auzefsosyolojiSosyolojiye Giriş

Sosyoloji 2020-2021 Vize Çıkmış Sorular

Sosyoloji 2020-2021 Vize Çıkmış Sorular

1- Türk toplumunun ve düşüncesinin sosyoloji bilimi ile ilk kez tanışması aşağıda hangi olay ve gelişme ile ilişkilidir?

Cevap : Batılılaşma
NOT: Sosyoloji Türkiye’de de, batılılaşma sürecimizin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede ‘modern sanayi toplumunun bilim olarak sosyoloji’ , devletin kurtuluşunu batılılaşma çözümünde gören Osmanlı memur-aydınları tarafından çok yakından takip edilmiştir. Dönemin revaçta olan sosyolojik düşünürler, Osmanlı devletinin ihtyaçları ve şartları da dikkate alınarak, hızla Türkçe’ye aktarılmaya çalışılmıştır.

2- İdeal tip kavramsallaşması aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?

A) A. Comte
B) E. Durkheim
C) J. de Maistre
D) Max Weber
E) Saint Simon

Cevap : D) Max weber

3- Aşağıdakilerden hangisi otoriter liderin özelliklerinden biridir?

A) Grup hedeflerine bağlılığı teşvik eder.
B) Eşitlik fazladır.
C) İletişim liderden üyelere, üyelerden lidere doğru çift yönlü akar.
D) Üyeleri işleri paylaşmaları konusunda yüreklendirir.
E) İletişim yukardan aşağıya doğrudur.

Cevap : E) İletişim yukarıdan aşağıya doğrudur
NOT: Otoriter liderlerde iletişim yukarıdan aşağıya doğrudur. Lider grup faaliyetlerinde otorite ve sorumluluğu elinde bulundurur. Görev verdiklerini yakından gözler. Bu anlayışı benimseyenler liderin görevinin emir vermek ve diğerlerinin görevinin ise bunlara uymak olduğuna inanır. Otoriter liderler grup içinde bir düzen sağlarlar. Ancak üyelerin girişkenliklerini ve yaratıcılıklarını da bastırırlar. Otoriter liderler etrafındakilere danışmazlar, sadece onların verdiği emirler yerine getirmelerini isterler.

4- Aşağıdakilerden hangisi H.Spencer’in düşüncesini ifade etmektedir?

A) Devletin ekonomiye müdahalesini savunmuştur.
B) Sosyalizmin insanlığı kurtaracağını ifade etmiştir.
C) Kapitalizme karşı çıkmıştır.
D) Bireyciliğe karşı çıkmıştır.
E) Serbest rekabetin önünün açılması gerektiğini iddia etmiştir.

Cevap : E) Serbest rekabetin önünün açılması gerektiğini iddia etmiştir.

5- Durkheim’a göre aşağıdakilerden hangisi mekanik dayanışma özelliklerinden biridir?

A) Toplumlar geliştikçe toplumsal farklılaşma azalır.
B) Bireysel bilinç ortak bilincin önündedir.
C) Bireysellik gelişmiştir.
D) Toplumun üyeleri aynı duyguları hisseder.
E) Farklılıklardan kaynaklanan dayanışmadır.

Cevap : D) Toplumun üyeleri aynı duyguları hisseder.
NOT: Benzerliklerden kaynaklanan dayanışmadır. Bu dayanışma türünde bireyler arasında çok az fark vardır. Toplumun üyeler aynı duyguları hisseder. Daha çok geleneksel toplumlarda karşılaşılan dayanışmadır. İnsanlar aynı değerlere inanırlar. Burada bireysel eylem, kendiliğinden kolektif bir kimliğe bürünür. Toplumsal farklılaşma, organik dayanışmanın egemen olduğu toplumlardaki gibi değildir. Ortak bilinç, bireysel bilincin önündedir. Toplum baskıyla yönetilir.

6- Bir kuşaktan diğerine geçen toplumsal pratiklere ne ad verilir?

