auzefsosyolojiSosyolojiye Giriş

Sosyoloji Soru Cevap Vize (1-7)

Sosyoloji Soru Cevap Vize (1-7)

2015 ve Öncesi Vize Soruları Ve Bölüm Sonu Soruları

Sosyoloji Soru Cevap Vize

1. BÖLÜM: SOSYOLOJİ NEDİR?
1.1. Sosyolojinin diğer disiplinlerle ilişkisini, farklılıklarını vs kahve metaforuyla anlatan düşünür kimdir?
Cevap: Anthony Giddens
1.2. Sosyolojik bilgi ile sağduyusal bilgi arasında 4 temel farktan söz eden kişi kimdir?
Cevap: Zygmunt Bauman
2.BÖLÜM: SOSYOLOJİNİN BİR BİLİM OLARAK KURULUŞU
2.1. Hangisi liberalizmin temel değerlerinden biri değildir?
Cevap: Gelenek
2.2. İlk dönem toplum biliminin özellikleri?
Cevap: Ansiklopediktir. evrimcidir.pozitif bilim olarak sayılmaktadır.yeni sanayi toplum bilimi olmuştur.ideolojik bir karaktere sahiptir.
2.3.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

İlk dönem sosyolojisi, kapitalizmin gelişimi ve dünyevileşmeyle birlikte Kilise’nin temsil ettiği din anlayışının yaşadığı krizlere çözüm üretmek çabasındaydı.
Sosyoloji, doğa bilimlerine benzer biçimde pozitif bir bilim olarak tanımlanmaktadır.
İlk dönem sosyolojisi, ansiklopediktir.
İlk dönem sosyolojisi, evrimcidir.
İlk dönem sosyolojisi, bilimsel olduğu kadar ideolojik bir karakter de taşımaktaydı.

