auzefsosyoloji

Sosyoloji 2019 Vize Soruları

Sosyoloji 2019 Vize Soruları

1- Aşağıdaki kuramcılardan hangisi işlevselci kuram içerisinde değerlendirilemez?
a) Emile Durkheim
b) Ralf Dahrendorf
c) Herbert Spencer
d) Talcott Parsons
Cevap: b) Ralf Dahrendorf
2- Comte’un Üç Hal Kanunu’na göre, toplumların gelişimi aşağıda belirtilen hangi seyri izlemektedir?
a) Köleci toplum-Feodal toplum-Kapitalist toplum
b) Teolojik toplum-Metafizik toplum-Pozitif toplum
c) Negatif toplum-Pozitif toplum-Endüstri toplumu
d) Teolojik toplum-Pozitif toplum-Metafizik toplum
Cevap: b) Teolojik toplum-Metafizik toplum-Pozitif toplum
3- Toplumu bireylerin, grupların güç elde etmek için birbirleriyle mücadele ettikleri ve çatışmanın denetim altına alınmasını bir grubun geçici bir süre için rakiplerini bastırdığı bir arena olarak değerlendiren sosyolojik kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşlevselcilik
b) Yapısalcılık
c) Çatışma Kuramı
d) Etnometodoloji
Cevap: c) Çatışma Kuramı
4- Sosyoloji Batı’da hangi felsefi akım temelinde ortaya çıkmış bir bilimdir?
a) Tarihsel maddecilik
b) Deneycilik felsefesi
c) Postmodern felsefe
d) Pozitivist felsefe
e) Fonksiyonalist felsefe
Cevap: d) Pozitivist felsefe
Sosyoloji 2019 Vize Soruları
5- “Metro yolcuları-işçiler-futbol takımı” sırasıyla aşağıdaki tanımlardan hangisine uyar?
a) Yığın-kitle-kalabalık
b) Yığın-toplumsal kategori-toplumsal grup
c) Kitle-yığın-toplumsal kategori
d) Toplumsal grup-yığın-kitle
Cevap: b) Yığın-toplumsal kategori-toplumsal grup
6- Bir toplumsal pratik ya da kurumun işleyişinin araştırılmasını o pratik ya da kurumun toplumun varlığının devamının yaptığı katkının çözümlenmesi olarak gören sosyoloji kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çatışma Kuramı
b) İşlevselcilik
c) Etnometodoloji
d) Sembolik etkileşim
Cevap: b) İşlevselcilik
7- Toplumları Cemiyet ve Cemaat şeklinde ikili bir tasnife tabi tutan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a) E.Durkheim
b) H.Freyer
c) F.Tönnies
d) G.Simmel
Cevap: c) F.Tönnies
8- Mübeccel B.Kıray, bir değişme analizi olarak değerlendirdiği Ereğli çalışmasında, yaşanan toplumsal değişmeyi açıklamak için geliştirdiği ve kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Tampon kurum
9- Sosyoloji biliminin doğuşu hangi devrimle birlikte anılmakta ve sosyoloji o devrimin çocuğu sayılmaktadır?
Cevap: Fransız Devrimi
10- Aşağıdakilerden hangisi modern toplumu meydana getiren 4 temel süreçten birisi değildir?
a) Siyasi devrim
b) Dine dönüş
c) Bilimsel devrim
d) Sanayi devrimi
e) Felsefi devrim
Cevap: b) Dine dönüş
Sosyoloji 2019 Vize Soruları
11- Sosyolojide Ziya Gökalp’in etkilendiği sosyolog kimdir?
a) Emile Durkheim
b) Max Weber
c) Saint Simon
d) Frederic Le Play
e) Rene Worms
Cevap: a) Emile Durkheim
12-“ Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu “ isimli eser aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
a) Max Weber
b) Karl Marx
c) Adam Smith
d) Herbert Spencer
e) M. Luther
Cevap: a) Max Weber
13- “Açık işlevler” ve “örtük işlevler” ayrımını yapan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a) Randall Collins
b) Robert K. Merton
c) Emile Durkheim
d) Talcott Parsons
Cevap: b) Robert K. Merton
14- Ortak bir amaç etrafında bir araya gelmiş, karşılıklı ilişkilerde bulunan ve bunun da bilincinde olan iki veya daha fazla sayıda üyeden kurulu, nispeten sürekliliği olan insan topluluğudur.
Yukarıda tanımı verilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Toplumsal grup
15- Bireylerin, kendi günlük etkinliklerine verdikleri anlamlar üzerine yoğunlaşan sosyolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Etnometodoloji
16-  “Aynı uyarıcıdan etkilenmekle birlikte aralarında fiziksel ya da mekansal yakınlık bulunmayan kimselerin oluşturduğu toplumsal kategori” şeklinde tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Kitle
17- Hangisi çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş birinin eğitim gibi olanakları değerlendirerek öğretmenlik yapmasını açıklayan bir kavramdır?
Cevap: Kazanılmış statü
18- Fiziksel yakınlıklarına, komşu hatta bitişik bulunmalarına karşın aralarında karşılıklı ilişkiler, kısacası birleştirici, bütünleyici bağlar bulunmayan ya da yüzeysel ve geçici olarak bağlanan insan birikimlerine ne denir?
Cevap: Toplumsal yığınlar

Sosyoloji 2019 Vize Soruları

Auzef Sosyoloji
Auzef Sosyoloji ANASAYFA

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!