A) Deneyim
B) Bilim
C) İnanç
D) Otorite
E) Kültürel gelenek

Cevap : E) Kültürel gelenek

7- Reckless ve Dinitz’in 12 yaşlarındaki çocuklar üzerinde yaptıkları araştırmaya göre aşağıdakilerden hangisi iyi çocukların özellikleri arasında sayılır?

A) Egoları çok gelişmiştir.
B) Davranışlarında, alt benlikleri baskındır.
C) Geleneksel kültür ile daha az uyumludurlar.
D) Engellemelere karşı daha az tolerans gösterirler.
E) Gelişmiş bir süper egoları vardır

Cevap : E) Gelişmiş bir süper egoları vardır

8- Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalistlere göre suçun niçin gerekli olduğunu ortaya koyan özelliklerden biri değildir?

A) Ahlaki sınırları belirlemeye yardımcı olur.
B) Eğer kötülük olmasaydı iyilik de olmazdı.
C) Suç olmaksızın adaletin mevcudiyeti düşünülemez.
D) İlahi adaletin gerçekleşmesini sağlar
E) Kültürel değer ve normların yerleşmesini sağlar.

Cevap : D) İlahi adaletin gerçekleşmesini sağlar

9- İki veya daha fazla faktör arasında kurulan spekülatif iddialara ne ad verilir?

A) Hipotez
B) Gizil değişken
C) Deney
D) Bağımsız değişken
E) Bağımlı değişken

Cevap : A) Hipotez

10- Kaçakçılık hangi suç türüne girmektedir?

A) Organize suçlar
B) Bilişim suçları
C) Beyaz yakalı suçları
D) Terör suçları
E) Profesyonel suçlar

Cevap : A) Organize suçlar
NOT: Organize suçlar: Son derece geniş kapsamlı bir kavramdır. Organze suç kaçakçılık, uyuşturucu satışı, kadın ticaret gibi alanlarda faaliyette bulunan değişik örgütler arasında koordineli bir biçimde grup hâlinde gerçekleştirilen suçlardır.

11- Aşağıdakilerden hangisi biçimsel toplumsal kontrol mekanizmalarından biri değildir?

A) Hapishaneler
B) Mahkemeler
C) Polis teşkilatı
D) Kurumlaşmış kamu mekanizmaları
E) Komşular

Cevap : E) Komşular

12- Toplumsal sapmayı, insanların ne yaptıkları ile değil, diğer insanların onların davranışlarına atfettikleri anlamlar ile açıklama iddiasında olan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fonksyonalist teori
B) Çatışmacı teori
C) Etiketleme teorisi
D) Davranış teorisi
E) Hiçbiri

Cevap : C) Etiketleme teorisi

13.I- Literatür taraması
II- Hipotezlerin ya da araştırma stratejisinin belirlenmesi
III- Problemin tanımlanması
IV- Verilerin toplanması ve yorumlanması
V- Araştırma raporunun yazılması.
Sosyolojik bir araştırma sürecinin aşamaları yukarıdakilerden hangileridir?

A) I-II-III-IV-V
B) IV-V-III-I-II
C) II-I-III-IV-V
D) III-II-I-IV-V
E) III-I-II-IV-V

Cevap : E) III-I-II-IV-V

14- Sosyal dinamik aşağıdakilerden hangisine odaklanır?

A) Her toplumdaki göreli istikrarlı ilişkilere
B) Toplumsal güç ilişkisi
C) Sosyal yapıya
D) Toplumsal bütünleşmeye
E) Toplumdaki değişme

Cevap : E) Toplumdaki değişime

15- Endüstri devrimi ilk defa hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

A) Almanya
B) İtalya
C) İngiltere
D) Amerika
E) Çin

Cevap : C) İngiltere

16- Aşağıdakilerden hangisi biçimsel olmayan lidere örnektir?

A) Belediye başkanları
B) Okul müdürleri
C) Arkadaş grubunun lideri
D) Siyasi parti liderleri
E) Sendika başkanları

Cevap : C) Arkadaş grubunun lideri

18- Aşağıdakilerden hangisi iç grupların özelliklerinden biridir?

