Sosyoloji Online Test-1 Final

1- Okulun işlevlerini "basitleştirme", "temizleme" ve "denge kurma" olarak ifade eden eğitimci aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

a) John Dewey

2- Sosyologların dini araştırma sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Final-2015

Correct! Wrong!

b) Dini örüntülerin toplumu nasıl etkilediğini kavramak

3- Türkiye’de McDonalds, Starbucks vb. kafelerin yaygınlaşması durumunu aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklar? FİNAL-2014/BÜT-2015

Correct! Wrong!

c) Küreselleşme

4- Aşağıdaki sosyologlardan hangisi dinin toplumsal eşitsizliği desteklediğini düşünmektedir?

Correct! Wrong!

d) Karl Marx

5- ‘Laissez-Faire’ ilkesini açıklayan ve destekleyen İskoç iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? BÜT-2015

Correct! Wrong!

a) Adam Smith

6- Kültür, toplumsal yapı ve gündelik hayat arasındaki ilişki ve popüler kültür üzerinde yoğunlaşan ünlü okul aşağıdakilerden hangisidir? Final-2017 / Büt-2015

Correct! Wrong!

a) Birmingham Okulu

7- Aşağıdaki evlilik türlerinden hangisi tek eşle evliliği ifade etmektedir?

Correct! Wrong!

c) Monogami

8- Bir toplumda gelenek, inanç, vs değerlerin oluşması ve gelecek kuşaklara aktarılması nedir?

Correct! Wrong!

a) Kültür

9- Aynı toplumsal kategorideki insanların birbirleriyle evlenmesi durumu, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile adlandırılır?

Correct! Wrong!

d) Endogami

10- Aşağıdaki kültür çeşitlerinden hangisi alt kültür olarak değerlendirilemez?

Correct! Wrong!

c) Elitist kültür

11- Hangisi maddi kültür öğelerinden birine örnektir?

Correct! Wrong!

a) Araç gereçler

12- Bugünün kültürü, eski kuşakların deneyimlerinin ürünüdür ve halen yaşayan insanların deneyimlerine göre değişir ve zenginleşir. Parçada kültürün hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?

Correct! Wrong!

a) Kuşaktan kuşağa aktarılırken değişime uğraması

13- Hayatını uyuşturucu satarak kazanan biri, Merton’a göre 5 mümkün tepkiden hangi kategoriye dahildir?

Correct! Wrong!

d) Yenilikçiler

14- Suç ile sapkınlığın yapısal gerilimlerden ve toplumdaki bir ahlaki düzenleme yokluğundan kaynaklandığı düşüncesini savunan görüş hangisidir?

Correct! Wrong!

b) İşlevselci

15- Daha önceden kalabalık olan aile yapısının sanayileşme ile değişip çekirdek aileye dönüşmesinin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

b) Toplumsal Değişim

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!