Cevap: İlk dönem sosyolojisi, kapitalizmin gelişimi ve dünyevileşmeyle birlikte Kilise’nin temsil ettiği din anlayışının yaşadığı krizlere çözüm üretmek çabasındaydı.
2.4. Newton modeli neyi öngörmektedir?
Cevap: Geçmiş ile gelecek arasında bisimetriyi öngörür.
2.5. Sokrates, Platon ve Aristotales hangi düzende yaşamışlardır?
Cevap: Site/Antik Çağ
2.6. Sosyoloji biliminin doğuşu hangi devrimle birlikte anılmakta ve sosyoloji o devrimin çocuğu
sayılmaktadır?
Endüstri devrimi
Fransız devrimi
Rus devrimi
İngiliz Devrimi
Anayasa Devrimi
Cevap: Fransız devrimi
Sosyoloji Soru Cevap Vize (1-7)
2.7. Aşağıdakilerden hangisi modern toplumu meydana getiren 4 temel süreçten birisi değildir?
Bilimsel devrim
Felsefi devrim
Sanayi devrimi
Siyasi devrim
Dine dönüş
Cevap: Dine dönüş
2.8. Batı sosyolojisinde “cemaat-cemiyet” ayrımı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
Ferdinand Tönnies
Frederich Engels
Saint Simon
Auguste Comte
F. LePlay
Cevap: Ferdinand Tönnies
2.9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sosyoloji, 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da ortaya çıkmış bir bilimdir.
Sosyoloji, modern sanayi toplumunun bilimi olarak ortaya çıkmıştır.
Sabahattin Bey, İttihat ve Terakki Fırkası’nın kurucularındandır. Auguste Comte, sosyolojinin pozitif karakterine vurgu yapar.
İlk dönem sosyolojisinin özelliklerinden bir tanesi de evrimci oluşudur.
Cevap: Sabahattin Bey, İttihat ve Terakki Fırkası’nın kurucularındandır.
2. Bölüm- Bölüm Sonu Soruları
1) Sosyoloji, özellikle 18. yüzyıldaki siyasal ve ekonomik devrimlerin yarattığı toplumsal sorunlarla ilgilenmiş; her
şeyin üstünde de, …………………………………………………. toplumunun bilimi olmuştur.
Cevap: modern sanayi
2) 18. yüzyılda sosyal bilimler ve sosyoloji büyük ölçüde …………………………………………………. bilimini model
almışlardı.
Cevap: doğa
3) ……………………………… toplumu ya da toplumsal ilişkileri bilimsel olarak inceler. Sosyoloji
4) Toplumları Cemiyet ve Cemaat şeklinde ikili bir tasnife tabi tutan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? F.
Tönnies
Cevap:  F. Tönnies
3. BÖLÜM: SOSYOLOJİNİN KURUCU İSİMLERİ
3.1. Sosyolojinin pozitif bir bilim olma niteliğini kim vurgulamıştır?
Cevap: Comte
3.2. Sosyolojinin pozitif bir bilimi olduğuna inandığından toplumu incelerkende bilimsel yöntemlerin
kullanılması gerektiğini söyleyen düşünür?
Cevap: Pozitivist Sosyolog Auguste Comte
Sosyoloji Soru Cevap Vize (1-7)
3.3. Sosyolojide pozitivist sosyoloji olarak bilinen geleneği kuran sosyolog hangisidir?
Cevap: Auguste Comte
3.4.Toplumsal Statik ile toplumsal yapıyı, Toplumsal Dinamik ile de toplumsal değişmeyi incelemeyi öneren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Auguste Comte
3.5. Üç Hal Kanunu, aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
F. Tönnies
E. Durkheim
Georges Gurvitch
A. Comte
K. Marx
Cevap: A. Comte
3.6 Comte’un Üç Hâl Kanunu’na göre, toplumların gelişimi, sırasıyla, aşağıda belirtilen hangi seyri
izlemektedir?
a. Köleci toplum – Feodal toplum – Kapitalist toplum
b. Teolojik toplum – Pozitif toplum – Metafizik toplum
c. Metafizik toplum – Pozitif toplum – Teolojik toplum
d. Teolojik toplum – Metafizik toplum- Pozitif toplum
e. Negatif toplum – Pozitif toplum – Endüstri toplumu
Cevap: d. Teolojik toplum – Metafizik toplum- Pozitif toplum
3.7. A. Comte’un Üç Hal Kanunu’na göre, toplumların gelişimi aşağıda belirtilen hangi seyri
izlemektedir?
Metafizik toplum – pozitif toplum – teolojik toplum
Teolojik toplum – metafizik toplum- pozitif toplum
Negatif Toplum – pozitif toplum – endüstri toplumu
Teolojik toplum – pozitif toplum – metafizik toplum
Köleci toplum – feodal toplum – kapitalist toplum
Cevap: Teolojik toplum – metafizik toplum- pozitif toplum
3.8. Sosyoloji Batı’da hangi felsefi akım temelinde ortaya çıkmış bir bilimdir?
a. Deneycilik felsefesi
b. Postmodern felsefe
c. Fonksiyonalist felsefe
d. Tarihsel maddecilik
e. Pozitivist felsefe
Cevap: e. Pozitivist felsefe
3.9. Sosyolojinin bir bilim olarak kurulması kimin vesilesiyle olmuştur?
Emile Durkheim
3.10. Sosyoloji, aşağıdaki isimlerden hangisiyle birlikte bilim kimliği kazanarak üniversitelerde yer almış
ve akademik meşruiyetini elde etmiştir?
Karl Marx
Ferdinand Tönnies
Emile Durkheim
Georg Simmel
Max Weber
Cevap: Emile Durkheim
Sosyoloji Soru Cevap Vize (1-7)
3.11. Sosyolojiyi geleneksel felsefe sorunlarını ampirik bir yöntemle ele alarak açıklığa kavuşturmada kullanılabilecek yeni bir bilim olarak gören sosyolog?
Cevap: Emile Durkheim
3.12. “ Toplumsal işbölümü “sosyolojik yöntemin kuralları ve intihar” başlıklı çalışmalarıyla sosyolojinin manifestosunu yazdığı kabul edilen sosyolog?
Cevap: Emile Durkheim
3.13. Toplumsal dünyaya ilişkin bilginin deney ve gözlemle bilinebileceğini savunan düşünür?
Cevap: Durkheim
3.14. S. Simon ile başlayıp Comte, Le Play ve Durkheim ile devam eden ransız sosyoloji geleneğinin
ortak paydası?
Cevap: Politik karışıklıktan, güç elde etmek için yapılan grup mücadelesinden ve iç çekişmelerden nefret ediştir.
3.15. Durkheim toplumu bir arada tutacak bir araç olarak hangi mesele üzerine eğilir?
Cevap: Ahlak meselesi
3.16. Durkheim in bilimsel yaşamının en son amacı nedir?
Cevap: Modern toplumun prototipi olarak Fransa ‘ya şeylerin doğasına en uygun olan uygar toplumsal bir din sağlamak
3.17. Durkheim in sosyolojinin gerçek kurucusu olarak adlandırılmayı hak edişinin sebebi?
Cevap: Geleceğin Fransası için yaşanabilir, aydınlanmanın birikimi ve fikirleri üzerine inşa edilmiş seküler modern bir toplum modeli önermiş olmak.
3.18. Durkheim ‘e göre sosyolojiyi çevreleyen ilk sorun nedir?
Cevap: Toplumsal dayanışma meselesi
3.19. Biçimsiz toplumlar, örgütlenmiş toplumlar diye toplumları sınıflandıran kimdir?
Cevap: Emile Durkheim
3.20.Dayanışma türlerini organik dayanışma ve mekanik dayanışma olmak üzere iki kısma ayıran
sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
C. H. Cooley
F. Le Play
A. Comte
Karl Marx
E. Durkheim
Cevap: E. Durkheim
3.21. Durkheim sosyolojisinin kabulüne göre toplumlar ne tür bir değişme seyri izlerler?
Cevap: Mekanik dayanışma içindeki toplumdan organik dayanışmalı topluma
3.22. Toplumsal ve dinsel oluşumları ekonomik alt yapıya dayandıran iktisat bilimcisi kimdir?
Karl Marx
Herbert Spencer
Max Weber
W. G. Sumner
A. Comte
Cevap: Karl Marx
Sosyoloji Soru Cevap Vize (1-7)
3.23. Aşağıdakilerden hangisi Karl Marx ‘a göre bir toplumun üst yapısını oluşturan kurumlardan biri
değildir?
Cevap: Üretim tarzı
3.24. Karl Marx’ın tarihsel gelişmenin anlaşılmasında kritik bir öneme sahip olduğunu öne sürdüğü kavram hangisidir?
Cevap: Üretim şekilleri
3.25. Toplumun ekonomik temelini üretim güçleri ve üretim şekilleri olarak ikiye ayıran kimdir?
Cevap: Karl Marx
3.26. Marks ın kapitalist girişimler içerisinde kabul ettiği iki ana bileşen?
Cevap: Sermaye – ücretli emek
3.27. Marks ın kuramının tepki alan kısmı?
Cevap: Sömürü ilişkisine dayalı sınıf çatışması
3.28. Marks ‘tan etkilendiği halde tarihin metaryalist yorumunu reddedip sınıf savaşını marks kadar
Cevap: önemsemeyen düşünür? Weber
3.29. Ekonomik etkenler kadar düşünce ve inançlarında değişim üzerinde aynı oranda etkiye sahip
olduğunu savunan düşünür?
Cevap: Weber
3.30. “ Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu “ isimli eser aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
Max Weber
Karl Marx
Adam Smith
Herbert Spencer
M. Luther
Cevap: Max Weber
3.31. Max Weber’in “ Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu ” adlı eserinde amacı nedir?
Cevap: Düşünce ve inançların kapitalizmin gelişimi üzerindeki etkisini göstermekti.
3.32. Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı çalışmasında yaptığı analizde, toplumsal
değişim sürecinde aşağıdakilerden hangisinin önemine dikkat çekmiştir?
Ekonomik alt yapı
Toplumsal çatışma
İcatlar
Kültürel yayılma
Fikirler
Cevap: Fikirler
3.33. İlk dönem sosyologlarının yapı/sınıf gibi bireye dışsal unsurların belirleyiciliğine ilişkin
yaklaşımlarının aksine, -Alman tarihçi okulunun izlerini yansıtan bir şekilde- bireylerin toplumsal
eylemleri üzerine yoğunlaşılması gereğine vurgu yapan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Emile Durkheim
Karl Mannheim
Max Weber
Alfred Weber
Karl Marx
Cevap: Max Weber
3.34. “ideal tip” kavramsallaştırması, aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
a. Karl Marx
b. Max Weber
c. Vilfredo Pareto
d. E. Durkheim
e. Alfred Weber
Cevap: b. Max Weber
3.35. Weber in sosyolojik yaklaşımının ve yönteminin önemli parçası?
Cevap: İdeal Tip
3.36. Aşağıdaki şıklarda verilen eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
Emile Durkheim – ideal Tip
Karl Marx – Alman İdeolojisi
Auguste Comte – Düzen ve İlerleme
Max Weber – Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu
Thedor Adorno – Frankfurt Okulu
Cevap: Emile Durkheim – ideal Tip
3.37. Batı’nın biricikliğini gösterebilmek amacıyla Çin, Hindistan ve Yakındoğu dinlerini incelemek
suretiyle din sosyolojisi çalışmalarına önemli katkılarda bulunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Alfred Weber
Emile Durkheim
Rene Geuneon
Max Weber
Mircea Eliade
Cevap: Max Weber
Sosyoloji Soru Cevap Vize (1-7)
3.38- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Comte, çatışmacı kuramın önde gelen ismidir.
Max Weber’in sosyolojisi Türkiye’de Sabahattin Bey tarafından tanıtılmış ve temsil edilmiştir.
Emile Durkheim, toplumsal iş bölümü kuramıyla modern toplumlarda kendine özgü faklı bir dayanışma tipinin var olduğunu göstermek istemiştir.
Freud, İntihar adlı çalışmasında üç intihar türü tespit etmiştir.
Auguste Comte, birey, aile, kurum, toplumsal düzen gibi konuların açıklamasını toplumsal dinamikte yapmıştır.
Cevap: Emile Durkheim, toplumsal iş bölümü kuramıyla modern toplumlarda kendine özgü faklı bir dayanışma tipinin var olduğunu göstermek istemiştir.
3.39. Modern toplumu birliğin bozulması bireyciliğin ön plana geçmesi anlamında kötüleyen düşünür?
Cevap: TÖNNİES
3.Bölüm- Bölüm Sonu Soruları
1) Üç Hal Kanunu, aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
Cevap: A. Comte
2) Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı eser, aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?
Cevap: Max Weber
3) Dayanışma türlerini organik dayanışma ve mekanik dayanışma olmak üzere iki kısma ayıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: E. Durkheim
4) Auguste Comte, sosyolojinin pozitif bir bilim olma niteliğini vurgulamıştır.
Cevap: Doğru
4. BÖLÜM: TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİNİN GELİŞİMİ
4.1. Türk toplumunun ve düşüncesinin sosyoloji bilimi ile karşılaşması ilk kez aşağıda belirtilen hangi
olay ve gelişme ile ilişkilidir?
a. Viyana Kuşatması ile
b. I. Dünya Savaşı’nda esir alınan Fransız subaylar aracılığı ile
c. Kanuni’nin Fransa seferi ile
d. Cumhuriyetin ilanı ile
e. Yenileşme girişimleri ve Batılılaşma siyaseti ile birlikte
Cevap: e. Yenileşme girişimleri ve Batılılaşma siyaseti ile birlikte
4.2. Avrupanın üstünlüğünün sebepleri olarak gördükleri bilime ve pozitif felsefeye duydukları inançla kendilerini inkilapları hızlandıracak bir zümre olarak gören zümre kimdir?
Jöntürkler
Cevap: Jöntürkler
4.3. Sosyoloji Kürsüsü Gökalp sonrasında kim tarafından ikinci kuruluşunu yaşamıştır?
Hilmi Ziya Ülken
Cevap: Hilmi Ziya Ülken
4.4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Türkiye’de sosyoloji batılılaşma siyasetinin bir sonucu olarak ilgi görmüş, bu siyasetin başarıya ulaşmasını bir
görev olarak üstlenmiş ve bu amaç doğrultusunda da aktarmacılığa/tercümeye dayalı bir karakter kazanmıştır.