A) İnsanların kendilerine rakip ve muhalif hissettikleri gruplardır.
B) “Onlar” olarak ifade ederiz.
C) Bireyler herhangi bir bağlılık hissetmezler
D) Bireyin kendisini özdeşleştirdiği gruplardır
E) Ötekileştirdiğimiz gruplardır.

Cevap : D) Bireyin kendisini özdeşleştirdiği gruplardır

19- Aşağıdakilerden hangisi ikincil grubun özelliklerden biridir?

A) İlişkileri esnek ve uzun sürelidir.
B) İlişkileri biçimsel değildir.
C) İnsanların bu gruplara bağlılıkları yüksektir.
D) İnsanlar sık sık biz derler.
E) İlişkileri belirli rollere göre biçimlenir

Cevap : E) İlişkileri belirli rollere göre biçimlenir

Sosyoloji 2020-2021 Vize

20- Aşağıdakilerden hangisi Weber’in geleneksel davranış biçimine örnektir?

A) Gemisini en son terk eden kaptanın davranışı
B) Ağlayan çocuğa vuran annenin davranışı
C) İneği kutsal sayan Hindu’nun davranışı
D) Tünel inşa eden mühendisin davranışı
E) Para kazanmaya çalışan borsacının davranışı

Cevap : C) İneği kutsal sayan Hindu’nun davranışı

21- Aşağıdakilerden hangisi demokratik liderin özelliklerinden biridir?

A) Grup üyeleri için bilgi kaynağıdır ve onların ufuklarını açmaya çalışır.
B) Üyelerin girişkenliklerini ve yaratıcılıklarını bastırırlar.
C) Lider otoriteyi çok az kullanır.
D) İletişim üyelerden lidere, liderden üyelere doğru akar.
E) Etrafındakilere danışmazlar

Cevap : D) İletişim üyelerden lidere, liderden de üyelere doğru akar.

22- Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden biridir?

A) Grup üyelerinin ortak ilgi/çıkar ve değerleri yoktur.
B) Üyeler rollerini oynamaktan vazgeçerlerse bile grup varlığını sürdürür.
C) Davranış normlarının yazılı olması ve yönetmeliklere geçmiş olması zorunludur.
D) Grup üyeleri arasında iletişim ve temas tek yönlü olarak devam eder.
E) Her grup içinde bir tabakalaşma ve statü dağılımı mevcuttur.

Cevap : E) Her grup içinde bir tabakalaşma ve statü dağılımı mevcuttur

23- Aşağıdakilerden hangisi Weber’in amaçla ilişkili davranış biçimine örnektir?

A) Harakiri yapan Japon’un davranışı
B) Gemisiyle batan kaptanın davranışı
C) Ağlayan çocuğa bağıran kişinin davranışı
D) Savaşı kazanmak isteyen komutanın davranışı
E) Ganj Nehri’nde yıkanan Hindu’nun davranışı

Cevap : D) Savaşı kazanmak isteyen komutanın davranışı

24- Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem sosyolojisinin özellikleri arasında yer almaz?

A) Evrimcidir
B) Ansiklopediktir
C) Pozitif bilimdir.
D) Bilimseldir
E) İdeolojik değildir

Cevap : E) İdeolojik değildir

25- Aşağıdakilerden hangisi Weber’in “ideal tip kavramının” özelliklerinden biridir?

A) İdeal tipler, bir toplumda yaşayan sanatçılardır.
B) İdeal tip terimi ahlaki bir bakış açısı içermez.
C) Toplumsal fenomenlerin anlaşılmasını zorlaştıran bir kavramdır.
D) İdeal tip ahlaki davranıştır.
E) İdeal tipler, bilge insanlardır.

Cevap : B) İdeal tip terimi ahlaki bir bakış açısı içermez.

26- İnsanların sapkınlığı toplumsallaşma sürecinde öğrendiğini iddia eden teori aşağıdakilerden hangisidir?

