac Thomas- John Dewey
142- Sembolik etkileşimci yaklaşımın temellerini insan zihninin işleyişi hakkındaki yorumlarıyla atan düşünür?
Cevap: George Herbert Mead
143- Goffman ın sembolik etkileşimciliğe yaptığı başlıca katkı?
Cevap: Dramaturjik fikirler ve etkileşim düzeni
144- Aşağıdaki şıklarda verilen yazar-eser/ekol çiftinden hangisi doğrudur?
a) Erving Goffman – Gündelik Yaşamda Benliğin Sunumları
b) C. Wright Mills – İşlevselcilik
c) Max Weber – Toplumbilimsel Düşün
d) Karl Marx – Pozitivizm İlmihali
e) Randall Collins – Etnometodoloji
Cevap: a) Erving Goffman – Gündelik Yaşamda Benliğin Sunumları
145- Fenomeolojik sosyolojinin çıkış noktası?
Cevap: Edmund Husserl tarafından geliştilen felsefi teori, İnsanın yaşantı dünyasının temellerine inmek ve onun özünü ortaya çıkarmak
146- 1960 ların sonu 70 lerin başında Husserl ’in görüşleriyle Mead ‘ın görüşlerini brleştirerek fenomenolojik sosyoloji yaklaşımını geliştiren düşünür?
Cevap: Alfred Schut
147- Alfred Schutz’un, Edmund Husserl’in felsefî görüşlerini George H. Mead’in görüşleriyle birleştirmek suretiyle geliştirdiği sosyoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anlamacı Sosyoloji
b) Yorumlamacı Sosyoloji
c) Etnometodoloji
d) Sembolik Etkileşimcilik
e) Fenomenolojik Sosyoloji
Cevap: e) Fenomenolojik Sosyoloji
148- Schutz ın gündelik toplumsal düzende belirlediği 3 anahtar öğe?
Cevap: Sağduyu bilgisi; tipleştirmeler; karşılıkılık
149- Bireylerin, kendi günlük etkinliklerine verdikleri anlamlar üzerine yoğunlaşan sosyolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Etnometodoloji
b) Fenomenolojik Sosyoloji
c) Sembolik Etkileşimcilik
d) Feminist Teori
e) Yeni-İşlevselcilik
Cevap: a) Etnometodoloji
150- Kadının özgürleşmesi için yalnızca ataerkilliğin yasal ve siyasal yapılarının değil toplumsal ve kültürel kurumlarının da altüst edilmesi gerektiğini savunan feminist görüş hangisidir?,
Cevap: Radikal feminizm
sosyoloji vize soruları

151- Aşağıdakilerden hangisi post-modernist teorinin özelliklerinden birisi değildir?
a) Post-modernizmin temel özelliklerinden bir tanesi farklılaştırma/ayrıştırmadır
b) Post-modernizmin temel özelliklerinden bir tanesi farklılaştırmama/ayrıştırmamadır
c) Mekansal olarak merkez ve çevre ayrımı muğlak bir hal alır
d) Merkezsizleşme söz konusudur
e) Sunuş biçimi, içerikten daha önemlidir.

Cevap: a) Post-modernizmin temel özelliklerinden bir tanesi farklılaştırma/ayrıştırmadır
152- Doğa ile insanlar madde ile akıl fiziksel dünya ile sosyal manevi dünya arasındaki köklü ayrımlar bulunduğunu varsayan modelin adı nedir?
Cevap: Kartezyen dualizmi
153- Aşağıdaki kuramcılardan hangisi işlevselci kuram içerisinde değerlendirilemez?
a) Herbert Spencer
b) Jeffrey Alexander
c) Ralf Dahrendorf
d) Talcott Parsons
e) Emile Durkheim
Cevap: c) Ralf Dahrendorf
154- Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
a) Ralf Dahrendorf – İktidar/Güç
b) Jeffrey Alexander – Etnometodoloji
c) Erving Goffman – Sembolik Etkileşimcilik
d) George H. Mead – Sembolik Etkileşimcilik
e) Lewis Coser – Çatışma Ağı.
Cevap: b) Jeffrey Alexander – Etnometodoloji
155- Aşağıdaki isimlerden hangisi Post-Modernist teori içerisinde değerlendirilemez?
a) Jean Baudriallard
b) Michel Foucault
c) Emile Durkheim
d) Jacques Derrida
e) Jean-François Lyotard
Cevap: c) Emile Durkheim
156- Aşağıdakilerden hangisi, Eleştirel Teori’nin çalışmalarını yoğunlaştırdığı temel inceleme alanlarından biri değildir?
a) Düzenin nasıl tesis edileceği.
b) Kültür endüstrisi analizi.
c) Modern bilimsel analizin temeli olarak, bir bilgi teorisi olarak ve modern sosyolojinin temeli olarak ciddi bir pozitivizm ve ampirizm eleştirisi.
d) Modern toplumda ‘bireyin göreli özerkliğinin bile neredeyse ortadan kalkma eğilimi sergilediği’, ‘rasyonalleşmiş, otomatlaşmış, tamamen idare edilen bir dünya’ haline gelme eğilimindeki bir çağda, bireyselliğin varlığını sürdürebileceği konusundaki karamsarlık.
e) Gelişmiş toplumlardaki yeni egemenlik biçimlerinin analizi.
Cevap: a) Düzenin nasıl tesis edileceği.
157- Toplumsal ve kültürel eşitsizliklerin bir kuşaktan diğerine aktarılması ile ilgilenen ve bu sürecin üretimini “habitus” ve “kültürel sermaye” gibi iki kavram üzerinden açıklayan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pierre Bourdieu
b) Randall Collins
c) Michel Foucault
d) Talcot Parsons
Cevap: a) Pierre Bourdieu
158- “İnsanın başka insanlarla karşılıklı etkileşimi sonucunda belli bir toplumun ‘yapma’, ‘duyma’ ve ‘düşünme’ biçimlerini öğrenmesi ve içselleştirmesi süreci” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyalleşme
b) Sosyal benlik
c) Akıllanma
d) Bireyselleşme
e) Terbiye
Cevap: a) Sosyalleşme
159- Aşağıdaki terimlerden hangisi, ilişkide bulunduğumuz kişilerde “ben kimim” , “neyim” sorularını tanımlar?
a) Rol
b) Rol seti
c) Temel rol
d) Gerçek rol
e) Rol beklentisi
Cevap: a) Rol
sosyoloji vize soruları devam