Sabahattin Bey, Türkiye’nin bir ‘yönetim’ sorunu değil, ‘yapı’ sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirtmiştir.
Bir siyasi parti programı niteliği de taşıyan, Türkiye Nasıl Kurtarılabilir? başlıklı eser sosyologlarımızdan
Sabahattin Bey’e aittir.
Ahmet Şuayp, Toplum Fikrinin Esasları (1910) başlıklı eserinde, Gabriel Tarde ve E. Durkheim’i tanıtıp tartışmıştır.
Sosyoloji, özellikle 19. yüzyıldaki siyasal ve ekonomik devrimlerin yarattığı toplumsal sorunlarla ilgilenmiş; her
şeyin üstünde de modern sanayi toplumunun bilimi olmuştur.
Cevap: Ahmet Şuayp, Toplum Fikrinin Esasları (1910) başlıklı eserinde, Gabriel Tarde ve E. Durkheim’i tanıtıp tartışmıştır.
Sosyoloji Soru Cevap Vize (1-7)
4.5. “Bazı Ankara Köyleri Üzerinde Bir Araştırma “ (1942) başlıklı çalışma aşağıdaki sosyologlarımızdan
hangisine aittir?
Şerif Mardin
İbrahim Yasa
Behice Boran
Niyazi Berkes
Mahmut Makal
Cevap: Niyazi Berkes
4.6 Aşağıdaki sosyolog ile eserini gösteren eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
Niyazi Berkes – Ereğli: Ağır Sanayi Öncesi Bir Sahil Kasabası
Ziya Gökalp – Türkçülüğün Esasları
Sabahattin Bey – Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
Hilmi Ziya Ülken – Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi
Mübeccel B. Kıray – Toplumsal Yapı Araştırmaları
Cevap: Niyazi Berkes – Ereğli: Ağır Sanayi Öncesi Bir Sahil Kasabası
4.7. Auguste Comte’un topluma ilişkin düşüncelerini, “Ulum-u İktisadiye ve İctimaiye Mecmuası “ndaki
telif ve tercümeleriyle sistemli olarak ilk kez tanıtan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Ahmet Rıza
Abdullah Cevdet
Salih Zeki
Rıza Tevfik
Satı el-Husri
Cevap: Salih Zeki
4.8. Weber ‘in sosyolojisi türkiyede kimin tarafından tanıtılmıştır?
Abdullah cevdet
Cevap: Abdullah cevdet
4.9. Meslek-i İçtimaî Cemiyet-i İlmiyyesi isimli sosyoloji derneği, aşağıdaki isimlerden hangisi tarafından
kurulmuştur?
a. Mehmet Ali Şevki [Sevündük] Bey
b. Sabahattin Bey
c. Ahmet Şuayb
d. Ziya Gökalp
e. Necmeddin Sadak
Cevap: a. Mehmet Ali Şevki [Sevündük] Bey
4.10. Monografi yöntemini tanıttığı “Memleketi Tanıma Yolu ve Osmanlı Tarihinin İlm-i İçtima ile İzahı”
isimli çalışmalar aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?
a. Mehmet Ali Şevki Bey
b. Mehmet İzzet
c. Ahmet Agayef
d. Hüseyinzade Ali
e. Yusuf Akçura
Cevap: a. Mehmet Ali Şevki Bey
4.11. Aşağıdakilerden hangisi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Kürsüsü öğretim üyelerinden biri
değildir?
a. Mediha Berkes
b. Niyazi Berkes
c. Pertev Naili Boratav
d. Behice Boran
e. Hilmi Ziya Ülken
Cevap: e. Hilmi Ziya Ülken
4.12. Ahmet Şuayb’in, düşüncelerine ilgi duyduğu ve Türkiye’de tanıttığı Batılı sosyal bilimci
aşağıdakilerden hangisidir? (Bölüm sonu sorusu )
a. H. Spencer
b. F. Le Play
c. E. Durkheim
d. Hans Freyer
e. F. Tönnies
Cevap: a. H. Spencer
Sosyoloji Soru Cevap Vize (1-7)
4.13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Sabahattin Bey, Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyeti Cemiyeti’nin kurucusudur.
b. Sabahattin Bey, kalkınabilmemiz için tecemmüî (cemaatçi) toplum tipinden infiradî (bireyci) toplum tipine
geçmemiz gerektiğini savunmuştur.
c. Weber’in sosyolojisi, Türkiye’de (“Prens”) Sabahattin Bey tarafından tanıtılmış ve temsil edilmiştir.
d. Avrupa’nın İşçileri (1855, 6 cilt) Frederic LePlay’in önemli bir çalışmasıdır.
e. Türk sosyolojisi ilk döneminde ‘devletin beka’sı meselesini merkeze almış ve bu yönüyle de makro siyasetle
yakın bir ilişki içinde olmuştur.
Cevap: c. Weber’in sosyolojisi, Türkiye’de (“Prens”) Sabahattin Bey tarafından tanıtılmış ve temsil edilmiştir.
4.14. Mübeccel B. Kıray’ın, ‘bir değişme analizi’ olarak değerlendirdiği Ereğli çalışmasında, yaşanan
toplumsal değişmeyi açıklamak için geliştirdiği ve kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kapitalist kalkınma.
b. Tampon kurum.
c. Sosyal gelişme.
d. Şehirleşme.
e. Çağdaşlaşma.
Cevap: b. Tampon kurum.
4.15. Ülkemizde sosyolojiye ilgi duyan ilk isimlerden biri olan Ahmet Rıza, hangi Batılı sosyologun
düşüncelerinin takipçisi olmuştur?
Lütfen birini seçin:
a. H. Spencer
b. F. Le Play
c. A. Comte
d. E. Durkheim
e. G. Simmel
Cevap: c. A. Comte
4. BÖLÜM – BÖLÜM SONU SORULAR
1) Friedrich LePlay’in sosyolojik düşünceleri, Osmanlı ülkesinin problemlerinin tanımı ve çözümü için ilk kez
………………………………………. tarafından kullanılmıştır.
Cevap: Sabahattin Bey/Prens Sabahattin
2) Ülkemizde sosyolojiye ilgi duyan ilk isimlerden biri olan Ahmet Rıza, hangi Batılı sosyologun düşüncelerini Türkiye’de tanıtmaya çalışmıştır?
Cevap: A. Comte
3) Ahmet Şuayip’in, düşüncelerine ilgi duyduğu ve Türkiye’de tanıttığı Batılı sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: H. Spencer
4) Sabahattin Bey, Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyeti Cemiyeti’nin kurucusudur.
Cevap: Doğru
5) Niyazi Berkes, Osmanlı’nın çağdaşlaşma/modernleşme tarihini, ………………………………………. tarihi olarak
anlamaktadır.
Cevap: Laikleşmenin/Sekülerleşmenin
6) Mübeccel B. Kıray, ‘bir değişme analizi’ olarak değerlendirdiği Ereğli çalışmasında ……………………….
kavramıyla toplumsal değişmenin çok önemli bir yönünü, toplumların bir günden öbür güne ne tür değişimler
geçirdiğini incelemiştir.
Cevap: Tampon kurum
7) Türkleşmek, Muasırlaşmak, İslamlaşmak başlıklı eser, aşağıdaki düşünürlerimizden hangisine aittir?
Cevap: Z. Gökalp
8) Toplumsal Yapı Araştırmaları başlıklı çalışma aşağıdaki sosyologlarımızdan hangisine aittir?
Cevap: Mübeccel B. Kıray
9) M. Weber’in sosyolojisi, Türkiye’de Prens Sabahattin tarafından tanıtılmış ve temsil edilmiştir.
Cevap: Yanlış
Sosyoloji Soru Cevap Vize (1-7)
5. BÖLÜM:TÜRK SOSYOLOJİSİNİN İKİ KURUCU İSMİ
5.1. Türkiye’de sosyolojinin iki kurucu ismi kimdir?
Cevap: Prens Sabahattin ve Ziya Gökalp
5.2. Türkiye’de Frederick Le play ‘in etkisinde kalan kimdir?