A) Farklılaşmış ilişki teorisi
B) Çatışma teorisi
C) Etiketleme teorisi
D) Toplumsal öğrenme teorisi
E) Evrim teorisi

Cevap : D) Toplumsal öğrenme teorisi

27- Merton’a göre aşağıdakilerden hangisi insanların anomik bir duruma gösterdiği tepkiler arasında yer almaz?

A) İsyan
B) Yenilik
C) Uyum
D) Sükunet
E) Şekilcilik

Cevap : D) Sükunet
NOT: Merton’a göre insanlar bu anomik duruma beş farklı şekilde tepki gösterirler:
1- Uyum
2- Şekilcilik
3- Yenilik
4- Çekilme
5- İsyan

Sosyoloji 2020-2021 Vize

28- Toplumsal kontrolün en etkin aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baskı
B) Değişim
C) Toplumsallaşma
D) Küreselleşme
E) Otoriterleşme

Cevap : C) Toplumsallaşma
NOT: Toplumsal kontrolün olmadığı bir toplum düşünülemez. Onun en etkili aracı, toplumsallaşmadır.

29- K.Marks’ın kuramında toplumsal gelişmenin son aşamasındaki toplum tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Totaliter toplum
B) Sosyalist/Komünist Toplum
C) Feodal toplum
D) Demokratik toplum
E) Otoriter toplum

Cevap : B) Sosyalist/Komünist Toplum
NOT: Marks, iyimser bir ekonomik deterministtir. Toplumların beş aşamadan geçtiğini iddia eder. Bunlardan birincisi, ilkel-komünal toplum, ikincisi köleci toplum, üçüncüsü feodal toplum, dördüncüsü kaptalist toplum ve nihayet beşinci aşama sosyalist/komünist toplumdur. Ona göre tarihin sonu sosyalist/komünist toplumdur. Bütün toplumlar zamanla bu aşamaya geçecektir. Son aşamada geçmişten farklı olarak sömürü ortadan kalkacaktır. Toplumu altyapı ve üstyapı şeklinde ikiye ayırır.

30- Otlak yüzünden sık sık çatışma yaşayan toplumlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avcı toplumlar
B) Toplayıcı toplumlar
C) Göçebe toplumlar
D) Çobanlı toplumlar
E) Bahçıvan toplumlar

Cevap : C) Göçebe toplumlar

31- Toplumsal sapma toplumda hangi eyleme yol açar?

A) Şekilciliğe
B) Toplumsal kınamaya
C) Toplumsal onaya
D) Ödüllendirmeye
E) Özentiye

Cevap : B) Toplumsal kınamaya

32- Toplumun normlarına ve değerlerine uyum sağlamaya yönelik dolaylı ve resmi olmayan baskıları ifade den kavram aşağıdakilerden?

A) Biçimsel kontrol
B) Formel toplumsal kontrol
C) İnformel toplumsal kontrol
D) Resmi kontrol
E) Kanuni kontrol

Cevap : C) İnformel toplumsal kontrol

33- Aşağıdakilerden hangisi Weberyen bürokrasinin temel özelliklerinden değildir?

A) Sözlü kayıtlar
B) Rasyonel bir personel yönetimi programı
C) Otoritenin merkezileşmesi
D) Ayrıntılı dosyalama
E) İleri düzeyde iş bölümü

Cevap : A) Sözlü kayıtlar

34- Aşağıdakilerden hangisi biçimsel toplumsal kontrolün özelliklerinden biridir?

Cevap : Kurumlaşmış kamu mekanizmaları

35- Modern bürokraside iş bölümünün bir sonucu olarak parçalanmış işler arasındaki koordinasyon nasıl sağlanır?

A) Rasyonel bir personel yönetimi programı ile
B) Yazılı kayıtlar ve ayrıntılı dosyalama ile
C) Otoritenin merkezileşmesi ile
D) Bürokratik kurallarla
E) İleri düzeyde iş bölümü ile

Cevap : C) Otoritenin merkezileşmesi ile
NOT: Otoritenin merkezîleşmesi: Üstten gelen bürokrasinin meşruiyeti, bürokrasi dışı bir temele dayanır. Weber, iş bölümünün koordinasyonu zorunlu hâle getirdiğini belirtir. İş bölümünün bir sonucu olarak parçalanmış işler arasındaki koordinasyon, otoritenin merkezîleşmesi ile sağlanabilecektir.

