auzefÇocuk GelişimiFelsefeSosyal HizmetsosyolojiSosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -3

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -3

#1. Toplumsal anket araştırmasının avantajları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : D. Toplumsal sorunları ve deneklerin sorunlara yükledikleri anlamları derinlemesine anlama imkânı sağlar.

#2. Marks’a göre toplumsal sınıfların temeli nedir?

Cevap : C. Üretim araçlarının mülkiyeti

#3. Aşağıdakilerden hangisi formel sosyalleşme araçlarından biridir?

#4. Toplumda belirli bir hiyerarşi içinde insanların sıralanmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Toplumsal tabakalaşma.

#5. Sosyolojiyi “toplumsal eylemi inceleyen bilim dalı” olarak tanımlayan ünlü sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?


#6. Aşağıdakilerden hangisi Ford’un çalışma ilkeleri arasında yer alır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi aşırı küreselleşmecilerin yaklaşımlarından biridir?

#8. Bir kişinin kutsallığına, kahramanlık gücüne ya da örnek alınacak niteliklerine dayanan otorite aşağıdakilerden hangisidir?

NOT: Weber, ideal (saf) tip otorite adını verdiği geleneksel, yasal ve karizmatik otorite olmak üzere üç tür meşru otoriteden bahseder.

Geleneksel otorite: Burada otoritenin kaynağı geleneklerdir. Liderler kendilerine miras yoluyla geçen otoritelerini kullanırlar.

Rasyonel-hukuki otorite (Yasal): Burada liderlerin otoriteleri,akılcı esaslara göre oluşturulmuş kanunlara dayanır.

Karizmatik otorite: Bir kişinin kutsallığına, kahramanlık gücüne ya da örnek alınacak niteliklerine dayanır.

#9. Dinsel ritüellerin etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Millî Eğitim Temel Kanunu Türk milli eğitiminin ilkeleri içinde aşağıdakilerden hangisi mevcut değildir?


#11. Toplumsal bütünü anlamaya çalışan; toplumsal yapı, sosyal sınıflar, küreselleşme ve tarihsel bir perspektifte toplumların evrim sürecini inceleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Makro sosyoloji

#12. Aşağıdakilerden hangisi dinin işlevleri arasında yer alır?

#13. Eğitimin, seçkinler sınıfı (ya da egemenliği) yarattığını iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalamanın temel ilkeleri arasında yer almaktadır?

Cevap : E. Hepsi

#15. Aşağıdakilere hangisi fonksiyonalistlere göre okulların açık fonksiyonlarından biridir?


#16. Kişinin bir davranışı sırf ahlaki, estetik ya da dinî bakımdan taşıdığına inandığı değerlerden dolayı sergilemesi ne tür bir davranıştır?

#17. Farklı çıkarları temsil eden birey ya da gruplar arasındaki yarışa..............denir.

#18. Doğadaki tüm varlıkların ruhu ve bilinci olduğunu ileri süren din anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Eğitim ve toplum arasındaki ilişkileri konu .....................alır.

#20. Bireylerin kişisel huzursuzluklarının arkasındaki toplumsal sorunlara vurgu yapan kavram ................................ dir.


#21. Uygarlıklar çatışması teorisi kime aittir?

#22. Belli bir toplumdaki eylem ya da davranış formları arasındaki sistematik karşılıklı ilişkiye ne ad verilir?

#23. “Bilimsel yönetim anlayışı”nı aşağıdakilerden hangisi ortaya atmıştır?

#24. Toplum içindeki bireyi konu alan bilim dalı ...................dır.

#25. Yerleşik insan ilişkileri ve davranış kalıplarındaki farklılaşma aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?


#26. Kurumsallaşmış ve yönetilenler tarafından benimsenen meşru iktidara ne ad verilir?

#27. Sosyolojinin isim babası ................................... dur.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -3

Auzef Sosyolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -3

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!