Cevap: Sabahattin Bey (Prens Sabahattin)
5.3. Sabahattin Bey’i etkileyen ve sosyoloji anlayışının temelini oluşturan Fransız düşünürleri çifti
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Comte- Karl Marx
Saint Simon -Max Weber
Frederic Le Play – Edmond Demolins
E. Durkheim – T. Parsons
M. Foucault – Pierre Bourdieu
Cevap: Frederic Le Play – Edmond Demolins
5.4. Osmanlı toplumunun ve ülkenin sorunlarını toplumsal yapı bağlamında ele alan ilk düşünürümüz?
Cevap: Sabahattin Bey
5.5. “Prens Sabahattin” olarak da anılan Mehmet Sabahattin Bey’in kitabının adı aşağıdakilerden
hangisidir?
Osmanlı İmparatorluğu’nu Kurtarmak
Osmanlı İmparatorluğu Nasıl Kurtulur?
Türkiye Nasıl Kurtulur?
Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
Türkiye’nin Kurtuluşu İçin Rehber
Cevap: Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
5.6. Sabahattin Bey in düşünceleri en toplu halde hangi eserinde bulunur?
Cevap: Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
5.7. Osmanlının sorunun hükümdar değişikliğiyle değil toplumsal yapının değiştirİlmesi ile çözülebileceğini savunan düşünür?
Cevap: Sabahattin Bey
5.8. Sabahattin Bey, aşağıdaki hangi siyasi partiyi hedef alan muhalif mektuplar yayınlamıştır?
Hürriyet ve İtilaf Fırkası
Ahrar Fırkası
Milli Müceddit Fırkası
İttihat ve Terakki Fırkası
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Cevap: İttihat ve Terakki Fırkası
5.9. Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyeti merkezinin kurucusu kimdir?
Cevap: Sabahattin Bey
5.10. Toplumları kamucu ve bireyci diye iki guruba ayıran sosyoloğumuz kimdir?
Cevap: Sabahattin Bey
5.11. Türkiye’nin bir yönetim değil bir yapı sorunu ile karşı karşıya olduğunu söyleyen kimdir?
Cevap: Sabahattin Bey
5.12. Sabahattin Bey’e göre, cemaatçi toplum tipinden bireyci toplum tipine geçişimizi sağlayacak şey
aşağıdakilerden hangisidir?
Yönetim değişikliği
İktisadi gelişmişlik
Sanayi toplumu oluşumuz
Yerel idarelerin güçlendirilmesi
Eğitim
Cevap: Eğitim
5.13. Türkiye’de korporatist düşüncenin ilk ve hala en yetkin sistematik düşünürü kimdir?
Cevap: Ziya Gökalp
Sosyoloji Soru Cevap Vize (1-7)
5.14. Gökalp’te karşımıza çıkan, toplumu, birbirine karşılıklı bağımlı ve işlevsel bakımdan birbirini
tamamlayan parçalardan oluşan, organik ve kendi içinde uyumlu bir bütün olarak gören toplum ve
ekonomi modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Korporatizm
Muhafazakârlık
Milliyetçilik
Sosyolojizm
Pozitivizm
Cevap: Korporatizm
5.15. Ülkemizde ilk sosyoloji kürsüsünü kuran ve burada sosyoloji dersleri veren kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
Yusuf Akçura
(“Prens”) Sabahattin Bey
Ahmet Şuayb
Ziya Gökalp
Şerif Mardin
Cevap: Ziya Gökalp
5.16. 1915’de İçtimaiyyat Daru’l-Mesaisi adı altında ilk sosyoloji enstitüsünü kuran kimdir?
Cevap: Ziya Gökalp
5.17. Türkiye’de Durkheim ‘in etkisinde kalan kimdir?
Cevap: Ziya Gökalp
5.18. Ziya Gökalp’in sosyoloji anlayışının kökeninde aşağıdaki sosyologlardan hangisi bulunmaktadır?
Emile Durkheim
Max Weber
Saint Simon
Frederic Le Play
Rene Worms
Cevap: Emile Durkheim
5.19. Üç Tarz-ı Siyaset başlıklı eser, aşağıdaki düşünürlerimizden hangisine aittir?
Yusuf Akçura
Hüseyinzade Ali
Ziya Gökalp
Ahmet Ağaoğlu
Hüseyin Kazım Kadr
Cevap: Yusuf Akçura
5.20. Yusuf Akçura’nın tartışmaya açtığı ve değerlendirdiği, sorunlarımızdan kurtulabilmek için imkân
dahilinde gördüğü “üç tarz-ı siyaset” aşağıdakilerden hangileridir?
Hürriyet – Eşitlik – Adalet
Türkleşmek – İslamlaşmak – Muasırlaşmak
Milliyetçilik – Cumhuriyetçilik – İnkılapçılık
Osmanlıcılık – İslamcılık – Türkçülük
İslamcılık – Kozmopolitizm – Milliyetçilik
Cevap: Osmanlıcılık – İslamcılık – Türkçülük
5.21. “Türkleşmek, Muasırlaşmak, İslamlaşmak “ başlıklı eser, aşağıdaki düşünürlerimizden hangisine
aittir?
Hüseyinzade Ali
Yusuf Akçura
Ziya Gökalp
Ahmet Ağaoğlu
Ahmet Rıza
Cevap: Ziya Gökalp
5.22. Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler adlı çalışma aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?
Mehmet Ali Şevki Bey
Muhammed Kürt Ali
İsmail Beşikçi
Ziya Gökalp
Behice Boran
Cevap: Ziya Gökalp
5.23. Modern toplumda bir dayanışma olduğunu söyleyen düşünür?
Cevap: Ziya Gökalp
Sosyoloji Soru Cevap Vize (1-7)
5.24 Ziya Gökalp’e göre kültür bir ulusun güzel sanatlarının ahlakının ve hukunun temelidir. Dolayısıyla
kültür bir toplumun ortak duygu düşünce ve davranış özelliklerini gösterir. Uygarlık ise bilimsel buluş ve
teknolojik gelişmeleri kapsar. Gökalp’e göre aşağıdakilerden hangisi kültür ile uygarlık arasında ki farkı
ifade etmez?
Kültür ulusaldır, uygarlık ise evrenseldir.
Kültür manevi değerleri, uygarlık ise maddi değerleri kapsar.
Uygarlık bireyin iradesiyle gerçekleştirdiği davranışlar sonucu oluşur, kültür ise doğal süreçte gelişir.
Uygarlık bir ulustan diğerine değişmediği hâlde kültür toplumdan topluma değişir.
Kültürün değişmesi zaman alır, uygarlık ise daha hızlı değişir.
Cevap: Uygarlık bireyin iradesiyle gerçekleştirdiği davranışlar sonucu oluşur, kültür ise doğal süreçte gelişir.
5.25. Weber de karşımıza çıkan düzen ve ahlak kavramları Gökalp’de hangi kavramlarla karşılanır?
Cevap: Ulus& terakki
5.26. Ziya Gökalp’in, kültür ile uygarlık (hars ile medeniyet) arasında bir yere konumlandırdığı ve
toplumun elitleri arasında başlayıp taklit yoluyla zaman içerisinde topluma yayılan bir olgu olarak
tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Gelenek
Örf
Tezhip
Ahlak
Yaşam tarzı
Cevap: Tezhip
5.27. Ziya Gökalp’in, ‘dinî, ahlakî ve bediî duyguların toplamı’ olarak tarif ettiği ve millî bir özelliğe sahip
olduğunu ifade ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Hars
Medeniyet
Millet şuuru
Milliyetçilik
Ahlak
Cevap: Hars
5.28.Ziya Gökalp’in, kültür ve uygarlık ayrımı temelindeki kuramı ile yapmak istediği şey aşağıdakilerden hangisidir?