36- Weberin toplumsal davranış türlerinden biri değildir?

A) Geleneksel davranış
B) Duygusal davranış
C) Sportif Davranış
D) Değerle ilişkili rasyonel davranış
E) Amaçla ilişkili rasyonel davranış

Cevap : C) Sportif Davranış

Sosyoloji 2020-2021 Vize

37- Aile üyeleri hangi grup türüne örnektir?

Cevap : Birincil grup

38- 15 yaşında bir gencin arkadaşlarından etkilenerek sigara içmesi hangi grup kavramı içinde açıklanır?

A) İkincil gruplar
B) Dış gruplar
C) Üçüncül gruplar
D) Atıf (referans) grubu
E) Dördüncül gruplar

Cevap : D) Atıf (referans) grubu

39- Sapkın Davranışı önleme ya da düzeltme çabası aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Toplumsal kontrol
B) İkincil sapma
C) Etnosantrizm
D) Birincil sapma
E) Toplumsal sapma

Cevap : A) Toplumsal kontrol

40- “Endüstri toplumu” kavramını ilk ortaya atan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saint-Simon
B) A.Comte
C) J. de Maistre
D) E.Durkheim
E) M.Weber

Cevap : A) Saint Simon

Sosyoloji 2020-2021 Vize

41- Bilim olarak sosyolojinin özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : Sosyoloji genellemeler yapmaktan uzak durur.

42- “Toplum üyeleri arasındaki düzenli kalıcı ve kalıplaşmış ilişkiler” şeklinde tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal ilişki
B) Toplumsal yapı
C) Toplumsal davranış
D) Toplumsal statü
E) Toplumsal rol

Cevap : B) Toplumsal yapı

43- Evirimi basitten karmaşıklığa doğru gerçekleşen bir ilerleme süreci içinde yapısal olarak farklılaşan artan oranda karşılıklı bağımlı hale gelmesi olarak açıklayan toplum bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A) A.Comte
B) M.Weber
C) K.Mark
D) H.Spencer
E) E.Durkheim

Cevap : D) H.Spencer

44- Evrim sürecini mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya geçiş olarak açıklayan toplumbilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A) M.Weber
B) E.Durkheim
C) H.Spencer
D) A.Comte
E) T.Parsons

Cevap : B) E.Durkheim

45- Toplum tarafından kollektif geliştirilen, bireyin dışında olan ve bireyi sınırlandıran kural ve uygulamalar şeklindeki davranış biçimlerine ne ad verilir?

A) Toplumsal yapı
B) Toplumsal davranış
C) Toplumsal rol
D) Toplumsal olgu
E) Toplumsal statü

Cevap : D) Toplumsal olgu

46- Kapital adlı eser aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?

A) H.Spencer
B) M.Weber
C) A.Comte
D) K.Marx
E) T.Parsons

Cevap : Karl Marx
NOT: Temel eser olan Kapital adlı kitabında kapitalist sistemin işleyiş biçimini ortaya koymaya çalışır. Bir ekonomi kitabıdır ancak aynı zamanda kapitalizmin sosyolojisidir.

47- Sosyoloji bağımsız bir akademik disiplin olarak hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?

A) 16.yy
B) 17.yy
C) 18 yy
D) 19 yy
E) 20 yy

Cevap : D) 19 yy

48- Siyasi iktidarı ekonomik iktidarın yansıması olarak gören ve iktidarın kaynağının ekonomik alt yapıda olduğunu belirten kuramcı hangisidir?