 

160- Charles H. Coley’in, kişisel ve uzun süreli ilişkileri paylaşan küçük gruba verdiği ad aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dışavurumcu Grup
b) İç grup
c) Birincil Grup
d) İkincil Grup
e) Dış grup

Cevap: c) Birincil Grup
161- Ortak bir amaç etrafında bir araya gelmiş, karşılıklı ilişkilerde bulunan ve bunun da bilincinde olan iki veya daha fazla sayıda üyeden kurulu, nispeten sürekliliği olan insan topluluğudur.”
Yukarıda tanımı verilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
a) Toplumsal yığın
b) Arkadaşlık
c) Çete
d) Millet
e) Toplumsal grup
Cevap: e) Toplumsal grup
162- Ayrışmış ve sıralanmış olan statülerden benzer olanları bir araya toplayarak bir düzeyler hiyerarşisi içinde düzenleme sürecine ne ad verilir?
a) Toplumsal kategori
b) Kast
c) Sıralama
d) Toplumsal ayırma
e) Toplumsal  katlaşma (tabakalaşma)
Cevap: e) Toplumsal katlaşma (tabakalaşma)
163- Kast sistemi aşağıdakilerden hangisine dayanan bir tabakalaşma sistemidir?
a) Doğuma
b) Meritokrasiye
c) Bir kişinin toplumsal konumunun zaman içerisinde değişmesine
d) Kastlar arasındaki serbest hareketliliğe
e) Bireysel başarıya
Cevap: a) Doğuma
sosyoloji vize soruları

164- “Mustafa Nuri Antepli’nin kızı Ayşe Antepli, tıp eğitimini tamamladıktan sonra doktor oldu.”
Yukarıdaki cümlede hangi sözcük kazanılmış statüdür?
a) Ayşe
b) Doktor
c) Kızı
d) Antepli
e) Mustafa Nuri

Cevap: b) Doktor
165- Aşağıdakilerden hangisi “verilmiş statüye” bir örnek değildir?
a) Kadın
b) Teyze
c) Genç
d) Diş hekimi
e) Erkek
Cevap: d) Diş hekimi
166- Belli bir statüdeki bireyin, o statüyle ilişkili davranışlarına ne ad verilir?
a) İdeal rol
b) rol dengesi
c) Rol beklentisi
d) Gerçek rol
e) Rol pekiştirmesi
Cevap: d) Gerçek rol
167- Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal davranış kalıplarının değiştirilmesinin yöntemlerinden birisidir?
a) İdeoloji
b) Kamuoyu
c) Telkin
d) Moda
e) Propaganda
Cevap: d) Moda
168- Charles H. Cooley, birincil ve ikincil Gruplar ayrımını geliştirirken aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini temel almıştır?
a) Bireyin gruba katılış biçimini
b) Grubun kuruluş biçimini
c) Toplumsal ilişki biçimini
d) Grubun var oluş sürecini
e) Grup üyelerinin eğitim düzeylerini
Cevap: d) Grubun var oluş sürecini
169- “Aynı uyarıcıdan etkilenmekle birlikte, aralarında fiziksel ya da mekânsal bir yakınlık bulunmayan kimselerin oluşturduğu toplumsal kategori” şeklinde tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Toplumsal yığın
b) Aile
c) Siyasal parti
d) Kitle
e) Toplumsal grup
Cevap: d) Kitle
sosyoloji vize soruları

 

170- “ Statülere belirgin toplumsal roller —hak ve sorumluluk dizileri— bağlayarak, diğer rollerden ayırma sürecidir.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rol beklentisi
b) Toplumsal tabakalaşma
c) Rol seti
d) Toplumsal ayrışma
e) Anahtar

Cevap: d) Toplumsal ayrışma
171- Toplumsal tabakalaşmanın her toplumda görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bireyler arasındaki eşitsizlik ve farklılıklar
b) Toplumsal davranış kurallarının bireyi etkilemeleri
c) Alt tabakanın çok sayıda bireyi kapsaması
d) Üst tabakadaki insan sayısının az olması
e) Bireylerin toplum içinde sosyalleşmeleri
Cevap: a) Bireyler arasındaki eşitsizlik ve farklılıklar
172- Aşağıdakilerden hangisi, temel tabakalaşma tiplerinden biri değildir?
a) Zümre
b) Feodalite
c) Toplumsal grup
d) Sınıf
e) Kast
Cevap: c) Toplumsal grup
sosyoloji vize soruları bitti
Sosyoloji Vize Soruları
Sosyoloji Vize Soruları

 

Daha fazla sosyoloji vize soruları için sosyoloji ana sayfasına gidiniz
sosyoloji vize soruları ve final soruları diğer düm çıkmış sorular için
sosyoloji vize soruları
sosyoloji vize sorularıi
sosyoloji vize soruları
sosyoloji vize soruları

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!