a. İttihat Terakki Cemiyeti’nin birliğini ve başarısını temin etmek.
b. Parlamenter bir imparatorluk haline gelmemizi sağlamak.
c. Hem Müslüman ve Türk kimliğimizi korumanın, hem de Batı uygarlığının ürünü teknolojiyi alarak
kalkınmanın ve Batı uygarlığının bir parçası olmanın mümkün olduğunu göstermek.
d. Teknoloji ve ahlakın birbirinden ayrılamaz şeyler olduğunu ve dolayısıyla kalkınabilmek için, Batı’nın
kültürünü ve uygarlığını birbirinden ayırmadan topyekun olarak almak zorunda olduğumuzu göstermek.
e. Tüm Türklerin birliğini kurmak.

Cevap:
5.29. Ziya Gökalp’in kuramına göre Türk toplumunun değişimi ne tür bir seyir izlemektedir?
Göçebe toplumdan yerleşik topluma
Ümmet toplumundan millet toplumuna
Kozmopolit toplumdan endüstri toplumuna
Monarşik toplumdan meşrutiyet toplumuna
Cemaatçi toplumdan bireyci topluma
Cevap: Ümmet toplumundan millet toplumuna
5.30. Durkheim’in sosyolojik düşüncesinin ve toplum anlayışının önemli kavramlarından biri olan
kolektif şuur [kolektif bilinç] kavramının Ziya Gökalp düşüncesindeki karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
Millet şuuru
Kolektif bilinç
Ulusal kimlik
Cemaatin beraberlik ruhu
Aidiyet bilinci
Cevap: Millet şuuru
Sosyoloji Soru Cevap Vize (1-7)
5.31. Gökalp batı kapitalizmi hakkındaki düşüncesi nedir?
Cevap: Bazı yönlerini almamak koşuluyla alınması gerekli olan bir model
5.32. “Prens Sabahattin” olarak da anılan ‘Sultanzade’ Mehmet Sabahattin Bey’in sosyolojik yaklaşımlarını ve Osmanlı’nın kurtuluşuna ilişkin çözüm önerilerini içeren çalışması aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Osmanlı İmparatorluğu’nun Kurtuluşu İçin Liberal Öneriler
b. Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
c. Türkiye’nin Kurtuluşu İçin Rehber
d. Türkiye’nin Kurtuluşu İçin Sosyoloji
e. Osmanlı İmparatorluğu Nasıl Kurtulur?
Cevap: b. Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
5.33. II. Meşrutiyet’ten sonra sosyoloji alanında yapılan ilk tercümelerden biri olan “Anglo-Saksonların
Esbab-ı Faikiyeti Nedir?” başlıklı çalışmanın yazarı Fransız sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
a. Edmond Demolins
b. Frederic Le Play
c. Auguste Comte
d. Pierre Lafitte
e. Henri Tourville
Cevap: a. Edmond Demolins
5.34. Gökalp’e göre, aşağıdakilerden hangisi kültür ile uygarlık arasındaki farkı ifade etmez?