A) Wilfredo Pareto
B) C.Wright Mills
C) Gaetano Mosca
D) Max Weber
E) Karl Marx

Cevap : E) Karl Marx

49- A. Comte’un sosyolojide istikrarlı ilişkileri ve sosyal yapıyı inceleyen çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal yoğunluk
B) Toplumsal statik
C) Toplumsal değişme
D) Toplumsal morfoloji
E) Toplumsal dinamik

Cevap : B) Toplumsal statik

50- Doğal seleksiyon sonucunda çevresinde farklılaşarak bütünleşme yoluyla uyum sağlayan toplumların hayatta kaldığını bunu başaramayanların ise yok olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) K.Marx
B) F.Engels
C) M .Weber
D) A.Comte
E) H.Spencer

Cevap : E) H.Spencer

51- Toplumu toplumsal eylemlerden meydana gelen bir oluşum olarak gören ve sosyolojinin çalışma nesnesini Toplumsal Eylem olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Spencer
B) Comte
C) Weber
D) Merton
E) Simon

Cevap : C) Weber

52- Okulların toplumsal ve kültürel eşitsizlikleri bir kuşaktan diğerine aktarması ….. olarak açıklayan?

Cevap : Pierre Bourdieu

53- Sosyolojiyi toplumsal eylemin bilimi olarak tanımlayan Amerikalı sosyal bilimci?

Cevap : Talcot Parsons

54- Aşağıdakilerden hangisi çatışma kuramı içinde değerlendirilmez?

Cevap : Emile Durkheim

55- Batı sosyolojisinin cemaat ilişkileri ve cemiyet toplum teorisini ilk ortaya koyan sosyolog?

Cevap : Ferdinand Tönnies

56- Modern bürokrasilerde iş bölümünün bir sonucu olarak parçalanmış işler arasındaki…?

Cevap : Otoritenin merkezileşmesi

57- Üç Tarz-ı Siyaset başlıklı eser kime aittir?

Cevap : Yusuf Akçura

58- Prens Sebahattin olarak da anılan Mehmet Sebahattin Bey’in sosyolojik yaklaşımları ve Osmanlının kuruluşuna ilişkin önerileri içeren çalışmaları aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?

60- Toplumsal statik ile toplumsal yapıyı, toplumsal dinamik ile de toplumsal değişmeyi incelemeyi öneren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) Auguste Comte
B) Emile Durkheim
C) Gabriel Tarde
D) Herbert Spencer
E) Robert K. Merton

Cevap : A) Auguste Comte

61- Sosyoloji batıda hangi felsefi akım temelinde ortaya çıkmış bir bilimdir?

Cevap : Pozitivist Felsefe

Sosyoloji 2020-2021 Vize

62- Aşağıdakilerden hangisi işlevselci kavram içerisinde değerlendirilemez?

Cevap : Ralf Dahrendof

63- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sosyoloji 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da ortaya çıkmış bir bilimdir.
B) Sosyoloji, modern sanayi toplumunun bilimi olarak ortaya çıkmıştır.
C) Sabahattin Bey, İttihat ve Terakki Fırkası’nın kurucularındandır.
D) Auguste Comte, sosyolojinin pozitif karakterine vurgu yapar.
E) İlk dönem sosyolojisinin özelliklerinden bir tanesi de evrimci oluşudur

Cevap : C) Sabahattin Bey, İttihat ve Terakki Fırkası’nın kurucularındandır.

64- Simmet’in ifadesiyle ‘toplumun atomları’ arasındaki etkileşim üzerine odaklanan bir toplumsal psikolojik bakış açısı’ olarak tanımlanabilen sosyolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyometri
B) Makro sosyoloji
C) Sembolik etkileşimcilik
D) Atomculuk
E) Yapısal işlevselcilik

Cevap : E) Yapısal işlevselcilik

65- Alfred Schutz’un, Edmund Husserl’in felsefi görüşlerini George H.Mead’in görüşleriyle birleştirmek suretiyle geliştirdiği sosyoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etnometodoloji
B) Anlamacı sosyoloji
C) Yorumlamacı sosyoloji
D) Fenomenolojik sosyoloji
E) Sembolik etkileşimcilik

Cevap : D) Fenomenolojik sosyoloji

66- Aşağıdakilerden hangisi çatışmacı teorinin temel varsayımlarından biri değildir?

A) Bütün toplumsal sistemlerde, kıt ve değerli kaynaklar eşit olarak dağıtılır.
B) Eşitsizliklerin ve haksızlıkların sonuçları toplumda sınıflar ve çeşitli tabakalar arasında çıkar çatışması yaratır.
C) Modern endüstriyel işgücünün kapitalistler karşısında zafer kazanmasıyla, sınıfsız çatışmasız bir toplum doğacaktır.
D) Uzun vadede, çatışmalar, sosyal sistemin yeniden örgütlenmesi ile sonuçlanır.
E) Çıkar çatışmaları, sonuçta değerli kaynakları kontrol edenler ile edemeyenler arasında çatışmalar doğurur.

Cevap : A) Bütün toplumsal sistemlerde, kıt ve değerli kaynaklar eşit olarak dağıtılır.

67- Aşağıdaki isimlerden hangisi Post-Modernist teori içerisinde değerlendirilemez?

A) Michel Foucault
B) Emile Durkheim
C) Jean-François Lyotard
D) Jacques Derrida
E) Jean Baudriallard

Cevap : B) Emile Durkheim

68-Aşağıdakilerden hangisi Eleştirel Teori’nin çalışmalarını yoğunlaştırdığı temel inceleme alanlarından biri değildir?

A) Düzenin nasıl tesis edileceği
B) Kültür endüstri analizi
C) Modern toplumda ‘bireyin göreli özerkliğinin bile neredeyse ortadan kalkma eğitimi sergilediği, rasyonelleşmiş, otomatlaşmış, tamamen idare edilen bir dünya’ haline gelme eğilimindeki bir çağda, bireyselliğin varlığını sürdürebileceği konusundaki karamsarlık
D) Modern bilimsel analizin temeli olarak bir bilgi teorisi olarak ve modern sosyolojinin temeli olarak ciddi bir pozitivizm ve amprisizm eleştirisi
E) Gelişmiş toplumlardaki yeni egemenlik biçimlerinin analizi

Cevap : A) Düzenin nasıl tesis edileceği

69-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Comte, çatışmacı kuramın önde gelen isimdir.
B) Max Weber’in sosyolojisi Türkiye’de Sabahattin Bey tarafından tanıtılmış ve temsil edilmiştir
C) Emile Durkheim, toplumsal iş bölümü kuramıyla modern toplumlarda kendine özgü farklı bir dayanışma tipinin var olduğunu göstermek istemiştir.
D) Freud, İntihar adlı çalışmasında üç intihar türü tespit etmiştir.
E) Auguste Comte, birey, aile, kurum, toplumsal düzen gibi konuların açıklanmasını toplumsal dinamikte yapmıştır.

Cevap : C) Emile Durkheim, toplumsal iş bölümü kuramıyla modern toplumlarda kendine özgü farklı bir dayanışma tipinin var olduğunu göstermek istemiştir.

70-“Açık işlevler” ve ” Örtük işlevler” ayrımının sahibi sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) Robert K.Merton
B) Emile Durkheim
C) Randall Collins
D) Lewis Coser
E) Talcott Parsons

Cevap : A) Robert K.Merton

71- Batı sosyolojisinde “cemaat-cemiyet” ayrımı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A) F. LePlay
B) Saint Simon
C) Ferdinand Tönnies
D) Auguste Comte
E) Frederich Engels

Cevap : C) Ferdinand Tönnies

72- Ülkemizde ilk sosyoloji kürsüsünü kuran ve burada ders veren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Gökalp
B) (Prens) Sabahattin Bey
C) Ahmet Şuayip
D) Behice Boran
E) Ahmet Rıza

Cevap : A) Ziya Gökalp

73- Toplumları kamucu ve bireyci toplumlar olmak üzere ikiye ayıran sosyologumuz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Rıza
B) Behice Boran
C) Sabahattin Bey
D) Ahmet Şuayip
E) Ziya Gökalp

Cevap : C) Sabahattin Bey

Sosyoloji 2020-2021 Vize

Auzef Sosyolojiye Giriş
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyoloji 2020-2021 Vize

Sosyoloji 2020-2021 Vize

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!