a. Kültür manevi değerleri, uygarlık ise maddi değerleri kapsar.
b. Uygarlık iradî ve aklî süreçler sonucu sunî olarak oluşur, kültür ise doğal süreçte gelişir ve kökeninde
duygular vardır.
c. Kültür ulusaldır, uygarlık ise evrenseldir.
d. Kültür bir ulustan diğerine değişmez; uygarlık ise toplumdan topluma değişir.
e. Kültürün değişmesi zaman alır, uygarlık ise çok daha hızlı değişir.
5. Bölüm- Bölüm sonu sorular

Cevap: d. Kültür bir ulustan diğerine değişmez; uygarlık ise toplumdan topluma değişir.
1) Friedrich LePlay’in sosyolojik düşünceleri, Osmanlı ülkesinin problemlerinin tanımı ve çözümü için ilk kez
………………………………………. tarafından kullanılmıştır.
Cevap: Sabahattin Bey /  Prens Sabahattin
Sosyoloji Soru Cevap Vize (1-7)
2) ………………………………….. , Türkiye’nin bir ‘yönetim’ sorunu değil, ‘yapı’ sorunu ile karşı karşıya olduğunu
belirtmiştir.
Cevap: Sabahattin Bey / Prens Sabahattin
3) Bir siyasi parti programı niteliği de taşıyan Türkiye Nasıl Kurtarılabilir? başlıklı eser, sosyologlarımızdan
………………………………………………….’e aittir.
Cevap: Sabahattin Bey / Prens Sabahattin
4) II. Meşrutiyet’ten sonra sosyoloji alanında ilk yapılan tercümelerden biri olan “Anglo-Saksonların Esbab-ı Faikiyeti Nedir?” başlıklı çalışmanın yazarı Fransız sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Edmond Demolins
5) Toplumları kamucu ve bireyci toplumlar olmak üzere ikiye ayıran sosyologumuz aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Sabahattin Bey
6) Emile Durkheim’in sosyolojik düşüncelerini Türkiye koşullarına uyarlayan sosyologumuz aşağıdakilerden
hangisidir?
Cevap: Ziya Gökalp
7) Sabahattin Bey, İttihat ve Terakki Partisi’nin kurucularındandır.
Cevap: Yanlış
8) Emile Durkheim’in sosyolojik düşüncesinin önemli kavramlarından biri olan kolektif bilinçin Ziya Gökalp
düşüncesindeki karşılığı millet şuuru olmuştur.
Cevap: Doğru
6.BÖLÜM: GÜNÜMÜZDE SOSYOLOJİ
6.1. Toplumun işleyisini canlı bir organizmanın işleyişiyle mukayeseli bir biçimde ele alan sistemin adı nedir?
Cevap: İşlevselcilik
6.2. Emile Durkheim ile şekillenip Talcott Parsons tarafından geliştirilen sosyoloji teorisi?
Yapısal İşlevselcilik
Cevap: Yapısal İşlevselcilik
Sosyoloji Soru Cevap Vize (1-7)
6.3. Tabakalaşmayı toplum hayatı için kaçınılmaz ve evrensel bir ön koşul olarak gören sosyoloji akımı
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Pragmatizm
b. Frankfurt Okulu
c. Çatışmacı Kuram
d. Marksizm
e. İşlevselcilik
Cevap: e. İşlevselcilik
6.4. İşlevselcilerin hayatta kalmak için sürekli dengesini korumaya çalışan bir canlı organizma olarak
toplum benzetmelerinin yanısıra,toplumu açıklmak için “sistemler” yaklaşımını kullanan?
Cevap: Talcott Parsons
6.5. Sosyolojiyi “toplumsal eylemin bilimi” olarak tanımlayan Amerikalı sosyal bilimci aşağıdakilerden
hangisidir?
Max Weber
Karl Marks
Emile Durkheim
Talcott Parsons
C. Wright Mills
Cevap: Talcott Parsons
6.6. Parsons’a göre toplumlar, birbirinden oldukça farklı alt-sistemlerden oluşan, hepsi birbiriyle
karşılıklı ilişki ve bağımlılık içinde bulunan, bağımsız ve kendine-yeten sistemlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi, Parsons’a göre, bu alt-sistemlerin her birinin, bir toplumun varlığını
sürdürebilmek için yerine getirmesi zorunlu olan 4 temel ihtiyaçtan bir tanesi değildir?
Çatışma
Adaptasyon
Varlığını Sürdürme
Amaca Ulaşma
Bütünleşme
Cevap: Çatışma
6.7. “Açık işlevler” ve “örtük işlevler” ayrımını yapan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a. Talcott Parsons
b. Lewis Coser
c. Randall Collins
d. Emile Durkheim
e. Robert K. Merton
Cevap: e. Robert K. Merton
Sosyoloji Soru Cevap Vize (1-7)
6.8.Aşağıdaki sosyologlardan hangisi, işlevselci kuramın önde gelen savunucularındandır?
Saint-Simon
Wilbert E. Moore
C. Wright Mills
K. Marx
R. Dahrendorf
Cevap: Wilbert E. Moore
6.9. Toplumu bireylerin, grupların güç elde etmek için birbirleriyle mücadele ettikleri ve çatışmanın
denetim altına alınmasını bir grubun geçici bir süre için rakiplerini bastırdığı bir arena olarak
değerlendiren sosyolojik kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yapısalcılık
b. Etnometodoloji
c. Yeni-İşlevselcilik
d. İşlevselcilik
e. Çatışma Kuramı
Cevap: e. Çatışma Kuramı
6.10. Çatışma teorisinin beslendiği iki kaynak?
Cevap: Karl Marx,Weber
6.11. Amacı toplumu açıklamak, sosyal reformlar yapmak, Amerikan toplumuna sosyolojiyi tanıtmak olan ve Weber, Marks tan etkilenerek çatışma teorisine yönelen düşünür?
Cevap: Wright Mills
6.12. Toplumun sınıflar ve sınıfa dayalı çıkarlar bağlamında çözümlenebileceğine ilişkin Marks ‘ın
görüşüne karşı çıkıp alan kavramını kullanan ?
Cevap: Pierre Bourdieu
6.13. Pierre Bourdieu nun bahsettiği üç temel sermaye tipi?
Cevap: Ekonomik, toplumsal ve kültürel sermaye.
6.14. Kültürel sermaye teorisinde habitus kavramını geliştiren?
Cevap: Pierre Bourdieu
6.15. “Nesnel şartlar altında oluşturulan ancak bu şartların değişmesinden sonra bile devam etme
eğiliminde olan, kazanılmış ve sürekliliği olan bir algılama, düşünce ve eylem şemaları sistemidir.”
ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?
Habitus
Kültürel Sermaye
İdeoloji
Toplumsal Eylem
Yanlış Bilinç
Cevap: Habitus
6.16. Okulların toplumsal ve kültürel eşitsizlikleri bir kuşaktan diğerine aktarması ile ilgilenen ve bu
sürecin üretimini “Habitus” ve “Kültürel Sermaye” gibi iki kavram üzerinden açıklayan sosyal bilimci
aşağıdakilerden hangisidir?
E. Durkheim
Randall Collins
Pierre Bourdieu
Michel Foucault
Talcot Parsons
Cevap: Pierre Bourdieu
6.17. Aşağıdakilerden hangisi Pierre Bourdieu’ya ait bir kavram değildir?
Örtük İşlevler
Habitus
Güç alanı
Kültürel Sermaye
Toplumsal Sermaye
Cevap: Örtük İşlevler
6.18 “Sosyolojik analizin toplumsal dayanışma ve değerler uzlaşısına değil, değişme ve çatışmaya
yoğunlaşması” gerektiğini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Talcott Parsons
Jeffrey Alexander
Herbert Blumer
Robert K. Merton
Ralf Dahrendorf
Cevap: Ralf Dahrendorf
Sosyoloji Soru Cevap Vize (1-7)
6.19. Dahrendorf toplumu kaç gruba ayırır?
Cevap: 1- Yarı gruplar 2-çıkar grupları 3- çatışma grupları
6.20. Çatışmanın kökenlerini tartışırken insanın psikolojisi ve duygularının oynadığu rol üzerinde çokça
duran düşünür?
Cevap: Lewis Coser
6.21. Collins a göre bütün toplumların peşinde koşacakları 3 meta nedir?
Cevap: Servet güç saygınlık
6.22. Aşağıdaki sosyologlardan hangisi çatışma kuramı içerisinde değerlendirilemez?
Emile Durkheim
Karl Marx
Ralf Dahrendorf
Randall Collins
C. Wright Mills
Cevap: Emile Durkheim
6.23.“Esas itibariyle, Simmel’in ifadesiyle ‘toplumun atomları’ arasındaki etkileşim üzerine odaklanan bir
toplumsal psikolojik bakış açısı” olarak tanımlanabilen sosyolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Sembolik etkileşim
Çatışmacı kuram
İşlevselcilik
Etnometodoloji
Anlamacı/yorumlayıcı sosyoloji
Cevap: Sembolik etkileşim
6.24. Bir toplumsal pratik ya da kurumun işleyişinin araştırılmasını o pratik ya da kurumun toplumun
varlığının devamının yaptığı katkının çözümlenmesi olarak gören sosyoloji kuramı aşağıdakilerden
hangisidir?
Çatışmacı kuram
Sembolik etkileşim
İşlevselcilik
Anlamacı/yorumlayıcı sosyoloji
Etnometodoloji
Cevap: İşlevselcilik
6.25. Sembolik etkileşimciliğin ortaya çıktğı ülke?
Cevap: ABD
6.26. Sembolik etkileşimciliğin öncü isimleri?
Cevap: Georg Simmel- Robert Park – William Isaac Thomas- John Dewey
6.27. Sembolik etkileşimci yaklaşımın temellerini insan zihninin işleyişi hakkındaki yorumlarıyla atan düşünür?
Cevap: George Herbert Mead
6.28. Goffman ın sembolik etkileşimciliğe yaptığı başlıca katkı?
Cevap: Dramaturjik fikirler ve etkileşim düzeni
6.29. Aşağıdaki şıklarda verilen yazar-eser/ekol çiftinden hangisi doğrudur?

Erving Goffman – Gündelik Yaşamda Benliğin Sunumları
C. Wright Mills – İşlevselcilik
Max Weber – Toplumbilimsel Düşün
Karl Marx – Pozitivizm İlmihali
Randall Collins – Etnometodoloji

Cevap: Erving Goffman – Gündelik Yaşamda Benliğin Sunumları
6.30. Fenomeolojik sosyolojinin çıkış noktası?
Cevap:  Edmund Husserl tarafından geliştilen felsefi teori, İnsanın yaşantı dünyasının temellerine inmek ve onun
özünü ortaya çıkarmak
6.31. 1960 ların sonu 70 lerin başında Husserl ’in görüşleriyle Mead ‘ın görüşlerini brleştirerek fenomenolojik sosyoloji yaklaşımını geliştiren düşünür?
Alfred Schut
Cevap: Alfred Schut
Sosyoloji Soru Cevap Vize (1-7)
6.32. Alfred Schutz’un, Edmund Husserl’in felsefî görüşlerini George H. Mead’in görüşleriyle
birleştirmek suretiyle geliştirdiği sosyoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Anlamacı Sosyoloji
Yorumlamacı Sosyoloji
Etnometodoloji
Sembolik Etkileşimcilik
Fenomenolojik Sosyoloji
Cevap: Fenomenolojik Sosyoloji
6.33. Schutz ın gündelik toplumsal düzende belirlediği 3 anahtar öğe?
Cevap: Sağduyu bilgisi; tipleştirmeler; karşılıkılık
6.34. Bireylerin, kendi günlük etkinliklerine verdikleri anlamlar üzerine yoğunlaşan sosyolojik yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
Etnometodoloji
Fenomenolojik Sosyoloji
Sembolik Etkileşimcilik
Feminist Teori
Yeni-İşlevselcilik
Cevap: Etnometodoloji
6.35. Kadının özgürleşmesi için yalnızca ataerkilliğin yasal ve siyasal yapılarının değil toplumsal ve kültürel kurumlarının da altüst edilmesi gerektiğini savunan feminist görüş hangisidir?
Cevap: Radikal feminizm
6.36. Aşağıdakilerden hangisi post-modernist teorinin özelliklerinden birisi değildir?
Post-modernizmin temel özelliklerinden bir tanesi farklılaştırma/ayrıştırmadır
Post-modernizmin temel özelliklerinden bir tanesi farklılaştırmama/ayrıştırmamadır
Mekansal olarak merkez ve çevre ayrımı muğlak bir hal alır
Merkezsizleşme söz konusudur
Sunuş biçimi, içerikten daha önemlidir.
Cevap: Post-modernizmin temel özelliklerinden bir tanesi farklılaştırma/ayrıştırmadır
6.37. Doğa ile insanlar madde ile akıl fiziksel dünya ile sosyal manevi dünya arasındaki köklü ayrımlar bulunduğunu varsayan modelin adı nedir?
Cevap: Kartezyen dualizmi
6. 38 Aşağıdaki kuramcılardan hangisi işlevselci kuram içerisinde değerlendirilemez?
a. Herbert Spencer
b. Jeffrey Alexander
c. Ralf Dahrendorf
d. Talcott Parsons
e. Emile Durkheim
Cevap: c. Ralf Dahrendorf
6.39. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
a. Ralf Dahrendorf – İktidar/Güç
b. Jeffrey Alexander – Etnometodoloji
c. Erving Goffman – Sembolik Etkileşimcilik
d. George H. Mead – Sembolik Etkileşimcilik
e. Lewis Coser – Çatışma Ağı.
Cevap: b. Jeffrey Alexander – Etnometodoloji
6.40. Aşağıdaki isimlerden hangisi Post-Modernist teori içerisinde değerlendirilemez?
a. Jean Baudriallard
b. Michel Foucault
c. Emile Durkheim
d. Jacques Derrida
e. Jean-François Lyotard
Cevap: c. Emile Durkheim
6.41. Aşağıdakilerden hangisi, Eleştirel Teori’nin çalışmalarını yoğunlaştırdığı temel inceleme
alanlarından biri değildir?
a. Düzenin nasıl tesis edileceği.
b. Kültür endüstrisi analizi.
c. Modern bilimsel analizin temeli olarak, bir bilgi teorisi olarak ve modern sosyolojinin temeli olarak ciddi bir
pozitivizm ve ampirizm eleştirisi.
d. Modern toplumda ‘bireyin göreli özerkliğinin bile neredeyse ortadan kalkma eğilimi sergilediği’,
‘rasyonalleşmiş, otomatlaşmış, tamamen idare edilen bir dünya’ haline gelme eğilimindeki bir çağda,
bireyselliğin varlığını sürdürebileceği konusundaki karamsarlık.
e. Gelişmiş toplumlardaki yeni egemenlik biçimlerinin analizi.
Cevap: a. Düzenin nasıl tesis edileceği.
Sosyoloji Soru Cevap Vize (1-7)
6.42. Toplumsal ve kültürel eşitsizliklerin bir kuşaktan diğerine aktarılması ile ilgilenen ve bu sürecin
üretimini “habitus” ve “kültürel sermaye” gibi iki kavram üzerinden açıklayan sosyal bilimci
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Pierre Bourdieu
b. Randall Collins
c. Michel Foucault
d. Talcot Parsons
Cevap: a. Pierre Bourdieu
7. BÖLÜM: TOPLUMSALLAŞMA / SOSYALLEŞME
7.1. “İnsanın başka insanlarla karşılıklı etkileşimi sonucunda belli bir toplumun ‘yapma’, ‘duyma’ ve
‘düşünme’ biçimlerini öğrenmesi ve içselleştirmesi süreci” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
Lütfen birini seçin:
a. Sosyalleşme
b. Sosyal benlik
c. Akıllanma
d. Bireyselleşme
e. Terbiye
Cevap: a. Sosyalleşme
2015 VİZEDE YENİ ÇIKAN 1-7 BÖLÜMLERİ DIŞINDAKİ SORULAR
1. Aşağıdaki terimlerden hangisi, ilişkide bulunduğumuz kişilerde “ben kimim” , “neyim” sorularını
tanımlar?
a. Rol
b. Rol seti
c. Temel statü
d. Statü
e. Rol beklentisi
Cevap: a. Rol
2. Charles H. Coley’in, kişisel ve uzun süreli ilişkileri paylaşan küçük gruba verdiği ad aşağıdakilerden
hangisidir? 8. Bölüm Sorusu
a. Dışavurumcu Grup
b. İç grup
c. Birincil Grup
d. İkincil Grup
Cevap: c. Birincil Grup
3. Ortak bir amaç etrafında bir araya gelmiş, karşılıklı ilişkilerde bulunan ve bunun da bilincinde olan iki
veya daha fazla sayıda üyeden kurulu, nispeten sürekliliği olan insan topluluğudur.”
Yukarıda tanımı verilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir? 8. Bölüm sorusu
A. Toplumsal yığın
B. Arkadaşlık
C. Çete
D. Millet
E. Toplumsal grup
Cevap: E. Toplumsal grup
4. Ayrışmış ve sıralanmış olan statülerden benzer olanları bir araya toplayarak bir düzeyler hiyerarşisi
içinde düzenleme sürecine ne ad verilir? 10. Bölüm sorusu
A. Toplumsal kategori
B. Kast
C. Sıralama
D. Toplumsal ayırma
E. Toplumsal tabakalaşma
Cevap: E. Toplumsal tabakalaşma
5. Kast sistemi aşağıdakilerden hangisine dayanan bir tabakalaşma sistemidir? 10. Bölüm sorusu
A. Doğuma
B. Meritokrasiye
C. Bir kişinin toplumsal konumunun zaman içerisinde değişmesine
D. Kastlar arasındaki serbest hareketliliğe
E. Bireysel başarıya
Cevap: A. Doğuma
6. “Mustafa Nuri Antepli’nin kızı Ayşe Antepli, tıp eğitimini tamamladıktan sonra doktor oldu.”
Yukarıdaki cümlede hangi sözcük kazanılmış statüdür? 10. Bölüm sorusu
A. Ayşe
B. Doktor
C. Kızı
D. Antepli
E. Mustafa Nuri
Cevap: B. Doktor
Sosyoloji Soru Cevap Vize (1-7)
7. Aşağıdakilerden hangisi “verilmiş statü”ye bir örnek değildir? 10. Bölüm sorusu
A. Kadın
B. Teyze
C. Genç
D. Diş hekimi
E. Erkek
Cevap: D. Diş hekimi
8. Belli bir statüdeki bireyin bu statüyle ilgili davranışlarına ne ad verilir? 10. Bölüm sorusu
A. İdeal rol
B. Statü-rol dengesi
C. Rol beklentisi
D. Gerçek rol
E. Rol pekiştirmesi
Cevap:  D. Gerçek rol
9. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal davranış kalıplarının değiştirilmesinin yöntemlerinden birisidir?
10. Bölüm sorusu
A. İdeoloji
B. Kamuoyu
C. Telkin
D. Moda
E. Propaganda
Cevap: D. Moda
10. Charles H. Cooley, birincil ve ikincil Gruplar ayrımını geliştirirken aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini
temel almıştır? 10. Bölüm sorusu
A. Bireyin gruba katılış biçimini
B. Grubun kuruluş biçimini
C. Toplumsal ilişki biçimini
D. Grubun var oluş sürecini
E. Grup üyelerinin eğitim düzeylerini
Cevap: D. Grubun var oluş sürecini
11. “Aynı uyarıcıdan etkilenmekle birlikte, aralarında fiziksel ya da mekânsal bir yakınlık bulunmayan
kimselerin oluşturduğu toplumsal kategori” şeklinde tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden
hangisidir? 10. Bölüm sorusu
A. Toplumsal yığın
B. Aile
C. Siyasal parti
D. Kitle
E. Toplumsal grup
Cevap: D. Kitle
12. “Statülere belirgin toplumsal roller —hak ve sorumluluk dizileri— bağlayarak, diğer statülerden
ayırma sürecidir.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 10. Bölüm sorusuA. Rol beklentisi
B. Toplumsal tabakalaşma
C. Rol seti
D. Toplumsal ayrışma
E. Anahtar statü
Cevap: D. Toplumsal ayrışma
13. Toplumsal tabakalaşmanın her toplumda görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 10.
Bölüm sorusu
A. Bireyler arasındaki eşitsizlik ve farklılıklar
B. Toplumsal davranış kurallarının bireyi etkilemeleri
C. Alt tabakanın çok sayıda bireyi kapsaması
D. Üst tabakadaki insan sayısının az olması
E. Bireylerin toplum içinde sosyalleşmeleri
Cevap: A. Bireyler arasındaki eşitsizlik ve farklılıklar
14. Aşağıdakilerden hangisi, temel tabakalaşma tiplerinden biri değildir? 10. Bölüm sorusu
A. Zümre
B. Feodalite
C. Toplumsal grup
D. Sınıf
E. Kast
Cevap: C. Toplumsal grup
Çıkmış Sorular
Sosyoloji
Sosyolojiye Giriş-1
Sosyolojiye Giriş-2
 Online Test Ünite-1
Çıkmış Vize Soruları
Sosyolojiye Giriş-2 Vize Final Soruları
Sosyoloji Ünite 2
Sosyolojiye Giriş-1 Vize Çıkmış Sorular (2016)
Sosyoloji Ünite 8
Sosyolojiye Giriş-1 Vize-Final (2014-2017)
Sosyoloji Final Soruları
Sosyoloji Soru Cevap Vize (1-7)
Soru Cevap Ve Online Deneme Sınavı
Sosyoloji Vize Soruları Çıkmış Sorular(172 tane)
Sosyoloji Quiz- 3
Sosyoloji Soru ve Cevaplar-2
Sosyoloji Quiz -2
Sosyoloji Soru ve Cevaplar-1
Sosyoloji Quiz -1
Facebook
Facebook Sosyoloji Grubu
Sosyoloji Soru Cevap Vize (1-7)

Sosyolojiye Giriş-1
Sosyolojiye Giriş-1 Anasayfa

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!